Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Открытое акционерное общество «Государственная авиакомпания«224 летный отряд» (далее по тексту – ОАО «224 ЛО», Общество, Компания) создано путем прео...полностью>>
'Программа'
Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствование общественных от...полностью>>
'Документ'
Критерии выбора модели ценовой политики. Классификация методов управления ценами на предприятии. Равновесная рыночная цена и базовая цена предприятия...полностью>>
'Документ'
Роль систем передавання даних у сучасному суспільстві з кожним роком зростає. Перші системи передавання даних будували за індивідуальним замовлення п...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Джерела мусульманського права. Види злочинів і система покарань. Судова система. Органи державного управління. Релігійне право.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский Халифат в раннее Средневековье. – М., 1965.

 2. История государства и права зарубежных стран. – М., 1996.–Ч. 1.

 3. Коран. – М., 1963.

 4. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К., 1997.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Надирадзе Л.И. Хрестоматия по истории Халифата. – М., 1968.

 7. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки / Под ред. А.Й. Рогожина, М.М. Страхова. – Харьков, 1988.

 8. Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1969.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 14. Держава і право Московії періоду середньовіччя

Особливості утворення і розвитку Московської держави і права. Суспільний лад. Особливості станово-представницької монархії. Роль Боярської Думи. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян. “Соборне Уложення” 1649 р. Характеристика цивільного та карного законодавства Московії.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 2. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 3. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.

 5. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 6. История государства и права СССР. – М., 1969. – Ч. 1.

 7. Сборник документов по истории государства и права СССР. – М., 1968. – Ч. 1.

 8. Соборное уложение 1649 року. Российское законодательство. – М.,1988.– Т. 3.

 9. Софроненко К.А. Соборное Уложение 1649 г. // Кодекс русского феодального права. – М., 1958.

 10. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана ІІІ. Традиция и реформа. – СПб., 2001.

 11. Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХІІ–ХІV вв.). – Волгоград, 2001.

 12. Государственные учреждения России ХVІ – ХVІІІ вв. – М., 1991.

 13. Развитие русского права в ХV – первой половине ХVІІ в. – М., 1986.

 14. Титкова С.С. Сословно-представительная монархия в России. – М., 1987.

Контрольний тест до модуля 2

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 10 хв.

1. У „Салічній Правді” записані переважно норми:

а) тільки звичаєвого права; б) тільки законодавчих розпоряджень королів; в) судові прецеденти; г) звичаєвого права та законодавчих розпоряджень королів.

2. Які стани населення були представлені у Генеральних штатах:

а) дворяни; б) рабовласники; в) міський патриціат; г) духовенство; ґ) пролетаріат; д) селяни.

3. У середньовічній Англії вілланами були:

а) вільні селяни; б) ремісники у сеньйоральних містах; в) кріпаки; г) наймані працівники.

4. Загальне право в Англії було вироблено у результаті:

а) розвитку сеньойріального права; б) судової практики королівських судів; в) застосування норм права у сотенних судах; г) розвитку звичаєвого права.

5. Характерною особливістю феодальної монархії у Німеччині було:

а) спадковість монархії; б) сильна центральна влада; в) слабка центральна влада; г) значна роль станово-представницьких органів.

5. Арабський Халіфат за формою правління був:

а) абсолютистською монархією; б) станово-представницькою монархією; в) парламентською республікою; г) феодально-теократичною монархією; д) типовою східною деспотією

6. Шаріатом є:

а) звичай; б) закон; в) судовий прецедент.

3. У Візантії париками були:

а) державні раби; б) селяни, що перебували у феодальній залежності від держави; в) селяни, що перебували у феодальній залежності від феодалів; г) вільні наймані працівники.

7. Назвіть станово-представницький орган у Московії:

а) Боярська дума; б) віче; в) Земський Собор; г) Державна Дума.

8. Назвіть стани населення Московської держави:

а) холопи; б) бояри; в) майордоми; г) літи; ґ) слуги вільні; д)закупи.

Модуль 3

Лекційне заняття 10. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду. Держава і право Англії нового періоду

Криза феодального ладу та основні причини буржуазних революцій. Зміни в державному та суспільному ладі держав нового періоду. Буржуазні республіки та просвітницький абсолютизм. Колоніалізм та створення колоніальних імперій. Принципи формування та тенденції розвитку права буржуазного періоду.

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Реформи англійського парламенту. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Джерела та основні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Семінарське заняття 8. Держава і право Англії нового періоду

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Передумови, головні етапи розвитку і особливості англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст.

2. Класи і партії в англійській буржуазній революції.

3. Головні законодавчі акти, спрямовані на ліквідацію монархічного ладу і встановлення Республіки. ”Інструмент управління”.

4. Навеаs Соrриs Асt.

5. Джерела та основні риси права Англії періоду буржуазної революції ХVІІ ст.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 15. Держава і право Англії нового періоду

Формування парламентської монархії в Англії. “Славетна революція”. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Реформи парламенту. Англійське суспільство у XVII–XІХ ст. Білль про права.

Форма контролю: реферат.

 1. Причини та наслідки „славетної революції” 1689 р. в Англії.

 2. Зміни у соціальній структурі англійського суспільства в ХІХ ст.

 3. Характеристика Білля про права.

 4. Фабричне законодавство Англії.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984.

 3. Законодательные акты английской буржуазной революции 1640–1664 гг. – М.; Л. – 1946.

 4. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А.Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 6. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1988.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2005.

 10. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.

 14. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

 15. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984.

Лекційне заняття 11. Держава і право США нового періоду

Утворення колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості їхнього управління. Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Справа Мербері проти Медісон. Доктрина Монро. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Семінарське заняття 9. Держава і право США нового періоду

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Причини війни за незалежність американських колоній та її наслідки.

2. “Декларація незалежності” 1776 р.

3. “Статті конфедерації” 1781 р.

4. Основні риси Конституції США 1787 р.

5. Справа Мербері проти Медисон

6. Доктрина Монро

7. Загальна характеристика американської правової системи.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 16. Держава і право США нового періоду

Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Суд і судочинство. Види договорів у США в XVIII–XIX ст. Кримінальне право і процес.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л., 1982.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991. – Ч. 2.

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крушенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 6. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1988.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Мишин А.А., Языков Е.Ф. Конституция США: история и современность. – М., 1988.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 10. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 11. Фурсенко А.А.Американская революция и образование США. – Л., 1978.

 12. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних кран. – К., 2005.

 14. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 15. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

Лекційне заняття 12. Держава і право Франції нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХVІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство 90-х рр. ХVІІІ ст. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Основні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Семінарське заняття 10. Держава і право Франції нового періоду

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Причини, основні етапи і особливості французької буржуазної революції (кінець ХVІІІ ст.).

2. “Декларація прав людини і громадянина” 1789 р., її характерні риси.

3. Основні положення Конституції 1791 р.

4. Якобінська диктатура. Конституція 1793 р.

5. Переворот 9 термідора 1794 р. Конституція 1795 р. та її суть.

6. Загальна характеристика цивільного і кримінального права Франції періоду революції.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 17. Держава і право Франції нового періоду

Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Основні риси права Франції у кінці ХУІІІ – на початку ХХ ст.

Форма контролю: домашня контрольна робота.

 1. Державний лад Реставрації монархії

 2. Зміни в державному ладі за правління Наполеона ІІІ

 3. Судова система Паризької комуни.

 4. Органи державної влади Франції у період Третьої республіки.

 5. Вплив Кодифікації Юстиніана на Цивільний кодекс французів.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789–1794 гг. – М., 1984.

 3. Гайраметов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. – М., 1991.

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А.Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. – Т. 2.

 6. Карлейль Т. Французская революция. – М., 1991.

 7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Манфред А.З. Великая французская революция конца XVIII в. – М., 1983.

 10. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 12. Французская буржуазная революция конца ХVIII в. – М., 1988.

 13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 14. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 15. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 16. Шевченко О.О. Історія держави іправа зарубіжних країн. – К., 2005.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 18. Держава і право Німеччини нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871–1918 гг.: Историко-правовое исследование. – Красноярск, 1984.

 3. Гайраметов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. – М., 1991.

 4. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А.Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. – Т. 2.

 6. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 7. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 12. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Лекційне заняття 13. Держава і право Японії нового періоду

Суспільний та державний лад у період «Закритої Японії». Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 19. Держава і право Японії нового періоду

Суспільний та державний лад у період «Закритої Японії». Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Форма контролю: реферат

 1. Правовий статус сьогуна у період «закритої Японії».

 2. Військові реформи Мейдзи.

 3. Рецепція європейського права в Японії

 4. Особливості формування японського права.

Література

 1. Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии – М., 2002

 2. Галкин И.С. Япония (1870–1914 гг.). – М., 1950.

 3. Жуков Е.М. Япония в 1868 – 1914 гг. – М., 1941

 4. История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии. – М., 1984.

 6. Конституция Японской империи // Конституции буржуазных стран. – М., 1935. – Т. 1.

 7. Латышев И.А. Государственный строй Японии – М., 1956

 8. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 9. Мацуока Х. Особенности японского феодализма – М., 1970

 10. Норман Г. Возникновение современного государства в Японии. – Солдат и крестьянин в Японии – М., 1961

 11. Норман Г. Становление капиталистической Японии. Экономические и политические проблемы периода Мейдзи – М., 1952

 12. Попов К.А. Законодательный акты средневековой Японии – М., 1984

 13. Селезнев Н.А. Всеобщая история государства и права зарубежных стран. Государство и право Японии 1868 – 1918 гг. – М., 1960

 14. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 15. Тояма С. Мейдзи исин – М., 1959

 16. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 17. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка – К., 1998. – Т. 2.

 18. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998. – Т. 2.

 19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 20. Эйдус Х.Т. Мейдзи исин как незавершенная буржуазная ремволюция в Японии – М., 1960

Контрольний тест до модуля 3

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 10 хв.

1. В Англії заможними вільними селянами були:

а) копігольдери; б) фригольдери; в) йомени; г) холопи; ґ) коттери.

2. „Білль про права” (1789 р.) містив:

а) відміну рабовласництва; б) проголошував свободу слова; в) проголошував рівність подружжя у шлюбі; г) встановлював порядок оголошення імпічменту президенту; ґ) проголошував право обвинуваченого на допомогу адвоката; д) проголошував право на подання петицій

3. Складіть порівняльну таблицю органів державної влади Франції за Конституцією 1791 р. та Конституцією 1793 р.

4. Німецьке право ХІХ ст. ґрунтувалось на:

а) римському цивільному праві; б) звичаях; в) англійському загальному праві; г) імперських законах.

5. Які особливості японського буржуазного права Ви знаєте:

а) воно мало рабовласницький характер; б) багато норм було запозичено з права європейських держав; в) воно мало феодальний характер; г) існували норми, що базувались на японських звичаях.

Модуль 4

Лекційне заняття 14. Загальна характеристика держави і права новітнього періоду. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Загальні тенденції розвитку суспільства, держави та права в ХХ – напочатку ХХІ ст. Розпад колоніальної системи. Особливості монархій та республік в новітній період. Розвиток приватного права новітнього періоду. Еволюція публічного права новітнього періоду. Обєднання Європи та утворення ЄС.

Ліквідація монархії і виникнення республіки у Росії. Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. Виникнення радянської держави і права. Суть держави диктатури пролетаріату. Перехід до НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Головні причини та наслідки розпаду СРСР. Джерела радянського права та його суть. Конституції СРСР (1924, 1936, 1977 рр.).

Семінарське заняття 11. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Форма проведення: дискусія.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 20. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Повалення самодержавства і виникнення республіки в Росії (лютий–жовтень 1917 р.). ІІ з’їзд Рад. Декрети про мир, про землю та інші державно-правові акти. Характеристика Конституції РРФСР 1918 р. Суть держави диктатури пролетаріату. Зміст та наслідки політики військового комунізму. Сутність НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Конституції СРСР 1924, 1936 та 1977 рр. Порівняльна характеристика. Причини зародження тоталітарної та авторитарно-бюрократичної системи. Головні причини та наслідки розпаду СРСР.

Джерела радянського права та його суть.

Форма контролю: усне опитування.

Література

 1. Бовыкин В.И. Росия накануне великих свершений. – М., 1988.

 2. Джузеппе Боффа. История Советского Союза. – М., 1990. – Т. 1.

 3. Захаров А.С. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Казань, 1962.

 4. История государства и права СССР. – М., 1968. – Ч. 1.

 5. Історія держави і права України: У 2-х т. /Під ред. В.Я. Тація, А.Й.Рогожина). – К., 2000. – Т. 1.

 6. Історія українського права /За ред. О.О. Шевченка/. – К., 2001.

 7. Мироненко В.М. Штурм века (от февраля к октябрю 1917 г.). – М., 1988.

 8. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М., 1990.

 9. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 10. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 11. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К., 1999.

Лекційне заняття 15. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Семінарське заняття 12. Держава і право Німеччини новітнього періоду

1. Революція 1918 р. у Німеччині і утворення республіки.

2. Характеристика Конституції Веймарської республіки.

3. Причини приходу до влади фашистів у Німеччині. Механізм влади німецького фашизму.

4. Суспільний лад фашистської Німеччини.

5. Утворення ФРН та НДР. Характеристика Конституції ФРН 1949 р.

Контроль за самостійною роботою студентів

Тема 21. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Законодавство фашистської Німеччини. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Форма контролю: усне опитування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

  Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

  Документ
  Історія політичних і правових учень. Робоча навчальна програма / М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

  Документ
  Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010.
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення

Другие похожие документы..