Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2.При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визнчені. У реальній си...полностью>>
'Документ'
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи проведен анализ деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального ...полностью>>
'Документ'
Открылся первый набор на эксклюзивную программу поствысшего образования по гостиничному менеджменту в Новой Зеландии.POSTYLE="GRADUATE DIPLOMA IN HOT...полностью>>
'Программа'
1. Главные цели Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан Островецкого района в 2011-2015 годах (далее Программа) – развитие и...полностью>>

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри Декан факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.

Навчально-методичний комплекс

з дисципліни “Поведінка споживачів”

для студентів денної форми навчання

ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

Київ-2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри Декан факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.

Р о б о ч а п р о г р а м а

з дисципліни “Поведінка споживачів”

для студентів денної форми навчання

ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

Київ-2010

Укладачі: Ларіна Я.С., к.е.н., доцент

Рецензент: Луцій О.П..

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі “____”___________ 2010 р., протокол № ____.

Затверджено науково-методичною радою факультету аграрного менеджменту “____”____________2010 р., протокол № ____.

А Н О Т А Ц І Я

дисципліни: "Поведінка споживачів"

Кількість навчальних годин - 138

в тому числі:

лекції – 16

практичні (семінар.) заняття - 32

індивідуальні заняття - 30

самостійна робота студентів - 76

Форма контролю – залік (13 годин)

Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача і вплив на процес прийняття ним рішення щодо покупки.

Завдання: вивчення функціональної структури та інформаційного забезпечення системи управління поведінкою споживачів.

Предмет: поведінка потенційних та реальних споживачів, фактори, які впливають на споживчу поведінку, моделі поведінки споживачів.

Зміст дисципліни спрямовано на вивчення споживача, культури цінностей і варіацій, соціальну стратифікацію, групи і групові комунікації, сім’ї і домогосподарства, сприйняття, навчання, пам’ять і позиціонування товару, мотивації особистості, емоції, персональні цінності, життєвого стилю, знань і ставлення, ситуаційних факторів, процесів прийняття споживачами рішень, етики і соціальної політики.

Вивчення дисципліни "Поведінка споживачів" ґрунтується на раніше отриманих студентами знаннях, практичних навичках та вміннях з дисциплін "Менеджмент", "Маркетинг", "Маркетингова політика комунікацій", "Паблик рілейшнз", "Маркетинговий менеджмент"тощо.

В результаті вивчення дисципліни магістрант повинен знати:

 • суть та моделі поведінки споживачів;

 • фактори зовнішнього середовища, які впливають на формування поведінки споживачів;

 • внутрішні фактори поведінки споживачів;

 • теорії мотивації та методи опису життєвого стилю;

 • процес прийняття рішення споживачами;

 • етапи та типи процесу рішення споживачів;

 • оціночні критерії та правила рішень, які забезпечують вибір остаточної альтернативи покупки;

 • права споживачів, які визнані в світі.

Магістрант повинен вміти:

 • визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку споживачів;

 • формувати і підтримувати попит споживачів на певні послуги;

 • виявляти свого споживача і впливати на процес прийняття їм рішення про покупку певних послуг, використовуючи широку гаму професійних методів управління поведінкою споживачів;

 • розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки споживачів, заходів впливу на їх поведінку та оцінку ефективності.

7

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету аграрного менеджменту

___________________доцент Ковтун О.А.

«____»______________2010 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни “Поведінка споживачів”

за модульною системою

Змістовний модуль

Кількість годин

Лекції

Практ.з.

Інд.р.

СРС

Всього

Модуль І. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають

1

Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. Поняття, структура та сутність поведінки споживачів.

2

2

2

10

14

2

Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

2

2

6

10

18

3

Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів

2

2

4

10

16

Всього

6

6

12

30

48

Форма модульного контролю – тестування

Модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова реакція споживачів

4

Процес прийняття рішення індивідуальним та індустріальним споживачем

2

2

4

12

18

5

Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова реакція споживачів

3

3

6

12

21

Всього

5

5

10

24

39

Форма модульного контролю – тестування

Модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки споживачів

6

Кількісні дослідження поведінки споживачів

2

3

4

12

18

7

Якісні дослідження поведінки споживачів

3

2

4

12

18

Всього

5

5

8

24

36

Форма модульного контролю – тестування

Разом

16

16

30

78

138

Форма підсумкового контролю - Залік

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Поведінка споживачів»

Модулі

Модуль 1.

К-сть балів за модуль

25 балів

Змістовні модулі

ЗМ 1.

ЗМ 2.

ЗМ 3.

Модульний контроль

Кількість балів за видами роботи

л

інд. р.

с. р.

л

інд. р.

с. р.

л

інд. р.

с. р.

з них:

відвідування

активність на лекціях

-

-

-

виконання індивідуал. роботи

3

3

3

виконання самост. роботи

1

Кількість балів за зміст. модулі та мод. контроль

3

3

4

15

Модулі

Модуль 2.

К-сть балів за модуль

20 балів

Змістовні модулі

ЗМ 4.

ЗМ 5.

Модульний контроль

Кількість балів за видами роботи

л

інд. р.

с. р.

л

інд. р.

с. р.

з них:

відвідування

активність на лекціях

виконання індивідуал. роботи

2

2

виконання самост. роботи

1

Кількість балів за зміст. модулі та мод. контроль

3

15

Модулі

Модуль 3.

К-сть балів за модуль

25 балів

Кількість балів за модуль

ЗМ 4.

ЗМ 5.

Модульний контроль

Змістовні модулі

л

інд. р.

с. р.

л

інд. р.

с. р.

з них:

відвідування

активність на лекціях

виконання індивідуал. роботи

3

3

виконання самост. роботи

2

2

Кількість балів за зміст. модулі та мод. контроль

5

5

15

Підсумковий контроль (залік) – 25 балів

Сума – 100 балів

Зміст тем дисципліни

Поведінка споживачів

Модуль І. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають

Змістовний модуль 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. Поняття, структура та сутність поведінки споживачівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг для студентів окр "Магістр" спеціальності 050108 «Маркетинг» Київ 2010

  Документ
  Навчально-методичний комплекс укладено к.е.н., доцентом Ларіною Я.С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний маркетинг», робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації
 2. Навчально-методичний комплекс дисципліни " новітній маркетинг" для підготовки фахівців напряму/спеціальності 050108 "Маркетинг" окр „Магістр"

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Новітній маркетинг” складено к.е.н., доцентом кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Рябчик А.В. на основі навчальної програми (назва програми, коли затверджена, для яких спеціальностей чи
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ маркетингові дослідження зарубіжних ринків" для студентів спеціальності 050108 „Маркетинг"

  Документ
  В економіці як України, так і будь-якої іншої країни світу, яка функціонує на ринкових принципах, інтереси виробників та постачальників продукції, з одного боку, і споживачів, з іншого боку, можуть бути задоволені тільки у випадку
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни " Комерційна діяльність посередницьких підприємств " для підготовки фахівців напряму/спеціальності

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Комерційна діяльність посередницьких підприємств ” складено к.е.н., асистентом Барилович О.М., та асистентом Шустіною І.
 5. Навчально-методичний комплекс (нмк) подається в деканат в друкованому І електронному вигляді. Текст друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм)

  Документ
  Під час оформлення НМК необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Всі лінії, цифри і знаки повинні бути однаково чіткими.

Другие похожие документы..