Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Якщо націю порівнювати з людиною, то перемоги – це необхідний комплекс фізичних вправ для нації, необхідних для її нормального росту і розвитку. Байду...полностью>>
'Документ'
10% - реализация производимой на территории Республики Беларусь сельскохозяйственной продукции; при ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) ре...полностью>>
'Документ'
знати: теоретико-методологічні засади розвитку соціально-педагогічної науки, її понятійний апарат; механізми, етапи, фактори та особливості процесу с...полностью>>
'Документ'
Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник ...полностью>>

Товариство з додатковою відповідальністю «страхова компанія «сігма»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СІГМА»

Дата державної реєстрації: 19.02.2008 р.

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: СТ № 529 від 20.03.2008 р.

Ліцензії Держфінпослуг: АВ № 398462 – 398465 від 23.07.2008 р.,

АВ № 521092 від 30.12.2009 р.

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47

Тел./факс: (050) 442-07-01

Електронна пошта: uasigma@

Генеральний директор: Поліщук Володимир Якович

Головний бухгалтер: Петліна Олена Леонідівна

Дані про аудитора: достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Сумчанка», свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4266 від 26.03.2009 р., свідоцтво Держфінпослуг про внесення до Реєстру аудиторів № 006426 від 24.04.2008 р.

БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2009 РОКУ

Форма №1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

57

77

первісна вартість

011

57

78

накопичена амортизація

012

-

1

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

-

6

первісна вартість

031

-

6

знос

032

-

-

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

7941

24600

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

7998

24683

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

-

 

чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

-

 

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

-

322

у т. ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

-

322

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

7998

25005

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

8000

25000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2

-86

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

7998

24915

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Страхові резерви

415

75

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

75

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

3

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

4

з оплати праці

580

-

8

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

 

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

-

15

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

7998

25005Скачать документ

Похожие документы:

 1. Львівська торгово- промислова палата (2)

  Документ
  Львівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.
 2. Львівська торгово- промислова палата (3)

  Документ
  Львівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.
 3. Львівська торгово- промислова палата (1)

  Документ
  Львівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.
 4. Львівська торгово-промислова палата

  Документ
  Львівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.
 5. Удк 347(477)(075. 8) Ббк 67

  Документ
  У підручнику, який за охопленням матеріалу є академічним курсом, аналі­зуються положення Книги першої Цивільного кодексу України, висвітлюються теоретичні та практичні проблеми їх застосування.

Другие похожие документы..