Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
3. В свободное от основной работы время Работник вправе осуществлять совместительство и работать по договорам подряда без согласия администрации Обще...полностью>>
'Документ'
1.1. Автономная некоммерческая организации высшего профессионального образования Академический Международный Институт (далее Институт) является не им...полностью>>
'Рабочая программа курса'
Другие возможности Турбо-Паскаля. Обращение к функциям операционной системы. Поддержка процедур обработки прерываний. Оверлей. Прямое обращение к памя...полностью>>
'Лекции'
исследований 7 7 90 .5 4   0 48 3 4 Методика преподавания социологии и соц. работы 7 7 90 .5 4   0 48 3 5 Политическая социология 7 7 1 3.5 5 8   8 70...полностью>>

Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу бакалаврів з напряму «Програмна інженерія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6Опис дисциплін

6.1Рік 1, семестр 1

   1. Історія України

   2. Іноземна мова (1 Рік 1, 2 семестр)

Мета дисципліни - забезпечення студенту доступу до зарубіжних фахових джерел, підготовки його до спілкування в усній та письмовій формах.

Зміст дисципліни Суспільно політична тематика: країнознавство; політичні та економічні події в Україні; зарубіжні політичні та економічні події; авіакомпанії України; авіакомпанії світу. Граматичний матеріал з англійської мови : модель англійського речення; дієслово, видо-часові форми, стан, модальні дієслова та їх еквіваленти; іменник, число, артикль; прикметник, ступені порівняння, словосполучення з прикметником; числівники, кількісні, порядкові, дроби, формули, рівняння; займенники, види займенників; прислівник, ступені порівняння; неособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприкметник; словотворення.

Граматичний матеріал з німецької мови:структура німецького речення, порядок слів; іменник, множина, артикль, відмінювання, словотворення; прикметник, ступені порівняння, словотворення, відмінювання; дієслово, основні форми, утворення часових форм в Аctive / Раssіve; модальні дієслова, займенник, види займенників, багатозначність; означення, розширене означення, дієприкметникові звороти; інфінітивні групи і звороти, дієприслівникові звороти;числівник, кількісні, порядкові, дроби, формули, рівняння; складно-підрядні речення, кон'юктив.

Граматичний матеріал з французької мови:іменник, артикль, вживання і невживання артикля; прикметник, рід прикметників, узгодження з іменником, ступені порівняння якісних прикметників; числівники: кількісні і порядкові, математичні моделі, займенник, види займенників, дієслово, часи, способи і стани дієслова, активна і пасивна форма, модальні дієслова, безособові, неозначено-особові дієслова, прийменники з дієсловами; прислівник, дієприслівник; прийменники: прості і складні; речення: прості, складні, питальні, заперечні; основні члени речення.

   1. Фізичне виховання (1 Рік (1, 2 семестр), 2 Рік (3, 4 семестр))

   2. Математичний аналіз

Мета дисципліни - навчити студентів володінню відповідним математичним апаратом, який повинен бути достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Зміст дисципліни Комплексні числа. Границі. Диференціальне числення функції однієї змінної. Похідна та її обчислення. Диференціальне числення функції однієї змінної. Застосування похідної. Диференціальне числення функції кількох змінних. Функції кількох змінних. Частинні похідні та повні диференціали. Диференціальне числення функції кількох змінних. Застосування диференціального числення функції кількох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл. Інтегральне числення функції однієї змінної. Визначений інтеграл та його застосування. Диференціальні рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння вищих порядків. Числові ряди. Функціональні ряди.

   1. Безпека життєдіяльності

   2. Групова динаміка і комунікації

Мета дисципліни - вивчення фундаментальних теоретичних основ побудови груп, та групових процесів; отримання практичних навичок колективної роботи в групах з метою створення програмного забезпечення.

Зміст дисципліни Вступ до групової динаміки. Формування груп. Структура групи. Роль єдності у формуванні групи. Прийняття рішень в групі. Лідерство і влада. Культура груп. Комунікація. Комп’ютерні засоби та комунікації

   1. Основи програмування

Мета дисципліни - вивчення фундаментальних теоретичних основ програмування; отримання практичних навичок програмування за допомогою алгоритмічних мов.

Зміст дисципліни теоретичні основи, принципи та методи програмування та використання засобів мов програмування для створення комп'ютерних програм; загальні положення стосовно життєвого циклу та інженери програмного забезпечення; основні поняття у програмуванні, лексичний та операторний рівні інкапсуляції; лексичний устрій тексту програм, поняття програмного об'єкту, області дії та періоду існування програмних об'єктів; засоби опису мов програмування, лексичний устрій тексту програм, класифікацію та опис типів даних; стратегії статичного та динамічного розподілу пам'яті; системи числення та представлення значень; принципи структурного програмування, поняття підпрограми, закритої та відкритої підпрограм, поняття абстрактного типу даних, поняття модуля.

   1. Основи мережевих технологій CISCO

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з мережевими технологіями та мережевим обладнанням.

Зміст дисципліни Вступ в комп’ютерні мережі. Основи мережевих технологій. Мережеве середовище передачі даних. Кабельне з’єднання мереж Lan та Wan. Основи технології Ethernet. Ethernet-комутаця. Стек протоколів TCP/IP та IP – адресація. Основи маршрутизації та принцип побудови під мереж. Рівень застосувань та транспортний рівень протоколів TCP/IP

6.2Рік 1, семестр 2

2.1Історія української культури

2.2Основи права

2.3Психологія ділового спілкування

2.4Правознавство

2.5Етика ділового спілкування

2.6Математичний аналіз

Мета дисципліни - оволодіння відповідним математичним апаратом, який повинен бути достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Зміст дисципліни. Комплексні числа. Границі. Диференціальне числення функції однієї змінної. Похідна та її обчислення. Диференціальне числення функції однієї змінної. Застосування похідної. Диференціальне числення функції кількох змінних. Функції кількох змінних. Частинні похідні та повні диференціали. Диференціальне числення функції кількох змінних. Застосування диференціального числення функції кількох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл. Інтегральне числення функції однієї змінної. Визначений інтеграл та його застосування. Диференціальні рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння вищих порядків. Числові ряди. Функціональні ряди.

2.7Фізика (вибрані розділи)

Мета дисципліни - вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження; формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення.

Зміст дисципліни Механіка.Вступ до курсу фізики. Кінематика. Динаміка. Неінерціальні системи відліку. Закони збереження. Релятивістська механіка. Механічні коливання. Механічні хвилі. Електрика. Електростатика. Постійний електричний струм. Напівпровідники. Контактні та термоелектричні явища. Магнетизм. Електромагнітна індукція. Електричні коливання. Змінний електричний струм. Електромагнітні хвилі. Оптика. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризаційні явища. Квантовооптичні явища. Лазери.

2.8Комп'ютерна дискретна математика

Мета дисципліни - оволодіння математичними методами, необхідними для аналізу та моделювання інформаційних процесів та процесів керування, що характерні для задач цивільної авіації, при пошуку оптимальних рішень практичних проблем та вибору найкращих способів реалізації цих рішень.

Зміст дисципліни Основні поняття теорії множин. Елементи загальної алгебри. Поняття алгоритму та основні алгоритмічні системи. Основні поняття теорії графів. Теорія скінченних автоматів та формальних мов. Елементи математичної логіки.

2.9 Обєктно - орієнтоване програмування

Мета дисципліни - вивчення методів об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі мов С++ та С#.

Зміст дисципліни. Основні поняття. Спеціальні методи класів. Успадкування. Поліморфізм. Введення/виведення. Багатопоточність. Обчислювальний тренінг.

6.3Рік 2, семестр 3

   1. Українська мова за професійним спрямуванням

   2. Дискретні структури

Мета дисципліни - вивчення математичних методів, необхідних для аналізу та моделювання інформаційних процесів та процесів керування, що характерні для задач цивільної авіації, при пошуку оптимальних рішень практичних проблем та вибору найкращих способів реалізації цих рішень.

Зміст дисципліни. Основні поняття теорії абстрактних структур даних. Складність алгоритмів та класи складності алгоритмів в моделі Тьюринга та арифметичній моделі. Елементи комп’ютерної геометрії. Основні методи теорії графів та автоматів в аналізі та моделюванні дискретних динамічних систем.

   1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Мета дисципліни - оволодіння відповідним математичним апаратом, який повинен бути достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Зміст дисципліни. Елементи векторної алгебри. Елементи лінійної алгебри. Лінійні простори та лінійні оператори. Елементи аналітичної геометрії. Пряма та площина. Елементи аналітичної геометрії. Криві та поверхні другого порядку. Дослідження алгебраїчних рівнянь другого порядку

   1. Теорія ймовірностей та математична статистика

Мета дисципліни - оволодіння математичним апаратом теорії ймовірностей і математичної статистики, який повинен бути достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Зміст дисципліни. Випадкові події. Дискретні випадкові величини. Неперервні випадкові величини. Граничні теореми. Системи випадкових величин. Основи математичної статистики.

   1. Об’єктно - орієнтоване програмування

Мета дисципліни - оволодіння методами об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі мов С++ та С#.

Зміст дисципліни. Основні поняття. Спеціальні методи класів. Успадкування. Поліморфізм. Введення/виведення. Багатопоточність.

   1. Архітектура комп'ютера

Мета дисципліни - набуття студентами знань з питань теорії та практики логічної будови сучасних комп’ютерів, навичок і умінь їх подальшого застосування при вивченні дисциплін напряму «Програмна інженерія».

Зміст дисципліни. Організація комп'ютерних систем. Цифровий логічний рівень. Рівень мікроархітектури. Рівень архітектури набору команд. Рівень операційної системи рівень асемблера. Паралельна комп'ютерна архітектура. Розподілені обчислення|підрахунки| (grid computing). Квантові обчислення та архітектура квантових комп'ютерів.

   1. Основи програмної інженерії

Мета дисципліни - вивчення методологічній базі організації розробки програмного забезпечення.

Зміст дисципліни. Історичний аспект. Культурний аспект інженерії програмного забезпечення. Освітній аспект інженерії програмного забезпечення. Інженерія програмного забезпечення. Основні поняття програмні продукти і системи. Життєвий цикл. Складові. Інженерія програмного забезпечення. Створення і застосування повторне використовуваних компонентів. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Специфікація вимог. Архітектурне проектування. Тестування програмного забезпечення. Супровід програмного забезпечення. Зворотня інженерія програмного забезпечення. Утилізація програмного забезпечення. Процеси, методи і засоби зворотної інженерії. Доменний аналіз. Емпірична інженерія програмного забезпечення. Вимірювання в програмному забезпеченні. Кількісні методи в емпіричній інженерії програмного забезпечення. Управління проектами програмного забезпечення. Групова динаміка і комунікації. Якість програмного забезпечення. Підвищення ефективності розробки програмного забезпечення. Економіка програмного забезпечення. Документування програмного забезпечення. Технології розробки програмного забезпечення

6.4Рік 2, семестр 4

   1. Українська мова (за професійним спрямуванням) (2, 3 Рік (4, 5 семестр))

   2. Аналіз вимог до програмного забезпечення

Мета дисципліни - вивчення принципів, процесів, методів та засобів роботи з вимогами до програмного забезпечення.

Зміст дисципліни. Поняття вимог. Вимоги у процесах життєвого циклу програмного забезпечення. Специфікація вимог до програмного забезпечення.

   1. Алгоритми та структури даних

Мета дисципліни - оволодіння концепціями формування структур даних (абстрактні типи даних), алгоритмам їх обробки та основам аналізу алгоритмів.

Зміст дисципліни. Алгоритми та структури даних. Алгоритми і обчислювальні автомати. Рекурсія та її застосування для обробки структур даних.

Аналіз алгоритмів. Алгоритми сортування та структури даних. Алгоритми пошуку та структури даних. Математичні та ком бінарні алгоритми. Алгоритми ідентифікації

   1. Архітектура та проектування програмного забезпечення

Мета дисципліни - ознайомлення з методами та засобами проектування програмного забезпечення, архітектурними стилями та шаблонами проектування.

Зміст дисципліни. Основи проектування програмного забезпечення. Архітектурне проектування програмного забезпечення. Проектування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення. Аналіз та оцінка проектів програмного забезпечення

   1. Емпіричні методи програмної інженерії

Мета дисципліни - ознайомлення з основами наукових концепцій, понять та технологій, які використовуються при емпіричному дослідженні програмного забезпечення.

Зміст дисципліни. Емпірична інженерія програмного забезпечення. Методи емпіричної інженерії програмного забезпечення. Вимірювання – основний метод для збору даних. Статистична обробка даних. Засоби автоматизації емпіричних досліджень. Застосування емпіричної інженерії програмного забезпечення.

   1. Людино-машинна взаємодія

Мета дисципліни - розкриття сучасних наукових концепцій, понять та технологій, які застосовуються при розробці інтерфейсу програмного забезпечення інформаційних, інтелектуальних та систем реального часу.

Зміст дисципліни. Концептуальна модель інтерфейсу користувача. Основи людино-машинної взаємодії. Технічні засоби інтерфейсу. Проектування діалогового інтерфейсу користувача. Проектування графічного інтерфейсу користувача. Проектування вікон, піктограми і елементів управління. Проектування засобів підтримки користувача. Засоби реалізації інтерфейсу користувача.

   1. Організація комп'ютерних мереж

Мета дисципліни - вивчення теоретичних та практичних основ організації роботи мережі.

Зміст дисципліни. Концепція, архітектура та програмна організація комп’ютерних мереж. Мережеві операційні системи (ОС). Стеки міжмережевих протоколів. Адміністративне управління комп’ютерною мережею. Моніторинг комп’ютерних мереж.

6.5Рік 3, семестр 5

   1. Філософія

Мета дисципліни - розкриття сучасних концепцій, понять, методів світової філософії, формування системи знань про основні закони, категорії та форми логічного мислення. Надання знань про релігію як соціально-духовне явище, що є необхідною умовою зростання освіченості та культури фахівця будь-якого профілю. Надання знань з етики і естетики, формування моральних і естетичних засад духовного світу особистості..

Зміст дисципліни. «Філософська пропедевтика». Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві. Історико-філософський вступ. Діалектика як вчення та розвиток. Філософське вчення про буття. Проблема людини у філософії. Свідомість, її походження та сутність. Пізнання та освоєння людиною світу. «Соціальна філософія». Предмет соціальної філософії. Суспільне виробництво як спосіб буття людини в культурі. Політичне життя суспільства як філософська проблема. Філософія історії. Стратегія майбутнього.

   1. Історія релігії

   2. Основи економічної теорії

   3. Соціологія

   4. Історія економічних учень

   5. Бази даних

Мета дисципліни - засвоєння теоретичних основ та практичних навичок розробки стратегії, аналізу, концептуального моделювання, проектування, реалізації та супроводження баз даних у автоматизованих системах, які потрібні для вирішення проблем як цивільної авіації, так і інших сфер промислової та організаційної діяльності.

Зміст дисципліни. Бази даних. Основні поняття. Архітектура баз даних. Моделі даних. Мова SQL. Проектування баз даних. Адміністрування баз даних.

   1. Конструювання програмного забезпечення

Мета дисципліни - ознайомлення студентів із задачами, процесами, прийомами і засобами конструювання програмного забезпечення.

Зміст дисципліни Конструювання – етап життєвого циклу програмного забезпечення. Конструювання в аспекті детального проектування. Конструювання даних, програмних об’єктів та операторів. Конструювання підпрограм, модулів і класів. Захист програми та обробка помилок. Зрозумілість та документування вихідного коду. Якість конструювання. Організація результатів конструювання. Реінженерія при конструюванні програмного забезпечення. Інструменти для вирішення задач конструювання

   1. Професійна практика програмної інженерії

Мета дисципліни – вивчення фундаментальних теоретичних основ професійної діяльності в галузі розробки програмного забезпечення; отримання практичних навичок ведення професійної діяльності в умовах наближених до реальних.

Зміст дисциплін. Історія інженерії програмного забезпечення. Стандарти і якість програмного забезпечення. Професіоналізм. Професійна практика. Процеси. Професійна практика. Артефакти. Візуалізація програмного забезпечення. Військова підготовка. Візуалізація програмного забезпечення.

   1. Основи штучного інтелекту

Мета дисципліни - надання студентам базових теоретичних знань, на яких ґрунтуються системи штучного інтелекту та набуття початкових практичних навиків проектування інтелектуального програмного забезпечення інформаційних, технологічних та технічних автоматизованих систем цивільної авіації.

Зміст дисципліни. Логічна модель знань. Алгоритми штучного інтелекту на мові Пролог. Фреймова, семантична та продукційна моделі знань.

6.6Рік 3, семестр 6

   1. Операційні системи

Мета дисципліни - вивчення принципів побудови, функціонування та застосування ОС.

Зміст дисципліни. Принципи та архітектура операційних систем. Організація багатозадачності у ОС. Командне середовище ОС. Процеси ОС. Керування пам’яттю. Введення-виведення та файлові системи. Сервіси та безпека ОС.

   1. Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Мета дисципліни - розкриття сучасних наукових концепцій, понять та технологій моделювання, які застосовуються при розробці програмного забезпечення.

Заміст дисциплін. Основні поняття теорії моделювання. Мови відображення знакових моделей. Статичні моделі. Динамичні моделі. Оптимізаційні моделі. Стохастичні моделі. Імітаційні моделі. Моделювання при розробці вимог до програмного забезпечення. Розробка програмного забезпечення, що управляється моделями.

   1. Програмування Інтернет

Мета дисципліни - вивчення сучасних засобів програмування в Internet (мови Java Sript, Hypertext Markup Language – HTML, Perl).

Зміст дисципліни. Вступ. Мета та дисципліни. Мова HTML. Коротка історія HTML. Уявлення документа HTML. Базові типи даних HTML. Загальна структура HTML документа.

Мова JavaScript. Загальні поняття про події та функції JavaScript. Ієрархія об'єктів JavaScript, об'єкт Іосаtion. Фрейми. Вікна та динамічне управління документами. Форми. Слої. Історія, основні можливості РегІ. Основні типи даних. Оператори. Вбудовані функції. Підпрограми. Використання бібліотек підпрограм. Модулі. Таблиці імен, конструктори і деструктори, класи, створення бібліотек, Pragma-бібліотеки, стандартні бібліотеки CPAN.

   1. Якість програмного забезпечення та тестування

Мета дисципліни - вивчення сучасних парадигм та технологій забезпечення якості програмного забезпечення при його розробці.

Зміст дисципліни. Основні якості програмного забезпечення. Характеристики і моделі якості. Процеси управління якістю програмного забезпечення. Основи тестування програмного забезпечення. Види і рівні тестування. Техніки тестування. Аналіз результатів тестування. Методології покращення якості в сучасній парадигмі.

   1. Виробнича практика

Мета дисципліни - надання студентам необхідних практичних навичок в створені програмного забезпечення; оволодіння студентами сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування та поглиблення у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок, здатності прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи на виробництві.

  Зміст дисципліни. В період проходження виробничої практики кожен студент-практикант має виконати певний об’єм роботи, зміст якої конкретизується в завданні на практику. Виходячи з того, що студенти-практиканти, які проходять виробничу практику, мають певний досвід роботи з програмними продуктами, доцільним є залучення студентів-практикантів для надання конкретної допомоги базі проходження практики. Але характер такої роботи повинен повністю відповідати профілю навчання й не заважати виконанню завдань практики. За видами задач, що вирішуються під час проходження практики, передбачається такий її орієнтований план-графік:

План-графік виконання програми практики

Види діяльності

Тривалість практики (в годинах)

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Ознайомлення з базою практики, проведення інструктажу з охорони праці та правил внутрішнього розпорядку бази практики

10

0

Аналіз структури бази практики, проведення інформаційного обстеження, ознайомлення з напрямом діяльності, виробничою базою, предметною частиною практики

10

10

Проведення навчальних занять та екскурсій

10

0

Виконання індивідуального завдання

40

20

Придбання практичних навичок в застосуванні програмних технологій для розв’язання прикладних задач

20

10

Оформлення і захист звіту практики

18

14

Всього за кожну роботу

108

54

Всього

162

   1. Документування програмного забезпечення

Мета дисципліни - навчання студентів теоретичним та практичним основам документування програмного забезпечення.

Зміст дисципліни. Вступ до документування програмного забезпечення. Стандарти документації. Документування в контексті життєвого циклу. Документування вимог, верифікації і валідація. Документування контролю якості програмного забезпечення. Документування управління програмним проектом. Експлуатаційна документація

   1. Військова підготовка(3,4 Рік (5-8 семестр))

   2. Інтелектуальні системи

Мета дисципліни - вивчення сучасних інтелектуальних, мультиагентних, нейромережевих систем та основ робототехніки.

Зміст дисципліни. Системи штучного інтелекту. Мультиагентні системи. Основи робототехніки. Нейрокомп’ютерні системи.

   1. Інформаційні системи

Мета дисципліни - вивчення сучасних методів та технологій створення інформаційних систем різних типів.

Зміст дисципліни. Основи архітектури інформаційних систем. Документальні системи. Фактографічні системи. Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи. Системи керування ресурсами підприємства та взаємодії з клієнтамиСкачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (8)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. European credit transfer system (11)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..