Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Органическая химия относится к фундаментальным наукам, формирующим мышление инженера-технолога. Органическая химия является одной из базовых дисципли...полностью>>
'Документ'
Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений (далее также - Документация), проводит открытый запрос предло...полностью>>
'Конкурс'
В 2011 году 62 участника представили на конкурс 92 наименования видов продукции и услуг. Конкурсная комиссия подвела итоги и назвала имена 15 лауреат...полностью>>
'Программа'
Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Беларусь-Россия Дейко А.К. «О научно-техническом сотрудничестве в рамках Союзного государ...полностью>>

Перелік вимог нормативно-правових актів з цивільного захисту, які не стосуються експлуатаціїоб’єктів роздрібної торгівлі та зберігання нафтопродуктів І потребують вирішення в Міністерстві стосовно їх відміни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 2

Перелік вимог нормативно-правових актів з цивільного захисту, які не стосуються експлуатаціїоб’єктів роздрібної торгівлі та зберігання нафтопродуктів і потребують вирішення в Міністерстві стосовно їх відміни

1.Вимоги інспекції територіальних управлінь МНС

1.1.Обовязкове забезпечення усіх працівників об’єктів термозахисним одягом, засобами радіаційного та хімічного захисту, індивідуального захисту.

Номативно-правовий акт – постанова КМУ від 19.08.2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»).

Обгрунтування недоцільності даної вимиги:

Пункт 1 постанови КМУ №1200 визначає: « Порядок забезпечення населення особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту визначає механізм забезпечення населення та особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану або у разі виникнення НС на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного часу».

Виходячи з того, що АЗС не являються об’єктами хімічно або радіаційно небезпечними, то і відпадає необхідність забезпечення працівників засобами радіаційного та хімічного захисту.

Крім того: персонал що працюєна об’єктах з нафтопродуктами, які виробляються згідно державних стандартів України: автобензини по ДСТУ 4063-2001, ДСТУ 4939:2007, дизпалива по ДСТУ 3868, ДСТУ 4439:2007, і за класами небезпеки які не являються хімічно небезпечними за видами впливу для людини.

-Бензини автомобільні

-у разі інгаляційного впливу -3 (речовини помірнонебезпечні),

-у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні),

-у разі потрапляння на шкіру -3 (речовини помірнонебезпечні),

-Паливо дизельне

-у разі інгаляційного впливу -4 (речовини малонебезпечні),

-у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні),

-у разі потрапляння на шкіру -3 (речовини малонебезпечні).

ГДК бензину у повітрі робочої зони (100 мг/м³) у перерахунку на вуглець (300 мг/м³), що згідно ГОСТ 12.1.005 відноситься до 4 класу небезпеки.

У всіх ДСТУ зазначено, що противогази марок А і БКФ згідноГОСТ 12.1.005використовуються тільки в закритих приміщеннях.

Працівники об’єктів роздрібній торгівлі нафтопродуктівпрацюють на відкритих площадках та забезпечуються промисловими засобами захисту – респіраторами РПГ-67 з відповідними фільтруючими коробками, які дозволяютьсявикористовувати згідно норм охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці від 24.03.2008 № 53) та підтвердження Державного науково - дослідного інституту техніки безпеки хімічних речовин м. Сєвєродонецьк за № 566/1 від 19.03.2007 року.

Пропозиція:Скасувати дану вимогу, як таку що є необґрунтованою для даних об’єктів і являється недоцільною.

1.2. Обов’язкова розробка «Планівдій органів управління сил та засобів ЦОта «Планів розвитку та вдосконалення цивільного захисту на об'єктах».

Нормативно-правовий акт – розділ II ст. 4 постанови КМУ від 10.05.1994р. № 299 «Про затвердження положення про цивільну оборону», ст. 27 постанови КМУ від 03.08.1998 р. № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру».

Обгрунтування недоцільності даної вимоги:

Згідно Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» на всіх об’єктах роздрібній торгівлі нафтопродуктами згідно вимог Держгірпромнаглядурозроблені, затверджені та погоджені з органами МНС - Плани ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС),в яких міститься достатня інформація про всі рятувальні служби, схеми оповіщення органів управління, що викликаються при виникненні НС, та інша інформація, яка являється достатньою для ліквідації аварійних ситуацій.

Згідно вимог пожежної безпеки об’єкти, які працюють цілодобово, оснащені локальними системами оповіщення; пожежною сигналізацією з виведенням на пульт цілодобового спостереження;засобами пожежогасіння.

Крім тогона об’єктах з персоналом щоквартально проводяться планові навчання -тренувальні заняття по оперативної частини ПЛАС,а також навчання усіх працівників АЗС з пожежотехнічного мінімуму; пожежної безпеки та охорони праці.

Пропозиція:В зв’язку з тим, щона кожному об’єкті є ПЛАС, та встановлені системи оповіщення,розробка додаткових дублюючих планівз цивільної оборони є недоцільна та вимоги необхідно відмінити.

1.3Обов’язковестворення на кожному об’єкті роздрібній торгівлі нафтопродуктами евакокомісій, служб, ланок, та комісій з цивільної оборони.Обов’язкове проведення навчаннь по цивільній обороні усіх працівників об’єктів.

Нормативно-правовий акт – статті 11,12 Закону України «Про цивільну оборону»; наказ МНС від05.02.1999р. №39; постанова КМУ від 26.07.2001 року № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців, у сфері цивільного захисту», ст. 11.

Обгрунтування недоцільності даної вимоги:

Згідно з додатком №1 до «Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ», такі категорії працівників як старший оператор, оператор, та помічник оператора, керівник об’єкту – відсутні.

Згідно ст.. 28 Закону України «Про пожежну безпеку» на підприємствах, об’єктах, з метою запобігання пожежам можуть створюватись з числа робітників, службовців та інших працівників добровільні пожежні дружини (команди). Отже даний Закон України рекомендує а не примушує.

Крім того кількість працівників АЗС, згідно штатного розкладу, становить від 5 до 8 чоловік, які працюють позмінно. Чи можливо при такій кількості працівників створити комісії ТЕБ та НС, евакокомісію, ланки матеріально-технічного забезпечення, пожежогасіння,оповіщення та зв’язку, санітарну, , хімічної розвідки; як їм співпрацювати, кого, куди евакуювати і для кого вести відповідні розвідки. Всі працівники АЗС проходять навчально-тренувальні заняття по вивченню оперативної частини ПЛАС та відпрацюванню дій у випадку позаштатних ситуацій.

Пропозиції:Вимогаорганів МНС щодо створення на кожному об’єкті роздрібній торгівлі нафтопродуктами евакокомісій, служб, ланок, та комісій з цивільної оборониявляється недоцільною та необхідно відмінити.

1.4.Обовязкове забезпечення об’єктів роздрібної торгівлі нафтопродуктами піноутворювачем в кількості 400 літрів.

Нормативно правовий акт:

НАПБ А 01.001-2004, п. 7.10.2.14

ВБН В 2.2.58.1-94, п. 17.2.10 (з доповненнями), п. 17.2.16 та п. 17.2.17

Обгрунтування недоцільності даної вимоги:

Дані нормативні акти вимагають: на складах резервуарного парку повинен бути запас вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання в кількості необхідній для гасіння пожежі, де необхідно передбачити запас піноутворювача по розрахунку, але у всіх випадках не менше, ніж 400 л в концентрованому вигляді.

В п. 7.10.2.14 не говориться про запас піноутворювача взагалі.

Що стосується п. 17.2.10 ВБН В 2.2.58.1-94 то дані вимоги відносяться тільки для проектування складів нафти та нафтопродуктів і ніяким чином не відносяться до АЗС.

Для об’єктів роздрібної торгівлі (АЗС) дана вимога є недоцільною та необґрунтованою.

Пропозиція:Дана вимога нормативного акту потребує відміни на рівні Міністерства.

1.5.Забороняється експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухонебезпечному виконанні.

Нормативно правовий акт:

НАПБ А 01.001-2004

Обгрунтування недоцільності даної вимоги:

Даний газоаналізатор необхідний тільки для визначення парів нафтопродуктів при проведенні вогненебезпечних робіт та при обслуговуванні технологічного колодязя резервуару.

Дані роботи виключно проводяться спеціалізованою бригадою суб’єкта господарювання, або спеціалізованою організацією згідно угоди на обслуговування об’єкта.

Дані роботи персонал АЗС не проводить.

Пропозиції:Дана вимога нормативного акту потребує відміни на рівні Міністерства.

Президент Асоціації

«Об'єднання операторів ринку

нафтопродуктів України» ПідписЛ.В. КосянчукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 2. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,
 3. Курс лекцій суми 2003 міністерство аграрної політики україни сумський національний аграрний університет

  Курс лекцій
  Курс лекцій спрямований на надання студентам допомоги по вивченню навчального курсу з „Торгового права” та розрахований на студентів спеціальності „Правознавство” денної та заочної форми навчання.
 4. Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях, установах, інших осіб, які цікавляться проблемами застосування цивільного права України

  Книга
  нодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004.
 5. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків

Другие похожие документы..