Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы под редакцией О.С. Сор...полностью>>
'Поэма'
в) относительно короткий текст, помещенный автором перед началом произведения и призванный кратко выразить основное содержание или идейный смысл следу...полностью>>
'Лекция'
Первая половина XIX в. явилась в русской истории временем во многих отношениях переломным. К началу этой эпохи Россия, успешно решив многие стоявшие ...полностью>>
'Правила приема'
ВИТАМИНЫ (поливитамины) – отличное средство для поддержания здоровья детей. Если лечащий врач считает, что вашему малышу без них не обойтись, добросо...полностью>>

Договір про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом І замовником робітничих кадрів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної
освіти між професійно-технічним навчальним
закладом і замовником робітничих кадрів

1- 10/10                                        “25 жовтня 2010р.

1. Сторони договору

Харківський професійний ліцей швейних технологій (далі — навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, в особі директора Разуменко А.І., та фірма “Трикотажне об’єднання”, (далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в особі генерального директора Чапланова А.Н. далі - „Підприємство", з другої сторони, уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність)

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

Кравець

30

30

30

30

30

Швачка

30

30

30

30

30

Усього

60

60

60

60

60

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, установлених для відповідної професії (спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі _____________ гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, матеріали тощо ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до

“31” грудня 2015 р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін

Підприємства:

Фірма “Трикотажне об’єднання”

61010 м. Харків,

Вул. Основянська, 55

тел (057)733-20-74

тел/факс 733-10-53

код ЕДРПОУ 00307454

р/р 260043014380

в ХФ АКІБ “Золоті ворота”

м.Харкова МФО 351931

Генеральний директор

Фірма “Трикотажне об’єднання.”

___________/А.Н. Чапланов./

Навчального закладу:

Харківський професійний

ліцей швейних технологій

61050 м.Харків, пер. Куйбишева ,7

Тел/факс (057)732-68-81, 732-89-17

код 03566104

р/р 35424008000373 в ГУДКУ в

Харківський обл., МФО 851011

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

________________________/А.І.Разуменко/

 

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

Генеральний директор

Фірма “Трикотажне об’єднання.”

_________ Разуменко А.І
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ А.Н.Чапланов.
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер: ХПЛШТ

Головний бухгалтер:

Фірми “Трикотажне об’єднання.”

_________ Плясова Т В.
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ ________________________
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

МП

 

ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної
освіти між професійно-технічним навчальним
закладом і замовником робітничих кадрів

2- 10/10                                        “25 жовтня 2010р.

1. Сторони договору

Харківський професійний ліцей швейних технологій (далі — навчальний заклад), що діє на підставі Статуту (положення), з одного боку, в особі директора Разуменко А.І., та Товариство з обмеженою відповідальністю “Ельзам” (далі — замовник), що діє на підставі Статуту , з другого боку, в особі директора Полонської Ніни Iсакiвни далі - „Підприємство", з другої сторони, уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність)

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

Кравець

30

30

30

30

30

Усього

30

30

30

30

30

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, установлених для відповідної професії (спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі _____________ гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, матеріали тощо ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до

“31” грудня 2015 р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін

Замовник :

61050 м. Харків, 50

вул. Б.Хмельницького, 27

тел/фак. 732-74-54

код ЕДРПОУ 31557412

р/р 26007268010011

у АКБ “Базіс” м. Харкова

МФО 351760

Директор

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕЛЬЗАМ",

___________________/Н.І.Полонська/

Навчального закладу:

Харківський професійний

ліцей швейних технологій

61050 м.Харків, пер. Куйбишева ,7

Тел/факс (057)732-68-81, 732-89-17

код 03566104

р/р 35424008000373 в ГУДКУ в

Харківський обл., МФО 851011

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

___________________/А.І.Разуменко/

Директор

Товариство з обмеженою відповідальністю “ ЕЛЬЗАМ "

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

_________ Н.И.Полонська.
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ Разуменко А.І
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер:

ТОВ “ЕЛЬЗАМ",

Головний бухгалтер: ХПЛШТ

_________ ________________________
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ Плясова Т В.
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.  М.П.

 

ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної
освіти між професійно-технічним навчальним
закладом і замовником робітничих кадрів

3- 10/10                                        “25” жовтня 2010р.

1. Сторони договору

Харківський професійний ліцей швейних технологій (далі - навчальний заклад), що діє на підставі Статуту (положення), з одного боку, в особі директора Разуменко А.І., та ХАРКІВСЬКЕ КАЗЕННЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО Промислового об’єднання “Укрпротез” (далі - замовник), що діє на підставі Статуту, з другого боку, в особі директора Пруднікова Геннадія Вікторовича, далі - „Підприємство", з другої сторони, уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність)

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

взуттьовик

30

30

30

30

30

Усього

30

30

30

30

30

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, установлених для відповідної професії (спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього Договору.

2.2.3. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до

“31” грудня 2015 р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін

Замовник :

61017 м. Харків, 17

вул. Котлова,112

тел/фак. (057)712-87-42,

тел. 712-88-45

код ЕДРПОУ 03187743

р/р 26004000128076

у Харківській філії ВАТ “Укрексімбанк” МФО 351618

Директор ___________________

Промислове об’єднання “Укрпротез” Харківське казенне експерементальне протезно-ортопедичне підприємство

Навчального закладу:

Харківський професійний

ліцей швейних технологій

61050 м.Харків, пер. Куйбишева ,7

Тел/факс (057)732-68-81, 732-89-17

код 03566104

р/р 35424008000373 в ГУДКУ в

Харківський обл., МФО 851011

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

___________________/А.І.Разуменко/

 

Директор ___________________

Промислове об’єднання “Укрпротез” Харківське казенне експерементальне протезно-ортопедичне підприємство

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

_________ ______________________
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ Разуменко А.І
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер:

Головний бухгалтер: ХПЛШТ

_________ ________________________
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

_________ Плясова Т В.
    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

 

Д О Г О В І Р № 4.01/10

на надання освітніх послуг

у сфері професійно-технічної освіти

між професійно-технічним навчальним

закладом і замовником робітничих кадрів.

від “4” “січня “ 2010р.

Харківський професійний ліцей швейних технологій , що підпорядкований Міністерству освіти і науки (далі ПТНЗ) в особі директора Разуменко Алли Іванівни , який діє на підставі статуту ПТНЗ, і та ВАТ „ФТР", що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Скиданова Миколи Олександровича далі - „Підприємство", з другої сторони, уклали цей договір на підготовку кваліфікованих робітників з професії “кравець”, “швачка”.

1. Харківський професійний ліцей швейних технологій обв’язується :

  1. Підготувати та направити на роботу випускників з професії “кравець”, “швачка” у 2010-2015 навчальному році , згідно заявок від підприємства.

  2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а також безпечні умови праці.

  3. Забезпечити вивчення учнями , слухачами установлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів , використання сировини , матеріалів та інструментів , правил внутрішнього розпорядку , охорони праці і техніки безпеки , санітарно-гігієнічних та інших правил , установлених для відповідної професії.

 1. Замовник зобов’язується:

2.1. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення навчально- матеріальної бази для підготовки кваліфікованих робітників. У рахунок цих коштів ПТНЗ можуть безоплатно передаватись для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніку, інструменти, матеріали тощо.

2.2. Забезпечити якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики учнів згідно з навчальними планами.

2.3. Забезпечити виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики за діючими нормативами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням установлених на підприємстві коефіцієнтів, доплат, надбавок до заробітної плати та 50 відсотків після оподаткування перерахувати на рахунок ліцею.

2.4. Надати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді.

2.5. Не допускати використання учнів, на роботах під час проходження

виробничого навчання та виробничої практики, не пов’язаних з їх

майбутньою професією.

 1. Заключні положення.

  1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

  2. Цей договір припиняється:

   1. Після закінчення строку дії;

   2. за угодою сторін (оформляється протоколом);

   3. у випадку банкрутства , ліквідації або реорганізації замовника;

   4. у випадку ліквідації або реорганізації ліцею;

3.3. У випадку розірвання договору ініціативна сторона сповіщає другу сторону офіційним листом не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.

  1. Всі спори , що можуть виникати з моменту підписання обома сторонами, вирішуються у судовому порядку.

  2. Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами діє “ 31 ” грудня 2015 р.

  3. Договір укладено у двох примірниках. Перший з них зберігається у замовника , другий - у ліцею.

 1. Юридичні адреса сторін.

Підприємства:

ВАТ «Ф.Т.Р.»

61107 м. Харків,

Пров. Сериківськи, 2

тел (057)712-86-20

тел/факс712-86-02

код ЕДРПОУ 03961711

р/р 26005187020000

в ХФ АКІБ Укрсиббанк ХРУ

м.Харкова МФО 351641

Директор

ВАТ “Ф.Т.Р.”

___________/ Н.А.Скиданов./

Навчального закладу:

Харківський професійний

ліцей швейних технологій

61050 м.Харків, пер. Куйбишева ,7

Тел/факс (057)732-68-81, 732-89-17

код 03566104

р/р 35424008000373 в ГУДКУ в

Харківський обл., МФО 851011

Директор

Харківського професійного ліцею

швейних технологій

________________________/А.І.Разуменко/Скачать документ

Похожие документы:

 1. Регіональна програма розвитку системи професійно-технічної освіти на 2009-2013 роки «робітник чернігівщини»

  Документ
  Підстава для розроблення: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886 «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» (зі змінами згідно з розпорядженням
 2. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин (2)

  Документ
  3.3. Методичні підходи до оцінки розвитку вищих навчальних закладів як індикатора для обґрунтування регулюючого впливу держави на ринок освітніх послуг 196
 3. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 4. Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В

  Документ
  Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядники: Міропольська М.
 5. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.

Другие похожие документы..