Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Просвечивающая электронная микроскопия дефектов в нано-пирамидальных структурах на основе нитрида индия-галлия для использования в светоизлучающих дио...полностью>>
'Документ'
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідо...полностью>>
'Документ'
стеатореи ( выделения жира с калом), атаксии (нарушение движений, расстройство их координации), нистагма (непоизвольные ритмические двухфазные движен...полностью>>
'Документ'
Оценка городских земель как неотъемлемая часть оценки недвижимости имеет большое значение в аудиторской деятельности. Современные требования к уровню ...полностью>>

План и семінарських занять зпол І толог І ї вінниця 2003 Плани до семінарських занять з політології. Вінниця: вдпу, 2003. 24 с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

П Л А Н И

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З П О Л І Т О Л О Г І Ї

Вінниця – 2003

Плани до семінарських занять з політології.

Вінниця: ВДПУ, 2003. – 24 с.

Автори-укладачі: Будьонна Л. Г., доцент

Євтушенко Н.В., доцент

Кононенко В.В., ст. викладач

Конотопенко О.П., доцент

Н іколаєць Ю.О., доцент

Струкевич О. К., доцент

Ткаченко А.Д., доцент

Відповідальний за випуск: А.Д. Ткаченко, завідуючий

кафедрою політології ВДПУ

ім. М. Коцюбинського

Затверджено на засіданні кафедри політології

ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

(протокол № 3 від 04.12.2002 р.)

Т е м а 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

П л а н

 1. Предмет і методи політології як науки та навчальної дисципліни.

 2. Поняття, категорії та закономірності політичної науки.

 3. Наука про політику в системі інших суспільних наук (соціологія, філософія, психологія, історія, географія, правознавство, антропологія).

 4. Функції, зростання ролі і значення політології в сучасному світі та Україні.

Те м и р е ф е р а т і в

1. Значення політології для формування професіоналізму та культури українських студентів.

2. Багатовимірність системи методів політичного пізнання.

Л і т е р а т у р а

Белов Г.А. О системе политических наук в политологии // Социально-политические исследования. – 1991 – № 1.

Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1985.

Бойме К. Сравнение в политической науке // Социально-политические науки. – 1992. – № 2.

Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Политология. Методы исследования. – М., 1997.

Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1997.

І.С. Дзюбка та ін. – К., 1999.

Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина // Социально-политический журнал. – 1995. – № 1.

Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1997.

Політологія / За ред. О.В. Бабкіної. – К., 1998.

Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових доповідей та статей. – К., 2000.

Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посібник / За ред.

Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2000.

Потульницький В.А. Нариси з української політології. – К., 1994.

Рогачев С.Я. Предмет политологии и её место в системе социальных наук // Государство и право. – 1993. – № 5.

Рудакевич О. М. Політологія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000.

Рудич Ф.М. Политология: теоретический и прикладной контекст // Социально-политический журнал. – 1996. – № 5.

Федун А.А. О предмете и методе политологии // Социально-политические науки. – 1993. – № 3.

Хекер Є. Що є політична теорія // Політологічні читання. – 1993. – № 1.

Т е м а 2, 3. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

П л а н

1. Сутність і структура політики, як суспільного явища. .

2. Соціальна структура суспільства. Теорія стратифікації.

3. Суб'єкти та об'єкти політики, їх класифікація і роль.

4. Зміст та структура влади, її функції у політичній

системі суспільства.

5. Джерела влади, типи легітимності

Т е м и р е ф е р а т і в

1.Теорія „соціальної стратифікації” як основна концепція наукового аналізу суспільства соціальної нерівності.

2. Соціальні групи і стани України в контексті її політичної історії.

Л і т е р а т у р а

Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. – М., 1990. – Т. 4.

Бебик В.М. Основи теоретичної і практичної політології – К., 1994.

Бондар А. Элементы теории политики // Под ред. В. Макаренко – Ростов-на - Дону., 1991.

Браун М. Політологія. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000.

Бурдье П. Социология политики. – М., 1999.

Бургхадт Т. Група. Особа / Пер. з нім. – Берлін, 1999.

Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. – М., 1990

Волович В., Макеєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка. – 1999. – № 1.

Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений // Социально-политический журнал – 1994. ­ – № 3.

Круглов С.М. Політика і влада // Трибуна – 1999 – № 4.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія – К., 1992.

Міщенко М.А. Соціальна напруженість у суспільстві: національні інтереси України. – К., 1995.

Нойман М. Класи: поява, трансформація, зникнення / Перекл. з нім. – Берлін, 1992.

Панарин Л.С. Философия политики. – М., 1996.

Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності. – К., 1994.

Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищих учбових навчальних закладів. – К., 1997.

Пушкарева Г.В. Власть как социальный институт // Социально- политический журнал. – 1995. – № 2.

Рікер П. Навколо політики. – К., 1995.

Рудич Ф. Чи багато влади потрібно владі? // Віче. – 1994. – № 4.

Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. – № 2.

Рябов С.Т., Томенко М.В. Основи теорії політики. Навч. посібник для студентів. – К., 1996.

Сорокин П.В. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Сучасна українська політика: політики та політологи про неї // Під ред Михальченко, Ф.М. Рудича – К., 1999.

Т е м а 4. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ І

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

П л а н

 1. Політична думка Стародавнього Світу (Конфуцій, школа легістів, Платон. Арістотель, Ціцерон).

 2. Політичні погляди епохи Відродження та доби Просвітництва (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, І.Кант,

Г. Гегель).

 1. Політичні погляди критичного утопічного соціалізму та марксизму (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен. К. Маркс, Ф. Енгельс).

4. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття (школа позитивізму:

О. Конт, А. де Токвіль, Г. Спенсер; М. Вебер; теорія еліт: Г. Моска,

В. Парето, Р. Міхелс).

5. За­га­ль­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка су­час­ної за­хі­д­ної по­лі­тич­ної ду­м­ки: тра­ди­ці­о­на­лізм, бі­хе­ві­о­ризм, кон­це­п­ції вла­ди, політичного лідерства, суб’єктів політики.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Концепція формування людини Нового часу в епоху Відродження.

2. Політичні погляди мислителів США ХVІІІ століття.

Л і т е р а т у р а

Арендт Х. Традиции и современность: К истории политических идей // Государство и право. – 1991. - № 3.

Аристотель. Политика // Соч. В 4 т.- М., 1990. – Т. 4.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1992.

Бекон Ф. Новая Атлантида: Опыты и наставления нравственные и политические. – М., 1962.

Бергев А. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1996.

Бердяев Н. Истоки русского коммунизма. – М., 1990.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Гегель Г. Политические произведения. – М., 1978.

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения. – Т. 2. – М., 1991.

М., 1967.

История политических и правовых учений. – М., 1985-1987.

Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1954.

Кант И. К вечному миру: Идея всеобщей истории во всемирно гражданском плане. Сочинения т. 6. – М., 1966.

Локк Дж. Два тратата о правлении // Сочинения. – Т. 3 – М., 1987.

Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. Т. 2 – М. 1995.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Оуен Р. Избранные сочинения. – М., Л., 1950. – Т. 1-2.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Платон. Собрание сочинений: в 4-х томах – М., 1990.

Политические учения: История и современность. – М., 1976.

Рассел Б. Практика и теория большевизма. – М., 1991.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.. 1969.

Ручка А.А. Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли.

– К., 1992.

Себайн Джордж Г. Історія політичної думки. – К., 1997.

Скиба В.Й. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо- політичної думки. – К., 1996.

Скуленко М.И. История политической пропаганды – К., 1990.

Утченко С. Политические учения Древнего Рима ІІІ–І вв. до н. э. – М., 1977.

Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. – Л., 1991.

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К., 1999.

Т е м а 5. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ:

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

П л а н

 1. Політична думка періоду ІХ-ХVІІІ століть (княжа доба, С. Оріховський, Х. Філалет, Ф. Прокопович).

 2. Політичні погляди періоду Української Козацької держави (Гетьманщини 1648-1764).

 3. Політичні погляди ХІХ століття:

а) М. Костомаров та Кирило-Мифодіївське товариство;

б) ідеї федералізму М. Драгоманова.

3. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття:

а) В. Липинського;

б) політичні ідеї лідерів Української Народної Республіки.

в) інтегральний націоналізм Д. Донцова

г) вивчення питань української ментальності: І. Лисяк-Рудницький,

Б. Цимбалістий.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. Політичні погляди Б. Хмельницького, П. Дорошенка. І. Мазепи.

 2. Києво-Могилянська академія як духовний центр відродження державності України.

Л і т е р а т у р а

Великий Українець: Зб. праць Михайла Грушевського. – К., 1992.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1993.

Воронкова В.Г., Ясыр И.Д. Зарождение и эволюция либерализма в Украине в ХІХ – начале ХХ в. – Донецк, 1993.

Гелів С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст.– Львів, 1996.

Депенчук Л. Богдан Кістяківський. – К., 1995.

Донців Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1993.

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: в 2-х т. – К., 1970.

Драгоманов М. Что такое украинофильство. – К., 1991.

Замалеев А.Д., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья: конец ХІV – первая треть ХVІІ в. – К., 1990.

Кирилюк Ф. Українська політологія: рівень розвитку, проблеми // Політологічний вісник. – 1993. – № 4.

Кістяківський Б. Українське і російське суспільство // Філософська соціологічна думка. – 1992 – № 1.

Копиленко О.Л. „Українська ідея” М.Грушевського: історія і сучасність.

– К., 1991.

Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Кухта В. Історія української політичної думки. – Львів, 1991.

Липинський В. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна // В. Липинський. Студії. – Т. 1. – К. – Філадельфія, 1994

Мельник М. Утвердження ідеї українського національного самовизначення. – К., 1992

Охрімович І. Політичний світогляд Т. Шевченка // Київська старовина. – 1994. – № 2.

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

Потульницький В. Історія української політології: концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці.– К., 1992.

Потульницький В. Теорія української політології. – К., 1993.

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т. 1.

Скакун О.Ф. Драгоманов как политический мыслитель. – Харьков, 1993

Тисяча років української суспільно-політичної думки. В 9 тт. 14 кн.  – К., 2002.

Толочко П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – К., 1987.

Українська державність у ХХ ст.: історико-політологічний аналіз. – К., 1996.

Филалет Х. Апокрисис / Памятники полемической літературы в Западной Руси. – Кн.. 2. СПб., 1992.

Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості / Зібрання творів: у 50 т.– К, 1986. – Т. 45.

Франко І. Програма галицьких соціалістів // Там само.

Франко І. Що таке соціалізм? // Там само.

Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

Чичуров И. Политическая идеология средневековья: Византия и Русь. – М., 1990.

Шевчук В.П. Тараненко М.Г. Історія української державності. – К., 1999.

Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3.

Т е м а 6. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ

П л а н

 1. Поняття політичної діяльності.

 2. Типи і види політичної діяльності.

 3. Різновиди політичної взаємодії.

 4. Орієнтації та позиції в політичній діяльності.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. Негативні явища політичного процесу.

 2. Форми і методи політичної боротьби.

Л і т е р а т у р а

Бжезинський З. Великі перетворення // Політична думка. – 1994. – № 3.

Бистрицький Є. Протодемократія та культурполітичні трансформації в Україні //Політична думка. – 1994. – № 4.

Вовк В. Соціокультурні чинники формування масових умонастроїв в Україні // Політична думка. – 1999. – № 12.

Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні // Політична думка. – 1994. – № 2.

Князев В.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні. – К., 1995.

Когнан Г. Український націоналізм – мирний, державнотворчий. // Народне слово. – 1993. – 2 вересня

Корнієнко В. Політичний ідеал та політична істина // Нова політика. – 2000. – № 2.

Лузан А. Политическая жизнь общества. Вопросы теории. – К., 1989.

Яременко О. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. – 2000. – № 1.

Т е м а 7. КОНФЛІКТИ І КРИЗИ У СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

П л а н

 1. Поняття політичного конфлікту.

 2. Типи і види конфліктів, їхні рівні, форми перебігу і функції

 3. Етапи наростання конфлікту. Криза як крайня форма прояву конфлікту. Типи криз.

 4. Способи і технології розв'язання політичних конфліктів.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Технологія прийняття політичних рішень.

2. Політичні рішення та їх технологія.

3. Специфіка політичних конфліктів та криз в Україні.

Л і т е р а т у р а

Бандурка А.М. Конфліктологія. К., 1997.

Бекешкіна І.Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. –

Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. – 1999. – № 5.

Запрудський Ю. Внутри конфликта // Социс. – 1993. – № 7.

Зеркин Д. Основы конфликтологии. Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1998.

К., 1994.

Конфликты в обществе // Общественные науки. – 1995. – № 1.

Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища //

Людина і політика. – 2002. – № 3.

Мацієвський Ю. Деякі проблеми теорії конфліктів та насильства // Генеза. – 1995. – № 3.

Овчинников В.Е. Политические конфликты и кризисные ситуации // Социально-политические науки. – 1990. – № 10.

Павловський М. Конфлікти та консенсус // Нова політика. – 1999. – № 1.

Пацук Ю. Проблеми врегулювання політичних конфліктів в

українському суспільстві // Людина і політика. – 1999. – № 2.

Т е м а 8. ДЕМОКРАТІЯ У ПОЛІТИЧНОМУ

ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Концептуальні підходи до витлумачення поняття „демократія”, її історичні форми .

2. Багатоаспектність демократії:

а) демократія як світогляд;

б) демократія як форма організації державного управління;

в) демократія як відносини громадян у суспільстві;

г) демократія як ідея.

3. Принципи демократичного влаштування суспільно-політичного життя.

4. Демократичні процедури.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Демократія і народовладдя.

2. Генезис ідей демократії.

3. Проблема становлення демократії в українському суспільстві.

4. Співвіднесеність понять „республіканізм” та „демократія”.

Л і т е р а т у р а

Алмонд Г., Верба С., Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – 1992. – № 4.

Головаха Е. И., Бекешкина И. Э., Небоженко В, С. Демократизация общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – К., 1992.

Грицай С. Програма американської моделі демократії // Нова політика. – 2000. – № 2.

Даль Роберт А. Введение в економическую демократию. – М., 1991.

Демократія в Україні: минуле і сучасність. – К., 1993.

Дубовик Н. Елітизм і популізм у контексті розвитку демократії // Нова політика. – 2001. – № 1.

Загальна Декларація прав людини: Прийнята ООН 10 грудня 1948 р. – К., 1963.

Каменская Г.В. Генезис идей демократии // Социс. – 1994. – № 4.

Капустин В.Г. Демократия и справедливость // Полис. – 1992. – № 1-2.

Ковалевський М. М. Происхождение современной демократии: В 2 т. – Т. 1 М., 1899-1901. Коваленко Л. Методологічні проблеми функціонування аналізу виконавчої влади // Нова політика. – 2000. – № 6.

Ковлер А. И. Исторические формы демократии. – М., 1990.

Ковлер А. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в политике. – М., 1986.

Невичерпність демократії. – К., 1994.

Опришко І., Коваленко О. Пряме народовладдя. Чи прямий є до нього шлях? // Віче. – 2000. – № 7.

Павловський М. Криза демократії – основа для розвитку авторитаризму // Віче. – 2000. – № 4.

Поліщук І. Традиційні настанови політичної ментальності українства // Нова політика. – 2000. – № 5.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К.: Основи, 1994.

Примуш М. Вибори. Демократія. Партії. // Політика і час. – 2000. – № 5-6.

Примуш М. Демократія і політичні партії // Віче. – 2000. – № 10.

Прокопчук І. Конфлікт цінностей свобода/рівність в умовах демократії // Нова політика. – 2000. – № 1.

Селіванов В. Парадокси свободи і демократії // Віче. – 2000. – № 12.

Сорос Д. Утвердження демократії. – К.: Основи. – 1994.

Токвиль А. Демократия в Америке. – К., 1996.

Что такое демократия? Парламентаризм и правительственная система – определение и ограничения // Полис. – 1992. – № 3.

Эйзмин Ф. Карл Поппер и теория демократии // Философские науки. – 1990. – № 5.

Т е м а 9. НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ПОЛІТИЧНОМУ

ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Нація як етап соціально-політичної еволюції етносу, етно-національні процеси в сучасному світі. Об'єктивні та суб'єктивні чинники формування нації.

2. Націоналізм, його різновиди.

3. Напрями, загальнодемократичні принципи національної політики.

4. Типи міжнаціональних конфліктів та шляхи їх вирішення.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Особливості міжетнічних взаємин в Україні.

2. Українська національна ідея: історія та сучасне сприйняття.

Л і т е р а т у р а

Антонович В. Три національні типи народні. // Старожитності. – 1992. – № 3.

Бердяєв М. Національність і людство // Сучасність. – 1993. – № 1.

Білас І. Право, суспільство, держава: від тоталітаризму до демократії. // Розбудова держави. – 1994. – № 3.

Бобик В. Психологія демократизму (Українська ментальність). // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Васильєв В. Деякі роздуми з приводу терміну (менталітет). // Розбудова держави. – 1993. – № 3.

Вівчарик М. Етнонаціональна політика на етапі українського державотворення. // Розбудова держави. 1994. – № 10.

Вовканич С. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення. // Людина і політика. 1999. – № 2.

Демидюк Д. Націоналізм як вища форма національної свідомості. // Розбудова держави. – 1994. – № 6.

Євнух В. Якою має бути політика української держави // Віче. – 1992. – № 8.

Жулинський М. Національна ідея в ідеологічній системі державотворення (Про українську націю) // Слово і час. – 1996. – № 1.

Зварич Р. Національна держава - спів власність її громадян. // Державність . – 1992. – № 4.

Канак Ф. Національна ідея та її втілення. // Розбудова держави. – 1987.

– № 7,8.

Каспе С. Национализм и космополитизм в современном мире. // Свободная мысль. – 1993. – № 4.

Касьян В. Про деякі риси українського характеру // Розбудова держави. – 1996. – № 6.

Касьян В. Частіше б самому заглядати в дзеркальце (Психологічні портрети українця і росіянина). // Віче. – 1996. – № 3.

Касьянов Г.В. український націоналізм, проблеми наукового переосмислення. // Український історичний журнал. – 1998. – № 2.

Кириченко Б. Українська національна ідея та розбудова державності. -// Рідна школа. – 1996. – № 4.

Кириченко В. Національна злагода як новий історичний вимір для України. // Розбудова держави. – 1994. – № 7.

Медведчук В. За принципом свободи, рівності, братства. Основні вимоги та загальна спрямованість сучасної української національної ідеї (ідеологія державотворення) // Віче. – 1997. – № 5.

Огірко Р. Українська держава: проблема концепцій і шляхів розбудови. // Державність. - 1994. – № 1,2

Поліщук І. Українська ментальність як проблема політології // Український час. – 1994. - №1 (13)..

Рехкало В. Національна держава. Втеча від самоприниження. // Віче. – 1995. – № 6.

Римаренко Ю. Національно-державне будівництво // Освіта – 1995. – 15 лютого.

Рудакевич О. Ментальність і політична культура української нації. // Розбудова держави. – 1995. – № 10.

Рудницький І. Етнос. Нація. // Віче. – 1996. – № 2,6.

Ференц П. Національна ідея – духовний стрижень у розвитку нації. //Визвольний шлях. – 1997. – № 10.

Шашкевич Я. Національне питання в Україні // Україна. Наука і культура. Вип. 28 – К., 1994.

Шморгун О. Основний зміст поняття „Українська національна ідея (державотворення)” // Розбудова держави. – 1997. – № 6.

Яворський В. Консолідує національна ідея // Україна. – 1993. – № 11.

ТЕМА 10. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

П л а н

 1. Панівна еліта: поняття і структура. Фактори, які зумовлюють виникнення та існування еліт у суспільстві.

 2. Сутність, типи та ознаки політичної еліти. Її функції та шляхи формування.

 3. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.

 4. Вимоги до політичних лідерів, їх функції та типологія.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. М. Драгоманов, В. Липинський про роль еліти в українському державотворенні.

 2. Лідери в історії України ХХ століття.

Л і т е р а т у р а

Алупко С. Національна еліта і національна гідність // Універсум. – 1996. – № 5-6. – С.30-32.

Баранцева К. Проблеми формування державно-управлінської еліти: світовий досвід та Україна // Молода нація: Альманах. 97. – Вип.6. – К., 1997 – С.115-130.

Головинський К. Політичний лідер та інституційна система влади // Нова політика. – 2000.– № 6 – С. 30-34.

Головинський К. Харизма та лідерство в умовах кризи // Людина і політика. – 2000. – № 6. – С.8-10.

Деркач Ж. Політичний лідер у ретроспективі // Віче. – 1999. – № 1. – С.15-18.

Еліта в суспільстві: навчальний зміст теоретичної проблеми // Розбудова держави. – 1998. – № 7-8. – С.13-27.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укоопспілка львівська комерційна академія міжнародний туризм тематика, плани І завдання семінарських занять

  Документ
  Міжнародний туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. Туризм впливає на такі ключові сектори господарства, як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво
 2. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Основи національної безпеки України” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 3. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 4. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007

  Методичні рекомендації
  Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.
 5. Плани та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни "політологія" для студентів спеціальностей

  Методичні рекомендації
  Характерною рисою нашого часу є інтенсивний процес політизації людської життєдіяльності, що зумовлений глибокими і всебічними перетвореннями в усіх сферах суспільного життя.

Другие похожие документы..