Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Учебное пособие для менеджеров гостиничных предприятий содержит современные практические инструменты организации управления персоналом гостиницы, вкл...полностью>>
'Документ'
Відповідно до п.2.1. наказу Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 „Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базо...полностью>>
'Документ'
Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» создан в со...полностью>>
'Рабочая программа'
Основной целью дисциплины “Схемотехника” является профессиональная подготовка студентов по применению электронных узлов формирования и преобразования...полностью>>

Програма Для вищих професійних училищ Київ 2002 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки україни
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Програма
Для вищих професійних училищ

Київ - 2002 рік

Вступ: методичні поради

На етапі науково-технічної та інформаційної революції, коли освіта трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, потреба у вивченні курсу «економічна теорія» стає вкрай необхідною. Перш за все це зумовлено тими кардинальними змінами, які вже відбулися і продовжують відбуватися в Україні у процесі проведення освітянських реформ на основі демократизації суспільства і ринкових перетворень. Реальна дійсність свідчить про те, що без глибоких економічних знань, належної підготовки спеціалістів з проблем мікроекономіки та макроекономіки, оволодіння механізмом ринкового господарювання досягти успіхів у динамічному економічному розвитку неможливо.

Досвід передових країн світу свідчить про те, що між прогресом у галузі економічної освіти й динамікою господарського зростання існує пряма залежність. Як засвідчують статистичні данні, у СІЛА і Японії, наприклад, темпи розвитку економічної освіти за останнє десятиріччя відповідали темпам зростання економіки вказаних країн.

Отже, в сучасних умовах перед освітніми закладами України стоїть відповідальне завдання — задовольнити потреби суспільства у спеціалістах з глибокою економічною підготовкою, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інформаційних технологій, людей високої освіченості та моралі. Саме на це має бути орієнтована увага Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті.

Одночасно з визначенням основних напрямів реформування вищої та загально-середньої освіти в Україні постали важливі завдання в галузі професійної освіти. На сучасному етапі перед професійною освітою постали три стратегічні цілі:

— створення умов для здобуття громадянами професій відповідно до покликань та здібностей, виробничої підготовки на рівні вимог науково-технічного поступу та новітніх технологій;

— забезпечення загальнодержавних та регіональних потреб у кваліфікованих, економічно-підготовлених, професійно-конкурентоспроможних працівників;

— виведення професійної освіти України на рівень досягнень передових країн світу.

З моменту прийняття Закону України «Про професійно-технічну освіту» свою ефективність засвідчило створення вищих професійних закладів освіти, випускники яких отримують високий рівень знань і сучасної кваліфікаційної майстерності. Прогресивність такого рішення може підтвердити нагромаджений досвід організації навчально-виховного процесу та підготовки висококваліфікованих фахівців у вищих професійних училищах Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Львова та інших міст України.

Мета навчальних закладів нового типу — організація ступеневої підготовки фахівців певного профілю з отриманням повної загальної освіти та професійно-технічної за інтегрованими групами професій і спеціальностей. Важливим заходом у підготовці високого рівня спеціалістів нового покоління у ВІІУ стала розробка відповідних навчальних планів та програм, в яких визначено кваліфікаційні параметри професій відповідно до вимог сучасного ринкового механізму господарювання. Відмінною особливістю ВПУ нового типу є те, що їх учні з високою успішністю після отримання повної середньої освіти на третьому — четвертому році навчання переходять вчитися у вищі заклади відповідного профілю (другий — третій курси).

Нові організаційні форми навчального процесу у ВПУ вимагають і нових стандартів щодо викладання економічних дисциплін. На відміну від попередньої концепції економічної підготовки нинішня має володіти новими якостями, зокрема:

— економічна освіта на всіх стадіях навчання має відповідати сучасним вимогам соціально-економічного розвитку України, визначенню основних напрямів інноваційно-економічних перетворень в умовах переходу до ринкових відносин;

— бути показником успішності у досягненні поставленої мети високого рівня фахової підготовки та ефективної дієвості у практичній роботі;

— виражати нову варіантну побудову навчального процесу, яка б дозволила кожному учню вибрати одну із альтернативних форм економічного навчання;

— забезпечити високий рівень викладання програмних дисциплін з економіки з використанням сучасних досягнень у галузі економічної науки, педагогіки і психології.

Особливе місце з погляду сучасних вимог до підвищення рівня економічних знань майбутніх випускників ВПУ займає розробка нових диференційованих програм з економічної теорії і ринкової економіки, а також підручників і методичних посібників.

Програма навчального курсу і тематичний план, що пропонуються з курсу «Економічна теорія» для студентів ВПУ (вважаємо, що тих, хто навчається в цих нових закладах профтехосвіти потрібно саме так найменувати) підготовлені на основі вивчення та узагальнення досвіду викладання економічних дисциплін у системі профтехосвіти за останні роки, також вищих та середніх закладів освіти, новітніх економічних видань в Україні та за рубежем, рекомендацій науково-практичних і методичних конференцій, розробок та рекомендацій.

Навчальний план і програма курсу «Економічна теорія» розроблені виключно для студентів вищих професійних закладів освіти з врахуванням більш високого рівня підготовки студентів. Вони націлені на те, щоб можна було забезпечити:

— засвоєння матеріалу тем з основних положень економічної науки, закономірностей та механізму функціонування ринкової економіки, фінансів і грошового обігу, менеджменту і маркетингу, світового ринку і міжнародної валютної системи;

— розвиток економічного мислення учнів і студентів, формування в них уявлення про економічні відносини, підприємницьку діяльність і нові форми господарювання;

— формування уміння самостійно набувати, засвоювати та практично застосовувати економічні знання, спостерігати та пояснювати сучасні економічні та ринкові процеси;

— одною з основних складових змісту економічної підготовки студентів в училищі є поглиблення її практичної спрямованості в оволодінні механізмом економічного аналізу економічних процесів на базі сучасної інформаційної та комп’ютерної техніки.

Новою особливістю рекомендованої програми є те, що вона складається з двох великих розділів курсу «Економічна теорія». Перший присвячений політекономічним аспектам теорії, другий розкриває теорію ринкової економіки з позицій мікро- та макроекономіки. Питання, включенні в обидва розділи програми являють органічну єдність курсу «Економічна теорія», не порушують її цілісність, логіку і взаємозв’язок категорій і законів, нарощуючи знання і розуміння складних ринкових процесів на базі теоретичних понять.

Кожний викладач з економіки на свій розсуд може у рамках відведеного навчальним планом часу виносити ті чи інші теми на лекційні заняття, семінарські або на самостійне вивчення. Дуже важливо викладання курсу максимально наблизити до сучасних економічних проблем розвитку, подолати відрив економічної теорії від господарської практики, використовувати вміло підібраний статистичний та фактичний матеріал. Крім того викладач має самостійно пов’язувати теми з економікою галузі виробництва, на якому майбутній випускник ВПУ працюватиме після його закінчення.

Особлива увага має бути звернута на підготовку питань до семінарських занять, рекомендованої літератури основної й додаткової із деталізацією розділів та вказаних сторінок. Також доцільно по кожній темі пропонувати питання для самоконтролю та домашнього розв’язання, підготовку доповідей і рефератів з найбільш актуальних й складних економічних проблем.

ПРОГРАМА КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Мета дисципліни. Економічна теорія є базовою дисципліною навчального плану підготовки спеціалістів з економіки у вищих професійних закладах освіти, її предмет — виробничі відносини в їх взаємодії з організаційно-економічними відносинами та продуктивними силами. Економічна теорія досліджує об’єктивні закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ та розробляє методологічні основи функціонування ринкового механізму, взаємопов’язані процеси мікро- та макроекономіки.

Завдання дисципліни — науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; розкрити закони розвитку суспільного виробництва; з’ясувати закономірності функціонування ринкового механізму у процесі господарської діяльності; визначити основні процеси мікро- та макроекономіки; з’ясувати роль економічної теорії у розробці шляхів формування соці­ально-орієнтованої економічної системи суспільства.

Тема 1. Наука економіка

Про сутність і походження поняття «економіка». Економічна теорія. Як виникла і розвивалася економічна теорія. Сучасні економічні теорії Заходу. Місце економічної теорії у пізнанні соціально-економічних процесів. Предмет економічної теорії. Тлумачення предмета економічної теорії різними школами. Економічні закони і категорії.

Методи економічного аналізу. Єдність історичного і логічного. Аналіз і синтез. Теорія і практика. Розвиток системних методів дослідження.

Основні функції економічної теорії. Економічна теорія і обґрунтування економічної політики. Складові економічної теорії: мікроекономіка та макроекономіка, історія економічної думки.

Частина І.
Загальні основи економічного розвитку суспільства

Тема 2. Суспільне виробництво: його фактори і результати

Виробництво — основа життєздатності суспільства. Фактори виробни­цтва, їх види і функції. Суспільний продукт і стадії його руху. Структура суспільного виробництва.

Тема 3. Економічні потреби та інтереси

Економічні потреби та їх структура. Закон зростаючих потреб. Взаємозв’язок потреб, виробництва і побуту. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія. Обмеженість виробничих ресурсів. Форми подолання суперечності між зростанням потреб і обмеженістю ресурсів. Економія ресурсів — невід’ємна риса існування суспільства.

Тема 4. Економічні відносини власності

Власність як економічна категорія. Суть власності, її економічні та юридичні сторони. Об’єкти та суб’єкти власності. Форми і різновиди власності. Еволюція відносин власності.

Відносини власності в Україні. Роздержавлення і приватизація. Напрями приватизації державних підприємств в Україні. Новітні тенденції у розвитку відносин власності в Україні та у світі.

Тема 5. Сучасні економічні системи

Природа і сутність формування економічних систем. Еволюції розвитку та класифікація економічних систем. Система вільного, або чистого ринку.

Централізовано-планова економіка. Національно-державні різновиди змішаної економіки. Ринкова трансформація економіки.

Тема 6. Поділ праці, товарне виробництво

Зміст суспільного поділу праці. Сутність економічного закону поділу праці. Поділ праці як основа розвитку товарного виробництва.

Форми господарювання. Товарне виробництво та його характерні риси. Товар і його властивості. Теорії вартості. Закон вартості та його функції.

Тема 7. Гроші та їх функції. Закон грошового обігу

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть та функції грошей. Історія розвитку грошової системи в Україні.

Грошовий обіг та його закони. Інфляція: її сутність та види. Сучасні зміни в грошовому обігу. Грошова реформа в Україні.

Частина II.
Теорія і механізм функціонування ринкової економіки

Тема 8. Економічна сутність ринку, закони і механізм функціонування ринкової економіки

Основні риси ринкової економіки. Сутність ринку та його функції. Закони попиту і пропозиції. Формування ринкового механізму.

Тема 9. Структура та класифікація ринків

Суб’єкти та об’єкти ринкових відносин. Ринкові структури та фактори, що їх визначають. Класифікація ринків: за економічним призначенням, ступенем зрілості ринкових відносин, за територіально-адміністративною ознакою, відповідно до чинного законодавства.

Тема 10. Конкуренція і демонополізація економіки

Конкуренція як категорія ринкової економіки. Умови виникнення та суть конкуренції. Види конкуренції. Досконала і недосконала ринкова конкуренція. Олігополія і монополістична конкуренція. Регулювання конкуренції державою, її антимонопольні дії. Конкуренція і реклама.

Тема 11. Ціна і ціноутворення в ринковій економіці

Сутність і функції ринкової ціни. Види цін особливості ціноутворення в умовах ринкової конкуренції. Чинники, що впливають на ціну: вартісні, попиту і пропозиції, психологічні тощо. Вплив ринку на ціну. Державні важелі у ціноутворюючому процесі.

Тема 12. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Сутність підприємництва і умови його існування. Функції підприємництва. Суб’єкти, об’єкти і види підприємницької діяльності. Сучасні форми малого, середнього і великого підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Підприємницький ризик. Морально-етичні принципи підприємництва.

А. Основи теорії мікроекономіки

Тема 13. Мікроекономічний рівень господарювання

Поняття мікроекономічного рівня і суб’єктів господарювання. Форми мікрорівневого господарювання.

Тема 14. Підприємство (фірма) в системі ринкових відносин

Взаємозв’язок між виробництвом і ресурсами. Підприємство (фірма): суть, види, умови функціонування. Функції та принципи економічної діяльності підприємства (фірми). Види підприємств залежно від форм власності: державні, комунальні, приватні. Фонди підприємства, їх структура.

Кругооборот і оборот фондів. Фізичний і моральний знос основних фондів. Амортизація основних фондів фондовіддача — основний показник ефективності використання основних фондів.

Тема 15. Витрати виробництва, собівартість, прибуток, рентабельність, ефективність виробництва

Витрати виробництва, їх сутність. Собівартість продукції. Види та шляхи зниження собівартості. Суть прибутку, його структура та шляхи зростання. Теорії прибутку. Основні напрями використання прибутку. Рентабельність та її норма.

Ефективність як економічна категорія: сутність, структура, фактори зростання. Продуктивність праці, шляхи підвищення. Економічний закон зростання ефективності виробництва.

Тема 16. Інвестиції та їх ефективність

Сутність, структура та джерела інвестицій. Інвестиційна діяльність в структурі економічної стратегії фірми. Інвестиції та їх ефективність. Зарубіж­ний досвід інвестування економіки. Особливості інвестування інноваційних проектів. Проблеми іноземного інвестування в Україні. Досконале законодавство — гарант іноземних капіталовкладень в економіку країни.

Тема 17. Теоретичні основи економіки домогосподарства

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів, їх місце в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу. Доходи і витрати домогосподарств. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Б. Основи теорії макроекономіки

Тема 18. Макроекономіка: закономірності функціонування націо­нальної економіки

Сутність, цілі й інструменти макроекономічної політики. Макроекономіка — сукупність взаємопов’язаних виробників і споживачів товарів і послуг. Характеристика національних показників. Показники обчислення національного продукту: валового національного продукту (ВНП), валового внутрішнього продукту (ВВП).

Тема 19. Відтворення та економічне зростання

Суть та типи відтворення. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення природних ресурсів, робочої сили, виробничих відносин. Національний доход і національне багатство, їх сутність та структура. Економічне зростання: види, фактори. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

Тема 20. Особливості відтворення аграрних відносин

Зміст і особливості аграрних відносин. Земля як головний засіб виробництва в сільському господарстві.

Форми господарювання в аграрному секторі. Державний сектор в сільському господарстві. Колективні сільськогосподарські підприємства. Селянські (фермерські) господарства. Агропромислова інтеграція.

Земельна рента: сутність та її форми. Розподіл і використання рентного доходу. Сучасні шляхи піднесення сільського господарства в Україні.

Тема 21. Ринок робочої сили і проблема зайнятості населення

Трудові відносини і зайнятість. Особливості функціонування ринку робочої сили. Безробіття і його види. Міграція трудових ресурсів. Проблеми безробіття і соціальної захищеності населення в Україні.

Тема 22. Фінанси: структура і механізм функціонування

Фінанси суспільства: сутність і функції. Економічна роль і структура фінансової системи. Суть бюджетної системи. Дефіцит бюджету і державний борг.

Економічний зміст і функції податкової системи. Основні види податків. Податкова система України. Механізм реалізації фіскальної політики у перехідній економіці України.

Тема 23. Кредитна і банківська системи. Ринок цінних паперів

Сутність, функції і форми кредиту. Державний кредит. Банківський кредит. Комерційний кредит. Споживчий кредит. Міжнародний кредит. Розвиток кредитного механізму в Україні.

Банки, їх види і функції. Позичковий відсоток. Банківська система в Україні. Види комерційних банків, сутність їх операцій. Фіктивний капітал. Ринок цінних паперів. Фондова біржа.

Тема 24. Інфляція й антиінфляційне регулювання

Інфляція і її види. Механізм розвитку інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

Тема 25. Економічна система розподілу доходів населення

Сутність і механізм розподілу доходів у процесі сучасного економічного відтворення. Форми розподілу доходів за трудову і економічну діяльність. Су­спільні фонди споживання. Доходи від власності, їх види. Сімейні доходи: джерела, структура, напрями використання. Соціальний захист населення в Україні.

Тема 26. Управління в ринковій економіці

Суть, основні принципи і функції господарського управління. Планування, організація, мотивація, контроль за виробничим процесом. Структура управління. Менеджмент і сучасна організація управління. Маркетинг і його функції в ринковому господарстві. Роль інформації в здійсненні менеджменту і маркетингу.

В. Світова економіка

Тема 27. Світове господарство і динаміка його розвитку

Етапи становлення та основні риси світового господарства. Новий етап інтернаціоналізації економічних відносин. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Поняття світового ринку. Міжнародна торгівля.

Механізм зовнішньої торгівлі і її ефективність. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили. Зовнішньоекономічні проблеми України на шляху до ринку. Шляхи інтеграції України у світову економічну систему.

Тема 28. Міжнародна валютно-фінансова система

Сутність міжнародної валютної системи та її еволюція. Валютні ринки, принципи організації. Платіжний баланс. Валютний курс: системи, фактори, паритет. Валютне регулювання, його інструменти. Конвертованість валют.

Система валютних відносин. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий банк (СБ). Європейська валютна система (ЄВС). Україна в системі міжнародних валютних відносин.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю (2)

  Документ
  І.Я. Губенко — директор Черкаського медичного коледжу, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 2. Внесок до скарбнички київського вищого професійного училища водного транспорту

  Документ
  На початку 2008-2009 навчального року методична рада розробила і визначила одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічним кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодих викладачів,
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 4. Центр професійно-технічної освіти у вінницькій області вище професійне училище №11 Лабораторно-практичні роботи для вивчення Microsoft Excel Вінниця 2008

  Документ
  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТРПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11
 5. Програма «Освіта Донеччини. 2007 2011роки» Донецьк програма «Освіта Донеччини. 2007 2011 роки»

  Документ
  Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про

Другие похожие документы..