Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
"Внедрение энергосберегающих технологий и экологозащитных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве городов и посёлков городского типа в проц...полностью>>
'Документ'
 1. Указанные даты изменения стоимости участия являются датой фактической оплаты регистрационного взноса, то есть поступления финансовых средств за у...полностью>>
'Сочинение'
Какой должна быть школьная перемена. Мой любимый учебный предмет. Кем я хочу стать. За что я люблю осень, зиму, весну, лето… Моя любимая книга....полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре физической географии и геоэкологии географического факультета Института естественных наук ГОУ ВПО «Московский городской п...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ IV. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ,

БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА

ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ АБО МОЖУТЬ

ВПЛИВАТИ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 23. Умови проектування, будівництва та реконструкції підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря

Проектування, будівництво і реконструкція підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування здійснюються з обов'язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних санітарних вимог і правил на запланованих для будівництва та реконструкції підприємствах та інших об'єктах, а також з урахуванням накопичення і трансформації забруднення в атмосфері, його транскордонного перенесення, особливостей кліматичних умов.

Погодження проектів забудови, будівництва та реконструкції підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря, здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури із врахуванням висновків природоохоронних, санітарних та інших органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених законом.

Будівництво та введення в експлуатацію нових і реконстру­йованих підприємств та інших об'єктів, які не відповідають вста­новленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря, забороняються.

Стаття 24. Санітарно-захисні зони

З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції діючих підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть

394

впливати на стан атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони.

Якщо внаслідок порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні жителів, виведенні з цих зон об'єктів соціального призначення або здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації та громадяни -суб'єкти підприємницької діяльності, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації.

Стаття 25. Державна екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза

Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств та інших об'єктів проводиться державна екологічна і санітарно-гігієнічна експертизи у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 26. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем

Впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, про­мислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають вимогам, установленим законодавством про охорону атмосферного повітря, забороняється. У разі порушення зазначених вимог така діяльність припиняється відповідно до закону, а винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.

Розділ V. КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО

ПОВІТРЯ

Стаття 27. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря

Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Стаття 28. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря

Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його

26* 395

Екологічний менеджмент

ДОДАТКИ

територіальними органами, а також іншими спеціально уповнова­женими на це органами виконавчої влади.

Порядок здійснення державного контролю у галузі охорони атмосферного повітря визначається відповідно до закону.

Стаття 29. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря

.Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями та гро­мадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.

Стаття ЗО. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря

Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Розділ VI. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА МОНІТОРИНГ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 31. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря

Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають:

 • об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей та на стан атмосферного повітря;

 • види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

 • види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.

Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднюючих речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища. Порядок організації та проведення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО

ПОВІТРЯ

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря Особи, винні у:

 • порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

 • перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;

 • перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;

 • викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону;

 • перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, вста­новлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 • недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 • провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;

 • впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного устат­кування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством про охорону атмосферного повітря;

 • порушенні встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;

396

397

Екологічний менеджмент

 • проектуванні і будівництві об'єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;

 • невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;

 • ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан атмо­сферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря;

 • недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування,

 • несуть відповідальність згідно з законом.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря.

Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у встановленому законом порядку.

Стаття 34. Відшкодування шкоди, завданої порушенням зако­нодавства про охорону атмосферного повітря

Шкода, завдана порушенням законодавства про охорону атмо­сферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та розмірах, встановлених законом.

Розділ VIII. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття 35. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря

Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

398

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 12

Деякі питання фінансування природоохоронних заходів з державного бюджету

З метою вдосконалення порядку використання коштів, що передбачаються на природоохоронні заходи у розділі державного бюджету «Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека», Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік природоохоронних заходів, фінансування
яких здійснюється з державного бюджету за розділом «Охорона
навколишнього природного середовища та ядерна безпека».

2. Міністерству екології та природних ресурсів затвердити у
тримісячний термін за погодженням з:

Міністерством фінансів та Міністерством економіки - порядок формування переліку природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з державного бюджету за розділом «Охорона навко­лишнього природного середовища та ядерна безпека»;

Державним комітетом статистики - форму звіту про реалізацію природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з державного бюджету за розділом «Охорона навколишнього природ­ного середовища та ядерна безпека».

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з

державного бюджету за розділом «Охорона навколишнього

природного середовища та ядерна безпека»

Найменування Найменування

підрозділу природоохоронного закладу

Охорона і раціональне - створення, відновлення та підтримання використання водних сприятливого гідрологічного режиму річок і ресурсів (КФК200100) водоймищ, попередження та ліквідація

наслідків шкідливої дії вод (наводки, повені, підтоплення), у тому числі:

399

Екологічний менеджмент

ДОДАТКИ

- створення та підтримання у належному
технічному стані протипаводкових гідро­
технічних споруд(захисних дамб, насосних і
компресорних станцій та інших гідротех­
нічних споруд, що захищають населені
пункти від затоплення і підтоплення), систем
попередження про гідрологічнія вища на
річках, споруд для регулювання гідро­
логічного режиму річок і водоймищ, при­
бережних смуг та водоохоронних зон;

- розчищення русел річок і водоймищ:

- берегоукріплення;

 • створення запасу відповідних матеріалів для попередження та миттєвого реагування на прояви шкідливої дії вод;

 • ліквідація наслідків підтоплень, що ви­никли внаслідок зміни - гідрологічного стану річок і водойми;

 • паспортизація малих річок, водоймищ

 • ведення державного водного кадастру

 • проведення державного моніторингу вод

- розроблення та впровадження системи
управління водними ресурсами і контролю
за якістю води

- оснащення служб, пов'язаних з виконанням
зазначених робіт, технікою та обладнанням

 • розроблення документації щодо визна­чення зон можливого затоплення і

 • науково-технічне забезпечення природо­охоронних і протипаводкових заходів

- проведення міжнародних зустрічей у межах виконання міжурядових угод щодо охорони, використання та відтворення транскор­донних водних об'єктів

Охорона і раціональне - захист земель від ерозії та інших видів

використання земель деградації,

(КФК200200) - створення та підтримання у належному

технічному стані водоскидних споруд і протиерозійних ставків-мулонакопичувачів,

400

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (КФК 200300)

Охорона і раціональне використання міне­ральних ресурсів (КФК 200400)

Утримання місцевих природоохоронних органів (КФК 200500)

Збереження природно-заповідного фонду (КФК 200600)

земляних протиерозійних гідротехнічних споруд (вали, вали-канави, вали-тераси, вали-дороги),

 • рекультивація порушень земель,

 • ведення державного земельного кадастру

 • створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

- вивчення режиму (змін рівнів, хімічного
складу, температури підземних вод), гео­
логічних процесів, картування забруднених
територій, проведення аерокосмічного мо­
ніторингу геологічного середовища, під­
тримання у належному стані постійно діючих
моделей геологічного середовища

 • проведення радіоекологічних, геохімічних досліджень, ліквідаційного тампонажу свердловин

 • утримання Головної державної екологічної інспекції, інспекції охорони Чорного та Азовського морів,

- Республіканського комітету охорони
навколишнього середовища та природних
ресурсів Автономної Республіки Крим,

- державних управлінь екології та природних
ресурсів в областях, мм. Києві і Севастополі,
Головного управління національних при­
родних парків і заповідної справи та інших
організацій, що належать до сфери

управління Мінекоресурсів

- здійснення природоохоронних заходів на
об'єктах природно-заповідного фонду дер­
жавного значення, утримання цих об'єктів,

- витрати на резервування території для заповідання, розроблення проектів ство­рення, розширення і організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, ве-

401

Екологічний менеджмент

Інші

природоохоронні заходи (КФК 200700)

дення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, Чер­воної книги України, здійснення заходів щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (по­ліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, роз­ведення та розселення)

 • розроблення державних, міждержавних, регіональних екологічних програм,

 • створення і впровадження державної системи моніторингу довкілля та її складових частин,

 • здійснення заходів, що випливають із зобов'язань України за міжнародними до­говорами,

- ведення кадастру тваринного світу, інших
природоохоронних заходів відповідно до
рішень Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України

ЗМІСТ

Вступ З

Частина 1. Принципи екологічної політики і критерії екологічної безпеки при взаємодії суспільства з

природою 6

Розділ і. Антропогенний і техногенний вплив на природне с

середовище 6

 1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі 6

 2. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехносфери... 18

 3. Біосфера і концепція ноосфери В.І. Вернадського 35

 4. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища 42

 5. Глобальні наслідки забруднення довкілля 54

1.6. Парниковий ефект 64

Розділ 2. Екологічна безпека й екологічна стратегія 77

 1. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів 77

 2. Пріоритети екобезпеки. Екобезпека та екостратегія 82

 3. Критерії екобезпеки 84

 4. Зони екологічного лиха 86

 5. Типи аварійних ситуацій 88

Частина 2. Економічний механізм управління раціональним

природокористуванням 90

Розділ 3. Природні ресурси та їхня економічна оцінка 90

 1. Природні ресурси та природні умови 90

 2. Функції і показники економічної оцінки природних ресурсів та умов 97

 3. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного

потенціалу 103

3.4. Методи економічної оцінки природно-ресурсного
потенціалу 111

3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів 118

Розділ 4. Розрахунок збитків за забруднення довкілля 122

 1. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища 122

 2. Основи плати і стягнення платежів

за забруднення навколишнього середовища 125

402

403

Екологічний менеджмент

 1. Визначення розмірів платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин 129

 2. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти 132

 3. Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі 133

Розділ 5. Соціально-економічна ефективність природоохоронних

заходів 136

 1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності ! 136

 2. Народногосподарський підхід в обґрунтуванні природоохоронних заходів 138

 3. Визначення чистого економічного ефекту 138

 4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності 139

 5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат 143

 6. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності 144

 7. Розрахунок економічного ефекту від скорочення захворюваності населення внаслідок запобігання забрудненню навколишнього середовища 145

 8. Розрахунок ефективності економії мінеральної

сировини 146

Частина 3. Сутність екологічного менеджменту 148

Розділ 6. Система екологічного менеджменту 148

 1. Предмет екологічного менеджменту 148

 2. Основні принципи й елементи системи екологічного менеджменту (EMS) 152

 3. Стан екологічного менеджменту в Україні 153

 4. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту 155

Розділ 7. Система екологічного менеджменту 160

7.1. Історичні корені і хронологія розвитку

Поняття ISO та EMAS .1 160

 1. Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних стандартів 165

 2. Перспективи розвитку екологічного

менеджменту в Україні 170

404

Розділ 8. Методологія дослідження екологічного менеджменту ... 174

 1. Мета і завдання екологічного менеджменту як наукової дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами 174

 2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту 176

 3. Поняття сталого розвитку. Критерії та принципи. Екологічна домінанта сталого розвитку 180

 4. Концепція становлення екологічного

менеджменту в Україні 187

Розділ 9. Законодавчо-регулююча база екологічного

менеджменту 193

 1. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту 193

 2. Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менеджменту 197

Розділ 10. Екологічний ризик та управління ним 204

 1. Стандарти якості навколишнього середовища 204

 2. Методи визначення екологічного ризику 206

 3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 213

Частина 4. Механізми управління якістю

навколишнього середовища 215

Розділ 11. Екологічна оцінка господарських рішень 215

 1. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики 215

 2. Принципи екологічної оцінки 218

 3. Відмінність екологічної оцінки від інших методів екологічного регулювання. Екологічна оцінка і сталий розвиток 220

 4. Ухвалення рішення за підсумками екологічної оцінки 223

 5. Виконавці 226

 6. Врахування результатів екологічної оцінки при прийнятті рішень 229

11.7. Розгляд альтернатив 231

Розділ 12. Екологічна експертиза проектів 235

 1. Мета і завдання екологічної експертизи 235

 2. Об'єкти екологічної експертизи 236

 3. Суб'єкти екологічної експертизи 238

 4. Форми проведення екологічної експертизи 239

405

Екологічний менеджмент

Розділ 13. Місце і роль екологічного аудиту в управлінні

природокористуванням 243

 1. Теоретичні основи формування і розвитку екологічного аудиту 243

 2. Методичні принципи екологічного аудиту 254

 3. Досвід формування системи екологічного менеджменту й екологічного аудиту в Україні та закордоном 268

Розділ 14. Екологічний аудит 276

 1. Основні поняття 276

 2. Історія виникнення екологічного аудиту 277

 3. Завдання і вигоди проведення екологічного аудиту 278

 4. Послуги, об'єкти і суб'єкти екологічного аудиту 279

 5. Види екологічного аудиту 281

 6. Умови проведення екологічного аудиту 284

Розділ 15. Правові та організаційні особливості проведення

екологічного аудиту 286

 1. Складання аудиторського висновку 286

 2. Органи управління в сфері екологічного аудиту 289

15. 3. Сертифікація екоаудиторів 290

15.4. Права й обов'язки екоаудиторів і екоаудиторьских
організацій 291

15.5. Екоаудит у сучасній економіці України 291

Розділ 16. Екологічне страхування 300

 1. Умови екологічного страхування 300

 2. Світовий досвід екологічного страхування 302

 3. Поняття «забруднення» в екологічному страхуванні, класифікація збитків 304

 4. Можливості проведення екологічного страхування в Україні 308

Додаток У.Перелік найбільш небезпечних видів діяльності 311

Додаток 2. Індивідуальні завдання 316

Додаток 3. Основні питання при проведенні первинного аудиту.. 323

Додаток 4. Якісна оцінка ефективності систем екологічного
менеджменту (оцінка екологічної сталості промислових
підприємств) 331

Додаток 5. Структура аналізу факторів ризику та оцінки ступеня
ризику прогнозу єколого-економічного розвитку урбанізованої
території за факторами 342

406

Додаток 6. Основні етапи формування і порівняльного аналізу
сценаріїв еколого-екоиомічного розвитку району 345

Додаток 7. Завдання для розрахунку збитків за забруднення

довкілля 347

Додаток ^.Базові нормативи плати за забруднення навколишнього

середовища України 348

Необхідні поняття і визначення 352

Тематика рефератів за курсом «Екологічний менеджмент» 354

Додаток 9. Концепція екологічної освіти України 357

Додаток 10. Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної

сировини 378

Додаток 11. Про охорону атмосферного повітря 382

Додаток 12. Деякі питання фінансування природоохоронних
заходів з державного бюджету..., 399

•■

407

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л., Галушкіна Т.П.,

Крусір Г.В., Мозгалева В.М., Сухіна Л.В., Стеценко

С.В., Ткаченко Н.І., Давиденко І.В., Логвіновська СІ.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 22.04.2004. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Petersburg. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 25,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 416-01-34, тел. 451-65-95,416-04-47,416-20-63

e-mail: office@, meteor@

Свідоцтво ДК№ 1014 від 16.08.2002

Віддруковано в ОП "Житомирська облдрукарня" з готових діапозитивів замовника. Зам. 272.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (1)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006.
 3. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 4. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 5. Міністерство освіти І науки України Одеський державний екологічний університет Екологічний факультет

  Документ
  А. Одеський державний екологічний університет знаходиться за адресою - 65016 Україна, м. Одеса, вул. Львівська 15, тел. (+380482) 63-62-09, 49-57-18, факс 42-77-67,

Другие похожие документы..