Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Сибирского отделения РАМН приглашает Вас принять участие в работе международной конференции «Фундам...полностью>>
'Доклад'
В конце 2010 года мы подвели итоги, наметили задачи деятельности Управления, в том числе и по реализации Концепции создания единой федеральной систем...полностью>>
'Конкурс'
В школе оборудовано 17 кабинетов, имеется библиотека, спортивный зал и спортивная площадка, в школьной столовой новая мебель на 90 посадочных мест, об...полностью>>
'Памятка'
Давление в ТЦ при скорости менее 60 км/ч 3,8 кгс/см2 Нажатие на ось при скорости менее 60 км/ч 16,8 тс Давление в ТЦ при скорости более 60 км/ч 6,8 к...полностью>>

Законом України Про інвестиційну діяльність, Законом України Про господарські товариства, Адміністративним кодексом України

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

?1

Для розвитку і вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю України, велике значення має:

- вивчення і вдосконалення досвіду зарубіжних країн у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями

- вивчення і вдосконалення досвіду Російської Федерації у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями

- вивчення і вдосконалення досвіду України у галузі управління іноземними інвестиціями

?2

Єдине, систематизоване функціональне об’єднання доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних - це:

- видатки бюджету

- об’єкти інвестиційної діяльності

- бюджетна класифікація

?3

Конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним:

- лізинг

- облігація

- корисна модель

- інвестиції

?4

Чи передбачає державний бюджет видатки на оборону?

- так

- ні

- в установлених законом випадках

?5

Перевищення доходів над видатками становить:

- надлишок бюджету

- дефіцит бюджету

- надлишок більш ніж на 68 % бюджету

- перелічені вище

?6

Бюджетна система будується на засадах, визначених:

- Конституцією України

- Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України

- Законом України Про інвестиційну діяльність, Законом України Про господарські товариства, Адміністративним кодексом України

?7

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, встановлює їх взаємні права та обов’язки є:

- договір

- статут

- устав

- правила внутрішнього трудового розпорядку

- усі перелічені вище.

?8

Одним з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньо світові і стимулювання економіки співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій:

- спеціальні економічні відносини

- галузеві економічні відносини

- інвестиційні відносини

- інвестиційне право

?9

Хто є інвестором?

-юридична (фізична) особа, яка приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об’єкти будівництва

-юридична особа, яка приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об’єкти будівництва

-тільки фізична особа, яка приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об’єкти будівництва

?10

Сукупність відносин цивільно-правового характеру, що опосередковують рух капіталів у формі цінних паперів – це:

-фондова біржа

-ринок цінних паперів

-товарна біржа

-інвестиції

?11

Простий та подвійний аукціонні фондові ринки можуть функціонувати у вигляді:

-онкольних ринків, безперервних аукціонів

-безперервних аукціонів, стихійних аукціонів

-стрижневих ринків, онкольних ринків

?12

Це складний механізм, за допомогою якого встановлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між підприємствами, корпораціями та іншими структурами, яким необхідні фінансові кошти для свого розвитку та організаціями та громадянами, які їх можуть позичати

-ринок цінних паперів

-ринкова економіка

-портфель цінних паперів

?13

Інвестиційні фонди, інвестиційні компанії створюються згідно до:

-Цивільного кодексу України, міжнародних договорів, Закону України Про політичні партії

-Закону України Про господарські товариства, Закону України Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України

-Закону України Про господарські товариства, Указу Президента України Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії

-Закону України Про інвестиційну діяльність, Закону України Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності

?14

Індосамент – це:

-спеціальний запис на цінному папері

-сукупність відносин цивільно-правового характеру, що опосередковують рух капіталів у формі цінних паперів

-юридична особа, яка приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об’єкти будівництва

?15

Ризикова діяльність, у процесі якої створюються і впроваджуються у виробництво нові технології, товари, послуги – це:

-венчурне підприємство

-емітент цінних паперів

-венчурні фірми

-венчурні аукціони

?16

Основним документом для розробки індикативних планів проектно-пошукових робіт є:

-титульні сторінки

-титульні списки

-бізнес-план

-усі перелічені вище

?17

До розділів типової форми бізнес плану входять:

-стисла характеристика інвестиційного проекту

-загальна характеристика підприємства

-опис продукції

-ступінь ризику

-фінансовий план

-усі зазначені

?18

Визначити види іноземних інвестицій:

-іноземна валюта

-акції, облігації, інші цінні папери

-валюта України

-грошові вимоги та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, що гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті

-усі перелічені

?19

Залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов розрізняють такі види Вільних економічних зон:

-зовнішньоторговельні зони

-комплексні виробничі зони

-науково-технічні зони

-туристсько-рекреаційні зони

-банківсько-страхові зони

?20

Торговці цінними паперами вправі здійснювати таку діяльність по випуску та обігу цінних паперів:

-діяльність з випуску цінних паперів

-комісійну діяльність з цінних паперів

-комерційну діяльність з цінних паперів

-оптову діяльність з цінних паперів

-матеріально-технічну діяльність з цінних паперів

?21

Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, щодо реалізації інвестицій – це

-інвестування

-інвестиційний процес

-реальне інвестування

-інвестиційна діяльність

?22

Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути:

-будь-яке майно

-основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства

-інтелектуальні цінності й майнові права

-ні одне із зазначених не може бути об’єктом інвестиційної діяльності

?23

Назвіть види інвестицій за об’єктами вкладання коштів(майна):

-приватні, державні, іноземні, спільні

-внутрішні, зовнішні

-прямі, портфельні

-реальні, фінансові

?24

Назвіть види інвестицій за характером участі у справах підприємства:

-приватні, державні, іноземні, спільні

-внутрішні, зовнішні

-прямі, портфельні

-реальні, фінансові

?25

Назвіть види інвестицій за формами власності інвесторів

-приватні, державні, іноземні, спільні

-внутрішні, зовнішні

-прямі, портфельні

-реальні, фінансові

?26

За періодами інвестування інвестиції поділяють на:

-тимчасові, постійні

-короткострокові, довгострокові

-інвестиції на 70 років і більше та інвестиції до 30 років

?27

Вкладення в матеріальні активи – це:

-фінансові інвестиції

-матеріальні інвестиції

-реальні інвестиції

-майнові інвестиції

?28

Інвестиції у цінні папери (акції, облігації, тощо) – це:

-цінові інвестиції

-реальні інвестиції

-фінансові інвестиції

-матеріальні інвестиції

-майнові інвестиції

-державні інвестиції

?30

Для інвестування, як правило, не вистачає власних коштів інвестора і тому він прагне:

-одержати позичковий або залучений капітал

-одержати інвестиційний кредит або відстрочку

-знайти іноземного інвестора, для спільного інвестування одного об’єкту

-знайти партнерів для спільного інвестування на вигідних для нього умовах

?31

При виборі об’єкта інвестування проводяться періодичні інвестиційні дослідження:

-вивчаються всі інвестиційні ризики

-проводяться маркетингові дослідження

-оцінюються напрямки інвестування

-проодяться економічні дослідження ринку інвестицій

-вивчаються всі інвестиційні ризики

?32

Термін “інвестиції” походить від лат слова “invest”, що означає:

-заробляти

-гроші

-вкладення коштів

?33

Учасники інвестиційної діяльності повинні мати у своєму розпорядженні:

-ліцензію або сертифікат на право її здійснення

-посвідчення інвестора

-акт, що підтверджує право інвестора на здійснення інвестиційної діяльності

?34

Складення капіталу на період не більше 1 року – це:

-короткострокове інвестування

-довгострокове інвестування

-тимчасове інвестування

-річне інвестування

?35

Інвестиційний ринок – Це:

-сукупність економічних відносин, які складаються між продавцями та споживачами інвестиційних товарів та послуг

-системи економічних відносин, які виникають між інвесторами та покупцями інвестицій

-інвестиційна діяльність, що спрямована на продає або придбання інвестиційних товарів та послуг

-це місце, де вільно обертаються державні та приватні інвестиційні товари та послуги

?36

Скільки видів інвестиційного попиту існує на практиці?

-4

-3

-2

-стільки, скільки інвестиційних пропозицій

?37

Які види інвестиційного попиту ви знаєте:

-потенційний попит

-подвійний попит

-конкретний попит

-реальний попит

?38

Скільки стадій характерно для кон’юктури інвестиційного ринку:

-5

-4

-2

-10

-3

?39

Які стадії характерні для кон’юктури інвестиційного ринку:

-підйом конюктури

-кон’юктурний пік

-конюктурний бум

-конюктурна криза

-ослаблення конюктури

-кон’юктурний спад

-посилення кон’юктури

?40

Сукупність політичних, правил, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів:

-інвестиційне прогнозування

-інвестиційна привабливість

-інвестиційний клімат

-інвестицийні ризики

-інвестиційний ринок –інвестиційна конюктура

?41

До чинників, що формують інвестиційний клімат країни відносяться:

-рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку;політичні та привалові чинники; стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників; статус іноземного інвестора; інвестиційна активність населення

-рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку; політичні і соціальні чинники;стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників; статус іноземного інвестора; інвестиційна активність населення

-рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку;політичні та привалові –статус іноземного інвестора; інвестиційна активність населення посередників;

- рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку;політичні та привалові чинники; стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників; статус іноземного інвестора; інвестиційна активність потенційних інвесторів

?42

Основним джерелом інформації для визначення інвестиційної привабливості є:

-бухгалтерська (фінансова звітність) підприємства за 2 останні календарні роки та за останній звітний період

-бухгалтерська (фінансова звітність) підприємства за 3 останні календарні роки та за останній звітний період

-бухгалтерська (фінансова звітність) підприємства за 1останній календарний рік та за останній звітний період

-бухгалтерська (фінансова звітність) підприємства за 4 останні календарні роки та за останній звітний період

?43

Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

-оцінка майнового стану підприємства та динаміфка його зміни; оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

-аналіз попиту і пропозиції на послуги (товари) підприємства

-оцінка ліквідності

-аналіз діоової активності

-аналіз ділової пасивності

-аналіз платоспроможності; аналіз рентабельності

?44

Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання, за яким одна особа зобов’язана сплатити іншій визначену суму коштів у визначений строк - це:

-вексель

-ощадний сертифікат

-інвестиційний сертифікат

-дереватив

?45

Які основні типи інновацій ви знаєте?

-товарна, технологічна, ринкова, маркетингова, управлінська, соціальна, екологіна

-товарна, технологічна, маркетингова, управлінська, соціальна, екологічна

-грошова, технологічна. ринкова, маркетингова, управлінська, соціальна,екологічна

- товарна, технологічна, ринкова, маркетингова, управлінська, соціальна, економічна

?46

Ідея, пропозиція або проект, який після опрацювання перетворюється в інновацію:

-інтенція

-ініціація

-дифузія

-дистенція

?47

Рекомендації щодо удосконалення науково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяльності, метою яких є початок інноваційного процесу або його розвиток – це:

-інтенція

-ініціація

-дифузія

-дистанція

?48

Інтелектуальна власність може існувати у таких видах:

-виняткова

-інформаційна

-творча

-ліцензійна

-загальна

-державна

-приватна

?49

Корисна модель – це:

-нове, і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, яке закріплюється патентом на 5 років і з можливим продовженням ще на 3 роки

- нове, і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, яке закріплюється патентом на 5 років і з можливим продовженням ще на 2 роки

-нове, і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, яке закріплюється патентом на 10 років і з можливим продовженням ще на 3 роки

- нове, і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, яке закріплюється патентом на 5 років і з можливим продовженням ще на 1 роки

?50

Господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, не матеріальних активів, корпоративних прав та цивільних паперів в обмін на кошти або майно – це:

-інвестиційний процес

-інвестиційна діяльність

-інвестиціяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік та врахувавши рекомендації постійних комісій районної ради,
 2. Міжнародна інвестиційна діяльність

  Документ
  Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовле- но для вітчизняною читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародного інвестиційного ринку.
 3. Про деякі питання практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України)”

  Закон
  “Про деякі питання практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України)”
 4. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 5. Господарський кодекс україни (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 лютого 2005 року N 2424-IV, ОВУ, 2005 р., N 8, ст. 432, від 3 березня 2005 року N 2452-IV, ОВУ, 2005 р.

Другие похожие документы..