Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Поддержка данного проекта была осуществлена Московским Общественным Научным Фондом за счет средств, предоставленных Агентством по Международному Разви...полностью>>
'Книга'
Линия состоит из множества точек; плоскость - из бесконечного множества линий; книга - из бесконечного множества плоскостей; сверхкнига - из бесконеч...полностью>>
'Закон'
Мандельштам Осип Эмильевич – поэт, прозаик, эссеист. Родился 3 января (15) 1891 г. в Варшаве в семье мастера-кожевенника, мелкого торговца. Закончил ...полностью>>
'Документ'
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-техніч...полностью>>

Херсонській області від 11 вересня 2007 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Наказ начальника Головного

державного управління охорони,

використання і відтворення

водних живих ресурсів та

регулювання рибальства у

Херсонській області

від 11 вересня 2007 р. № 67

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

В ХЕРСОНДЕРЖРИБООХОРОНІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дія цього нормативного документа поширюється на всі структурні

підрозділи Головного державного управління.

1.2. Система управління охороною праці ( СУОП ) Головного держуправління – це сукупність взаємопов'язаних правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів та управлінських рішень, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням та створення безпечних умов праці.

1.3. Метою СУОП Херсондержрибоохорони є:

- формування безпечних і здорових умов праці;

- ліквідіція небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- мінімізація психофізичних факторів важкості та напруженості праці.

1.4. Об'єктами управління охороною праці є:

- діяльність структурних підрозділів Херсондержрибоохорони щодо забезпечення на робочих місцях вимог нормативно - правових актів про охорону праці;

- виробничі процеси, судна флоту, рибоохоронні та інші плавзасоби,

будівлі, споруди, території управління.

1.5. Суб'єктами управління є всі працівники .

1.6. Управління охороною праці в Херсондержрибоохороні здійснює начальник Головного держуправління.

1.7.Підготовку управлінських рішень з питань охорони праці здійснює головний фахівець з охорони праці.

2

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 2.1. Управління охороною праці полягає в збиранні та аналізі інформації, виявленні відхилень параметрів умов і безпеки праці від установлених норм, здійсненні конкретних дій, які спрямовані на створення безпечних умов праці.

2.2. У СУОП організація й координація робіт з питань охорони праці передбачає:

а) забезпечення виконання планів робіт з охорони праці та вимог, які містяться в положеннях, правилах, стандартах, інструкціях та інших нормативних документах з охорони праці;

б) забезпечення безпечної експлуатації виробничого обладнання, будівель, споруд, суден, плавзасобів, безпеки виробничих процесів;

в) контроль службою охорони праці при функціонуванні СУОП;

г) забезпечення своєчасного розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, аналіз та ліквідацію причин їх виникнення, розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм.

2.3. Головне державне управління в межах своїх повноважень розв'язує такі основні завдання з питань охорони праці:

- навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда охорони праці ;

- забезпечення безпечності виробничого устаткування;

- забезпечення безпечності виробничих процесів;

- забезпечення безпечності будівель, споруд, суден, плавзасобів, автотранспортних зхасобів;

- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

- організація лікувально-профілактичного обслуговування прцівників;

- санітарно-побутове обслуговування працівників;

- професійний відбір працівників окремих професій;

- забезпечення дотримання працівниками вимог норм, інструкцій і правил з охорони праці, безпеки судноплавства та дорожнього руху;

2.4. Безпека виробничого устаткування при експлуатації повинна здійснюватися приведенням його у відповідність до вимог нормативних документів з охорони праці, виконанням приписів органів державного нагляду, своєчасним проведенням регламентних робіт, заміною новим, більш безпечним устаткуванням, транспортними засобами.

2.5. Для будівель, споруд, суден, плавзасобів, автотранспорту, безпека повинна досягатися дотриманням вимог охорони праці при їх проектуванні,

3

будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні, експлуатації, обслуговуванні та ремонті.

2.6. Забезпечення засобами індивідуального захисту ( ЗІЗ ) має здійснюватися у відповідності до діючих норм і встановленого порядку їх видачі, користування й зберігання.

2.7. Санітарно-побутове обслуговування повинно передбачати забезпечення працюючих допоміжними приміщеннями й санітарно-побутовими пристроями і обладнанням згідно з діючими нормами та правилами.

2.8. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих повинна включати попередні ( при оформленні на роботу ) та періодичні медичні огляди працівників, проведення заходів з попередження захворювань працівників.

2.9. При професійному відборі має встановлюватися фізична і психофізіологічна придатність працівників окремих спеціальностей (інспектора рибоохорони, плавсклад суден рибоохоронного флоту, водії транспортних засобів тощо ) для безпечного виконання робіт.

2.10. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку повинно передбачатися для всіх працюючих з урахуванням тяжкості й напруженості їхньої роботи, наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.11. Усі працівники Головного державного управління повинні знати й дотримуватися вимог, що регламентуються нормативними документами з охорони праці, безпеки судноплавства, дорожнього руху, пожежної безпеки, правилами охорони довкілля, санітарними правилами, технічною й технологічною документацією.

2.12. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх виконанням здійснює служба охорони праці Херсондержрибоохорони, що безпосередньо підпорядковується начальнику Головного державного управління.

2.13. Контроль за функціонуванням СУОП передбачає :

- перевірку організації охорони праці та безпеки судноплавства;

- перевірку стану умов праці працівників;

- виявлення відхилень від вимог нормативних документів з охорони праці при проведенні робіт;

- перевірку виконання службами й підрозділами, працівниками своїх посадових обов'язків та інструкцій з питань охорони праці;

- прийняття ефективних заходів для усунення виявлених недоліків.

2.14. Профспілковий комітет здійснює громадський контроль за станом охорони праці в Головному державному управлінні.

2.15. Особи, які здійснюють державний нагляд, відомчий або внутрішній контроль за станом охорони праці, складають приписи або акти перевірки стану справ з охорони праці, де визначаються заходи щодо

4

усунення виявлених недоліків і порушень вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки судноплавства.

2.16. Головне держуправління повинно проводити розслідування і облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань, аварій згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків,професійних захворювань і аварій на виробництві ( Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1112 ).

2.17. Основними показниками ефективного функціонування СУОП є:

а) рівень виробничого травматизму;

б) рівень професійних захворювань;

в) рівень захворювань, пов'язаних з умовами праці;

г) чисельність осіб, які працюють у незадовільних умовах праці;

д) кількість аварійних будівель, споруд, суден, плавзасобів;

е) забезпеченість засобами індивідуального захисту;

є) забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями;

ж) витрати на поліпшення стану охорони праці;

з) витрати на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

і) витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій і надзвичайних ситуацій, нещасних випадків і профзахворювань.

2.18. Облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП повинні бути направлені на розроблення й прийняття, з урахуванням інформації про фактичний стан умов і охорони праці, ефективних управлінських рішень керівництвом Головного держуправління.

3. ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО ДЕРЖУПРАВЛІННЯ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Головне держуправління створює:

а) службу охорони праці;

б) методичний кабінет охорони праці згідно вимог ДНАОП 0.00-4.29-97 „Типове положення про кабінет охорони праці”;

3.2. Опрацьовує :

а) порядок взаємодії структурних підрозділів і служб при розв'язанні питань охорони праці;

б) схему оповіщення про надзвичайні ситуації;

в) перспективні та поточні плани заходів з питань охорони праці.

3.3. Визначає посадові обов'зки з питань охорони праці для керівників структурних підрозділів і служб та працівників.

3.4. Забезпечує розробку й реалізацію:

а) заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони праці, доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці;

5

б) розділу „Охорона праці” колективного договору;

в) планів роботи служби охорони праці.

3.5. Організовує:

а) розробку й перегляд нормативних актів про охорону праці, що діють

у межах Головного держуправління;

б) проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці для працівників;

в) забезпечення працівників нормативними актами та інформаційними матеріалами з питань охорони праці;

г) повсякденний контроль за станом охорони праці службою охорони праці, керівниками структурних підрозділів;

3.6. Визначає порядок і терміни проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці для посадових осіб, працівників.

3.7. Опрацьовує й затверджує:

а) план попередження надзвичайних ситуацій, у якому розглядаються можливі аврії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного походженння, прогнозуються наслідки , визначаються заходи щодо їх попередження, терміни виконання, а також сили й засоби що залучаються;

б) план або інструкцію ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій, у яких перераховуються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначаються дії посадових осіб і працівників під час їх виникнення;

3.8. Затверджує плани проведення обстежень рибоохоронних дільниць, інших структурних підрозділів фахівцями служби охорони праці.

3.9. Забезпечує рибоохоронні дільниці, інші структурні підрозділи нормативними актами про охорону праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки.

3.10. Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм і організовує їх видачу, використання та зберігання.

3.11. Забезпечує оптимальні режими праці та відпочинку для всіх працівників з урахуванням специфіки їхньої роботи .

3.12. Забезпечує проведення попередніх ( при влаштуванні на роботу ) та періодичних медичних оглядів працівників.

3.13. Забезпечує працівників санітарно-побутовими приміщеннями.

3.14. Організовує при прийнятті на роботу професійний відбір працівників, що будуть зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою,

шляхом установлення їх фізіологічної та психологічної придатності для безпечного виконання робіт.

3.15. Організовує та бере участь у розслідуванні нещасних випадків, фактів хронічних професійних захворювань, аварій.

3.16. Заохочує працівників за плідну роботу щодо розв'язання проблем охорони праці в Головному держуправлінні.

6

3.17.Забезпечує організацію діловодства з питань охорони праці та зберігання документації згідно з Переліком термінів збереження типових

документів ( розділ „Охорона праці” ), затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 № 58

4. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

ХЕРСОНДЕРЖРИБООХОРОНИ

4.1. Згідно з Законом України „ Про охорону праці ” та Типовим положенням про службу охорони праці, в Головному держуправлінні створюється служба охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям на виробництві.

4.2. На підставі Типового положення про службу охорони праці опрацьовується та затверджується Положення про службу охорони праці Головного держуправління.

4.3. Служба охорони праці входить до структури Головного держуправління як один з основих структурних підрозділів. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації Головного держуправління.

4.4. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних структурних підрозділів Херсондержрибоохорони. Такий принцип зберігається при визначенні посадового становища та окладів для інших працівників служби охорони праці.

4.5. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо начальнику Головного держуправління.

4.6. Працівники служби охорони праці не можуть бути залучені до виконання функцій, не передбачених Законом України „Про охорону праці”, Типовим положенням про службу охорони праці та посадовою інструкцією.

4.7. Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично один раз на три роки.

4.8. У своїй діяльності працівники служби охорони праці керуються Законом України „Про охорону праці”, законодавством про працю, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомрибгоспу і Держгірпромнагляду, міжгалузевими й галузевими нормативними актами і Положенням про службу охорони праці.

4.9. Служба охорони праці Головного держуправління виконує такі основні функції:

а) опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу й кожної посадової особи щодо створення безпечних і здорових

7

умов праці, запобігання виробничому травматизму, профзахворюванням, авріям та надзвичайним ситуаціям;

б) проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці, здійснює відомчий контроль за станом охорони праці;

в) розробляє разом з структурними підрозділами заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки а також розділ „Охорона праці” в колективному договорі;

г) здійснює пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці;

д) проводить для працівників вступний інструктаж з охорони праці.

4.10. Організовує:

а) навчання працівників з питань охорони праці;

б) придбання державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці;

в) забезпечення працівників у потрібній кількості правилами, стандартами, інструкціями, положеннями та іншими нормативними документами з питань охорони праці, пожежної безпеки;

г) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

д) підготовку статистичних звітів з питань охорони праці;

е) розробку перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

є) роботу методичного кабінету охорони праці , пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці;

ж) підвищення кваліфікації, навчання й перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

з) інформування Держкомрибгоспу про результати аналізу виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, умов праці на виробництві.

4.11. Бере участь у :

а) розслідуванні нещасних випадків, аварій і надзвичайних ситуацій;

б) роботі комісії з уведення в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переоснащенням об”єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованих або модернізованих устаткування, суден, плавзасобів;

в) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах Херсондержрибоохорони;

г) опрацюванні плану попередження можливих на виробництві аварій, надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження та плану

( або інструкції ) ліквідації надзвичайних ситуацій, якщо вони виникнуть.

4.12. Розробляє й подає на затвердження начальнику Головного держуправління Положення про службу охорони праці та Положення про

8

навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці, формує плани-графіки проведення цієї роботи.

4.13. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, а також відгуки й пропозиції до проектів галузевих нормативних актів про охорону праці, що розробляються за завданням Держкомрибгоспу.

4.14. Розглядає листи, заяви та скарги працівників з питань охорони праці.

4.15. Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань профспілкового комітету з питань охорони праці, використання за призначенням коштів, передбачених на охорону праці;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці суден, плавзасобів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працівників, періодичність перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт, обслуговуванні об”єктів підвищеної небезпеки;

д) якість і своєчасність розробки, узгодження, затвердження та перегляду інструкцій з охорони праці;

е) забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями;

є) проходження попереднього ( при прийнятті на роботу ) і періодичних ( протягом трудової діяльності ) медичних оглядів працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою, де є потреба у професійному доборі;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень та доручень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначено в актах розслідування.

4.16. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

а) представляти Херсондержрибоохорону в державних та громадських

установах при розгляді питань з охорони праці;

б) безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи, судна флоту та інші плавзасоби Головного держуправління, призупиняти роботу в разі порушень, які створюють загрозу життю та здоров'ю працюючих;

в) видавати керівникам структурних підрозділів, рибоохоронних дільниць обов'язкові для виконнаня приписи (згідно встановленої форми) по усуненню виявлених недоліків, отримувати від них необхідні відомості,

9

документи та пояснення з питань охорони праці. Припис фахівця служби охорони праці може відмінити тільки начальник Херсондержрибоохорони.

г) вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці, або не виконують вимог нормативних актів з охорони праці;

д) направляти начальнику Головного держуправління подання для притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги з охорони праці.

Головний фахівець

з охорони праці В.В.Орлов

Погоджено:

Провідний юрисконсульт Ю.В.Соколова

Голова профспілкового комітету М.А.БазиченкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2016 року (проект)

  Документ
  Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управління обласної державної адміністрації: охорони здоров’я,
 2. Cols=2 gutter=24> 2007/№2 Засновники

  Диплом
  Заголовок, на який Ви, читачу, щойно звернули увагу, вказує на дві пов’язані між собою проблеми: по-перше, на те, що пе-дагогіка і добра освіта повинні завжди від-повідати конкретним потребам конкретного народу і конкретного часу,
 3. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 5. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,

Другие похожие документы..