Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Банки є кровоносною системою економіки країни, від діяльності яких залежить стан розрахунків в державі, її функціонування. Для покращення фінансового...полностью>>
'Документ'
Дагестанский государственный педагогический университет, филологический факультет приглашают 19 - 20 ноября 2009 года принять участие во Всероссийско...полностью>>
'Реферат'
Эрхарда. Д. Риккардо как лидер английской классической школы. Ж.Б. Сэй – родоначальник и главный представитель французской мысли 0-30-х годов XIX в....полностью>>
'Реферат'
Элементы побочной подгруппы 3-ей группы и семейство, состоящих из 14 F-элементов с порядковыми номерами от 58 до 71, весьма близки к друг другу по св...полностью>>

Навчальна програма дисципліни Комп’ютерні мережі в системах управління Напрям підготовки 0914 Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління

затверджено

Вченою радою ВНТУ

Протокол №_____

від “___”_________200__ р.

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

___________В.О. Леонтьєв

Навчальна програма дисципліни

Комп’ютерні мережі в системах управління

Напрям підготовки 0914 - Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

7.091401 - Системи управління і автоматики

Автор: _________________ Мітюшкін Ю.І., доцент кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол №____

від “____”____________200__ р.

Зав. кафедри ___________________ Дубовой В.М.

Програма прорецензована ___________________________________________

та схвалена на засіданні кафедри _____________________________________

Протокол №____ від “____”_______________200__ р.

Зав. кафедри

_____________________________________________________

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.

Голова Методичної комісії

Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради

інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол №___ від “___”______________200__ р.

Голова Вченої ради інституту

Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол №___ від “___”______________200__ р.

Голова Методичної ради

В.О. Леонтьєв

1. Загальні положення

1.1 Мета та задачі дисципліни

Дисципліна “Комп’ютерні мережі в системах управління” є однією з дисциплін спеціалітету, в рамках вивчення якої майбутні спеціалісти фаху «Системи управління та автоматики» одержують необхідні знання та навички в галузі прикладних мережевих технологій.

Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка спеціалістів, яка включає освоєння фундаментальних принципів побудови сучасних комп’ютерних мереж.

1.2 Завдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 • головні принципи побудови локальних та глобальних мереж;

 • основні види мережевого обладнання та його характеристики;

 • поняття про відкриті мережі, протоколи мереж ЕОМ;

 • принципи ІР-адресації вузлів комп’ютерної мережі;

 • методи передавання інформації в локальних мережах;

 • основні стандарти сучасних мереж.

На основі засвоєних знань майбутні спеціалісти повинні мати уяву :

 • про адміністрування мереж Windows;

 • про загальну методику проектування комп’ютерної мережі;

 • про принципи побудови та використання Internet.

1.3 Зв’язок з іншими дисциплінами

Матеріал, що вивчається в рамках курсу, базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін бакалаврату, як: «Програмні засоби систем управління», «Алгоритмічні мови та програмування», «Основи теорії цифрових автоматів», «Теорія інформаціі та передачі даних».

Дисципліна складається з 2-х модулів.

2. Зміст дисципліни

2.1 Вступ.

Мета і задачі курсу. Основні терміни та визначення. Загальна характеристика комп’ютерних мереж (КМ). Історія розвитку мережевих технологій та Інтернет. Класифікація комп’ютерних мереж. Однорангові мережі та мережі з виділеним сервером. Призначення та особливості локальних, регіональних та глобальних мереж. Віртуальні мережі та мережі зберігання даних: особливості, переваги та недоліки.

2.2 Поняття про відкриті мережі. Протоколи мереж ЕОМ.

Визначення відкритої мережі. Модель OSI. Поняття про інтерфейси і протоколи. Рекомендації МККТТ про семирівневу систему протоколів відкритих мереж. Програмно-логічна організація взаємодії протоколів. Типові протоколи фізичного рівня. Протоколи канального рівня. Протоколи мережевого рівня. Структура та стек протоколів TCP/IP. Версії TCP/IP. Утиліти діагностики TCP/IP.

2.3 Мережеві архітектури.

Поняття про мережеву архітектуру. Логічні та фізичні топології КМ. Радіальна мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Ієрархічна мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Шинна мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Кільцева мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки. Келейчаста мережа: схема, обладнання, протоколи, переваги та недоліки.

2.4 Принципи адресації в мережах на основі протоколу ІР.

Типи адрес стека TCP/IP. Структура IP-адреси. Класи IP-адрес. Спеціальні адреси. Використання масок. Виділення підмереж. Особливості IP-адресації. Система доменних імен, принципи їх розподілу та розпізнаван­ня. DNS повідомлення, типи записів.

2.5 Принципи доступу в комп’ютерних мережах.

Пакети, протоколи і методи управління обміном. Передавання інформації в локальних мережах: випадковий та детермінований доступ, тактований та маркерний доступ.

2.6 Види мережевого обладнання та його характеристики.

Технічні засоби КМ: повторювачі, концентратори, комутатори. Призначення мостів. Маршрутизатори. Модеми звичайні та магістральні. Сервери. Середовища передачі: кабельні, оптоволоконні, інфрачервоні, радіорелейні канали.

2.7 Основні сучасні стандарти комп’ютерних мереж.

Типові сучасні мережі Ethernet, Token Ring, Arcnet, FDDI, 100VG-AnyLAN, Gigabit Ethernet, WLAN: їх особливості, переваги та недоліки.

2.8 Маршрутизація в сучасних мережах.

Маршрутні протоколи RIP, OSPF и BGP. Постановка задачі маршрутизації. Принцип оптимальності. Метрика маршруту. Формування та використання маршрутної таблиці

2.9 Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж.

Методика та початкові етапи проектування мережі. Адміністрування мереж: основні задачі адміністратора мережі. Управління файловими системами. Облік окремих користувачів та груп. Архівування даних при адмініструванні. Система безпеки мережі при адмініструванні.

3. Зміст лабораторних занять

 1. Адміністрування в мережі під управлінням ОС Windows ХР.

 2. IP-адресацiя. Виділення підмереж та накладання масок.

3. Знайомство з програмою-емулято­ром Packet Tracer. Основні функції та можливості.

4. Створення комп’ютерних мереж та засвоєння основних принципів розподілу ІР-адрес за допомогою Packet Tracer.

4. Самостійна робота студентів

На самостійне вивчення студентам виноситься теоретичний матеріал загального змісту (огляди, класифікації, стандарти тощо), а також інструктивний матеріал, пов’язаний з виконанням та захистом лабораторних робіт.

Також при виконанні лабораторних робіт, підготовці їх до захисту, підготовці до складання колоквіумів в рамках кожного модуля передбачається більш глибоке самостійне освоєння студентами принципів ІР-адресації, технічних засобів комп’ютерних мереж, основних стандартів сучасних мереж, а також заходів безпеки мережі при адмініструванні.

5. Література

5.1 Основна література

 1. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування персональних комп’ютерів систем управління. - Вінниця: ВДТУ, 1999.

 2. Буров Є. Комп’ютерні мережі / За ред. В. Пасічника. – Львів: БаК, 2003.

 3. Чернега В., Платтнер Б. Компьютерные сети: Учебное пособие. – Севастополь: СевНТУ, 2006.

 4. Калита Д.М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних. – К.: Київський університет, 2003.

 5. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. – М.: Питер, 2005.

 6. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. – К.: Юниор, 1999.

5.2 Додаткова література

1. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – Вінниця: ВДТУ, 1997.

2. Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ.. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.

3. Документація фірм-розробників.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальна програма дисципліни Теорія автоматичного управління Напрям підготовки 0914 Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління

  Документ
  Дисципліна "Теорія автоматичного управління" є фундаментальною і одночасно динамічною дисципліною, де постійно з’являються нові результати. Теорія автоматичного управління є ключовою в освоєнні профілюючих дисциплін спеціальності.
 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0906 Електротехніка

  Документ
  Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи охорони праці” складена на основі навчальної програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих закладів освіти від 31 липня 1997 р.
 3. European credit transfer system (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 5. Міністерство освіти І науки України (85)

  Документ
  На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).

Другие похожие документы..