Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Быки и коровы Каждый из двух играющих задумывает четырехзначное число (на первом может стоять и ноль). Ходы делаются по очереди. Начинающий называет л...полностью>>
'Программа дисциплины'
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занят...полностью>>
'Руководство'
Общее руководство Слетом осуществляет республиканский оргкомитет. Персональный состав оргкомитета утверждается (по согласованию) Министерством образов...полностью>>
'Документ'
Завтрак. Мир белых парусов, яркого солнца, сказочно - бирюзовой воды, прекрасных пляжей, старинных городов и средневековых замков – это «Балтийское T...полностью>>

Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу бакалаврів з напряму «Програмна інженерія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.3Тривалість

Програма на ступінь бакалавра триває протягом 4 (чотирьох) років. Навчальний рік складається з двох семестрів. Тривалість кожного семестру залежить від кількості дисциплін та наявності практик.

Семестр

Тривалість (тижнів)

1,3,5,7

17

2

18

4

20

6

19

8

11

Повний робочий тиждень студента повинен містити не менше, ніж 30 годин аудиторних занять.

2.4Формат навчання

Існують наступні формати навчання:

 • денна;

 • заочна.

2.5Особливі властивості

Програма на ступінь бакалавра розроблена з метою набуття студентами практичних навичок. Програма розрахована на чотири роки, перший рік навчання закінчується практичною підготовкою «Обчислювальний тренінг», де студенти виконують практичну роботу з розробки програмного забезпечення та захищають її. На третьому курсі наприкінці шостого семестру студенти проходять виробничу практику на підприємствах, де вони мають можливість застосувати на практиці набуті теоретичні знання.

На четвертому курсі студенти проходять переддипломну практику, яка закінчується захистом дипломної роботи.

2.6Експериментальне навчання

Основні за спеціальністю дисципліни супроводжуються курсовою роботою. Це завдання, яке виконується студентами під керівництвом викладача у визначений термін та за певними вимогами. Існують наступні види курсових робіт.

Розрахунково-графічна - поширений вид курсової роботи. До її складу входить виконане завдання та пояснювальна записка до рішення. Терміни виконання такої роботи можуть бути різноманітні, в залежності від складності роботи (від тижня і до 4 місяців). Робота розрахована на закріплення та застосування отриманих навичок у процесі навчання.

Науково-дослідницька. Самий складний вид курсової роботи. У процесі виконання роботи студент застосовує отримані знання для дослідження конкретної теми. Робота розрахована на ініціативу студента.

Звітна. Ця робота складається зі створення і захисту звіту після засвоєння матеріалу або виконання етапу роботи, наприклад звіт з практики.

Комплексна. Робота, яка виконується з двох і більше предметів.

2.7Характеристики бакалавра з інженерії програмного забезпечення

Випускники володіють новими методологіями, засобами та технологіями проектування розробки, супроводження та ліквідації програмного забезпечення; основними прийомами маркетингу, проектного менеджменту програмних систем, сучасними мовами програмування (Assembler, Pascal, C++, Modula - 2, 3, Java), системами управління базами даних (FoxPro, Informix, Interbase, SQL Server), найсучаснішими засобами розробки програмного забезпечення (Delphi, Visual C++) та WEB-сайтів (HTML, FrontPage, Flash, Perl), навичками роботи з мережевими (Internet, локальні мережі) та прикладними (AutoCad, Unigraphics Solution, MatLab, Lotus) системами, досконально володіють операційними системами (DOS, Unix, Linux, OS-2, Windows).

Перш за все, вони є фахівцями зі знанням кількох дисциплін, що дозволяє їм бути затребуваними на ринку праці. Випускники цієї програми володіють навичками розвитку та управління бізнесом, які мають життєво важливе значення для створення нових можливостей і нововведень.

Випускники володіють етичними і моральними цінностями, згідно кодексу інженерної етики, яка спонукає їх бути не тільки високопрофесійними, в й відповідальними громадянами, що має життєво важливе значення для розвитку сучасного суспільства.

Випускник повинен відповідати наступним вимогам:

 1. Вміти використовувати математику для моделювання фізичних компонентів і систем;

 2. Вміти розробляти і проводити експерименти, а також аналізувати та інтерпретувати дані;

 3. Виконувати аналіз та розробку програмного забезпечення систем з урахуванням функціональних вимог специфікацій;

 4. Використовувати програмні засоби для таких завдань, як збір та аналіз даних, автоматизоване проектування, моделювання та аналіз систем, ефективні технічні комунікації;

 5. Здатність ефективно спілкуватися з персоналом різного рівня підготовки шляхом усних і письмових документів, включаючи відповідні графіки;

 6. Здатність ефективно працювати в команді;

 7. Можливість структурувати і аналізувати ситуації, які створюють проблеми, визначити можливі альтернативні підходи для прийняття рішень, оцінити ці альтернативи і вибрати найбільш доцільні, з урахуванням організаційних, економічних, екологічних та інших соціальних обмежень;

 8. Здатність безперервного навчання;

 9. Вміти аналізувати та розробляти цифрові і комп'ютерні системи зв'язку;

 10. Вміти аналізувати та розробляти системи, які задовольняють цілям на рівні системи за рахунок використання синергізму апаратного і програмного забезпечення через їх паралельне проектування;

 11. Вміти специфікувати і проектувати інтерфейси цифрових пристроїв з відповідними програмними модулями для комунікації і контролю пов'язаних програм;

 12. Здатність використання сучасних інструментів проектування і високого рівня розвитку середовища для аналізу та розробки складних систем, що містять програмне забезпечення;

 13. Вміти аналізувати та розробляти системи, які задовольняють цілям на рівні системи, використовуючи послуги операційних систем та мереж;

 14. Вміти виконувати обчислення з використанням актуальних методів програмування, пошуку інформації, алгоритмів та структур даних, цифрових систем, взаємодії, архітектури, методології інженерії програмного забезпечення, операційних систем.

3Ресурси

3.1Співробітники кафедри

У продовж останнього часу на кафедрі інженерії програмного забезпечення, сформувався потужний кадровий, навчально-виховний, науково-дослідний та організаційний потенціал .

Професорсько-викладацький склад кафедри інженерії програмного забезпечення включає :

26 – штатних співробітників;

12 – сумісників;

8 – учбово-допоміжний склад;

15 – аспірантів.

3.2Приміщення

Для проведення занять по підготовці фахівців з інженерії програмного забезпечення кафедра використовує власні приміщення, загально-університетський фонд аудиторій, лабораторій та кабінетів.

3.3Обладнання

З 2006 року, вперше в Україні, на кафедрі інженерії програмного забезпечення розпочався перехід на використання ноутбуків замість комп’ютерних класів і впровадження мобільного навчання. Проект, пов’язаний з переходом до мобільного навчання, передбачав два напрямки. Перший пов’язано з оснащенням студентів ноутбуками, другий – з переведенням локальної мережі на бездротовий Wi-Fi зв’язок з посиленням потужності серверної частини мережі.

Таким чином, в результаті реалізації проекту, протягом чотирьох років, всі студенти були оснащені ноутбуками. Було встановлене додаткове серверне обладнання і впроваджено MS SharePoint Server. Для забезпечення безперервної роботи кожен студент факультету повинен мати власний ноутбук з пристроями Wi-Fi зв’язку.

3.4Бібліотека

Науково-технічна бібліотека (НТБ) Національного авіаційного університету (НАУ) є однією з найбільших бібліотек ВНЗ м. Києва та найбільшою в галузі цивільної авіації України.

Була започаткована у 1933 році як факультетська бібліотека новоствореного Авіаційного інституту. Остаточно сформувалася у 1947 році.

Фонди налічують понад два мільйона видань з різних галузей знань, науки та культури. Видання авіаційної тематики з фонду бібліотеки є найбільш повним зібранням в Україні. Бібліотека має назву науково-технічної, але за змістом фонду та характером довідково-інформаційної роботи її можна назвати бібліотекою універсального профілю.

Багатствами бібліотеки користуються біля 17 тисяч читачів та абонентів міжбібліотечного абонента. За один рік її відвідують понад 700 тисяч користувачів, а кількість виданої літератури перевищує 1,3 млн. примірників.

Бібліотека розміщується в окремому приміщенні, займає площу 6,9 тисяч квадратних метрів. До послуг читачів 6 абонементів та 10 читальних залів, електронний каталог літератури, електронна база аналітичних матеріалів з періодики та довідково-пошуковий апарат у картковому вигляді. У НТБ читачам надається доступ до світових інформаційних ресурсів.

Офіційний сайт бібліотеки НАУ http://lib.nau.edu.ua/

3.5Адміністрація

Завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення має два замісники. Один замісник зосереджується на моніторингу та управлінні навчальним процесом, шляхом щоденного контролю фактичного навчання за даною програмою. Другій замісник зосереджується на вирішенні господарських питань кафедри.

4Умови навчання

Навчальний процес в Національному авіаційному університеті з 2004-2005 навчального року здійснюється за кредитно-модульною системою за всіма напрямами підготовки фахівців денної форми навчання. Детально з організацією навчального процесу за кредитно-модульною системою можна ознайомиться за посиланням http://www.nau.edu.ua/uk/EduProcess/Organization/

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS наведена в наступній таблиці.

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю помилок)

60-66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

5Навчальний план

Назва дисципліни

Усього год.

Обсяг навчальних занять (год)

Лекції

Лабораторні

СРС

1

2

3

4

5

6

Рік 1 Семестр 1

1

Історія України

108

17

-

72

2

Іноземна мова

180

-

-

75

3

Фізичне виховання

216

-

-

72

4

Математичний аналіз

360

70

-

186

5

Безпека життєдіяльності

54

17

-

20

6

Групова динаміка і комунікації

72

17

17

38

7

Основи програмування

288

51

68

135

8

Основи мережевих технологій CISCO

72

17

17

38

Рік 1 Семестр 2

1

Історія української культури

72

18

-

36

2

Основи права

72

18

-

36

3

Психологія ділового спілкування

54

18

-

18

4

Правознавство

72

18

-

36

5

Етика ділового спілкування

54

18

-

18

6

Математичний аналіз

360

70

-

186

7

Фізика (вибрані розділи)

144

36

18

72

8

Комп'ютерна дискретна математика

180

36

-

90

9

Обєктно - орієнтоване програмування

288

53

70

165

Рік 2 Семестр 3

1

Українська мова за професійним спрямуванням

108

17

-

37

2

Дискретні структури

108

34

-

40

3

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

108

34

-

57

4

Теорія ймовірностей та математична статистика

108

34

-

57

5

Архітектура комп'ютера

180

34

51

95

6

Обєктно - орієнтоване програмування

288

53

70

165

7

Основи програмної інженерії

180

34

34

78

Рік 2 Семестр 4

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

17

-

37

2

Аналіз вимог до програмного забезпечення

144

40

40

64

3

Алгоритми та структури даних

180

40

60

80

4

Архітектура та проектування програмного забезпечення

180

40

40

100

5

Емпіричні методи програмної інженерії

144

40

40

64

6

Людино-машинна взаємодія

108

20

40

48

7

Організація комп'ютерних мереж

180

60

40

80

Рік 3 Семестр 5

1

Філософія

108

34

-

40

2

Історія релігії

54

17

-

20

3

Основи економічної теорії

108

34

-

57

4

Соціологія

54

34

-

20

5

Історія економічних учень

108

34

-

57

6

Бази даних

252

34

51

167

7

Конструювання програмного забезпечення

144

34

34

76

8

Професійна практика програмної інженерії

144

34

34

76

9

Основи штучного інтелекту

108

17

34

57

Рік 3 Семестр 6

1

Операційні системи

252

57

76

119

2

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

180

38

38

104

3

Програмування Інтернет

108

19

38

51

4

Якість програмного забезпечення та тестування

180

38

57

85

5

Виробнича практика

-

-

-

-

6

Документування програмного забезпечення

108

19

38

51

7

Військова підготовка

684

-

-

236

8

Інтелектуальні системи

198

38

38

122

9

Інформаційні системи

216

53

70

93

Рік 4 Семестр 7

1

Основи охорони праці

54

17

17

20

2

Безпека програм та даних

144

51

34

59

3

Менеджмент проектів програмного забезпечення

144

34

34

76

4

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

108

-

-

52

5

Фінансові системи та системи електронної комерції

144

34

51

59

6

Мультимедійні, ігрові та розважальні системи

144

34

51

59

7

Інтелектуальні системи

198

38

38

122

8

Інформаційні системи

216

53

70

93

Рік 4 Семестр 8

1

Економіка програмного забезпечення

108

22

-

64

2

Проектний практикум

108

-

44

64

3

Переддипломна практика

216

-

-

72

4

Дипломне проектування

324

-

-

324

5

Системи для малих та мобільних платформ

144

22

33

89

6

Супроводження програмного забезпечення

90

22

22

46

7

Вбудовані системи реального часу

90

22

33

35

8

Авіаційне електронне обладнання та транспортні системи

162

33

33

96Скачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (8)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. European credit transfer system (11)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..