Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
В ходе изучения дисциплины «Информационная безопасность» студенты усваивают знания о методах и средствах защиты информации, возможных угрозах и метод...полностью>>
'Реферат'
Современное общество всё чаще обращается к исследованиям эмоциональных процессов. Эта проблема является одной из центральных в сфере психологических ...полностью>>
'Практикум'
Предназначен студентам, аспирантам и преподавателям выс­ших юридических учебных заведений, а также всем интересую­щимся проблемами коммерческого прав...полностью>>

"Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 030509 "Облік І аудит"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

БухгалтерсЬкий облік в галузях

народного господарства

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

за напрямом 6.030509 "Облік і аудит"

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом 6.030509 "Облік і аудит".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою обліку і аудиту протоколом № від .

 2. УКЛАДАЧ: Бажинова Н.О., ст. викл., кафедри обліку і аудиту.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Довгопол Н.В., к.е.н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту.

- Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 39 с.

ЗМІСТ

Вступ

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4

2

Заліковий модуль І.

5

Завдання до контрольної роботи

6

3

Заліковий модуль ІІ.

21

Завдання до контрольної роботи

21

Інформаційно-методичне забезпечення

38

ВСТУП

В умовах становлення та розвитку ринкової економіки України підвищується значення бухгалтерського обліку. Усі підприємства та організації незалежно від їхніх видів, форм власності та підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства, встановленого Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Бухгалтерський облік призначений забезпечити користувачів інформацією про діяльність підприємств і організацій для прийняття ними оптимальних рішень. Дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у фінансову звітність, є джерелом інформації про господарські процеси, про наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та їх використання, власний капітал, зобов'язання й фінансові результати діяльності, без якої неможливе управління будь-яким підприємством і економі кою України в цілому.

В умовах сьогодення дедалі більшого значення набувають питання вільного володіння та використання персоналом підприємств незалежно від функцій і посад даних бухгалтерського обліку. Кожен економіст має розуміти та вміти користуватися обліковою інформацією на всіх етапах бухгалтерського обліку, починаючи з первинного обліку й закінчуючи складанням фінансової звітності, оскільки саме в бухгалтерському обліку або на підставі його підсумкових даних формуються всі економічні показники.

Дисципліна "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" формує систему знань із особливостей господарювання підприємств окремих галузей економічної діяльності.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства"

Метою дисципліни є формування знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в окремих галузях економічної діяльності. Торгівля, сільське господарство, будівництво і транспорт є провідними галузями економіки України. Тому важливим напрямом при вивченні дисципліни є врахування галузевих особливостей діяльності в: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, на залізничному транспорті, оптовій і роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, аптеці.

Завдання дисципліни - засвоєння теоретичних основ особливості організації бухгалтерського обліку в окремих галузях економічної діяльності та набуття практичних навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом є: пасиви, методика бухгалтерського обліку господарських операцій.

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок із сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Відповіді на тести:

 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до розв’язаної задачі.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;

 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформлення контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест (2 бали)

- правильне рішення задачі

4

10

6

Разом правильно виконана контрольна робота

20

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (2 контрольні роботи по 20 балів).

2. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1.Передумови становлення галузевого бухгалтерського обліку

Тема 2. Облік у будівництві

Тема 3.Облік у сільськогосподарських підприємствах

Тема 4.Особливості обліку у торгівлі

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей народного господарства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Об'єктами обліку рослинництва є:

1 - трактори і комбайни;

2 - сільськогосподарські культури;

3 - мінеральні добрива;

4 - страхові платежі.

2. Об'єктами обліку у тваринництві є:

1 - корми;

2 - засоби прибирання гною;

3 - страхові платежі;

4 - групи тварин.

3. Молодняк тварин зважують з метою:

1 - визначення приросту живої маси;

2 - розрахунку норми витрачання кормів;

3 - закриття бухгалтерських рахунків;

4 - вирахування податків.

4. Забій тварин на м'ясо на підприємстві оформляють:

1 - актом;

2 - нарядом;

3 - відомістю;

4 - наказом.

5. До допоміжних промислових виробництв відносяться:

1 - вирощування сільськогосподарських культур;

2 - переробка сільськогосподарської продукції;

3 - утримання апарату управління;

4 - ведення бухгалтерського обліку.

3. Задача

ТОВ "Продмаг" придбало у вітчизняного постачальника товари в кількості 1600 од. на суму 24000 грн. (крім того ПДВ). Товари було передано для продажу в роздріб. Витрати магазину, через який було реалізовано товари за період, склали:

- зарплата продавців - 6000грн.;

- зарплата адміністративного персоналу – 3500 грн.;

- оренда торговельного залу – 600 грн.;

- послуги зв'язку - 100грн;

- амортизація торговельного обладнання - 1500 грн.

Були використані МШП терміном служби менше 12 місяців, вартістю 300 грн.

Скласти журнал реєстрації господарських операцій, визначити суму витрат, що припадає на одиницю товару.

Варіант 2

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Особливості будівельного виробництва та їхній вплив на організацію обліку.

2.Дати відповіді на тести:

1. Первинним документом при надходженні товару на торговельне підприємство є:

1 - товарно-транспортна накладна;

2 - накладна на внутрішнє переміщення;

3 - лімітно-забірна карта;

4 - книга продаж.

2. Оптовий товарообіг класифікується за:

 1. - призначенням;

 2. - формою організації;

 3. - призначенням та формою організації;

4 - участю в розрахунках.

3. Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника, представнику торгового підприємства видається:

 1. - доручення;

 2. - товарно-транспортна накладна;

3 - лімітно-забірна карта;

4 - рахунок-фактура.

4. Ситуація, коли товари споживачам відпускаються і відвантажуються зі складів і базоптових підприємств, - це:

1 - оптовий оборот від реалізації;

2 - внутрішньосистемний оптовий товарообіг;

3 - транзитний товарообіг.

5. Ліцензію переоформлюють при зміні:

1 - місцезнаходження юридичної особи;

 1. - найменування юридичної особи;

 2. - даних, зазначених у виданій ліцензії;

 3. - всі вищеперераховані варіанти.

3. Задача

Підприємство роздрібної торгівлі "Троянда" придбало на умовах попередньої оплати в іногороднього постачальника товар у кількості 600кг за ціною 27грн., у тому числі ПДВ (20%) - 4,5 за 1 кг.

Витрати на транспортування склали 360грн., у тому числі ПДВ (20%) - 60грн. На товар, що надійшов, нарахована торговельна націнка в сумі 3450грн. Відобразити господарські операції з одержання товару в бухгалтерському обліку.

Варіант 3

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Склад та облік витрат і доходів по будівельно-монтажним організаціям.

2. Дати відповіді на тести:

1. Патент, який використовується для проведення ярмарок, виставок-продаж, разового продажу товарів, - це:

 1. - спеціальний патент;

 2. - короткотерміновий патент;

 3. - платний патент;

 4. - пільговий патент.

2. Взаємовідносини між будівельною організацією і замовником визначають у:

1 - накладній;

2 - договорі;

3 - акті приймання виконаних робіт;

4 - рахунку-фактурі.

3. Об'єктом сертифікації є:

1 - торговельна діяльність в цілому;

 1. продукція, призначена для продажу;

 2. продукція, призначена для виробництва:

4 - готова продукція.

4. Торгові націнки роздрібного підприємства, які включені до ціни товарів і відносяться до реалізованих товарів, відображаються проводкою:

1 - Д-т282 К-т285;

2 - Д-т281 К-т 282;

3 - Д-т 282 К-т285 (метод "червоне сторно").

5. Реалізація товарів транзитом може здійснюватись:

1 - без участі в розрахунках;

2 - за участю оптового підприємства в розрахунках:

4 - двома вищеперерахованими варіантами.

3. Задача

У звітному періоді підприємство "Магнолія" здійснювало операції з оптової торгівлі та надавало посередницькі послуги. Товари обліковувались за покупними цінами. За даними бухгалтерського обліку, у звітному періоді реалізовано:

- товарів на суму 12000грн., у тому числі ПДВ(20%) - 2000 грн.;

- балансова вартість реалізованих товарів - 7000грн.;

- посередницьких послуг на суму 7200грн., у тому числі ПДВ(20%) -1200 грн.;

- фактичні витрати за наданими послугами склали 4000грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку.

Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Порядок визначення фінансового результату по будівельно-монтажним організаціям.

2. Дати відповіді на тест:

1. Списання собівартості реалізації продукції сільськогосподарських підприємств:

1 - Дт901 Кт26;

2 - Дт 26 Кт 22;

3 - Дт26Кт23;

4 - Дт902Кт28.

2. Методологічні засади формування бухгалтерського обліку інформації про виробничі запаси визначені:

1 - П(с)Бо № 6;

2 - П(с)БО № 7;

3 - П(с)БО№8;

4 - П(с)БО № 9.

3. До запасів не включають:

1 - готову продукцію;

2 - сировину й матеріали;

3 - статутний капітал;

4 - товари.

4. Матеріальні цінності зі складу не видають по:

1 - накладній;

2 - товарно-транспортній накладній;

3 - лімітно-забірній карті;

4 - табелю обліку робочого часу.

5. Довіреність на одержання цінностей виписує:

1 - продавець;

2 - податкова інспекція;

3 - вища організація;

4 - покупець.

3. Задача

Підприємство "Світанок" здійснює роздрібну торгівлю. На початку місяця касиру Петренко видається з каси підприємства розмінна монета у сумі 50 грн., яка в останній день місяця повинна бути здана до каси підприємства. Щоденно до каси підприємства здається виручка, а розмінна монета залишається у ящику Петренка. За звітний місяць виручка склала 45000 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступних випробувань з предметА „ фінанси абітурієнтів за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво»

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри теорії фінансів і кредиту (протокол № 7 від 26.02.2010 р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво“ за напрямом 6.
 2. Модернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації. З досвіду запровадження у львівській державній фінансовій академії (2005-2009 рр.) Львів – 2010 зміст стор

  Документ
  На виконання основних завдань в галузі вищої освіти на 2005-2006 навчальний рік на підставі вимог принципів Болонської декларації Львівською державною фінансовою академією реалізуються певні заходи в системі організації навчально-виховного процесу,
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку (протокол № 23 від 15.09.2010 р.
 5. Міністерство освіти І науки україни (90)

  Документ
  Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра",

Другие похожие документы..