Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Автор (коллектив авторов) подтверждает согласие на публикацию представленных мною (нами) информационных материалов в электронном сборнике тезисов и до...полностью>>
'Документ'
Защита состоится «28» мая 2010 г. в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета по социологическим наукам (Д.501.001.01) при Московском государс...полностью>>
'Тесты'
Руководителями курсовых работ являются ведущие научные сотрудники Отдела экспериментальной физики высоких энергий НИИЯФ МГУ (доктора и кандидаты наук...полностью>>

Конкурс майстер-класів загальні положення Майстер-клас це одна з форм передачі викладачами університету

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджую

Ректор НУВГП

_________________В.А.Гурин

„____” січня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС МАЙСТЕР-КЛАСІВ

1. Загальні положення

  1. Майстер-клас – це одна з форм передачі викладачами університету передового педагогічного досвіду. Конкурс майстер-класів є складовою відкритого огляду-конкурсу навчальних підрозділів університету з навчально-методичного забезпечення і новітніх технологій навчання в ЄКТС.

  2. Конкурс майстер-класів проводиться за різними видами навчальної діяльності: лекція, практичне або лабораторне заняття, семінар, керівництво самостійною роботою студентів, виконанням розрахункових (графічно-розрахункових) робіт, курсове та дипломне проектування, робота з обдарованою молоддю.

1.3. Майстер-клас проводиться науково-педагогічним працівником (групою працівників), рівень педагогічної майстерності яких характеризується вільним володінням сучасними педагогічними технологіями, професійними знаннями на креативному рівні та які виявляють бажання збагатити свій педагогічний потенціал.

  1. Конкурс майстер-класів проводиться з 1 жовтня по 1 травня поточного навчального року в два етапи:

перший етап – надання конкурсній комісії заявки (дод.1), опису власного досвіду та сценарію майстер-класу (дод. 2) - з 1 жовтня по 1 грудня поточного навчального року – для осіннього семестру та з 14 січня по 14 лютого для весняного семестру;

другий етап – безпосереднє проведення майстер-класу, попередньо схваленого конкурсною комісією.

До другого етапу допускаються учасники, які вчасно та в повному обсязі виконали вимоги першого етапу.

Майстер-класи проводяться за затвердженим розкладом лекцій, практичних або лабораторних занять, семінарів, консультацій тощо.

1.5. Учасниками майстер-класу є науково-педагогічний працівник - автор майстер-класу, студенти, члени конкурсної комісії та інші науково-педагогічні працівники університету, які зацікавлені у набутті передового педагогічного досвіду.

1.6. Переможці конкурсу майстер-класів запрошуються за їх згодою до викладання на університетських семінарах, у Школі педагогічної майстерності, представляють університет на всеукраїнських та міжнародних науково-методичних конференціях, всеукраїнських та міжнародних освітянських виставках.

1.7. Всі методичні надбання переможців конкурсу майстер-класів публікуються в науково-методичному збірнику «Технології навчання».

2. Мета, завдання та алгоритм конкурсу майстер-класів

2.1. Метою конкурсу майстер-класів є розповсюдження авторських методів викладання, які є результатом творчої діяльності науково-педагогічного працівника, його педагогічної праці, з елементами новизни, спрямованої на забезпечення якості й ефективності навчання і виховання.

2.2. Основні завдання конкурсу майстер-класів:

2.2.1 Поширення і передача інноваційного педагогічного досвіду (авторських методик, технологій і форм педагогічної діяльності) у практичну діяльність учасників з метою вдосконалення навчально-виховного процесу;

2.2.2. Рефлексія (осмислення та усвідомлення) власної педагогічної майстерності науково-педагогічними працівниками-майстрами (надалі – майстер);

2.2.3. Підвищення рівня професійної компетентності всіх учасників шляхом формування мотивації до самонавчання, самовдосконалення та саморозвитку;

2.2.5. Сприяння становленню індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності кожного викладача університету.

2.3. Алгоритм проведення конкурсу майстер-класів включає:

2.3.1. Презентацію педагогічного досвіду майстром у вигляді опису (коротко характеризуються основні ідеї технології, описуються досягнення в роботі, доводиться результативність навчальної діяльності студентів, що свідчить про ефективність технології, визначаються проблеми та перспективи, опис системи навчальних занять (курсового чи дипломного проектування) у режимі технології, що буде презентована; визначаються основні прийоми роботи, які майстер буде демонструвати слухачам).

2.3.2. Проведення навчального заняття з учасниками, демонстрація прийомів ефективної роботи з студентами, під час якого всі учасники одночасно виконують дві ролі: студентів та експертів.

2.3.3. Оцінку авторських методик навчального заняття шляхом анкетування учасників майстер-класу, самоаналізу майстра (у вигляді звіту про проведення майстер-класу) та дискусії за результатами майстра при підведенні результатів конкурсу комісією.

3. Критерії оцінювання майстер-класу

3.1. Майстер-клас оцінюється членами конкурсної комісії відкритого огляду-конкурсу та іншими учасниками на підставі обробки анкет (див. дод. 3) та дискусії за такими критеріями:

 • результативність застосування технології (методики);

 • характеристика досвіду за інноваційним потенціалом;

 • ораторське мистецтво;

 • етика спілкування з студентами;

 • використання комп’ютерних технологій;

 • система оцінювання участі студентів;

 • репрезентативність досвіду.

3.2. Результативність застосування технології (методики) – це досягнення завдань, визначених викладачем, щодо формування компетентності майбутнього фахівця, за допомогою застосованих педагогічних технологій. Ці завдання визначаються на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня і перераховується в описі майстер-класу.

Комісія та присутні на майстер-класі зазначають, чи було пояснено його мету та завдання, відповідність навчального матеріалу вимогам робочої програми, меті та завданням заняття, чи реалізовано міжпредметні зв’язки у процесі навчання, а також практичну спрямованість навчального матеріалу.

3.3. Інноваційність запропонованої під час майстер-класу педагогічної технології (методики) оцінюється як:

 • репродуктивна (викладач переказує іншим те, що знає сам);

 • адаптивна (викладач уміє пристосувати своє повідомлення до аудиторії слухачів);

 • локально-моделююча (викладач володіє стратегіями формування компетенцій з окремих розділів навчальної дисципліни);

 • системно-моделюючі знання (викладач володіє стратегіями формування компетенцій з навчальної дисципліни в цілому);

 • системно-моделююча творчість (викладач володіє стратегіями перетворення своєї навчальної дисципліни в засіб формування творчої особистості, здатної до саморозвитку в нових умовах).

3.4. Система оцінювання участі студентів у занятті оцінюється за її наявністю та ефективністю. Вона повинна мотивувати студентів до самонавчання та саморозвитку, бути прозорою та об’єктивною.

3.5. Ораторське мистецтво викладача оцінюється за такими складниками:

 • культура мови;

 • дикція;

 • образність;

 • емоційність;

 • чіткість викладення. переконливість;

 • оптимальність темпу;

 • логічність;

 • володіння професійною лексикою. манера триматися;

 • здатність зацікавити аудиторію.

3.6. Етика спілкування зі студентами передбачає ставлення до студентів як до партнерів, справедливість та об'єктивність викладача, його витримку й самовладання, коректність.

3.7. Використання комп’ютерних технологій включає

 • мультимедійну презентацію;

 • прикладне програмне забезпечення;

 • інше.

3.8. Репрезентативність досвіду оцінюється за такими складниками:

 • тривалість його застосування;

 • підтвердження в роботі інших викладачів;

 • підтвердження в роботі інших навчальних закладів.

4. Підбиття підсумків конкурсу майстер-класів та нагородження учасників

Підбиття підсумків конкурсу майстер-класів та нагородження учасників проводиться в терміни і в порядку, визначеному Положенням про проведення відкритого огляду-конкурсу навчально-методичного забезпечення та новітніх технологій навчання структурних навчальних підрозділів університету в ЄКТС.

Додаток 1

Заявка учасника конкурсу майстер-класів

Прізвище, імя, по-батькові___________________________________

Кафедра___________________________________________________

Посада____________________________________________________

Науковий ступінь__________________вчене звання______________

Назва майстер-класу_______________________________________________________

Автор(и)__________________________ Дата проведення_________Аудиторія______

Назва навчальної дисципліни_______________________________________________

Вид навчальної діяльності (лекція, практичне заняття і т.д.)_____________________

Додаток 2

Опис майстер класу

(до 10 с. формату А-4)

Структура опису

Педагогічні технології, що використовуються, та завдання з формування компетентності майбутніх фахівців, які вирішуються з їх допомогою

Вид проведення навчальних занять у режимі технології (й), що презентується (дати проведення, потоки, групи)

Обґрунтування результативності діяльності студентів внаслідок застосування технології (чітко визначити призначення технологій та зв'язок з конкретними компетенціями (знаннями, вміннями, навичками)).

Проблеми та перспективи в роботі (переваги використаних технологій)

Обов’язкові додатки:

 • Мультимедійна презентація;

 • Роздатковий матеріал, що використовується під час занять;

 • Критерії оцінювання участі (досягнень) студентів;

 • Методичні рекомендації, статті чи інші методичні матеріали, що узагальнюють застосований досвід;

 • Повний сценарій заняття із зазначенням часу.

Додаток 3

Анкета учасників конкурсу майстер-класів

Назва майстер-класу_______________________________________________________

Автор(и)__________________________ Дата проведення________________

Вид навчальної діяльності (лекція, практичне заняття і т.д.)_____________________

Застосовані технології навчання (діалогова лекція, проблемна лекція, лекція-конференція. дискусійний майданчик. діалог культур, ділова гра, круглий стіл, рольова гра, робота в групах, інше (вказати)_________________________________________________________________________

1. Результативність застосування технології (й)

реальний приріст компетенцій (знань, умінь, навичок, якостей студентів як майбутніх фахівців (вказати, яких саме, по 0.25 бала за кожну)_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

поліпшення показників роботи з обдарованою молоддю

(вказати, яких саме, по 0.25 бала за кожний)______________________________________________

відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат________________

(вказати, яких саме, по 0.25 бала за кожний)______________________________________________

Інше (вказати та оцінити сумі від 0 до 1)

пояснення мети та завдань заняття

адекватність навчального матеріалу вимогам робочої програми, меті та завданням заняття

реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання

практична спрямованість навчального матеріалу

2. Характеристика технології (методики) за інноваційним потенціалом (вказати, який саме переважав під час майстер-класу)

0

Репродуктивний уміє переказати іншим те, що знає сам

0.25

Адаптивний уміє пристосувати своє повідомлення до аудиторії слухачів

0.5

Локально-моделюючий володіє стратегіями формування компетенцій з окремих розділів курсу, програми

0.75

Системно-моделюючі знання володіє стратегіями формування компетенцій за навчальною дисципліною в цілому;

1

Системно-моделююча творчість володіє стратегіями перетворення свого предмета в засіб формування творчої особистості, здатної до саморозвитку в нових умовах

3. Критерії оцінювання участі студентів наявність - від 0 до 1)________________________

та ефективність від 0 до 1)________________

4. Ораторське мистецтво (вказати та оцінити в сумі від 0 до 1)

оптимальність темпу

дикція

образність

емоційність

чіткість викладення

логічність

культура мови

володіння професійною лексикою. манера триматися

здатність зацікавити аудиторію

5. Етика спілкування з студентами (від 0 до 1)________________________________________

6. Використання комп’ютерних технологій (вказати та оцінити від 0 до 1)

0.5

Мультимедійна презентація

0.75

Неавторське програмне забезпечення

1

Авторське програмне забезпечення

Інше (вказати)

7. Репрезентативність досвіду (вказати та оцінити від 0 до 1)

0-0.5

тривалість застосування (вперше -0,

0.75

підтвердження в робот :інших викладачів

1

підтвердження в роботі інших навчальних закладів

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи ___________ А.А.Білецький

Начальник навчально-методичного управління___________________ С.Я.Зубілевич

Начальник відділу кадрів________________________________________ Ю.Л.Зимка

Начальник юридичного відділу____________________________________ А.І.ГлодяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та
 2. Б. М. Жебровський Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 3. Сторик українського художнього перекладу, глибинний знавець античності, Педагог з великої літери ось хто, завжди надзвичайно скромний, був завжди поруч з нами

  Документ
  22 листопада 2001 року ми втратили Йосипа Устимовича Кобіва – професора Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена Національної спілки письменників України,
 4. Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад (2)

  Документ
  Збірник містить матеріали доповідей студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волині, Львівщини та Рівненщини. У публікаціях висвітлені актуальні питання соціально-гуманітарних наук, педагогіки, психології, методики навчання
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.

Другие похожие документы..