Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Доклад подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе...полностью>>
'Урок'
Данная презентация предназначена для студентов первого курса Томского политехнического техникума, обучающихся на базе 9 классов. Особенность преподав...полностью>>
'Методические указания'
Выполнение курсовой работы является завершающим этапом при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент», охватывающей круг проблем управления финансам...полностью>>
'Документ'
1.1. Посадова інструкція керівника апарату місцевого загального суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг функціональних обов'язків та основні ви...полностью>>

План и семінарських занять зпол І толог І ї вінниця 2003 Плани до семінарських занять з політології. Вінниця: вдпу, 2003. 24 с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

П Л А Н И

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З П О Л І Т О Л О Г І Ї

Вінниця – 2003

Плани до семінарських занять з політології.

Вінниця: ВДПУ, 2003. – 24 с.

Автори-укладачі: Будьонна Л. Г., доцент

Євтушенко Н.В., доцент

Кононенко В.В., ст. викладач

Конотопенко О.П., доцент

Н іколаєць Ю.О., доцент

Струкевич О. К., доцент

Ткаченко А.Д., доцент

Відповідальний за випуск: А.Д. Ткаченко, завідуючий

кафедрою політології ВДПУ

ім. М. Коцюбинського

Затверджено на засіданні кафедри політології

ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

(протокол № 3 від 04.12.2002 р.)

Т е м а 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

П л а н

 1. Предмет і методи політології як науки та навчальної дисципліни.

 2. Поняття, категорії та закономірності політичної науки.

 3. Наука про політику в системі інших суспільних наук (соціологія, філософія, психологія, історія, географія, правознавство, антропологія).

 4. Функції, зростання ролі і значення політології в сучасному світі та Україні.

Те м и р е ф е р а т і в

1. Значення політології для формування професіоналізму та культури українських студентів.

2. Багатовимірність системи методів політичного пізнання.

Л і т е р а т у р а

Белов Г.А. О системе политических наук в политологии // Социально-политические исследования. – 1991 – № 1.

Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1985.

Бойме К. Сравнение в политической науке // Социально-политические науки. – 1992. – № 2.

Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Политология. Методы исследования. – М., 1997.

Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1997.

І.С. Дзюбка та ін. – К., 1999.

Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина // Социально-политический журнал. – 1995. – № 1.

Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1997.

Політологія / За ред. О.В. Бабкіної. – К., 1998.

Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових доповідей та статей. – К., 2000.

Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посібник / За ред.

Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2000.

Потульницький В.А. Нариси з української політології. – К., 1994.

Рогачев С.Я. Предмет политологии и её место в системе социальных наук // Государство и право. – 1993. – № 5.

Рудакевич О. М. Політологія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000.

Рудич Ф.М. Политология: теоретический и прикладной контекст // Социально-политический журнал. – 1996. – № 5.

Федун А.А. О предмете и методе политологии // Социально-политические науки. – 1993. – № 3.

Хекер Є. Що є політична теорія // Політологічні читання. – 1993. – № 1.

Т е м а 2, 3. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

П л а н

1. Сутність і структура політики, як суспільного явища. .

2. Соціальна структура суспільства. Теорія стратифікації.

3. Суб'єкти та об'єкти політики, їх класифікація і роль.

4. Зміст та структура влади, її функції у політичній

системі суспільства.

5. Джерела влади, типи легітимності

Т е м и р е ф е р а т і в

1.Теорія „соціальної стратифікації” як основна концепція наукового аналізу суспільства соціальної нерівності.

2. Соціальні групи і стани України в контексті її політичної історії.

Л і т е р а т у р а

Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. – М., 1990. – Т. 4.

Бебик В.М. Основи теоретичної і практичної політології – К., 1994.

Бондар А. Элементы теории политики // Под ред. В. Макаренко – Ростов-на - Дону., 1991.

Браун М. Політологія. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000.

Бурдье П. Социология политики. – М., 1999.

Бургхадт Т. Група. Особа / Пер. з нім. – Берлін, 1999.

Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. – М., 1990

Волович В., Макеєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка. – 1999. – № 1.

Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений // Социально-политический журнал – 1994. ­ – № 3.

Круглов С.М. Політика і влада // Трибуна – 1999 – № 4.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія – К., 1992.

Міщенко М.А. Соціальна напруженість у суспільстві: національні інтереси України. – К., 1995.

Нойман М. Класи: поява, трансформація, зникнення / Перекл. з нім. – Берлін, 1992.

Панарин Л.С. Философия политики. – М., 1996.

Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності. – К., 1994.

Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищих учбових навчальних закладів. – К., 1997.

Пушкарева Г.В. Власть как социальный институт // Социально- политический журнал. – 1995. – № 2.

Рікер П. Навколо політики. – К., 1995.

Рудич Ф. Чи багато влади потрібно владі? // Віче. – 1994. – № 4.

Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. – № 2.

Рябов С.Т., Томенко М.В. Основи теорії політики. Навч. посібник для студентів. – К., 1996.

Сорокин П.В. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Сучасна українська політика: політики та політологи про неї // Під ред Михальченко, Ф.М. Рудича – К., 1999.

Т е м а 4. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ І

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

П л а н

 1. Політична думка Стародавнього Світу (Конфуцій, школа легістів, Платон. Арістотель, Ціцерон).

 2. Політичні погляди епохи Відродження та доби Просвітництва (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, І.Кант,

Г. Гегель).

 1. Політичні погляди критичного утопічного соціалізму та марксизму (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен. К. Маркс, Ф. Енгельс).

4. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття (школа позитивізму:

О. Конт, А. де Токвіль, Г. Спенсер; М. Вебер; теорія еліт: Г. Моска,

В. Парето, Р. Міхелс).

5. За­га­ль­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка су­час­ної за­хі­д­ної по­лі­тич­ної ду­м­ки: тра­ди­ці­о­на­лізм, бі­хе­ві­о­ризм, кон­це­п­ції вла­ди, політичного лідерства, суб’єктів політики.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Концепція формування людини Нового часу в епоху Відродження.

2. Політичні погляди мислителів США ХVІІІ століття.

Л і т е р а т у р а

Арендт Х. Традиции и современность: К истории политических идей // Государство и право. – 1991. - № 3.

Аристотель. Политика // Соч. В 4 т.- М., 1990. – Т. 4.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1992.

Бекон Ф. Новая Атлантида: Опыты и наставления нравственные и политические. – М., 1962.

Бергев А. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1996.

Бердяев Н. Истоки русского коммунизма. – М., 1990.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Гегель Г. Политические произведения. – М., 1978.

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения. – Т. 2. – М., 1991.

М., 1967.

История политических и правовых учений. – М., 1985-1987.

Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1954.

Кант И. К вечному миру: Идея всеобщей истории во всемирно гражданском плане. Сочинения т. 6. – М., 1966.

Локк Дж. Два тратата о правлении // Сочинения. – Т. 3 – М., 1987.

Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. Т. 2 – М. 1995.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Оуен Р. Избранные сочинения. – М., Л., 1950. – Т. 1-2.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Платон. Собрание сочинений: в 4-х томах – М., 1990.

Политические учения: История и современность. – М., 1976.

Рассел Б. Практика и теория большевизма. – М., 1991.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.. 1969.

Ручка А.А. Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли.

– К., 1992.

Себайн Джордж Г. Історія політичної думки. – К., 1997.

Скиба В.Й. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо- політичної думки. – К., 1996.

Скуленко М.И. История политической пропаганды – К., 1990.

Утченко С. Политические учения Древнего Рима ІІІ–І вв. до н. э. – М., 1977.

Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. – Л., 1991.

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К., 1999.

Т е м а 5. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ:

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

П л а н

 1. Політична думка періоду ІХ-ХVІІІ століть (княжа доба, С. Оріховський, Х. Філалет, Ф. Прокопович).

 2. Політичні погляди періоду Української Козацької держави (Гетьманщини 1648-1764).

 3. Політичні погляди ХІХ століття:

а) М. Костомаров та Кирило-Мифодіївське товариство;

б) ідеї федералізму М. Драгоманова.

3. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття:

а) В. Липинського;

б) політичні ідеї лідерів Української Народної Республіки.

в) інтегральний націоналізм Д. Донцова

г) вивчення питань української ментальності: І. Лисяк-Рудницький,

Б. Цимбалістий.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. Політичні погляди Б. Хмельницького, П. Дорошенка. І. Мазепи.

 2. Києво-Могилянська академія як духовний центр відродження державності України.

Л і т е р а т у р а

Великий Українець: Зб. праць Михайла Грушевського. – К., 1992.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1993.

Воронкова В.Г., Ясыр И.Д. Зарождение и эволюция либерализма в Украине в ХІХ – начале ХХ в. – Донецк, 1993.

Гелів С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст.– Львів, 1996.

Депенчук Л. Богдан Кістяківський. – К., 1995.

Донців Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1993.

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: в 2-х т. – К., 1970.

Драгоманов М. Что такое украинофильство. – К., 1991.

Замалеев А.Д., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья: конец ХІV – первая треть ХVІІ в. – К., 1990.

Кирилюк Ф. Українська політологія: рівень розвитку, проблеми // Політологічний вісник. – 1993. – № 4.

Кістяківський Б. Українське і російське суспільство // Філософська соціологічна думка. – 1992 – № 1.

Копиленко О.Л. „Українська ідея” М.Грушевського: історія і сучасність.

– К., 1991.

Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Кухта В. Історія української політичної думки. – Львів, 1991.

Липинський В. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна // В. Липинський. Студії. – Т. 1. – К. – Філадельфія, 1994

Мельник М. Утвердження ідеї українського національного самовизначення. – К., 1992

Охрімович І. Політичний світогляд Т. Шевченка // Київська старовина. – 1994. – № 2.

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

Потульницький В. Історія української політології: концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці.– К., 1992.

Потульницький В. Теорія української політології. – К., 1993.

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т. 1.

Скакун О.Ф. Драгоманов как политический мыслитель. – Харьков, 1993

Тисяча років української суспільно-політичної думки. В 9 тт. 14 кн.  – К., 2002.

Толочко П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – К., 1987.

Українська державність у ХХ ст.: історико-політологічний аналіз. – К., 1996.

Филалет Х. Апокрисис / Памятники полемической літературы в Западной Руси. – Кн.. 2. СПб., 1992.

Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості / Зібрання творів: у 50 т.– К, 1986. – Т. 45.

Франко І. Програма галицьких соціалістів // Там само.

Франко І. Що таке соціалізм? // Там само.

Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

Чичуров И. Политическая идеология средневековья: Византия и Русь. – М., 1990.

Шевчук В.П. Тараненко М.Г. Історія української державності. – К., 1999.

Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3.

Т е м а 6. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ

П л а н

 1. Поняття політичної діяльності.

 2. Типи і види політичної діяльності.

 3. Різновиди політичної взаємодії.

 4. Орієнтації та позиції в політичній діяльності.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. Негативні явища політичного процесу.

 2. Форми і методи політичної боротьби.

Л і т е р а т у р а

Бжезинський З. Великі перетворення // Політична думка. – 1994. – № 3.

Бистрицький Є. Протодемократія та культурполітичні трансформації в Україні //Політична думка. – 1994. – № 4.

Вовк В. Соціокультурні чинники формування масових умонастроїв в Україні // Політична думка. – 1999. – № 12.

Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні // Політична думка. – 1994. – № 2.

Князев В.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні. – К., 1995.

Когнан Г. Український націоналізм – мирний, державнотворчий. // Народне слово. – 1993. – 2 вересня

Корнієнко В. Політичний ідеал та політична істина // Нова політика. – 2000. – № 2.

Лузан А. Политическая жизнь общества. Вопросы теории. – К., 1989.

Яременко О. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. – 2000. – № 1.

Т е м а 7. КОНФЛІКТИ І КРИЗИ У СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

П л а н

 1. Поняття політичного конфлікту.

 2. Типи і види конфліктів, їхні рівні, форми перебігу і функції

 3. Етапи наростання конфлікту. Криза як крайня форма прояву конфлікту. Типи криз.

 4. Способи і технології розв'язання політичних конфліктів.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Технологія прийняття політичних рішень.

2. Політичні рішення та їх технологія.

3. Специфіка політичних конфліктів та криз в Україні.

Л і т е р а т у р а

Бандурка А.М. Конфліктологія. К., 1997.

Бекешкіна І.Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. –

Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. – 1999. – № 5.

Запрудський Ю. Внутри конфликта // Социс. – 1993. – № 7.

Зеркин Д. Основы конфликтологии. Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1998.

К., 1994.

Конфликты в обществе // Общественные науки. – 1995. – № 1.

Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища //

Людина і політика. – 2002. – № 3.

Мацієвський Ю. Деякі проблеми теорії конфліктів та насильства // Генеза. – 1995. – № 3.

Овчинников В.Е. Политические конфликты и кризисные ситуации // Социально-политические науки. – 1990. – № 10.

Павловський М. Конфлікти та консенсус // Нова політика. – 1999. – № 1.

Пацук Ю. Проблеми врегулювання політичних конфліктів в

українському суспільстві // Людина і політика. – 1999. – № 2.

Т е м а 8. ДЕМОКРАТІЯ У ПОЛІТИЧНОМУ

ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Концептуальні підходи до витлумачення поняття „демократія”, її історичні форми .

2. Багатоаспектність демократії:

а) демократія як світогляд;

б) демократія як форма організації державного управління;

в) демократія як відносини громадян у суспільстві;

г) демократія як ідея.

3. Принципи демократичного влаштування суспільно-політичного життя.

4. Демократичні процедури.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Демократія і народовладдя.

2. Генезис ідей демократії.

3. Проблема становлення демократії в українському суспільстві.

4. Співвіднесеність понять „республіканізм” та „демократія”.

Л і т е р а т у р а

Алмонд Г., Верба С., Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – 1992. – № 4.

Головаха Е. И., Бекешкина И. Э., Небоженко В, С. Демократизация общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – К., 1992.

Грицай С. Програма американської моделі демократії // Нова політика. – 2000. – № 2.

Даль Роберт А. Введение в економическую демократию. – М., 1991.

Демократія в Україні: минуле і сучасність. – К., 1993.

Дубовик Н. Елітизм і популізм у контексті розвитку демократії // Нова політика. – 2001. – № 1.

Загальна Декларація прав людини: Прийнята ООН 10 грудня 1948 р. – К., 1963.

Каменская Г.В. Генезис идей демократии // Социс. – 1994. – № 4.

Капустин В.Г. Демократия и справедливость // Полис. – 1992. – № 1-2.

Ковалевський М. М. Происхождение современной демократии: В 2 т. – Т. 1 М., 1899-1901. Коваленко Л. Методологічні проблеми функціонування аналізу виконавчої влади // Нова політика. – 2000. – № 6.

Ковлер А. И. Исторические формы демократии. – М., 1990.

Ковлер А. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в политике. – М., 1986.

Невичерпність демократії. – К., 1994.

Опришко І., Коваленко О. Пряме народовладдя. Чи прямий є до нього шлях? // Віче. – 2000. – № 7.

Павловський М. Криза демократії – основа для розвитку авторитаризму // Віче. – 2000. – № 4.

Поліщук І. Традиційні настанови політичної ментальності українства // Нова політика. – 2000. – № 5.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К.: Основи, 1994.

Примуш М. Вибори. Демократія. Партії. // Політика і час. – 2000. – № 5-6.

Примуш М. Демократія і політичні партії // Віче. – 2000. – № 10.

Прокопчук І. Конфлікт цінностей свобода/рівність в умовах демократії // Нова політика. – 2000. – № 1.

Селіванов В. Парадокси свободи і демократії // Віче. – 2000. – № 12.

Сорос Д. Утвердження демократії. – К.: Основи. – 1994.

Токвиль А. Демократия в Америке. – К., 1996.

Что такое демократия? Парламентаризм и правительственная система – определение и ограничения // Полис. – 1992. – № 3.

Эйзмин Ф. Карл Поппер и теория демократии // Философские науки. – 1990. – № 5.

Т е м а 9. НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ПОЛІТИЧНОМУ

ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Нація як етап соціально-політичної еволюції етносу, етно-національні процеси в сучасному світі. Об'єктивні та суб'єктивні чинники формування нації.

2. Націоналізм, його різновиди.

3. Напрями, загальнодемократичні принципи національної політики.

4. Типи міжнаціональних конфліктів та шляхи їх вирішення.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Особливості міжетнічних взаємин в Україні.

2. Українська національна ідея: історія та сучасне сприйняття.

Л і т е р а т у р а

Антонович В. Три національні типи народні. // Старожитності. – 1992. – № 3.

Бердяєв М. Національність і людство // Сучасність. – 1993. – № 1.

Білас І. Право, суспільство, держава: від тоталітаризму до демократії. // Розбудова держави. – 1994. – № 3.

Бобик В. Психологія демократизму (Українська ментальність). // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Васильєв В. Деякі роздуми з приводу терміну (менталітет). // Розбудова держави. – 1993. – № 3.

Вівчарик М. Етнонаціональна політика на етапі українського державотворення. // Розбудова держави. 1994. – № 10.

Вовканич С. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення. // Людина і політика. 1999. – № 2.

Демидюк Д. Націоналізм як вища форма національної свідомості. // Розбудова держави. – 1994. – № 6.

Євнух В. Якою має бути політика української держави // Віче. – 1992. – № 8.

Жулинський М. Національна ідея в ідеологічній системі державотворення (Про українську націю) // Слово і час. – 1996. – № 1.

Зварич Р. Національна держава - спів власність її громадян. // Державність . – 1992. – № 4.

Канак Ф. Національна ідея та її втілення. // Розбудова держави. – 1987.

– № 7,8.

Каспе С. Национализм и космополитизм в современном мире. // Свободная мысль. – 1993. – № 4.

Касьян В. Про деякі риси українського характеру // Розбудова держави. – 1996. – № 6.

Касьян В. Частіше б самому заглядати в дзеркальце (Психологічні портрети українця і росіянина). // Віче. – 1996. – № 3.

Касьянов Г.В. український націоналізм, проблеми наукового переосмислення. // Український історичний журнал. – 1998. – № 2.

Кириченко Б. Українська національна ідея та розбудова державності. -// Рідна школа. – 1996. – № 4.

Кириченко В. Національна злагода як новий історичний вимір для України. // Розбудова держави. – 1994. – № 7.

Медведчук В. За принципом свободи, рівності, братства. Основні вимоги та загальна спрямованість сучасної української національної ідеї (ідеологія державотворення) // Віче. – 1997. – № 5.

Огірко Р. Українська держава: проблема концепцій і шляхів розбудови. // Державність. - 1994. – № 1,2

Поліщук І. Українська ментальність як проблема політології // Український час. – 1994. - №1 (13)..

Рехкало В. Національна держава. Втеча від самоприниження. // Віче. – 1995. – № 6.

Римаренко Ю. Національно-державне будівництво // Освіта – 1995. – 15 лютого.

Рудакевич О. Ментальність і політична культура української нації. // Розбудова держави. – 1995. – № 10.

Рудницький І. Етнос. Нація. // Віче. – 1996. – № 2,6.

Ференц П. Національна ідея – духовний стрижень у розвитку нації. //Визвольний шлях. – 1997. – № 10.

Шашкевич Я. Національне питання в Україні // Україна. Наука і культура. Вип. 28 – К., 1994.

Шморгун О. Основний зміст поняття „Українська національна ідея (державотворення)” // Розбудова держави. – 1997. – № 6.

Яворський В. Консолідує національна ідея // Україна. – 1993. – № 11.

ТЕМА 10. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

П л а н

 1. Панівна еліта: поняття і структура. Фактори, які зумовлюють виникнення та існування еліт у суспільстві.

 2. Сутність, типи та ознаки політичної еліти. Її функції та шляхи формування.

 3. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.

 4. Вимоги до політичних лідерів, їх функції та типологія.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. М. Драгоманов, В. Липинський про роль еліти в українському державотворенні.

 2. Лідери в історії України ХХ століття.

Л і т е р а т у р а

Алупко С. Національна еліта і національна гідність // Універсум. – 1996. – № 5-6. – С.30-32.

Баранцева К. Проблеми формування державно-управлінської еліти: світовий досвід та Україна // Молода нація: Альманах. 97. – Вип.6. – К., 1997 – С.115-130.

Головинський К. Політичний лідер та інституційна система влади // Нова політика. – 2000.– № 6 – С. 30-34.

Головинський К. Харизма та лідерство в умовах кризи // Людина і політика. – 2000. – № 6. – С.8-10.

Деркач Ж. Політичний лідер у ретроспективі // Віче. – 1999. – № 1. – С.15-18.

Еліта в суспільстві: навчальний зміст теоретичної проблеми // Розбудова держави. – 1998. – № 7-8. – С.13-27.

Еліта і псевдо еліта // Українське слово. – 1999. – 18 лютого. – С.5, 25 лютого. – С.5.

Загребной В.М. Кадрова політика // День. – 2002. – 19 лютого (№ 32)

Політологія / за заг ред І.С.Дзюбка, К.М. Левківського – К.,2001. – С. 203-219.

Качковський Л. Політична еліта та демократичні віча в Київській Русі // День. – 2000. – 25 лютого. – С. 8.

Кремень В. та ін. Політичне лідерство // Політологічні читання. – 1994. –

№ 1. – С.36-38.

Кузнєцова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні // Нова політика. – 2001 – № 2. – С. 60-62.

Куксенко М. Історичні особливості становлення і розвитку української політичної еліти // Вісник Укр.. Акад.. держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 2 – С. 222-225.

Куксенко М. Становлення української державності й сучасний стан формування української політичної еліти // Вісник Укр.. Акад.. держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 4 – С. 274-281.

Латигіна Н. Елітарні теорії: сучасне бачення // Віче. – 1998. – № 8. – С. 119-126.

Липинський В. Національна аристократія // Консерватизм: Антологія. – К., 1998. – С.252-256.

НаумкінаС., Чемекова С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 50-53.

Національна еліта // Розумний М. Справа честі. – К., 1995. – с.55-62.

Пахарєв А. Стиль політичного лідерства. Фактори формування та складові // Нова політика. – 2001 – № 5 – С. 51-54.

Пахарєв А.Д. Українська політична думка про лідерство (історико-політологічний контекст) // Трибуна. – 2002. – № 1-2. – С. 26-28.

Політична еліта і народ // Людина і світ. – К., 1999. С. 404-406.

Політичне лідерство. Політична еліта. Політологія / за заг. Ред. І.С. Дзюбка,

Політичні еліти // Холод В.В. Лекції з політології: Навч. посібн. – Суми, 2001 – С.238-255.

Політичні еліти і лідерство Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник. – К., 1999. – С.240-259.

Похило І. Лідерство // Політологічні читання. – 1994. – № 1. – С.268-273.

Семенкова С. Політична еліта і демократична процедура // Нова політика. – 2001. – № 6 – С. 54-56.

Токовенко В. Історичний розвиток взаємовідносин політичного керівництва і державного управління в Україні // Вісник укр. Акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2002. – № 1. С. 223-230.

Шевченко О. Формування іміджу політичного лідера та політичної партії //Нова політика. – 2000. – № 5 – С. 48-51.

Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3.

ТЕМА 11. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

П л а н

 1. Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства.

 2. Структура типи і види політичної свідомості.

 3. Поняття та зміст політичної культури.

 4. Структура, функції і типи політичної культури.

Теми рефератів

 1. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки.

 2. феномен громадської думки.

 3. Політична культура в пострадянській Україні.

 4. Політична культура української молоді на сучасному етапі.

Література

Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 1990.

Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

Бебик В., Корнєв М. Політична культура та політична соціалізація //Політична думка. – 1994. - № 4.

Буцевицький В. Проблеми політичної культури в Україні в процесі державотворення // Нова політика. – 1999. - №1.

Григор`єв В. Вітчизняна політична культура і культура підприємницької діяльності // Нова політика. – 2000. – № 1.

Житенев В. А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М., 1990.

Лебединська І., Григор’єв В. Політична культура молоді на зламі світоглядної парадигми // Нова політика. – 1998. – № 1.

Левченко О. Масова політична свідомість перехідної доби: українські реалії і перспективи // Нова політика. – 1999. – № 6.

Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні. // Розбудова держави. – 1993. – № 3.

Макеєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. – 1997.– № 9.

Мороз О. Як зробити, щоб вода в українських криницях стала мокрішою: Діалог про політичну культуру нації // Дзвін. – 2000. – № 9.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К.: 1993.

Остапенко О. Політична соціалізація студентської молоді в Україні // Нова політика. – 1999. – № 6.

Остапенко О. Пролітична свідомість студентської молоді в сучасній Україні // Нова політика. – 1999. – № 4.

Петров В. Походження українського народу. – К.: 1996. Проскуріна О. Політична культура і соціальна дійсність // Нова політика. – 2000. – № 2.

Ребкало В. До нової парадигми політичної культури // Політологічний вісник. – К., 1993. – Ч. 3.

Фарукшин М.Х. Политическая культура общества // Социально- политические науки. – 1991. - №4.

Цимбалістий В. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. - № 3,4.

Шахтемірова О. Засоби масової інформації та політичні орієнтації громадян України // нова політика. – 1999. – № 2.

Шахтемірова О. Ціннісні орієнтації та політична свідомість // Нова політика. – 1999. – № 4.

Т е м а 12. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ

ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

П л а н

1. Поняття, функції, критерії класифікації політичних ідеологій.

2. Сучасні провідні політико-ідеологічні доктрини:

а) консерватизм;

б) лібералізм;

в) соціал-демократизм;

г) комунізм;

д) фашизм;

е) ісламський фундаменталізм;

3.Природа та сутність сучасних ідеологічних орієнтацій українського суспільства.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Комуністична ідеологія: плюси і мінуси.

2. „Демократичний соціалізм” - головна ідейно-політична концепція соціал-демократичного руху.

3. Сучасний неофашизм: його сутність, ймовірність поширення в сучасному світі.

4. Політичні партії України у дзеркалі існуючих ідеологій.

Л і т е р а т у р а

Білоус А.І. Якого кольору ідеологія. Віче. – 1993. – № 6.

Бондар В.І., Буртяк Г.Я. З історії світової соціально-політичної думки. Методичні вказівки. – Вінниця: ВДТУ. – 1997.

Василик М.С., Вершини М.С. и др. Політологія: Словарь –справочник. –2001.

Вуте Г., Юнкер Х. Драма обновления – М. – 1990.

Макаренков В.Е., Сушков В.И. Политология: Альбом схем. – М., – 1999.

Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов. – М., – 1998.

Папа Іоан Павло ІІ У марксизмі є „зерно істини”. Фрагмент інтерв’ю. Демократична Україна. – 1993. – 8 грудня.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. / Редкол.: Рудич Ф.М. (голова) та ін. – К., 1998.

Політологія. За ред. Бабкіної О.В., Горбатенька В.П. – К., – 2001.

Політологія: наука про політику. За ред. проф. Кременя В.Г.,

Політологія: історія та методологія. За загальн. ред. Проф.. Кирилюка Ф.М., – К., 2000.

Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К., Основи. – 1998.

Шемшушенко Ю.С., Бабкін В.Д. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

Тема 13. ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

П л а н

1. Поняття політичної системи та її взаємозв’язок з іншими суспільними системами.

2. Структура і функції політичної системи.

3. Типи політичних систем. Політичні режими та їх типи.

4. Особливості формування політичної системи в Україні при переході від тоталітаризму до демократії.

Теми рефератів

1. Нетрадиційна класифікація політичних режимів.

2. Людина як суб’єкт політики в умовах функціонування різних режимів (порівняльна характеристика).

Л і т е р а т у р а

Алексєєнко І. Амбівалентність особистості і політичної системи в умовах кризового соціуму // Нова політика. – 1999. – № 3.

Белов Г.А. Политическая система // Кентавр. – 1995, – № 2.

Белов Г.А. Функции политической системы // Кентавр. – 1995, № 3.

Деркач А. Суспільство як фундамент державності // Економіка України. – 2000. – № 3.

Журавський В. Політична система України : особливості, фактори, чинники права // Віче. – 2000. – № 2.

Ильин В.В. Человек в тоталитарном обществе // Социально-политический журнал. – 1992. – № 7.

Ільїн В. Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії // Нова політика. – 2000. – № 2.

Кульчицький С. Формування політичної системи у незалежній Україні // Історія у школах України. – 2000. – № 1.

Пирожков С., Ситник П. Консолідація українського суспільства: ідейні засади // Віче. – 1995. -№ 4.

Піховшек В. Україна та США: співпраця політ еліт чи їх взаємопроникнення? // Політика і культура. – 2000. – № 1.

Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

Фадеев А. А. От аторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

Фарукшин М. Х. Политическая система общества // Социально-политические науки. – 1991. – № 5.

Якушик В. Політична система та політичний режим // Політична думка. – 1994. – № 4.

Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 9.

Тема 14. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ

СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Теоретичні підходи до тлумачення поняття „держава”.

2. Ознаки та функції держави.

3. Форми державного правління.

4. Форми державного устрою.

Теми рефератів

1. Проблема бюрократії як прояву функціонування держави.

2. Поняття національної держави.

Л і т е р а т у р а

Айзенштадт Я. От тоталитарного государства к правовому. – М., 1990.

Ардавн Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.

Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии российской государственности // Государство и право, – 1995. – № 1.

Гелей С. Консервативно-політологічна концепція державотворення. – Львів, 1997.

Государство, право и межнациональные отношения в странах западной демократии. – М., 1993.

Дентин Л. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995.

Козлихин И.Ю. Идея правового государства. История и современность. – СПб, 1993.

Корнієнко В.О. Еволюція політичного ідеалу. – Вінниця, 1999.

Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

Макаров О.В. Соотношение права и государства // Государство и право. – 1995. – № 7.

Мамут Л.С. Государство: полюсы представлений // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3.

Пал Леслі А. Аналіз державної політики. – К., 1999.

Політичні структури та процеси в сучасній Україні / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 1995.

Потульницький В.А. Історія української політології: Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці. – К., 1992.

Рехкало В. Національна держава. Втеча від самоприниження // Віче. – 1995. – № 6.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

Социальное государство и защита прав человека. – М., 1994.

Тарасов Е.Н. Государство как институт политической системы // Социально-политический журнал. – 1994. – № 2.

Українська державність у ХХ ст.: історико-політичний аналіз. – К., 1996.

Фремут Вальтер. Ми і держава. Спосіб функціонування нашої демократичної правової держави. – Львів, 1995.

Четвернин В.А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и право. – 1992. – № 5.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. – 1994. – № 1.

Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.

Якушик В.М. Проблеми типологізації суспільного розвитку та держави // Політологічні читання. – 1992. – № 3.

Якушик В.М. Різноманітність форм правління // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 10.

Т е м а 15. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

П л а н

1. Сутність громадянського суспільства. Еволюція поглядів щодо нього.

2. Шляхи формування громадянського суспільства.

3. Сутність правової держави.

4. Шляхи створення правової держави.

Теми рефератів

1. Діалектика взаємодії держави і громадянського суспільства.

2. Політичний режим як умова функціонування громадянського суспільства.

Л і т е р а т у р а

Андерсен Р.Д. Тоталитаризм: концепция или идеология? // Полис. – 1993.

– № 3.

Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – № 11.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Берега В.В., Казаков В.С. Проблема політичних організацій: структура і управління // Мультиверсум: Філософський альманах: . – Вип. 16 Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 22-32.

Громадянське суспільство і Закон: Пошуки шляхів вдосконалення законодавства для третього сектора // Часопис Парламент. – 2001. – № 6. – С. 5—53.

Держава як основний інститут політичної системи (влади) // Людина і світ. – К., 1999. – С. 370-378.

Дойчаківський М. Громадянське суспільство і недержавні організації // Вітчизна. – 1999. – № 3-4. – С. 120-124.

Долженов О. Посткомуністичні трансформації в країнах Центрально-Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз // Нова політика. – 2000. – № 5. – С. 12-16.

Задоянчук О. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні // Людина і політика. – 1999. – № 1. – С. 16-20.

Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин: Питання теорії // Право України – 2000. – № 2 – С. 43-45.

Кресіна І. Полішкарова О. Громадянське суспільство: відокремимо зерно від полови // Віче. – 2002. – № 4. – С. 23-27.

Кузьменко О. Тема уроку „Громадянське суспільство” // Історія в школах України. – 2001. – № 4. – С. 49-53.

Мельниченко В. Чатовий соціальної гармонії – громадянське суспільство // Віче. – 2001. – № 8. – С. 12-28.

Москаленко Ю. Теоретичні засади формування громадянського суспільства в Україні // Молода нація: Альманах. 1997. – Вип. 7.– К. 1998. – С. 65-81.

Поліщук І. Традиційні настанови політичної ментальності українства // 2000. – № 5. – С. 40-44.

Полуда В.В. Взаємодія громадянського суспільства і соціальної, демократичної, правової держави // Мультиверсум. Філософський альманах. Зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 131-139.

Становлення громадянського суспільства // Кремень В., ТкаченкоВ. Україна: шлях до себе. – К., 1999. – С. 314-344.

Хусмутдінов О. Процес формування громадянського суспільства в Україні як передумова становлення правової держави // Вісник Укр. Акад. Держ. упр. При Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 233-241.

Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С. 33-46.

Шумилов О. Громадянське суспільство в Україні: історія, сьогодення і перспективи // Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 43-48.

Т е м а 16. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.

П л а н

1. Поняття і функції громадських організацій та рухів.

2. Класифікація громадських організацій і рухів.

3. Поняття, ознаки і функції політичних партій.

4. Типи політичних партій та партійних систем.

5. Становлення багатопартійності в сучасній Україні.

Теми рефератів

1. Партії як ланки зв’язку між громадянським суспільством і державою.

2. Проблема сприйняття сучасних партій суспільством.

Л і т е р а т у р а

Антонович И.И. Общественные движения и проблемы власти // Социально-политические науки. – 1991. – № 4.

Базовкін Є., Кремінь В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії „лівих” і „правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9.

Коломейцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. – 1995. – № 10.

Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний Рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. – К., 1997.

Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3.

Массовые демократические движения: истоки, политическая роль. – М., 1988.

Молодіжний і дитячий рух в Україні. Історія і генезис. – К., 1993.

Політичні партії України. – К., 1996.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Суфлер Є. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1.

Т е м а 17, 18. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І СВІТОВИЙ

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

П л а н

 1. Сутність та основні аспекти міжнародної політики. Співвідношення понять „міжнародна політика” та „міжнародні відносини”.

 2. Міжнародні відносини та їх суб'єкти:

а) роль та ієрархія держав на міжнародній арені;

б) міжурядові міжнародні організації як наднаціональний інститут, їх класифікація;

в) недержавні учасники міжнародних відносин.

3. Основні принципи сучасної міжнародної політики. Система міжнародної безпеки та міжнародне співробітництво.

4. Україна в системі міжнародних відносин:

а) місце України в міжнародних процесах та відносинах ХХ ст.;

б) Україна – учасник міжнародних економічних проектів та програм;

в) Україна – як геополітичний чинник;

г) участь України у створенні сучасної системи колективної безпеки.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. ООН - універсальна організація світового співтовариства.

2. Національний інтерес та проблема національної безпеки України.

Л і т е р а т у р а

Костин А.И. Глобалистика и политическая наука. Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – 1997, – № 3,4.

Миголатьев А.А. Мировой политический процесс: современные тенденции. Кентавр. – 1994. – № 6.

Основные сведения об Организации Объединенных Наций. –

М. 1995.

Родионова И.А. Глобальные проблемы современности. М. 1995.

Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики. Політологічні читання.– 1995. № 1.

Україна у геополітичному інтер'єрі ХХ сторіччя. Матеріали дискусій. Політична думка. – 1994. № 3.

Цыганков П.А. Международные отношения. М.1996.

Ясперс К. Будущий мировой порядок. Век ХХ и мир. – 1990. – № 9.

До історії міжнародної діяльності Української Народної Республіки та Української держави // Голос України – 1999. – 24 квітня – С. 4-5.

Губернський Л. На чому ґрунтується міжнародний авторитет: Забезпечення позитивного іміджу України – одне із пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час. – 2002. – № 4. – С. 10-15.

Деревінський В. Україна як фактор світової стабільності:

(Зовнішньополітична ситуація України) // Українське слово. - 2002. - 7-13 лютого (ч. 6) - с. 9.

Кияк Т., Мазанова О. Україна чи Схід Заходу, чи Захід Сходу Стратегічні напрями політики держави в регіоні ЦСЄ // Політика і культура. – 2002. – 5-11 лютого (№ 4). – С. 19-21.

Україна в міжнародних відносинах кінця ХХ ст. // Міжнародні

відносини та зовнішня політика 1980-2000 р.р. – К., 2001. – С. 541-596.

Стадільна Я. Україна за розширення НАТО // Голос України. – 2001 –

9 листопада (№ 209). – С. 7.

Костюк С. Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євро інтеграційного курсу України // Нова політика. – 2001. – № 4 (36) –

С. 22-26.

Денисюк В. Далекій обрій європейський: (Україна - Європейський союз) // Політика і час. – 2001. – № 9. – С. 19-29.

Рудич Ф. Магістральні вектори зовнішньої політики України // Віче. – 2001. – № 9. С. 24-44.

Михальченко М. Виклики зовнішнього світу і Україна ХХІ століття // Віче. – 2001. – № 2. – С. 3-15.

Литвин В. Зовнішня політика України: 1990 – 2000 // Віче. – 2000 – № 11. – С. 3-48; № 12. – С. 13-66; 2001 – № 1 – С. 3-48.

Політичні пріоритети та сценарії розвитку: (Україна в сучасному світі) // – 2000. – № 18. – С. 38 – 59.

ТЕМА 19. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ

ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

П л а н

1. Сучасний світ та його обличчя. Глобалізація та регіоналізація.

2. Поняття цивілізаційного розвитку людства. Типи та види цивілізацій.

3.Поняття глобальної політики. Глобальні проблеми людства

та їх класифікація.

4.Соціально-політичні перспективи розвитку людства.

Футурологічні концепції сучасності.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Гуманізація міжнародних відносин і людський вимір політики.

2. Загальнолюдське, національне та класове в проблемі війни та миру.

3. Глобальні проблеми України: дійсність та перспективи..

Л і т е р а т у р а

Головатий М. Обережно – глобалізація // Урядовий кур’єр. – 2002. –

25 вересня (№ 176). – С. 11.

Грубов В. В арсеналі - стратегія непрямих дій: (Глобальні проблеми людства) // Віче. – 2002. – № 7. – С. 72-75.

Гальчинський А. Глобальна криза чи криза глобалізації // Віче. – 2002. – № 1. – С. 44-50.

Гречанінов В. Після розпаду біполярної системи: Новий світовий порядок та глобалізація на початку ХХІ ст. // Політика і час. – 2002. – № 1. –

С. 58-67.

Білорус О., Мацейко Ю. Ми могли б бути серед лідерів: (Глобалізація як головна тенденція сучасного світового розвитку) // Голос України. – 2002. – 1 березня (№ 41). – С. 6.

Глобальні виклики сучасності: (з засідання наукової Ради МЗС України 10 жовтня 2001 р.) // Політика і час. – 2001.– № 11. С.8-33.

Фомін С. Глобалізація та її наслідки для України. // Політика і час. – 2001. –№7. – С. 62-73.

Губань Р. Потентат планети: (Про глобальні проблеми людства) // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 109-113.

Глобальные проблемы в мировой экономике: (Экономический кризис,

продовольственная проблема) // Егоров А., Савлуков Н., Егорова Е. Мировая экономика: Конспект лекций. – СПб., 2000. С. 56-73.

Шейко В. Глобальні проблеми земної цивілізації: минуле та сьогодення // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 10. – С. 26-32.

Глобальні проблеми людства // Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С. – Тернопіль, 1998. С. 195-218.

Політика і глобальні проблеми сучасності // Політологія. – К., 1998. –

С. 332-340.

Могилевська В. Проблеми міжнародної та європейської безпеки на порозі ХХІ століття // „Києво-Могилянська академія”: Наукові записки. – К., 1999. – Т. 12. – С. 56-66.

Камінський Є., Бассам А. Глобалізація, бідність і лівизна в сучасній західній футурології // Політична думка. – 2000. – № 3. – С. 89-101.

Уткин А.И. Мир в ХХІ веке // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – 2000. – № 4. – С. 3-23.

Сучасна футурологія про перспективи людини і людства // Людина в сфері гуманітарного пізнання. К., 1998. – С. 382-406.

Лазаренко В., Лазаренко О. Футурологія політики // Сучасність. – 1999. –

№ 9. – С. 87-97.

Кан Г., Браун У., Мартел Л. Следующие 20 лет: Сценарий для Америки и всего мира: (прогноз футурологов) // США – экономик, политика., идеология. – 1995. – № 2. – С. 90-99.

Т Е М А 20. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

П л а н

1. Сутність політичних технологій і їх види.

2. Політичне управління як технологія здійснення влади.

3. Політичні рішення і технологія реалізації..

4. Особливості використання політичних технологій в Україні.

Теми рефератів

 1. Прояви політичної комунікації.

 2. Психологічні аспекти у політичних технологіях.

Л і т е р а т у р а

Бебик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994

Виборчі технології. Збірник матеріалів. – К., 1998.

Зимичев А. Психология политической борьбы. – К., 1992.

Общая и прикладная политология. Учебное пособие. – М., 1997.

Пойченко А.М. Політика: теорія і технології діяльності. – К., 1996.

Почепцов Г. Теорія комунікації. К., 1996.

Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – К., 1999.

Т е м а № 21. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

І ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

П л а н

1. Поняття, функції і види політичного маркетингу.

2. Виборча інженерія.

3. Сутність і функції політичного менеджменту.

4. Політичний імідж і реклама.

Теми рефератів

1. Мораль і політика на тлі виборчої боротьби.

2. Засоби масової інформації як інструменти маркетингу та менеджменту.

Л і т е р а т у р а

Амелин В.Н. Устименко С.В. Технология избирательной кампании. – М., – 1993.

Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996.

Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі (соціопсихологія і технологія політичної боротьби) - К., 1993.

Виборчі технології. Збірник матеріалів. – К., 1998.

Общая и прикладная политология. Учебное пособие. – М., 1997.

Паніотто В. Маленькі хитрощі демократичної процедури // Філософська і соціологічна думка. – 1998. – № 10.

Почепцов Г. Имиджмейкер. – К., 1995.

Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – К., 1999.

Т е м а № 22. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У

ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Засоби масової інформації: поняття, риси.

2. Функції засобів масової інформації.

3. Засоби масової інформації як „четверта влада” у політичній системі суспільства.

4. Суперечності сучасного стану засобів масової інформації в Україні.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. Незалежність засобів масової інформації – міф чи реальність?

 2. Молодіжна преса незалежної України.

 3. Засоби масової інформації та суспільна інформація.

 4. Перспективи переходу до інформаційного суспільства.

 5. Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки.

Л і т е р а т у р а

Дуцик Д. ЗМІ як комунікативний засіб між громадянським суспільством та державою // Нова політика. – 2001. – № 2.

Жуковский З. Телевидение вчера, сегодня, завтра // Киевские новости. – 2000. – 12 января.

Звернецька О. Інформаційна супермагістраль // Політика і час. – 2001. –№ 6.

Конотопенко О.П., Ніколаєць Ю.О. Політологія. Інформаційно-теоретичні та допоміжні матеріали для студентів заочної форми навчання. – Вінниця, 2001.

Кучменко О. Роль народного телебачення України у формуванні громадської думки. // Вісник книжкової палати. – 2000. – № 11.

Кучменко О. Становлення телепростору незалежної України // Вісник книжкової палати. – 1999. – № 12.

Литвиненко О. Інформаційний простір та його захист: теорія і практика // Віче. – 2000. – № 10.

Литвиненко О. Інформаційні впливи та пострадянське суспільство // Політична думка. – 2001. – № 1-2.

Онуфрійчук М. Україна і міжнародний інформаційний простір // Політика і час. – 1996. – № 5.

Павленко Р. Проблеми створення незалежних ЗМІ в Україні та шляхи подолання цих проблем // Політичні права і свободи у демократичному

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2001.

Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996.

Сенченко М. Незалежність України і засоби масової інформації // Вісник книжкової палати. – 2001. – № 8.

суспільстві. Збірник матеріалів круглого столу головних редакторів мас-медіа України. – К., 2000.

Шевченко Л. Психологічні аспекти діяльності засобів масової інформації // Людина і політика. – 2001. – № 2.

Яковенко Н. Історія пізнавана і непізнавана // День. – 1996. – 25 вересня.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Предмет, методи політології.

 2. Поняття, категорії та закономірності політології.

 3. Наука про політику в системі інших суспільних наук (соціологія, філософія, психологія, історія, географія, правознавство, антропологія).

 4. Функції, зростання ролі і значення політології в сучасному світі та Україні.

 5. Сутність і структура політики, як суспільного явища.

 6. Соціальна структура суспільства. Теорія стратифікації.

 7. Суб'єкти та об'єкти політики, їх класифікація і роль.

 8. Зміст та структура влади, її функції у політичній системі суспільства.

 9. Джерела, типи легітимності влади.

 10. Політична думка Стародавнього Сходу: Конфуцій, школа легістів.

 11. Політичні погляди мислителів античності: Платон, Арістотель, Ціцерон.

 12. Політичні погляди епохи Відродження та доби Просвітництва: загальна характеристика.

 13. Політичні погляди Н. Макіавеллі,

 14. Політичні погляди Т. Гоббса, Д. Локка.

 15. Політичні погляди Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо.

 16. Політичні погляди І.Канта, Г. Гегеля.

 17. Політична концепція критичного утопічного соціалізму ХVІ – початку ХІХ ст.

 18. Політичні ідеї марксизму (К. Маркс, Ф. Енгельс).

 19. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття, школа позитивізму: Г.Спенсер. О. Конт, А. де Токвіль.

 20. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття, теорія еліт: Г. Моска, В. Паретто, Р. Міхелс.

 21. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття: М. Вебер.

 22. За­га­ль­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка су­час­ної за­хі­д­ної по­лі­тич­ної ду­м­ки: тра­ди­ці­о­на­лізм, біхе­ві­о­ризм, кон­це­п­ції вла­ди.

 23. Політична думка Київської Русі.

 24. Політичні погляди С. Оріховського, Х. Філалета, І. Вишенського.

 25. Політичні погяди викладачів та учнів Києво-могилянської академії: П. Могили, Ф. Прокоповича, С. Яворського.

 26. Політичні погяди викладачів та учнів Києво-могилянської академії: П. Орлика, Я. Козельського.

 27. Політичні погляди М. Костомарова та Кирило-Мефодіївського товариства.

 28. Політичні ідеї М. Драгоманова.

 29. Політичні погляди В. Липинського.

 30. Політичні ідеї М.С.Грушевського, В.К.Винниченка.

 31. Інтегральний націоналізм Д. Донцова.

 32. Поняття політичної діяльності.

 33. Типи і види політичної діяльності.

 34. Різновиди політичної взаємодії.

 35. Орієнтації та позиції в політичній діяльності

 36. Поняття політичного конфлікту, його функції.

 37. Типи і види конфліктів,

 38. Етапи наростання конфлікту. Криза. Типи криз.

 39. Способи і технології розв'язання політичних конфліктів.

 40. Концептуальні підходи до витлумачення поняття демократії,

її історичні форми.

 1. Багатоаспектність демократії:

 2. Принципи демократичного влаштування суспільно-політичного життя.

 3. Демократичні процедури.

 4. Нація як етап соціально-політичної еволюції етносу, етно-національні процеси в сучасному світі.

 5. Об'єктивні та суб'єктивні чинники формування нації.

 6. Націоналізм, його різновиди.

 7. Напрями етнополітики, загальнодемократичні принципи національної політики.

 8. Типи міжнаціональних конфліктів та шляхи їх вирішення.

 9. Панівна еліта: поняття і структура. Фактори, які зумовлюють виникнення та існування еліт.

 10. Сутність, функції політичної еліти.

 11. Типи та ознаки політичної еліти .

 12. Соціальна природа, функції політичного лідерства.

 13. Вимоги до політичних лідерів.

 14. Типи політичного лідерства.

 15. Поняття політичної свідомості, її функції.

 16. Структура, типи і види політичної свідомості.

 17. Поняття політичної культури, її функції.

 18. Структура, типи політичної культури.

 19. Поняття, функції, критерії класифікації політичних ідеологій.

 20. Політична доктрина консерватизму.

 21. Політична доктрина лібералізму.

 22. Політична доктрина соціал-демократизму.

 23. Політична доктрина комунізму.

 24. Політична доктрина фашизму.

 25. Політична доктрина ісламського фундаменталізму.

 26. Ідеологічні орієнтації сучасного українського суспільства.

 27. Поняття політичної системи, її взаємозв’язок з іншими суспільними системами.

 28. Структура та функції політичної системи.

 29. Типи політичних систем.

 30. Політичні режими та їх типи.

 31. Особливості формування політичної системи в Україні при переході від тоталітаризму до демократії.

 32. Теоретичні підходи до тлумачення поняття „держава”.

 33. Ознаки та функції держави.

 34. Форми державного правління.

 35. Форми державного устрою.

 36. Сутність громадянського суспільства. Еволюція поглядів щодо нього.

 37. Шляхи формування громадянського суспільства.

 38. Сутність та характеристики правової держави.

 39. Шляхи створення правової держави.

 40. Поняття і функції громадських організацій і рухів.

 41. Класифікація громадських організацій і рухів.

 42. Соціально-політична сутність, функції політичних партій.

 43. Типи політичних партій.

 44. Типи партійних систем.

 45. Партійна система в сучасній Україні.

 46. Сутність та основні аспекти міжнародної політики.

 47. Міжнародні відносини та їх суб'єкти:

 48. Основні принципи сучасної міжнародної політики.

 49. Система міжнародної безпеки та міжнародне співробітництво.

 50. Україна в системі міжнародних відносин:

 51. Сучасний світ та його обличчя. Глобалізація та регіоналізація.

 52. Поняття цивілізаційного розвитку людства. Типи та види цивілізацій.

 53. Поняття глобальної політики. Глобальні проблеми людства та їх класифікація.

 54. Соціально-політичні перспективи розвитку людства.

 55. Сутність політичних технологій і їх види.

 56. Політичне управління як технологія здійснення влади.

 57. Політичні рішення, технології їх прийняття та реалізації.

 58. Поняття, функції і види політичного маркетингу.

 59. Виборча інженерія.

 60. Сутність і функції політичного менеджменту.

 61. Політичний імідж та реклама.

 62. Засоби масової інформації: поняття, функції.

 63. Стан засобів масової інформації в Україні.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укоопспілка львівська комерційна академія міжнародний туризм тематика, плани І завдання семінарських занять

  Документ
  Міжнародний туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. Туризм впливає на такі ключові сектори господарства, як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво
 2. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Основи національної безпеки України” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 3. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 4. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007

  Методичні рекомендації
  Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.
 5. Плани та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни "політологія" для студентів спеціальностей

  Методичні рекомендації
  Характерною рисою нашого часу є інтенсивний процес політизації людської життєдіяльності, що зумовлений глибокими і всебічними перетвореннями в усіх сферах суспільного життя.

Другие похожие документы..