Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Переводом называется процесс и результат создания на основе исходного текста на одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста на др...полностью>>
'Документ'
Виконкоми сільських рад, відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Лебединської...полностью>>
'Образовательная программа'
Дополнительная образовательная программа «Бисероплетение», являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обуч...полностью>>
'Документ'
С помощью классного руководителя учащиеся изучают «Книгу Памяти» и готовят краткие сообщения о выпускниках школы 1941г., павших на фронтах Великой От...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичний факультет

кафедра теорії та історії держави і права

Укладачі: Шевченко О.О.

Цвєткова Ю.В..

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 7

від „25” грудня 2008 р.

Декан факультету

________ Гриценко І.С.

Київ-2009

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Укладачі:

д.ю.н. Шевченко Олександр Оксентійович

к.ю.н. Цвєткова Юліана Володимирівна

Лектори:

д.ю.н. Шевченко О.О.,

к.і.н. Дячук Л.В.,

к.ф.н. Толкачова Н.Є.,

к.ю.н. Цвєткова Ю.В

Рецензент: д.ю.н., проф. Безклубий І.А.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.

© О.Шевченко, Ю.Цвєткова 2008

ЗМІСТ

вступ 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 8

ПРОГРАМА КУРСУ 10

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МОДУЛІВ КУРСУ (ДЕННА

ФОРМА НАВЧАННЯ) 16

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 45

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА

ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 62

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 63

вступ

Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю і ставить за мету підготувати студентів до вивчення ряду основних та спеціальних юридичних дисциплін, надати їм цілісної картини зародження та еволюції основних інститутів держави і права, поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно – наслідкові зв’язки у розвитку державних та правових категорій людства.

Предметом вивчення дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути держави та права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

Нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” вивчається студентами першого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в першому та другому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 216 годин учбових занять. З них на лекції відведено - 74 годин, на практичні заняття – 31 годин, на самостійну роботу – 111 годин. Формою контролю є в першому семестрі є залік, а в другому - іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з чотирьох змістовних модулів.

З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” проведенням іспиту. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з чотирьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в другому семестрі складають іспит. На екзамен виносяться найважливіші питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістовного модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у другому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового екзаменаційного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

В першому семестрі студент отримує за перших 2 модуля 40 балів (по 20 за кожний ЗМ) та 60 балів на проведенні іспиту. За другий семестр студент отримує за 5 та 6 модулі 40 балів (по 20 за кожний ЗМ) та 60 балів на іспиті.

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 бал;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • домашня робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету

100-бальн. система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100

відмінно

5

75 – 89

добре

4

60 – 74

задовільно

3

0 – 59

незадовільно

2

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№№ з/п

Тема

Кількість навчальних годин

(денна/заочна ф.н.)

Всього

Лекції

Семі-нари

Самост. робота

Модуль 1

Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн

2/4

2/-

–/-

-/4

Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

4/6

2/2

–/-

2/4

Держава і право Стародавнього Єгипту

4/8

2/-

–/-

2/8

Держава і право Стародавнього Вавилону

8/8

2/-

2/2

4/6

Держава і право Стародавньої Індії

4/8

2/-

–/-

2/8

Держава і право Стародавнього Китаю

4/6

2/-

-/-

2/6

Держава і право Стародавньої Греції

10/10

4/2

2/–

4/8

Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

8/10

2/-

2/–

4/10

Право Стародавнього Риму

6/10

2/–

–/–

4/10

Модуль 2

Загальна характеристика держави і права феодального періоду

4/6

2/2

-/-

2/4

Держава і право франків

8/6

2/-

2/–

4/6

Держава і право Франції періоду Середньовіччя

6/10

2/-

2/–

2/10

Держава і право Англії періоду Середньовіччя

10/12

4/–

2/2

4/10

Держава і право Німеччини періоду Середньовіччя

6/10

2/–

–/–

4/10

Держава і право Арабського Халіфату

9/14

4/2

2/–

3/12

Держава і право Московії періоду Середньовіччя

6/10

2/-

2/–

2/10

За І семестр

99/138

38/8

16/4

45/126

Форма контролю: залік – семестр 1

Модуль 3

Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду

4/4

2/2

-/-

2/2

Держава і право Англії нового періоду

12/10

4/2

2/–

6/8

Держава і право США нового періоду

12/8

4/-

2/2

6/6

Держава і право Франції нового періоду

12/4

4/-

2/–

6/4

Держава і право Німеччини нового періоду

8/4

2/–

-/–

6/4

Держава і право Японії нового періоду

10/8

2/–

2/–

6/8

Модуль 4

Загальна характеристика держави і права новітнього періоду

6/2

2/-

-/-

4/2

Революція 1917 р. у Росії. Виникнення та розвиток радянської держави і права

6/8

2/-

2/–

2/8

Держава та право Німеччини новітнього періоду

12/8

4/-

2/2

6/6

Держава та право США новітнього періоду

12/8

4/2

2/–

6/6

Держава та право Англії новітнього періоду

13/6

4/–

1/–

8/6

Держава та право Франції новітнього періоду

10/8

2/-

-/–

8/8

За ІІ семестр

117/78

36/6

15/4

66/68

Разом

216/216

74/14

31/8

111/194

Форма контролю: екзамен – семестр 2

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1

Тема 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн

Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн та її місце у системі юридичних наук. Історичні закономірності розвитку держави і права. Методологія науки та курсу історії держави і права. Концепції походження та еволюції держави і права. Суть “цивілізаційного підходу” в розвитку людського суспільства. Періодизація історії держави і права. Історіографія.

Тема 2. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

Поняття Східної та Західної традиції розвитку держави і права. Азіатський спосіб виробництва. Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу. Поняття античності. Характерні особливості та тенденції розвитку держави і права країн античності.

Тема 3. Держава і право Стародавнього Єгипту

Специфічні риси політичної організації. Періодизація розвитку держави і права Стародавнього Єгипту. Розвиток землеробства, іригаційна система. Державний лад. Формування поняття “східна деспотія”. Влада фараонів. Апарат управління державою. Соціальна Структура. Характеристика правової системи. Поняття правової норми та правопорушення в Стародавньому Єгипті. Джерела – памятки права Стародавнього Єгипту.

Тема 4. Держава і право Стародавнього Вавилону

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії. Джерела – памятки права Межиріччя. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади. Характеристика Законнику царя Хаммурапі. Цивільне, сімейне та карне право.

Тема 5. Держава і право Стародавньої Індії

Виникнення держави в Індії. Періодизація розвитку держави і права в Індії. Суспільний лад. Система варн. Державний лад. Центральне і місцеве управління. Суд і судочинство. Джерела і основні риси права.

Тема 6. Держава і право Стародавнього Китаю

Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Періодизація розвитку держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Реформи, спрямовані на руйнування громади. Армія. Джерела і основні риси права.

Тема 7. Держава і право Стародавньої Греції

Особливості виникнення держави і права в Греції. Поняття, структура та особливості полісу. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. Реформи Тезея, Солона і Клісфена в Афінах. Суспільний лад Афін. Державний лад Афін. Суд і судочинство. Джерела афінського права та його основні риси.

Тема 8. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Виникнення держави у Римі. Періодизація розвитку держави і права в Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління у період Республіки. Причини переходу до монархії. Принципат. Домінат. Суспільний лад Риму у період монархії, розвиток колонату.

Тема 9. Право Стародавнього Риму

Виникнення права у Римі. Джерела та види римського права. Кодифікація римського права. Римське право давнього та класичного періодів. Цивільне та карне право, кримінальний процес. Зміна форм цивільного процесу. Історичне значення римського права.

Модуль 2

Тема 10. Загальна характеристика держави і права феодального періоду

Поняття феодалізму. Відносини сюзеренітету-васалітету. Формування основи феодального господарства – манора. Основні етапи розвитку феодальних держав. Суспільний лад у феодальних державах. Роль церкви у формуванні держави і права. Папська революція, її зміст та роль в розвитку й формуванні західної традиції права та держави. Характерні особливості розвитку середньовічного права. Види середньовічного права: королівське, феодальне, маноріальне, міське, торгівельне, цехово-гільдійське, церковне. Виникнення університетів та рецепція римського права.

Тема 11. Держава і право франків

Основні етапи виникнення і розвитку франкської держави і права. Формування державного апарату. Влада франкських королів. Основні положення реформи Карла Мартелла (715–741 рр.). Утворення Франкської імперії. Суспільний лад франкської держави. Джерела права. Перехід від варварських до феодальних правових звичаїв. Вплив римського права. Основні риси права.

Тема 12. Держава і право Франції періоду Середньовіччя

Формування держави і права у Франції. Періодизація середньовічної держави і права у Франції. Характеристика сеньоріальної монархії (IX–XIII ст.). Формування правових засад станового ладу. Виникнення Генеральних штатів, їх функції. Організація фінансової системи. Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Характеристика правової системи. Джерела права феодальної Франції. Кутюми Бовезі, королівські ордонанси, Нантський едикт, Конкордат Франциска І.

Тема 13. Держава і право Англії періоду Середньовіччя

Становлення феодальної держави і права в Англії. Періодизація розвитку держави і права в Англії. Вплив норманського завоювання. Органи державного управління. Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. Прийняття “Великої хартії Вільностей” (1215 р.). Виникнення парламенту. Особливості абсолютної монархії в Англії. Система правосуддя. Суспільний лад Англії. Вільне селянство. Особливості правової системи. Джерела права. Королівські асизи. Характеристика зобов’язального та карного права.

Тема 14. Держава і право Німеччини періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку німецької феодальної держави і права. Основні тенденції їх розвитку. Періодизація розвитку держави і права в Німеччині. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.) Територіальна роздробленість та розвиток автономних німецьких князівств-держав (XIII – кінець XVІІІ ст.). Особливості абсолютизма в Німеччині. Особливості станової структури. Регулювання поземельних, майнових, шлюбно-сімейних відносин. Система кримінального права. “Саксонське Зерцало”, “Кароліна”, «Золота Булла». Міське право.

Тема 15. Держава і право Арабського Халіфату

Передумови, виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату. Судова система. Джерела мусульманського права. Система мусульманського права.

Тема 16. Держава і право Московії періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку Московської держави і права. Суспільний лад. Особливості станово-представницької монархії. Роль Боярської Думи. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян. “Соборне Уложення” 1649 р. Характеристика цивільного та карного законодавства Московії.

Модуль 3

Тема 17. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду

Криза феодального ладу та основні причини буржуазних революцій. Зміни в державному та суспільному ладі держав нового періоду. Буржуазні республіки та просвітницький абсолютизм. Колоніалізм та створення колоніальних імперій. Принципи формування та тенденції розвитку права буржуазного періоду.

Тема 18. Держава і право Англії нового періоду

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Діяльність парламента та парламентські реформи. Джерела та основні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Тема 19. Держава і право США нового періоду

Утворення колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості їхнього управління. Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Справа Мербері проти Медісон. Доктрина Монро. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 20. Держава і право Франції нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХVІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство ХVІІІ - ХІХ ст. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Цивільний Кодекс Французів (Кодекс Наполеона). Структура та основні положення Кодексу. Вплив римського права на зміст Кодексу. Сімейне право за Кодесом Наполеона. Рецепція Кодексу Наполеона в інших державах. Основні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 21. Держава і право Німеччини нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду.

Австрійська імперія та реформи Габсбургів.

Тема 22. Держава і право Японії нового періоду

Особливості існування Японії в Середньовіччі. Причини та наслідки «закриття Японії». Суспільний та державний лад Японії до середини ХІХІ ст. Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Модуль 4

Тема 23. Загальна характеристика держави і права новітнього періоду

Загальні тенденції розвитку суспільства, держави та права в ХХ – напочатку ХХІ ст. Розпад колоніальної системи. Особливості монархій та республік в новітній період. Розвиток приватного права новітнього періоду. Еволюція публічного права новітнього періоду. Обєднання Європи та утворення ЄС.

Тема 24. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Ліквідація монархії і виникнення республіки у Росії. Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. Виникнення радянської держави і права. Суть держави диктатури пролетаріату. Перехід до НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Головні причини та наслідки розпаду СРСР. Джерела радянського права та його суть. Конституції СРСР (1924, 1936, 1977 рр.).

Тема 25. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 26. Держава і право США новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США протягом другої половини ХХ ст. Додатки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 27. Держава і право Англії новітнього періоду

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 28. Держава і право Франції новітнього періоду
Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МОДУЛІВ КУРСУ

(для денної форми навчання)

Модуль 1

Лекційне заняття 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн та її місце у системі юридичних наук. Історичні закономірності розвитку держави і права. Методологія науки та курсу історії держави і права. Концепції походження та еволюції держави і права. Суть “цивілізаційного підходу” в розвитку людського суспільства. Азіатський спосіб виробництва. Періодизація історії держави і права. Історіографія.

Поняття Східної та Західної традиції розвитку держави і права. Азіатський спосіб виробництва. Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу. Поняття античності. Характерні особливості та тенденції розвитку держави і права країн античності.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

Наука історії держави і права зарубіжних країн. Історико-правові школи вивчення історії держави права зарубіжних країн у Західній Європі та США, у Німеччині (Г. Пухта, Ф. Савиньї), Франції (Е. Лабуле, Р. Дарест), Англії (Г. Мен, Г. Спенсер), США (Г. Дж. Берман). Методологія дослідження історії держави і права зарубіжних країн. Періодизація історії держави і права. Східна та західна традиції права.

Форма контролю: реферат.

1. Французька школа права ХХ ст.

2. Розвиток історико-правових досліджень в університетах Західної Європи.

3. Правові системи в творах Д.Вігмора і У.Сигля.

4. Західна традиція права. Поняття та загальна характеристика.

5. Східна традиція права. Поняття та загальна характеристика.

Література

 1. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 2. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 3. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 4. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 5. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 6. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 7. Г. Дж. Берман Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

Лекційне заняття 2. Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавнього Вавилону

Специфічні риси політичної організації. Розвиток землеробства, іригаційна система. Державний лад. Формування поняття “східна деспотія”. Влада фараонів. Апарат управління державою. Соціальна структура. Реформи Ехнатона. Характеристика правової системи. Поняття правової норми та правопорушення в Стародавньому Єгипті.

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Майнове розшарування. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії. Джерела – памятки права Межиріччя. Поняття та види таліону. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади. Характеристика Законнику царя Хаммурапі. Цивільне, сімейне та карне право.

Семінарське заняття 1. Держава і право Стародавнього Вавилону

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

 1. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії.

 2. Джерела – памятки права Межиріччя.

3. Виникнення держави і права у Стародавньому Вавилоні. Загальна характеристика законів царя Хаммурапі.

4.Суспільний і державний лад Вавилону у період правління Хаммурапі.

5. Цивільне право:

а)право власності;

б)право купівлі-продажу;

в)право найму, позики, оренди.

6.Шлюбно-сімейне право.

7.Кримінальне право і процес.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту

Характеристика періоду Раннього царства (1300–2800 рр. до н.е.), Давнього царства (2800–2250 рр. до н.е.), Середнього царства (2250–1700 рр. до н.е.), Нового царства (1575–1087 рр. до н.е.). Вплив релігії на формування держави. Реформи Ехнатона. „Східна деспотія” – основні ознаки. “Промова Іпувера”, “Пророцтво Неферті”.

Форма контролю: усне опитування, реферат.

 1. Договір Аменхотепа з хетами

 2. Реформи Ехнатона

Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону

Регулювання майнових відносин. Розвиток науки і культури та їх вплив на розвиток права. Армія. Релігія і право.

Форма контролю: усне опитування, реферат.

 1. Державний лад Асирії.

 2. Державний лад Перської імперії

 3. Право Перської імперії

Література

 1. Авдиев В.И. История древнего Востока – М., 1948

 2. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 3. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.

 4. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 5. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М., 1963.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2001.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 3. Держава і право Стародавньої Індії. Держава і право Стародавнього Китаю

Виникнення держави в Індії. Періодизація розвитку держави і права в Індії. Суспільний лад. Система варн. Державний лад. Центральне і місцеве управління. Суд і судочинство. Джерела і основні риси права.

Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Реформи, спрямовані на руйнування громади. Армія. Джерела і основні риси права.

Семінарське заняття 2. Держава і право Стародавньої Індії та Китаю

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Виникнення та розвиток держави у Індії та Китаї.

2. Періодизація розвитку держави і права в Індії та Китаї.

3. Суспільний лад Стародавньої Індії

4. Джерела права Стародавньої Індії

5. Основні риси права:

а) цивільного;

б) сімейно-шлюбного;

в) кримінального.

г) адміністративного

6. Державний лад Стародавнього Китаю та Індії. Реформи Шан-Яна.

7. Суспільний лад Стародавнього Китаю.

8. Основні риси права:

а) цивільного;

б) сімейно-шлюбного;

в) кримінального.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 4. Держава і право Стародавньої Індії

Імперія Маур’їв (IV–II ст. до н.е.). Система варн і каст. Органи державної влади і державного управління, їх функції. Адміністративний поділ та система місцевого управління. Суд у Стародавній Індії (царські суди, общинні суди). Джерела права (дхармашастри, дхарми, артхашастри). Закони Ману.

Форма контролю: реферат.

 1. Державний та суспільний лад Мохенджо – Даро та Хараппи.

 2. Військове право Стародавньої Індії

Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю

Період Шан (Інь) (XV–XI ст. до н.е.). Період Чжоу (XI–III ст. до н.е.). Розвиток права власності на землю. Соціальні верстви населення в шань-інському (XV–XII ст. до н.е.) та ранньочжоуському (XI–X ст. до н.е.) суспільстві. Формування китайського права в період династії Хань (III ст. до н.е. – III ст. н.е.). Конфуціанство та його вплив на розвиток права.

Форма контролю: реферат.

 1. Державний лад Китаю у період Чжоу.

 2. Державний лад Цинської Імперії.

3. Особливості суспільного ладу Китаю.

4. Вплив філософських вчень на правову систему Китаю.

5. Регулювання майнових відносин у Стародавньому Китаї.

Література

 1. Авдиев В.И. История древнего Востока – М., 1948

 2. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 3. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.

 4. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 5. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. – М., 1963.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2001.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1.– К., 1998.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 4. Держава і право Стародавньої Греції

Особливості виникнення держави і права в Греції. Періодизація держави і права в Греції. Поняття, структура та особливості полісу. Особливості виникнення держави і права в Афінах. Реформи Тезея, Солона і Клісфена. Суспільний лад Афін. Державний лад Афін. Суд і судочинство. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. Реформи Лікурга. Джерела афінського та спартанського права та його основні риси.

Семінарське заняття 3. Держава і право Стародавньої Греції

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

 1. Особливості зародження та періодизації держави і права Стародавньої Греції. Полісна модель.

 2. Утворення і розвиток Афінської держави. Реформи Тезея, Солона та Клісфена.

 3. Суспільний і державний лад Афін.

 4. Джерела афінського права, його характеристика.

 5. Суспільний і державний лад Спарти за законами Лікурга та їх особливості.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції

Виникнення держави. Мінойська та Мікенська держави. Архонти і ареопаг. Греко-персидські війни. Рабовласницька демократія в Афінах в V ст. до н.е. Організація влади в Спарті і криза її політичної системи. Імперія Олександра Македонського.

Форма проведення: реферат

1. Законодавчий процес Стародавніх Афін.

2. Правовий статус жінки в Стародавніх Афінах.

3. Причини та наслідки політичної кризи у Спарті.

4. Розвиток держави і права в Мінойській державі

5. Розвиток держави і права в Мікенській державі

6. Державний та суспільний лад імперії Олександра Македонського.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Политика – т. 4 – М., 1984

 3. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 4. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 5. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). – М., 1986.

 6. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 7. История Древней Греции /Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1996.

 8. Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права Стародавньої Греції. – К., 1969.

 9. Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. – М., 1963.

 10. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 11. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура: Идеи и институты Древней Греции /Отв. ред. В.Е. Гулиев. – М., 1989.

 12. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 13. Сергеев В.С. История Древней Греции /В.С. Сергеев; под общ. ред. Э.Д.Фролова. – СПб., 2002.

 14. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму.– Львів, 2001.

 15. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 16. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 17. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 18. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. – Л., 1991.

Лекційне заняття 5. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Виникнення держави у Римі. Періодизація держави та права в Стародавньому Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління у період Республіки. Причини переходу до монархії. Принципат. Домінат. Суспільний лад Риму у період монархії, розвиток колонату.

Семінарське заняття 4. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

 1. Виникнення і розвиток держави у Стародавньому Римі.

 2. Періодизація держави і права в Стародавньому Римі.

 3. Суспільний та державний лад Риму царського періоду.

 4. Державний устрій у період Республіки.

 5. Державний устрій і управління у період Імперії:

а) принципат;

б) домінат.

4. Суспільний устрій у період Республіки.

5. Суспільний устрій у період Імперії.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 7. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Роль Сенату у період Республіки. Магістратури. Розвиток рабовласницького суспільства (II–I ст. до н.е.). Падіння республіки і перехід до Імперії. Особливості державного ладу у період Імперії.

Форма проведення: контрольна робота.

1. Магістратури у Римі.

2. Зародження і розвиток колонату.

 1. Особливості державного ладу Імперії у період принципату.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 3. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 4. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). – М., 1986.

 5. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 6. История Древнего Рима /Под ред. А.Г. Бокщанина, В.И. Кузищина. – М., 1981.

 7. Ковалев С.И. История Рима /С.И. Ковалев; под общ. ред. Э.Д. Фролова. – СПб., 2003.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 6. Право Стародавнього Риму

Виникнення права у Римі. Джерела та види римського права. Кодифікація римського права. Римське право давнього та класичного періодів. Цивільне та карне право, кримінальний процес. Зміна форм цивільного процесу. Історичне значення римського права.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 8. Право Стародавнього Риму

Роль римських юристів в розвитку права. Сервітути. Делікти. Шлюб і сім’я за Законами XII таблиць. Римське право класичного періоду. Публічне і приватне право; речове право; зобов’язальне право. Цивільний процес. Кримінальне право і процес.

Форма проведення: реферат.

1.Розвиток джерел римського права:

а)джерела права найдавнішого періоду;

б)джерела права в класичний період, акти імператорської влади.

2.Зобов’язальне право Риму в класичний період.

3. Кримінальне право Римської Республіки.

4. Сімейне право Стародавнього Риму

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 3. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 4. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). – М., 1986.

 5. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 6. История Древнего Рима /Под ред. А.Г. Бокщанина, В.И. Кузищина. – М., 1981.

 7. Ковалев С.И. История Рима /С.И. Ковалев; под общ. ред. Э.Д. Фролова. – СПб., 2003.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Контрольний тест до модуля 1

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 20 хв.

1. Історія держави і права зарубіжних країн вивчає:

а) закономірності виникнення і розвитку державно-правових інститутів країн Європи; б) закономірності виникнення і розвитку державних інститутів країн Європи; в) закономірності виникнення і розвитку державно-правових інститутів країн світу; г) закономірності виникнення і розвитку правових інститутів країн світу.

2. Назвіть панівні класи у староєгипетському суспільстві:

а) жерці; б) рабовласники; в) селяни; г) чиновники; д) раби; є) купці; ж) феодали.

3. До якого стану населення слід віднести авілумів та мушкенумів:

а) селян; б) родичів царя; в) чиновників; г) військових; ґ) рабів.

4. Назвіть особливості права Стародавньої Індії:

а) вплив іноземного права; б) вплив релігії; в) норми права базувались виключно на судовій практиці та законах монархів.

5. У чому полягала деспотична форма правління у Стародавньому Китаї:

а) обожнення монарха – вана; б) розгалужений бюрократичний апарат; в) наявність відносин сюзеренітета-васалітета; г) земля знаходиться у власності монарха; д) обмеження влади монарха різними органами держави.

6. Які заходи провів Солон:

а) провів “сісахсфію”; б) запровадив “Раду 500”; в) запровадив інститут роз`їздних суддів; г) ввів геліею; ґ) скасував ареопаг; д) запровадив остракізм.

7. Назвіть джерела афінського права:

а) звичай; б) римське право; в) канонічне християнське право; г) закони; ґ ) накази царів; д) тільки звичай та накази царів.

8. Патриції є:

а) раби; б) ремісники; в) селяни; г) неповноправні громадяни; ґ) повноправні громадяни; д) люмпен-пролетарі.

9. Під домінатом слід розуміти:

а) демократичну республіку; б) монархію типу східної деспотії; в) абсолютну монархію зразка Середньовічної Європи; г) аристократичну республіку.

Модуль 2

Лекційне заняття 7. Загальна характеристика держави і права феодального періоду

Поняття феодалізму. Відносини сюзеренітету-васалітету. Формування основи феодального господарства – манора. Основні етапи розвитку феодальних держав. Суспільний лад у феодальних державах. Роль церкви у формуванні держави і права. Папська революція, її зміст та роль в розвитку й формуванні західної традиції права та держави. Характерні особливості розвитку середньовічного права. Види середньовічного права: королівське, феодальне, маноріальне, міське, торгівельне, цехово-гільдійське, церковне. Виникнення університетів та рецепція римського права.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Г. Дж. Берман Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

 3. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 4. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 5. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки). За редакцією Б.Й. Тищика – Львів, 2006

 6. Подитичекие структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6-17 вв.) Под ред. В.И. Рутенбурга – Л., 1990

Лекційне заняття 8. Держава і право франків. Держава і право Франції періоду середньовіччя

Основні етапи виникнення і розвитку франкської держави і права. Формування державного апарату. Влада франкських королів. Основні положення реформи Карла Мартелла (715–741 рр.). Утворення Франкської імперії. Суспільний лад франкської держави. Джерела права. Перехід від варварських до феодальних правових звичаїв. Вплив римського права. Основні риси права.

Формування держави і права у Франції. Періодизація середньовічної держави і права у Франції. Характеристика сеньоріальної монархії (IX–XIII ст.). Формування правових засад станового ладу. Виникнення Генеральних штатів, їх функції. Організація фінансової системи. Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Характеристика правової системи.

Семінарське заняття 5. Держава і право франків

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Походження та періодизація франкської держави і права. Характерні риси феодальної держави і права.

2.Суспільний і державний лад франків.

3. Джерела – форми та джерела – памятки франків.

4. Право власності за “Салічною правдою”.

5.Сімейне право франків.

6.Кримінальне право франків.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 9. Держава і право франків

Походження франкської держави і права. Період „лінивих” королів. Реформи К. Мартелла. Судочинство у франуській державі. Цивільний та кримінальний процес.

Форма контролю: реферат.

1. Військова реформа Карла Мартелла, її наслідки.

2. Вплив християнської церкви на правову систему франкської держави.

3. Кримінальний процес у франків.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Г. Дж. Берман Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

 3. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 4. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 5. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции – М., 1963

 6. Жалменова О.П. История государства и права зарубежных стран. –Тамбов, 1996. – Ч. 2: Средние века.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки). За редакцією Б.Й. Тищика – Львів, 2006

 8. История государства и права зарубежных стран. – М., 1989. – Ч. 1.

 9. История государства и права зарубежных стран /Под ред. Н.А.Крашенинниковой, О.А. Жидкова – М., 1996. – Ч. 1.

 10. Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада – М., 1992

 11. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 12. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 13. Политическин структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6-17 вв.). Под ред. В.И. Рутенбурга. – Л., 1990

 14. Серовайский Я.Д. Развитие прав феодальной собственности на леса и пастбища на территории Франции. – Алма-Ата, 1978

 15. Соколова А.Н. Варварские правды. – Чита, 1969.

 16. Сословно-представительские монархии: государственность-право-идеология: Сб. научных трудов /Отв. ред. В.А. Рогов, И.А. Исаев. – М.: ВЮЗИ, 1987.

 17. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 18. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 20. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1998.

 21. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред.

В.Д. Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 1. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 10. Держава і право Франції періоду середньовіччя

Суспільний лад Франції. Органи управління державою. Реформи Людовіка IX (1226–1270 рр.). Виникнення і розвиток абсолютизму (XVI–XVIII ст.). Характеристика основних джерел права: ”Кутюми Бовезі” (1283 р.), Конкордат Франциска І, Нантський едикт, ”Про відправлення правосуддя” (1539 р.), ”Чорний кодекс” (1685 р.). Характеристика цивільного, сімейно-шлюбного, кримінального і процесуального права середньовічної Франції.

Форма контролю: реферат.

1. Реформи Людовіка IX (1226–1270 рр.).

2. Папська революція у Франції.

3. Характеристика цивільного права середньовічної Франції.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Г. Дж. Берман Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

 3. Жалменова О.П. История государства и права зарубежных стран. – Тамбов, 1996. – Ч. 2: Средние века.

 4. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 5. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 6. Соколова А.Н. Варварские правды. – Чита, 1969. – С. 116.

 7. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К, 2005.

 10. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1998.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред.

В.Д. Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 1. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

 2. История государства и права зарубежных стран. – М., 1986. –Ч. 1.

 3. История государства и права зарубежных стран /Под ред. Н.А.Крашенинниковой, О.А. Жидкова – М., 1996. – Ч. 1.

 4. Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.) /Под ред. В.И. Рутенбурга, И.П. Медведева – Л.: Наука. ЛО, 1990.

 5. Сословно-представительские монархии: государственность-право-идеология: Сб. научных трудов /Отв. ред. В.А. Рогов, И.А. Исаев. – М.: ВЮЗИ, 1987.

Лекційне заняття 9. Держава і право Англії періоду середньовіччя. Держава і право Німеччини періоду середньовіччя

Становлення та періодизація феодальної держави і права в Англії. Суспільний та державний лад Англії англосаксонського періоду. Зміни суспільного та державного ладу після норманського завоювання. Формування основи феодального господарства – манора. Вільне селянство. Органи державного управління. Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. Прийняття “Великої Хартії Вольностей” (1215 р.). Виникнення парламенту. Реформи Генриха ІІ. Абсолютна монархія. Система правосуддя. Особливості правової системи. Джерела права. Характеристика зобов’язального та карного права.

Особливості утворення і розвитку та періодизація німецької феодальної держави і права. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.) Територіальна роздробленість та розвиток німецьких князівств-держав (XIII – кінець XVІІІ ст.). Абсолютизм в Німеччині. «Золота Булла». Особливості станової структури. Регулювання поземельних, майнових, шлюбно-сімейних відносин. Система кримінального права. “Саксонське зерцало”. “Кароліна”. Міське право.

Семінарське заняття 6. Держава і право Англії періоду середньовіччя

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Періодизація розвитку держави і права в Англії.

Історичні умови походження і прийняття Великої Хартії Вольностей.

2. Правове становище окремих груп населення за Великою хартією Вольностей:

а) баронів;

б) рицарів, міського населення, селян.

3. Характеристика основних положень Великої Хартії Вільностей, спрямованих на обмеження свавілля королівської влади.

4. Джерела і основні риси права феодальної Англії.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Г. Дж. Берман Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

 3. Бромхед П. Эволюция Британской конституции. – М., 1978

 4. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М., 1960

 5. Дженкс Э. Английское право – М., 1947

 6. Есаян Э.С. Великая Хартия вольностей и ее место в истории английского права (Автореферат канд. дис.). – Тбилиси, 1988.

 7. История буржуазного конституционализма 13 – 18 вв. – М., 1983

 8. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1989. – Ч. 1.

 9. История права: Англия и Россия. – М., 1996.

 10. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989.

 11. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 12. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 13. Политическин структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6-17 вв.). Под ред. В.И. Рутенбурга. – Л., 1990

 14. Романовская Б.Б. Законодательство английского парламента XIII–XV вв. (Автореф. канд. дис.). – М., 1990.

 15. Селезнев Н.А. Всеобщая история государства и права. Феодальное государство и право Англии – М., 1963

 16. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 17. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. – Харьков, 1969.

 18. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 19. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1.

 20. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1998.

 21. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 11. Держава і право Англії періоду середньовіччя

Вплив релігії на формування держави і права в Англії (XI–XVI ст.). Адміністративно-судові функції шерифів (XII ст.). Правове становище “віланів” у XIII ст. Особливості становлення англійського права.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Есаян Э.С. Великая Хартия вольностей и ее место в истории английского права (Автореферат канд. дис.). – Тбилиси, 1988.

 3. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой.– М., 1989. – Ч. 1.

 4. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989.

 5. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Романовская Б.Б. Законодательство английского парламента XIII–XV в.в. (Автореф. канд. дис.). – М., 1990.

 8. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. – Харьков, 1969.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 11. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 12. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 13. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

 14. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 12. Держава і право Німеччини періоду середньовіччя

Особливості розвитку феодальної держави і права в Німеччині. Правове становище окремих груп населення. Cтаново-представницька монархія. Закріплення політичної роздробленості в “Золотій буллі”. Функції рейхстагу та імперського суду в XIII–XIV ст. Органи імперського і місцевого управління державою у період абсолютної монархії. Правовий статус міст. Загальна характеристика джерел права: Саксонське Зерцало, Кароліна.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Вопросы истории государства и права Германии и Швейцарии. – М., 1985.

 3. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. – М., 1963.

 4. Есаян Э.С. Великая Хартия вольностей и ее место в истории английского права (Автореферат канд. дис.). – Тбилиси, 1988.

 5. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой.– М., 1989. – Ч. 1.

 6. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989.

 7. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Романовская Б.Б. Законодательство английского парламента XIII–XV в.в. (Автореф. канд. дис.). – М., 1990.

 10. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. – Харьков, 1969.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 13. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 14. Колесницкий Н.Ф. Исследования по историифеодального государства в Германии. – М., 1959.

 15. Средневековое городское право XII–XIII веков /Под ред. С.М. Стама. – Саратов, 1989.

 16. Саксонское зерцало. – М.: Наука, 1985.

 17. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 18. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

 19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 10. Держава і право Арабського Халіфату

Передумови виникнення, розвиток і періодизація Арабського Халіфату. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату. Судова система. Джерела мусульманського права. Система мусульманського права.

Семінарське заняття 7. Держава і право Арабського Халіфату

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Походження і розвиток Арабського Халіфату.

2. Суспільний і державний устрій та управління Арабського Халіфату.

3. Суд і судочинство.

4. Система мусульманського права:

а)джерела; б)релігійне право; в)цивільне право; г)кримінальне право.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 13. Арабський Халіфат

Джерела мусульманського права. Види злочинів і система покарань. Судова система. Органи державного управління. Релігійне право.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский Халифат в раннее Средневековье. – М., 1965.

 2. История государства и права зарубежных стран. – М., 1996.–Ч. 1.

 3. Коран. – М., 1963.

 4. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К., 1997.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Надирадзе Л.И. Хрестоматия по истории Халифата. – М., 1968.

 7. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки / Под ред. А.Й. Рогожина, М.М. Страхова. – Харьков, 1988.

 8. Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1969.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 14. Держава і право Московії періоду середньовіччя

Особливості утворення і розвитку Московської держави і права. Суспільний лад. Особливості станово-представницької монархії. Роль Боярської Думи. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян. “Соборне Уложення” 1649 р. Характеристика цивільного та карного законодавства Московії.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 2. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 3. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.

 5. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 6. История государства и права СССР. – М., 1969. – Ч. 1.

 7. Сборник документов по истории государства и права СССР. – М., 1968. – Ч. 1.

 8. Соборное уложение 1649 року. Российское законодательство. – М.,1988.– Т. 3.

 9. Софроненко К.А. Соборное Уложение 1649 г. // Кодекс русского феодального права. – М., 1958.

 10. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана ІІІ. Традиция и реформа. – СПб., 2001.

 11. Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХІІ–ХІV вв.). – Волгоград, 2001.

 12. Государственные учреждения России ХVІ – ХVІІІ вв. – М., 1991.

 13. Развитие русского права в ХV – первой половине ХVІІ в. – М., 1986.

 14. Титкова С.С. Сословно-представительная монархия в России. – М., 1987.

Контрольний тест до модуля 2

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 10 хв.

1. У „Салічній Правді” записані переважно норми:

а) тільки звичаєвого права; б) тільки законодавчих розпоряджень королів; в) судові прецеденти; г) звичаєвого права та законодавчих розпоряджень королів.

2. Які стани населення були представлені у Генеральних штатах:

а) дворяни; б) рабовласники; в) міський патриціат; г) духовенство; ґ) пролетаріат; д) селяни.

3. У середньовічній Англії вілланами були:

а) вільні селяни; б) ремісники у сеньйоральних містах; в) кріпаки; г) наймані працівники.

4. Загальне право в Англії було вироблено у результаті:

а) розвитку сеньойріального права; б) судової практики королівських судів; в) застосування норм права у сотенних судах; г) розвитку звичаєвого права.

5. Характерною особливістю феодальної монархії у Німеччині було:

а) спадковість монархії; б) сильна центральна влада; в) слабка центральна влада; г) значна роль станово-представницьких органів.

5. Арабський Халіфат за формою правління був:

а) абсолютистською монархією; б) станово-представницькою монархією; в) парламентською республікою; г) феодально-теократичною монархією; д) типовою східною деспотією

6. Шаріатом є:

а) звичай; б) закон; в) судовий прецедент.

3. У Візантії париками були:

а) державні раби; б) селяни, що перебували у феодальній залежності від держави; в) селяни, що перебували у феодальній залежності від феодалів; г) вільні наймані працівники.

7. Назвіть станово-представницький орган у Московії:

а) Боярська дума; б) віче; в) Земський Собор; г) Державна Дума.

8. Назвіть стани населення Московської держави:

а) холопи; б) бояри; в) майордоми; г) літи; ґ) слуги вільні; д)закупи.

Модуль 3

Лекційне заняття 10. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду. Держава і право Англії нового періоду

Криза феодального ладу та основні причини буржуазних революцій. Зміни в державному та суспільному ладі держав нового періоду. Буржуазні республіки та просвітницький абсолютизм. Колоніалізм та створення колоніальних імперій. Принципи формування та тенденції розвитку права буржуазного періоду.

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Реформи англійського парламенту. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Джерела та основні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Семінарське заняття 8. Держава і право Англії нового періоду

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Передумови, головні етапи розвитку і особливості англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст.

2. Класи і партії в англійській буржуазній революції.

3. Головні законодавчі акти, спрямовані на ліквідацію монархічного ладу і встановлення Республіки. ”Інструмент управління”.

4. Навеаs Соrриs Асt.

5. Джерела та основні риси права Англії періоду буржуазної революції ХVІІ ст.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 15. Держава і право Англії нового періоду

Формування парламентської монархії в Англії. “Славетна революція”. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Реформи парламенту. Англійське суспільство у XVII–XІХ ст. Білль про права.

Форма контролю: реферат.

 1. Причини та наслідки „славетної революції” 1689 р. в Англії.

 2. Зміни у соціальній структурі англійського суспільства в ХІХ ст.

 3. Характеристика Білля про права.

 4. Фабричне законодавство Англії.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984.

 3. Законодательные акты английской буржуазной революции 1640–1664 гг. – М.; Л. – 1946.

 4. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А.Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 6. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1988.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2005.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.

 14. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

 15. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984.

Лекційне заняття 11. Держава і право США нового періоду

Утворення колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості їхнього управління. Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Справа Мербері проти Медісон. Доктрина Монро. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Семінарське заняття 9. Держава і право США нового періоду

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Причини війни за незалежність американських колоній та її наслідки.

2. “Декларація незалежності” 1776 р.

3. “Статті конфедерації” 1781 р.

4. Основні риси Конституції США 1787 р.

5. Справа Мербері проти Медисон

6. Доктрина Монро

7. Загальна характеристика американської правової системи.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 16. Держава і право США нового періоду

Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Суд і судочинство. Види договорів у США в XVIII–XIX ст. Кримінальне право і процес.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л., 1982.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991. – Ч. 2.

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крушенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 6. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1988.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Мишин А.А., Языков Е.Ф. Конституция США: история и современность. – М., 1988.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Фурсенко А.А.Американская революция и образование США. – Л., 1978.

 12. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних кран. – К., 2005.

 14. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 15. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

Лекційне заняття 12. Держава і право Франції нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХVІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство 90-х рр. ХVІІІ ст. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Основні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Семінарське заняття 10. Держава і право Франції нового періоду

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Причини, основні етапи і особливості французької буржуазної революції (кінець ХVІІІ ст.).

2. “Декларація прав людини і громадянина” 1789 р., її характерні риси.

3. Основні положення Конституції 1791 р.

4. Якобінська диктатура. Конституція 1793 р.

5. Переворот 9 термідора 1794 р. Конституція 1795 р. та її суть.

6. Загальна характеристика цивільного і кримінального права Франції періоду революції.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 17. Держава і право Франції нового періоду

Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Основні риси права Франції у кінці ХУІІІ – на початку ХХ ст.

Форма контролю: домашня контрольна робота.

 1. Державний лад Реставрації монархії

 2. Зміни в державному ладі за правління Наполеона ІІІ

 3. Судова система Паризької комуни.

 4. Органи державної влади Франції у період Третьої республіки.

 5. Вплив Кодифікації Юстиніана на Цивільний кодекс французів.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789–1794 гг. – М., 1984.

 3. Гайраметов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. – М., 1991.

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А.Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. – Т. 2.

 6. Карлейль Т. Французская революция. – М., 1991.

 7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Манфред А.З. Великая французская революция конца XVIII в. – М., 1983.

 10. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Французская буржуазная революция конца ХVIII в. – М., 1988.

 13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 14. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 15. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 16. Шевченко О.О. Історія держави іправа зарубіжних країн. – К., 2005.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 18. Держава і право Німеччини нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871–1918 гг.: Историко-правовое исследование. – Красноярск, 1984.

 3. Гайраметов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. – М., 1991.

 4. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А.Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. – Т. 2.

 6. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 13. Держава і право Японії нового періоду

Суспільний та державний лад у період «Закритої Японії». Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 19. Держава і право Японії нового періоду

Суспільний та державний лад у період «Закритої Японії». Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Форма контролю: реферат

 1. Правовий статус сьогуна у період «закритої Японії».

 2. Військові реформи Мейдзи.

 3. Рецепція європейського права в Японії

 4. Особливості формування японського права.

Література

 1. Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии – М., 2002

 2. Галкин И.С. Япония (1870–1914 гг.). – М., 1950.

 3. Жуков Е.М. Япония в 1868 – 1914 гг. – М., 1941

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии. – М., 1984.

 6. Конституция Японской империи // Конституции буржуазных стран. – М., 1935. – Т. 1.

 7. Латышев И.А. Государственный строй Японии – М., 1956

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Мацуока Х. Особенности японского феодализма – М., 1970

 10. Норман Г. Возникновение современного государства в Японии. – Солдат и крестьянин в Японии – М., 1961

 11. Норман Г. Становление капиталистической Японии. Экономические и политические проблемы периода Мейдзи – М., 1952

 12. Попов К.А. Законодательный акты средневековой Японии – М., 1984

 13. Селезнев Н.А. Всеобщая история государства и права зарубежных стран. Государство и право Японии 1868 – 1918 гг. – М., 1960

 14. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 15. Тояма С. Мейдзи исин – М., 1959

 16. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 17. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка – К., 1998. – Т. 2.

 18. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998. – Т. 2.

 19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 20. Эйдус Х.Т. Мейдзи исин как незавершенная буржуазная ремволюция в Японии – М., 1960

Контрольний тест до модуля 3

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 10 хв.

1. В Англії заможними вільними селянами були:

а) копігольдери; б) фригольдери; в) йомени; г) холопи; ґ) коттери.

2. „Білль про права” (1789 р.) містив:

а) відміну рабовласництва; б) проголошував свободу слова; в) проголошував рівність подружжя у шлюбі; г) встановлював порядок оголошення імпічменту президенту; ґ) проголошував право обвинуваченого на допомогу адвоката; д) проголошував право на подання петицій

3. Складіть порівняльну таблицю органів державної влади Франції за Конституцією 1791 р. та Конституцією 1793 р.

4. Німецьке право ХІХ ст. ґрунтувалось на:

а) римському цивільному праві; б) звичаях; в) англійському загальному праві; г) імперських законах.

5. Які особливості японського буржуазного права Ви знаєте:

а) воно мало рабовласницький характер; б) багато норм було запозичено з права європейських держав; в) воно мало феодальний характер; г) існували норми, що базувались на японських звичаях.

Модуль 4

Лекційне заняття 14. Загальна характеристика держави і права новітнього періоду. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Загальні тенденції розвитку суспільства, держави та права в ХХ – напочатку ХХІ ст. Розпад колоніальної системи. Особливості монархій та республік в новітній період. Розвиток приватного права новітнього періоду. Еволюція публічного права новітнього періоду. Обєднання Європи та утворення ЄС.

Ліквідація монархії і виникнення республіки у Росії. Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. Виникнення радянської держави і права. Суть держави диктатури пролетаріату. Перехід до НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Головні причини та наслідки розпаду СРСР. Джерела радянського права та його суть. Конституції СРСР (1924, 1936, 1977 рр.).

Семінарське заняття 11. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Форма проведення: дискусія.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 20. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Повалення самодержавства і виникнення республіки в Росії (лютий–жовтень 1917 р.). ІІ з’їзд Рад. Декрети про мир, про землю та інші державно-правові акти. Характеристика Конституції РРФСР 1918 р. Суть держави диктатури пролетаріату. Зміст та наслідки політики військового комунізму. Сутність НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Конституції СРСР 1924, 1936 та 1977 рр. Порівняльна характеристика. Причини зародження тоталітарної та авторитарно-бюрократичної системи. Головні причини та наслідки розпаду СРСР.

Джерела радянського права та його суть.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Бовыкин В.И. Росия накануне великих свершений. – М., 1988.

 2. Джузеппе Боффа. История Советского Союза. – М., 1990. – Т. 1.

 3. Захаров А.С. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Казань, 1962.

 4. История государства и права СССР. – М., 1968. – Ч. 1.

 5. Історія держави і права України: У 2-х т. /Під ред. В.Я. Тація, А.Й.Рогожина). – К., 2000. – Т. 1.

 6. Історія українського права /За ред. О.О. Шевченка/. – К., 2001.

 7. Мироненко В.М. Штурм века (от февраля к октябрю 1917 г.). – М., 1988.

 8. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М., 1990.

 9. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 10. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 11. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К., 1999.

Лекційне заняття 15. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Семінарське заняття 12. Держава і право Німеччини новітнього періоду

1. Революція 1918 р. у Німеччині і утворення республіки.

2. Характеристика Конституції Веймарської республіки.

3. Причини приходу до влади фашистів у Німеччині. Механізм влади німецького фашизму.

4. Суспільний лад фашистської Німеччини.

5. Утворення ФРН та НДР. Характеристика Конституції ФРН 1949 р.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 21. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Законодавство фашистської Німеччини. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: усне опитування.

 1. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст.

 2. Особливості соціального законодавства ФРН.

 3. Причини та наслідки об`єднання Німеччини у 1990 р.

Література

 1. Галкин И.С. Создание Германской империи. – М., 1987.

 2. Давид Рене. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В.А Туманова. – М., 1997.

 3. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 4. История германской государственности ХІХ–ХХ вв. – Калининград, 1985.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Мельников Д., Черная Л. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии. – М., 1988.

 7. Страхов М.М. Історія державиі права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини (1918–1945). – Л., 1973.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 16. Держава та право США новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. Причини «Великоъ депресії». „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США на протязі другої половини ХХ ст. Додатки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Семінарське заняття 13. Держава і право США новітнього періоду

1. Соціально-економічний та політичний розвиток США початку ХХ ст. Причини «Великої депрсії»

2. „Новий курс” Ф. Рузвельта.

3. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст.

4. Додатки до Конституції США в XX ст.

5. Основні риси права США новітнього періоду.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 22. Держава та право США новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. Зміни у соціальній структурі США на протязі другої половини ХХ ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: реферат.

 1. Політика сегрегації. Причини проведення, зміст та наслідки.

 2. Зміни у соціальній структурі США на протязі другої половини ХХ ст.

 3. Співвідношення федеральних законів та законів штатів.

 4. Трудове право США.

Література

 1. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л., 1982.

 2. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США – К., 1999

 3. Даниленко В.Г. Условия и развитие источников права США в послевоенный период – К., 1991

 4. Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика. – М., 1985.

 5. Жилін О. Американська доктрина Монро та її сучасна роль в міжнародному праві – К., 1998

 6. Иванов М.М. США – К., 2004

 7. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 8. Конституция США: История и современность. – М., 1988.

 9. Кравчук М.В. Правовая система США – К., 2004

 10. Крылов Б.С. США: федерализм, штаты и местное управление – М., 1968

 11. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 12. Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. – М., 1984.

 13. Напорко Ю.И. Конституционные взаимоотношения президента и Конгресса США в области внешней политики – К., 1979

 14. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 15. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 16. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 17. Фридман Л. Введение в американское право. – М., 1993.

 18. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 20. Шевченко А.А. Внешняя политика США: процесс формирования и механизм осуществления. – Киев, 1989.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 23. Держава і право Англії новітнього періоду

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991.

 3. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 4. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870–1917 гг.). – Ростов, 1975.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 7. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 9. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 10. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 17. Держава та право Франції новітнього періоду

Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 24. Держава і право Франції новітнього періоду

Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: реферат.

 1. Характеристика Конституції Франції 1946 р.

 2. Державний устрій П`ятої республіки.

 3. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Ардан Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991.

 4. История Франции. – М., 1973. – Т. 3.

 5. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

 6. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Контрольний тест до модуля 4

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 10 хв.

1. Політика військового комунізму полягала у наступному:

а) розвитку приватного підприємництва; б) націоналізації підприємств; в) введенні принципу продрозкладки; г) встановленні вільних цін.

2. Назвіть причини приходу до влади у Німеччині націонал-соціалістів:

а) соціально-економічна криза; б) загроза іноземної інтервенції; в) необхідність співпраці з СРСР; г) посилення реваншистських настроїв у суспільстві; ґ) необхідність аншлюсу Австрії.

3. Що включає у себе „новий курс” Ф. Рузвельта:

а) державне регулювання умов праці; б) посилення центр обіжних тенденцій у державі; в) створення системи соціального страхування; г) формування антимонопольного законодавства;

ґ) посилення боротьби з лівим рухом.

4. Протягом ХХ ст. у праві Англії відбуваються такі процеси:

а) посилюється роль звичаїв; б) закріплюється домінуюче положення прецедентного права; в) посилюється нормотворча діяльність держави.

5. Складіть таблицю органів державної влади за Конституцією Франції 1946 р. Визначте форму державного правління за даною Конституцією.

Питання для самостійної роботи студентів

(заочна форма навчання)

Тема 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн

Наука історії держави і права зарубіжних країн. Історико-правові школи вивчення історії держави права зарубіжних країн у Західній Європі та США, у Німеччині (Г.Пухта, Ф.Савиньї), Франції (Е.Лабуле, Р.Дарест), Англії (Г.Мен, Г.Спенсер). Методологія дослідження історії держави і права зарубіжних країн. Періодизація історії держави і права.

Форма контролю: реферат.

1. Французька школа права ХХ ст.

2. Розвиток історико-правових досліджень в університетах Західної Європи.

3. Правові системи в творах Д.Вігмора і У.Сигля.

Література

 1. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 2. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 3. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.

Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту

Специфічні риси політичної організації. Розвиток землеробства, іригаційна система. Державний лад. Формування поняття “східна деспотія”. Влада фараонів. Апарат управління державою. Соціальна структура. Характеристика правової системи. Поняття правової норми та правопорушення в Стародавньому Єгипті.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Особливості державного ладу Стародавнього Єгипту.

 2. Соціальна структура Стародавнього Єгипту.

3. Поняття правопорушення в Стародавньому Єгипті.

Література

 1. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. – М., 1963.

 3. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 4. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 6. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2001.

 7. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Майнове розшарування. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади. Характеристика Законнику царя Хамурапі. Цивільне, сімейне та карне право.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Особливості правового статусу окремих груп населення у Стародавньому Вавилоні.

 2. Органи державної влади у Стародавньому Вавилоні.

 3. Характеристика Законнику царя Хамурапі.

Література

 1. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М., 1963.

 3. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 4. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 6. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2001.

 7. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 4. Держава і право Стародавньої Індії

Виникнення держави в Індії. Суспільний лад. Система варн. Державний лад. Центральне і місцеве управління. Суд і судочинство. Джерела і основні риси права.

Форма контролю: реферат.

1. Особливості центрального управління у Стародавній Індії.

2. Право власності в Стародавній Індії.

3. Порядок укладення договорів у Стародавній Індії.

Література

 1. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. – М., 1963.

 3. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 4. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 6. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2001.

 7. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю

Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Реформи, спрямовані на руйнування громади. Армія. Джерела і основні риси права.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Державний лад Китаю у період Чжоу.

 2. Державний лад Цинської Імперії.

 3. Особливості суспільного ладу.

 4. Регулювання майнових відносин у Стародавньому Китаї.

Література

 1. Васильев А.А. История Востока. – СПб., 1998. – У 2-х т.

 2. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. – М., 1963.

 3. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 4. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 6. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2001.

 7. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т.1.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції

Особливості виникнення держави і права в Афінах. Реформи Тезея, Солона і Клісфена. Суспільний лад Афін. Державний лад Афін. Суд і судочинство. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. Джерела афінського права та його основні риси.

Форма проведення: контрольна робота.

1. Законодавчий процес Стародавніх Афін.

2. Особливості суспільного ладу Спарти.

3. Основні риси афінського права.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). – М., 1986.

 3. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 4. История Древней Греции /Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1996.

 5. Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права Стародавньої Греції. – К., 1969.

 6. Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. – М., 1963.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура: Идеи и институты Древней Греции /Отв. ред. В.Е. Гулиев. – М., 1989.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Сергеев В.С. История Древней Греции /В.С. Сергеев; под общ. ред. Э.Д.Фролова. – СПб., 2002.

 11. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001.

 12. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 13. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 14. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 15. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. – Л., 1991.

Тема 7. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Виникнення держави у Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління у період Республіки. Причини переходу до монархії. Принципат. Домінат. Суспільний лад Риму у період монархії, розвиток колонату.

Форма проведення: реферат.

1. Магістратури у Римі.

2. Зародження і розвиток колонату.

3. Особливості державного ладу Імперії у період принципату.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). – М., 1986.

 3. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 4. История Древнего Рима /Под ред. А.Г. Бокщанина, В.И. Кузищина. – М., 1981.

 5. Ковалев С.И. История Рима /С.И. Ковалев; под общ. ред. Э.Д. Фролова. – СПб., 2003.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 8. Право Стародавнього Риму

Роль римських юристів в розвитку права. Сервітути. Делікти. Шлюб і сім’я за Законами XII таблиць. Римське право класичного періоду. Публічне і приватне право; речове право; зобов’язальне право. Цивільний процес. Кримінальне право і процес.

Форма проведення: контрольна робота.

1. Розвиток джерел римського права:

а) джерела права найдавнішого періоду;

б) джерела права в класичний період, акти імператорської влади.

2. Зобов’язальне право Риму в класичний період.

3. Кримінальне право Римської Республіки.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим). – М., 1986.

 3. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 4. История Древнего Рима /Под ред. А.Г. Бокщанина, В.И. Кузищина. – М., 1981.

 5. Ковалев С.И. История Рима /С.И. Ковалев; под общ. ред. Э.Д. Фролова. – СПб., 2003.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1. – К., 1998.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 9. Держава і право франків

Основні етапи виникнення і розвитку франкської держави і права. Роль церкви у формуванні держави і права. Формування державного апарату. Влада франкських королів. Основні положення реформи Карла Мартелла (715–741 рр.). Утворення Франкської імперії. Суспільний лад франкської держави. Джерела права. Перехід від варварських до феодальних правових звичаїв. Вплив римського права. Основні риси права.

Форма контролю: контрольна робота.

1. Військова реформа Карла Мартелла.

2. Злочини та система покарань за “Салічною правдою”.

3. Вплив християнської церкви на правову систему франків.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Жалменова О.П. История государства и права зарубежных стран. –Тамбов, 1996. – Ч. 2: Средние века.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1989. – Ч. 1.

 4. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Соколова А.Н. Варварские правды. – Чита, 1969.

 7. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 10. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1998.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 12. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

Тема 10. Держава і право Франції періоду середньовіччя

Формування держави і права у Франції. Періодизація середньовічної держави і права у Франції. Характеристика сеньоріальної монархії (IX–XIII ст.). Формування правових засад станового ладу. Виникнення Генеральних штатів, їх функції. Організація фінансової системи. Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Характеристика правової системи.

Форма контролю: реферат.

1. Реформи Людовіка IX (1226–1270 рр.).

2. Виникнення і розвиток абсолютизму (XVI–XVIII ст.).

 1. Характеристика цивільного права середньовічної Франції.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Жалменова О.П. История государства и права зарубежных стран. – Тамбов, 1996. – Ч. 2: Средние века.

 3. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 4. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 5. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 6. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 7. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 8. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 9. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 1.

 10. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

 11. История государства и права зарубежных стран. – М., 1986. –Ч. 1.

 12. История государства и права зарубежных стран /Под ред. Н.А.Крашенинниковой, О.А. Жидкова. – М., 1996. – Ч. 1.

 13. Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.) /Под ред. В.И. Рутенбурга, И.П. Медведева. – Л.: Наука. ЛО, 1990.

 14. Сословно-представительские монархии: государственность-право-идеология: Сб.научных трудов (Отв. ред. В.А. Рогов, И.А. Исаев). – М.: ВЮЗИ, 1987.

Тема 11. Держава і право Англії періоду середньовіччя

Становлення феодальної держави і права в Англії. Вплив норманського завоювання. Формування основи феодального господарства – манора. Органи державного управління. Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. Прийняття “Великої хартії Вільностей” (1215 р.). Виникнення парламенту. Абсолютна монархія. Система правосуддя. Суспільний лад Англії. Вільне селянство. Особливості правової системи. Джерела права. Характеристика зобов’язального та карного права.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Органи державного управління у середньовічній Англії.

 2. Особливості системи правосуддя у середньовічній Англії.

 3. Джерела англійського права.

 4. Карне право у середньовічній Англії.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Есаян Э.С. Великая Хартия вольностей и ее место в истории английского права (Автореферат канд. дис.). – Тбилиси, 1988.

 3. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1989. – Ч. 1.

 4. История права: Англия и Россия. – М., 1996.

 5. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989.

 6. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Романовская Б.Б. Законодательство английского парламента XIII–XV вв. (Автореф. канд. дис.). – М., 1990.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. – Харьков, 1969.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – Т. 1.

 13. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1998.

 14. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 12. Держава і право Німеччини періоду середньовіччя

Особливості утворення і розвитку німецької феодальної держави і права. Основні тенденції їх розвитку. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.) Територіальна роздробленість та розвиток автономних німецьких князівств-держав (XIII – кінець XУІІІ ст.). Особливості станової структури. Регулювання поземельних, майнових, шлюбно-сімейних відносин. Система кримінального права. “Саксонське зерцало”. “Кароліна”. Міське право.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.).

 2. Особливості станової структури у середньовічній Німеччині.

 3. Характеристика „Саконського зерцала”.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Вопросы истории государства и права Германии и Швейцарии. – М., 1985.

 3. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. – М., 1963.

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1989. – Ч. 1.

 5. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989.

 6. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. – СПб., 2003.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 9. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998 – Т. 1.

 10. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 11. Колесницкий Н.Ф. Исследования по историифеодального государства в Германии. – М., 1959.

 12. Средневековое городское право XII–XIII веков /Под ред. С.М. Стама. – Саратов, 1989.

 13. Саксонское зерцало. – М.: Наука, 1985.

 14. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 15. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. – М., 1961.

 16. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 13. Арабський Халіфат

Передумови, виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату. Судова система. Джерела мусульманського права. Система мусульманського права.

Форма контролю: реферат.

 1. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату.

 2. Судова система Арабського Халіфату.

 3. Особливості системи мусульманського права.

Література

 1. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский Халифат в раннее Средневековье. – М., 1965.

 2. История государства и права зарубежных стран. – М., 1996. – Ч. 1.

 3. Коран. – М., 1963.

 4. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К., 1997.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Надирадзе Л.И. Хрестоматия по истории Халифата. – М., 1968.

 7. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки / Под ред. А.Й. Рогожина, М.М. Страхова. – Харьков, 1988.

 8. Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1969.

 9. Страхов М.М.Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

Тема 14. Держава і право Московії періоду середньовіччя

Особливості утворення і розвитку Московської держави і права. Суспільний лад. Особливості станово-представницької монархії. Роль боярської думи. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян. “Соборне Уложення” 1649 р. Характеристика цивільного та карного законодавства Московії.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Особливості утворення і розвитку Московської держави і права.

 2. Особливості утвердження абсолютизму в Росії.

 3. Характеристика карного законодавства Московії.

Література

 1. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 2. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 3. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 5. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 6. История государства и права СССР. – М., 1969. – Ч. 1.

 7. Сборник документов по истории государства и права СССР. – М., 1968. – Ч. 1.

 8. Соборное уложение 1649 року. Российское законодательство. – М., 1988.– Т. 3.

 9. Софроненко К.А. Соборное Уложение 1649 г. // Кодекс русского феодального права. – М., 1958.

 10. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана ІІІ. Традиция и реформа. – СПб., 2001.

 11. Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХІІ–ХІV вв.). – Волгоград, 2001.

 12. Государственные учреждения России ХVІ – ХVІІІ вв. – М., 1991.

 13. Развитие русского права в ХV – первой половине ХVІІ в. – М., 1986.

 14. Титкова С.С. Сословно-представительная монархия в России. – М., 1987.

Тема 15. Держава і право Англії нового періоду

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Джерела та основні риси права Англії середини XVII – ХІХ ст.

Форма контролю: реферат.

 1. Основні державно-правові зміни періоду революції.

 2. Особливості державного устрою Великобританії у ХІХ ст.

 3. Соціальна структура англійського суспільства у новий період.

 4. Джерела права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Законодательные акты английской буржуазной революции 1640–1664 гг. – М.; Л., 1946.

 3. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 4. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1988.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 7. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 8. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 10. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

 11. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984.

Тема 16. Держава і право США нового періоду

Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Характеристика “Декларації незалежності” 1776 р.

 2. Державний лад США за Конституцією 1787 р.

 3. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки.

 4. Правова система США у ХІХ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л., 1982.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991. – Ч. 2.

 4. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крушенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Мишин А.А., Языков Е.Ф. Конституция США: история и современность.– М., 1988.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. – Л., 1978.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних кран. – К., 2005.

 13. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

Тема 17. Держава і право Франції нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХУІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство 90-х рр. ХУІІІ ст. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Основні риси права Франції у кінці ХУІІІ – на початку ХХ ст.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Основні положення Конституції 1791 р.

 2. Паризька комуна як форма органів самоврядування.

 3. Загальна характеристика кримінального права Франції періоду революції.

 4. Цивільний кодекс 1804 р.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789–1794 гг. – М., 1984.

 3. Гайраметов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. – М., 1991.

 4. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. – Т. 2.

 6. Карлейль Т. Французская революция. – М., 1991.

 7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Манфред А.З. Великая французская революция конца XVIII в. – М., 1983.

 10. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Французская буржуазная революция конца ХVIII в. – М., 1988.

 13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 14. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн / За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 15. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн.– К., 1998.

 16. Шевченко О.О. Історія держави іправа зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 18. Держава і право Німеччини нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав.

 2. Характеристика Конституції 1871 р.

 3. Основні риси права Німеччини нового періоду.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871–1918 гг.: Историко-правовое исследование. – Красноярск, 1984.

 3. Гайраметов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. – М., 1991.

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. – Т. 2.

 6. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 19. Держава і право Японії нового періоду

Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Форма контролю: реферат

 1. Причини та наслідки революції Мейдзі.

 2. Характеристика Конституції 1889 р.

 3. Особливості формування японського права.

Література

 1. Галкин И.С. Япония (1870–1914 гг.). – М., 1950.

 2. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 3. Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии. – М., 1984.

 4. Конституция Японской империи // Конституции буржуазных стран. – М., 1935. – Т. 1.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 7. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка – К., 1998. – Т. 2.

 9. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998. – Т. 2.

 10. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 20. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Ліквідація монархії і виникнення республіки у Росії. Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. Виникнення радянської держави і права. Суть держави диктатури пролетаріату. Перехід до НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Головні причини та наслідки розпаду СРСР. Джерела радянського права та його суть. Конституції СРСР (1924, 1936, 1977 рр.).

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Політика військового комунізму. Причини кризи воєнного комунізму.

 2. Формування тоталітарного та авторитарно-бюрократичного режиму у СРСР.

 3. Головні причини та наслідки розпаду СРСР.

 4. Характеристика Конституції СРСР 1937 р.

Література

 1. Бовыкин В.И. Росия накануне великих свершений. – М., 1988.

 2. Джузеппе Боффа. История Советского Союза. – М., 1990. – Т. 1.

 3. Захаров А.С. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Казань, 1962.

 4. История государства и права СССР. – М., 1968. – Ч. 1.

 5. Мироненко В.М. Штурм века (от февраля к октябрю 1917 г.). – М., 1988.

 6. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М., 1990.

 7. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 8. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 21. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Характеристика Веймарської конституції 1919 р.

 2. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини.

 3. Конституція ФРН 1949 р.

 4. Соціальне законодавство ФРН.

Література

 1. Галкин И.С. Создание Германской империи. – М., 1987.

 2. Давид Рене. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В.А. Туманова. – М., 1997.

 3. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 4. История германской государственности ХІХ–ХХ вв. – Калининград, 1985.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Мельников Д., Черная Л. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии. – М., 1988.

 7. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 8. Тищик Б.Й.Історія держави і права Німеччини (1918–1945). – Л., 1973.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 22. Держава та право США новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США на протязі другої половини ХХ ст. Додатки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Особливості „нового курсу” Ф. Рузвельта.

 2. Місцеве управління у США у другій половині ХХ ст.

 3. Взаємовідносини трьох гілок влади США у другій половині ХХ ст.

 4. Трудове право США.

Література

 1. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л., 1982.

 2. Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика. – М., 1985.

 3. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 4. Конституция США: История и современность. – М., 1988.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционноммеханизме США. – М., 1984.

 7. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Фридман Л. Введение в американское право. – М., 1993.

 11. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 13. Шевченко А.А. Внешняя политика США: процесс формирования и механизм осуществления. – Киев, 1989.

Тема 23. Держава і право Англії новітнього періоду

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: реферат.

 1. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст.

 2. Характерні риси англійської парламентської демократії.

 3. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991.

 3. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

 4. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 5. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870–1917 гг.). – Ростов, 1975.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Тема 24. Держава і право Франції новітнього періоду

Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Державний лад Четвертої республіки.

 2. Причини та наслідки зростання соціального напруження у Франції в 60-х роках.

 3. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Ардан Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991.

 4. История Франции. – М., 1973. – Т. 3.

 5. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

 6. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ

ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(денна та заочна форма навчання)

Написання студентами рефератів та контрольних робіт є видом самостійної роботи та однією з умов для успішного навчання та кращого засвоєння навчального матеріалу.

Головна мета контрольних робіт та рефератів – навчити самостійно працювати з правовими джерелами (документами), науковою літературою, монографіями, аналізувати та порівнювати нормативні документи, висловлювати свою точку зору логічно і послідовно та робити науково обґрунтовані висновки.

Підготовка до написання реферату чи контрольної роботи включає:

 1. Вибір теми та погодження її з керівником.

 2. Пошук необхідної літератури.

 3. Вивчення літератури та першоджерел.

 4. Складання плану написання роботи.

Процес написання роботи – творче мислення та обробка матеріалів, встановлення проблеми та пошук варіантів можливість її вирішення. Реферат чи контрольна робота захищається на семінарі, у співбесіді з викладачем чи на науково-теоретичній конференції.

Пункти плану обов’язково повинні розкривати зміст теми. Наприкінці кожного пункту має бути невеличкий висновок та загальний, ґрунтовний висновок у кінці роботи. Важливою умовою при використанні літератури та першоджерелє її критичне осмислення.

Студент при оформленні роботи повинен на кожну цитату, взяту з використаної літератури давати посилання наприкінці сторінки або усього тексту по формі:

ПРИКЛАД: 1. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., видавництво «Норма», 2005 – С. 15-16

Обсяг реферату – 10–15 сторінок, контрольної роботи 15–20 сторінок. Титульна сторінка повинна містити: назву навчального закладу, тему роботи, факультет, курс, групу, прізвище, ім’я та по батькові студента, прізвище та ініціали викладача, який керує виконанням роботи. Нумерація сторінок здійснюється з другої сторінки.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

(денна та заочна форма навчання)

 1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн.

 2. Державний лад країн з азіатським способом виробництва.

 3. Виникнення і розвиток держави у Стародавньому Єгипті.

 4. Суспільний і державний лад Вавилону.

 5. Правове становище окремих груп населення за законами Хаммурапі.

 6. Зобов’язальне право за законами Хаммурапі.

 7. Утворення і розвиток держави і права у Стародавній Індії.

 8. Суспільний і державний лад Стародавньої Індії.

 9. Джерела та основні риси права Стародавньої Індії.

 10. Виникнення і розвиток держави і права у Стародавньому Китаї.

 11. Реформи Шан-Яна у Стародавньому Китаї.

 12. Джерела та основні риси права Стародавнього Китаю.

 13. Історичні умови виникнення і розвитку держави в Афінах.

 14. Суспільний і державний лад Афін. Полісна модель.

 15. Загальна характеристика права в Афінах.

 16. Суспільний і державний лад Спарти. Реформи Лікурга

 17. Виникнення та періодизація римської держави і права.

 18. Суспільний і державний лад Риму в період республіки.

 19. Суспільний і державний лад Риму в період імперії.

 20. Джерела римського права.

 21. Кодифікація римського права. Римське право класичного періоду.

 22. Державний та суспільний лад Візантії.

 23. Джерела та риси права Візантії.

 24. Виникнення і розвиток франкської держави.

 25. Суспільний і державний лад франків.

 26. Характеристика “Салічної правди” як джерела права франків.

 27. Суспільний і державний лад феодальної Франції.

 28. Джерела права феодальної Франції.

 29. Утворення і розвиток англійської держави і права.

 30. Особливості станово-представницької монархії в Англії.

 31. Джерела і основні риси права феодальної Англії.

 32. Особливості станово-представницької і абсолютної монархії в Німеччині.

 33. Джерела і основні риси права феодальної Німеччини.

 34. Папська революція та її вплив на розвиток держави і права феодальної Європи.

 35. Види феодального права

 36. Виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Суспільний і державний лад Арабського Халіфату.

 37. Джерела, основні риси і система мусульманського права.

 38. Утворення і розвиток московської централізованої держави (ХІV–ХVII ст.).

 39. Особливості станово-представницької монархії у Московії.

 40. Судебник 1497 р. у Московії.

 41. ”Соборне Уложення” 1649 р. у Московії.

 42. Передумови і основні етапи англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст. Класи і партії в англійській революції середини ХVІІ ст.

 43. Протекторат Кромвеля. “Інструмент управління”.

 44. Формування і розвиток англійського буржуазного права.

 45. Навеаs Соrриs Асt.

 46. ”Славетна революція” в Англії та її суть.

 47. Війна за незалежність американського народу. Причини і наслідки.

 48. Декларація незалежності США. Американські “Статті конфедерації”.

 49. Конституція США.

 50. Громадянська війна Півдня і Півночі США. Скасування рабства.

 51. Вищі органи виконавчої і законодавчої влади за Конституцією США.

 52. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

 53. Передумови революції у Франції кінця ХVІІІ ст. Особливості і основні етапи французької революції кінця ХVІІІ cт.

 54. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р.

 55. Суть державно-правових змін у період французької революції кінця ХVІІІ ст.

 56. Суть політики якобінської диктатури у Франції.

 57. Еволюція державного ладу у Франції з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст.

 58. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування.

 59. Державний лад періоду Третьої республіки.

 60. Джерела права, кодифікація французського законодавства у період І імперії.

 61. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії.

 62. Конституція Німеччини 1871 р.

 63. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду.

 64. Реформи Мейдзи.

 65. Конституція Японії 1889 р.

 66. Особливості формування японського права.

 67. Лютнева Революція в Росії 1917 р. і виникнення республіки.

 68. Суть держави диктатури пролетаріату. Суспільний і державний лад СРСР за Конституцією 1936 р.

 69. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури.

 70. Головні причини та наслідки розпаду СРСР.

 71. Революція у Німеччини і утворення Веймарської республіки.

 72. Конституція Веймарської республіки 1919 р.

 73. Причини приходу фашистів до влади у Німеччині. Суспільний і державний лад фашистської Німеччини.

 74. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст.

 75. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН.

 76. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 77. Суть “нового курсу” Рузвельта.

 78. Основні права і свободи американських громадян за Конституцією США.

 79. Принцип розподілу влади за Конституцією США. Взаємовідносини президента і Конгресу США після Другої світової війни.

 80. Розвиток правового регулювання трудових відносин у США.

 81. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 82. Зміни у суспільному і державному ладі Англії у новітній період.

 83. “Конституція” Британської імперії 1931 р.

 84. Розвиток соціального законодавства Великобританії у ХХ ст.

 85. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 86. Характеристика конституції Франції 1946 р.

 87. Причини ліквідації Четвертої республіки у Франції і утворення режиму П’ятої республіки. Державний устрій П`ятої республіки.

 88. Французька правова система у другій половині XX ст.

 89. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 90. Утворення ЄС. Проект Конституції ЄС.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

  Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

  Документ
  Історія політичних і правових учень. Робоча навчальна програма / М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

  Документ
  Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010.
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення

Другие похожие документы..