Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В ходе выездной налоговой проверки налоговая инспекция исключила из расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затраты на проезд работников орган...полностью>>
'Примерная рабочая программа'
Лекционный материал предназначен для объяснения ключевых и наиболее сложных моментов программирования и предполагает большую самостоятельную работу с...полностью>>
'Документ'
Рассмотрены различные аспекты использования метода внутренней ставки доходности - IRR. Проведено сравнение методов IRR, MIRR, FMRR по принципам прост...полностью>>
'Документ'
EUROPLAN является лидирующей российской лизинговой компанией. Лизинговые продукты компании пользуются спросом среди динамично развивающихся предприят...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

розглянувши матеріали щодо засудженого (-ої) ____________________,

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає _____________________________________________,

УСТАНОВИВ:

Вироком _____________________________________________________
(назва суду)

____________________________________ засуджений (-на) за ст. _____
(прізвище, ініціали засудженої (-ої)

Кримінального кодексу України до ________________________________.
(міра та вид покарання)

Ураховуючи викладене та на підставі ст. ____ Кримінального
кодексу України

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов'язати засудженого (-ну) ____________________________

_______________________________________________________ з'являтися
(прізвище, ініціали засудженого (-ої)

на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції ________________
(назва підрозділу)

і призначити йому (їй) днем явки _________________ кожного місяця.

2. Постанову оголосити засудженому (-ній) під розпис.

3. Завести листок реєстрації явки засудженого (-ої) для
реєстрації.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

З постановою ознайомлений (-на) "___" __________ 20__ р.

________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали засудженого (-ої)


Додаток 26
до пункту 5.4 розділу II
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇ


Засуджений (-на) _______________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)

День, установлений для реєстрації, _____________________________.

------------------------------------------------------------------

| N | Посада, прізвище, ініціали | Дата | Підпис |

|з/п| працівника, який провів | реєстрації | засудженого |

| | реєстрацію | | (-ої) |

|---+--------------------------------+-------------+-------------|

|---+--------------------------------+-------------+-------------|

|---+--------------------------------+-------------+-------------|

|---+--------------------------------+-------------+-------------|

|---+--------------------------------+-------------+-------------|

------------------------------------------------------------------


Додаток 27
до пункту 7.2 розділу II
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

ТАБЕЛЬ
виходу на роботу в __________ 20__ р.
(місяць)
засудженого (-ої) до громадських робіт


_________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Дата |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|

|---------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|Кількість годин| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|за графіком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|Фактично | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|відпрацьовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|Причини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|невідпрацювання| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|встановленої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|кількості годин| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Табель склав: ____________ ___________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

"___" _______________ 20___ р.


Додаток 28
до пункту 7.5 розділу II
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Директору _________________________
(назва підприємства,

__________________________________
установи, організації)


ПОВІДОМЛЕННЯ


Засуджений (-на) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

відбув (-ла) кримінальне покарання у виді __________ робіт _______

_________________________________________________________________.
(назва підприємства)

Подальше відбування покарання припинити з "___"______ 20__ р.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Додаток 29
до пункту 7.6 розділу II
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа


ДОВІДКА


Видана гр-ну (-ці) _________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засудженому (-ній) "___"_____________ 20___ р. ___________________
(назва суду)

судом до покарання у виді _____________ робіт ___________________,
про те, що він (вона) відбував (-ла) покарання з "__"_____ 20__ р.
до "__"_______ 20__ р. і звільнений (-на) ______________________

_________________________________________________________________.
(підстави звільнення)

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Додаток 30
до пункту 8.1 розділу II
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Засуджений (-на) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

допустив (-ла) порушення порядку та умов відбування покарання
у виді ______________ робіт, а саме:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

З порядком та умовами відбування покарання був (-ла)
ознайомлений (-на) "___"___________ 20___ р.

На підставі ст. ______ Кримінально-виконавчого кодексу
України засуджений (-на) _______________________ попереджається,
(прізвище, ініціали)

що у разі продовження порушення порядку та умов відбування
покарання він (вона) може бути притягнутий (-та) до кримінальної
відповідальності за ч. ___ ст. 389 Кримінального кодексу України.

Попередження мені оголошено "___" _____________ 20__ р.

_________________________ _____________________________________
(підпис засудженого (-ої) (прізвище, ініціали засудженого (-ої)

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" _______________ 20___ р.


Додаток 31
до пункту 2.8 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Затверджую

Начальник ___________________________________
(назва підрозділу

___________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

___________________________________
звання, прізвище, ініціали, підпис)

"___"________________ 20__ р.


ПОСТАНОВА
про розгляд заяви про звільнення за власним бажанням


м. ___________________ "____"________________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)

______________________________________________, розглянувши заяву
(прізвище, ініціали)

засудженого (-ої) до покарання у виді виправних робіт ____________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

про звільнення з місця роботи за власним бажанням,

УСТАНОВИВ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Виходячи з викладеного та беручи до уваги, що звільнення
засудженого (-ої) __________________________________________ з
(прізвище , ініціали)

_______________________ є ______________________________,
(назва підприємства) (доцільним або недоцільним)

ПОСТАНОВИВ:

1. __________________________________ гр-на (-ки) ___________

___________________________ за власним бажанням з ________________

_________________________________________________________________.
(назва підприємства)

2. Копію постанови направити у відділ кадрів _______________.
(назва підприємства)

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Постанова мені оголошена
"___"______________ 20__ р. _ _________________________
(підпис засудженого (-ої)


Додаток 32
до пункту 2.12 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Директору _________________________
(назва центру зайнятості

__________________________________
населення)


НАПРАВЛЕННЯ N ______


Гр-н (-ка) _________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засуджений (-на) "___" ____________ 20___ р. _____________________
(назва суду)

________________________ до покарання у виді виправних робіт
строком __________________, зобов'язаний "____"__________ 20__ р.
прибути до центру зайнятості населення ___________________________
(міста, району)

для сприяння у працевлаштуванні за адресою:

__________________________________________________________________

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________

__________________________________________________________________
лінія відрізу


РОЗПИСКА
про отримання направлення


Я,___________________________, отримав направлення до центру
(прізвище, ініціали)

зайнятості населення для працевлаштування.
Про наслідки працевлаштування зобов'язуюсь повідомити
кримінально-виконавчу інспекцію до "___"_____________ 20__ р.

______________________________ "___"__________ 20 __ р.
(підпис засудженого (-ої)


Додаток 33
до пункту 2.14 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


АКТ
перевірки виконання покарання у виді
виправних робіт


м. ___________________ "____"________________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)

_________________________________________________________________,
(звання, прізвище, ім'я, по батькові)

склав цей акт про те, що в присутності ___________________________
(посада, прізвище, ініціали

__________________________________________________________________
представника адміністрації)

__________________________________________________________________
здійснив перевірку виконання вироку (постанови) стосовно
засудженого (-ої)__________________________, який (яка) відбуває
(прізвище, ініціали)

призначене покарання ____________________________________________.
(назва підприємства)

ПЕРЕВІРКОЮ УСТАНОВЛЕНО:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Відрахування проводяться з "___"_______________ 20__ р.

-----------------------------------------------------------------------------

|Місяць|Кількість|Кількість |Кількість |Заробі-|Утримано|Перера-| Дата |

|та рік| робочих | робочих | робочих | ток | з |ховано |перераху- |

| | днів за | днів, | днів, не | |заробіт-| | вання, |

| |графіком |включених | включених | | ку | |N аркуша |

| |підприєм-|до строку | до строку.| | | |документа,|

| | ства |відбування| Причини | | | |підшитого |

| | | покарання|невключення| | | |в справі |

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

-----------------------------------------------------------------------------


Зворотній бік акта


З метою усунення виявлених недоліків пропонується:

__________________________________________________________________
(указати перелік заходів щодо усунення виявлених недоліків

__________________________________________________________________
та строки на їх усунення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підприємства ____________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)

Бухгалтер ____________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)

Начальник відділу кадрів ____________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)


Перший примірник одержав ___________ ___________________________
(підпис) (прізвище посадової
особи підприємства)

"___" ______________ 20__ р.

Місце для печатки


Додаток 34
до пункту 4.4 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


__________________________________________________________________
(назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)


ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання
у виді виправних робіт


Почато "___"_____________ 20__ р.
Закінчено "___"__________ 20__ р.


Строк зберігання п'ять років.

------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я,| Дата |Адреса, за |Назва суду | Дата |

|з/п,| по батькові |народження| якою | та дата |набрання|

|дата| | | проживає | винесення |вироком |

| | | |засуджений | вироку |законної|

| | | | (-на) | | сили |

|----+---------------+----------+-----------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| За якою |Відомості | Назва суду, | Строк | Місце |Дата та |

| ст. КК | про |стаття, дата | виправних |роботи |підстави|

|засуджений|наявність | ухвалення | робіт, | |зняття з|

| (-на) |попередніх|постанови про| розмір | | обліку |

| |судимостей| покарання | утримань | | |

|----------+----------+-------------+-----------+-------+--------|

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

------------------------------------------------------------------


Додаток 35
до пункту 4.9 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ОБЛІКОВА КАРТКА
засудженого (-ої) до покарання у виді
виправних робіт


Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

__________________________________________________________________
Дата народження "___" ___________ 19___ р.
Місце проживання _______________________________________________.
Місце роботи ____________________________________________________

_________________________________________________________________.
(адреса, номер телефону відділу кадрів, бухгалтерії)

"___"_______ 20___ р. засуджений (-на) судом ____________________

_________________________ за ч.____ ст.____ КК України (КУпАП)
до ___________ років _____ місяців виправних робіт з відрахуванням
із заробітку ________ % у доход держави.
Вирок набрав законної сили "___" ________________ 20___ р.
Копія вироку надійшла до кримінально-виконавчої інспекції
"___"________ 20___ р. з _________________________________________
(назва суду, установи виконання покарань)

_________________________________________________________________.

Узятий (-та) на облік "___" ____________ 20___ р.


_________________________________
(посада, назва підрозділу,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Час перебування в місцях обмеження (позбавлення) волі
з "___" ______________ 20___ р. до "___"_________________ 20___ р.
До відбуття покарання залишилося ______ р. _____ міс. _____ днів.
Розмір відрахувань __________ %
Заходи заохочення (стягнення) ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.
Відрахування почато з "___"_____________ 20___ р.

-----------------------------------------------------------------------------

|Місяць|Кількість|Кількість |Кількість |Заробі-|Утримано|Перера-| Дата |

|та рік| робочих | робочих | робочих | ток | з |ховано |перераху- |

| | днів за | днів, | днів, не | |заробіт-| | вання, |

| |графіком |включених | включених | | ку | |N аркуша |

| |підприєм-|до строку | до строку.| | | |документа,|

| | ства |відбування| Причини | | | |підшитого |

| | | покарання|невключення| | | |в справі |

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+----------|

-----------------------------------------------------------------------------

Підсумок: заробіток ______, утримано ______, перераховано ______.

Знятий (-та) з обліку "___"_______________ 20___ р.

Підстави зняття з обліку:________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 36
до пункту 4.16 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

_____________________________________
(посада, назва підрозділу

_____________________________________
кримінально-виконавчої інспекції)

_____________________________________
(адреса)


ДОРУЧЕННЯ


Громадянин (-ка) ___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

19____ року народження, засуджений _______________________________
(назва суду)

за ст. ______ Кримінального кодексу України до покарання у виді
виправних робіт строком _______ і відбуває покарання

_____________________________________________________.
(назва підприємства, організації, установи)

Оскільки бухгалтерія та адміністрація розташовані на
території ______________________________, згідно з п. 4.16 розділу
(району, області)

III Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до
таких покарань, прошу здійснити перевірку правильності проведення
відрахувань із заробітку засудженого (-ої) _______________________
у бухгалтерії за місцем його (її) роботи та скласти про це
відповідний акт, який протягом 15 днів з дня отримання доручення
надіслати за адресою: ____________________________________________

_________________________________________________________________.

Додаток: матеріали на ____ аркушах.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Додаток 37
до пункту 5.1 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Директору _________________________
(назва підприємства,

__________________________________
установи, організації)

__________________________________
(прізвище, ініціали)


ПОВІДОМЛЕННЯ


Гр-н (ка) ___________________________, 19___ року народження,
(прізвище, ініціали)

засуджений (-на) "___"_________ 20__ р., __________________ судом
(назва суду)

за ст.______ Кримінального кодексу України до ________________
виправних робіт з відрахуванням із заробітку ________ % у дохід
держави. Копія вироку додається.

Згідно зі статтею 44 Кримінально-виконавчого кодексу України
Ви зобов'язані прийняти вирок суду до виконання, видати наказ про
своєчасне утримання коштів із заробітку засудженого (-ої)
бухгалтерією та здійснення контролю за поведінкою засудженого
(-ої) відділом кадрів. Відраховані із заробітку суми
перераховувати на рахунок _____________________ N_________________
не пізніше наступного дня видачі заробітної плати.

Згідно зі статтею 45 Кримінально-виконавчого кодексу України
відрахування провадяться з усієї суми заробітку, без виключення з
цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності
претензій до засудженого (-ої) за виконавчими документами, за
кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати. В осіб,
які працюють за сумісництвом, відрахування провадяться із
заробітку за кожним місцем роботи. Відрахування відповідно до
вироку суду починаються з наступного дня після надходження вироку
та повідомлення на підприємство, в установу чи організацію, але не
раніше ніж вирок набрав чинності.

Згідно зі статтею 42 Кримінально-виконавчого кодексу України
протягом строку відбування покарання засудженому (-ій)
забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції.

Одночасно з платіжними документами щомісяця до
кримінально-виконавчої інспекції надсилаються розрахункові дані за
встановленою нижче формою.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Розрахункові дані (зразок)

----------------------------------------------------------------------------

|Місяць|Кількість|Кількість | Кількість |Заробі-|Утримано|Перера-| Дата |

|та рік| робочих | робочих | робочих | ток | із |ховано |перераху-|

| | днів за | днів, | днів, не | |заробіт-| | вання, |

| |графіком |включених | включених | | ку | | N |

| |підприєм-|до строку | до строку.| | | |документа|

| | ства |відбування| Причини | | | | |

| | | покарання|невключення| | | | |

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+---------|

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+---------|

|------+---------+----------+-----------+-------+--------+-------+---------|

----------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
лінія відрізу

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
(прізвище, ініціали)

Місце для штампа


ПІДТВЕРДЖЕННЯ


Повідомлення та копія вироку (ухвали, постанови) суду щодо
засудженого (-ої) _________________________ нами одержані та
прийняті до виконання "___" ___________ 20__ р.

Тел. відділу кадрів ____________, тел. бухгалтерії _________.

____________ ___________ ____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

При одержанні повідомлення прошу заповнити та протягом трьох
днів надіслати до кримінально-виконавчої інспекції.


Додаток 38
до пункту 5.2 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ПІДПИСКА
про ознайомлення з порядком відбування покарання
у виді виправних робіт


Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові засудженого (-ої)

"___" _____ 20__ р. був (-ла) засуджений (-на) судом _____________
(місто, район)

_____________________________________ за ст. _______ Кримінального
кодексу України до покарання у виді виправних робіт строком

_________________ з відрахуванням ______ % із заробітку в доход
держави.

У даний час працюю __________________________________________

_________________________________________________________________.
(назва підприємства, адреса)

Мені роз'яснено, що відповідно до частини 6 статті 41
Кримінально-виконавчого кодексу України зобов'язаний:
додержуватися встановлених порядку та умов відбування покарання,
сумлінно ставитися до праці, з'являтися за викликом до
кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти інспекцію про зміну
місця проживання, з'являтися у встановлені дні до інспекції на
реєстрацію, не виїжджати за межі України без дозволу інспекції.

Поважними причинами неявки засудженого до інспекції в
призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику,
хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють можливості
своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Мені роз'яснено також порядок та умови відбування покарання у
виді виправних робіт, заходи заохочення та стягнення. З правами та
обов'язками ознайомлений (-на).

Про кримінальну відповідальність за ухилення від відбування
покарання, згідно з частиною 2 статті 389 Кримінального кодексу
України, попереджений (-на).

"___" _________ 20__ р. __________________________
(підпис засудженого (-ої)


Додаток 39
до пункту 8.7 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Затверджую

Начальник ___________________________________
(назва підрозділу

___________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

___________________________________
звання, прізвище, ініціали, підпис)

"___"________________ 20__ р.


ПОСТАНОВА
про зарахування щорічної відпустки до строку
відбування покарання


м. ___________________ "____"________________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції,

__________________________________________, розглянувши матеріали
(прізвище, ініціали)

про надання засудженому (-ій) до покарання у виді виправних робіт

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

щорічної чергової відпустки,

УСТАНОВИВ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Виходячи з викладеного та беручи до уваги думку трудового
колективу, характеристику засудженого (-ої) ______________________
(прізвище, ініціали)

за місцем роботи та його (її) ставлення до праці,

ПОСТАНОВИВ:

1. __________________________________________________________
(зарахувати щорічну відпустку до строку відбування

__________________________________________________________________
покарання або відмовити)

_______________ з "___" ________ 20__ р. по "___" ________ 20__ р.

2. Постанову направити до бухгалтерії ______________________.
(назва підприємства)

для проведення відповідних утримань із заробітку засудженого (-ої)

__________________________________________________________________

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 40
до пункту 11.3 розділу III
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Директору _________________________
(назва підприємства,

__________________________________
установи, організації, адреса)


ПОВІДОМЛЕННЯ


Засуджений (-на) до покарання у виді виправних робіт
гр-н (-ка)_______________________________ відбув (-ла) кримінальне
(прізвище, ім'я, по батькові)

покарання у виді виправних робіт з "___" _____________ 20__ р. по
"___" __________ 20__ р., у зв'язку з цим прошу припинити
утримання коштів з його (її) заробітку з "___" ___________ 20__ р.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Додаток 41
до пункту 4.6 розділу IV
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань

__________________________________________________________________
(назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)


ЖУРНАЛ
обліку осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, звільнених
від відбування покарання вагітних
жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років


Почато "___"_________________ 20__ р.
Закінчено "___"_______________ 20__ р.


Строк зберігання п'ять років.

------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище,| Дата |Адреса, за|Назва суду| Дата | За якою |

| з/п, | ім'я, |народ-| якою | та дата |набрання| ст. КК |

| дата | по |ження | проживає | винесення|вироком |засуджено|

|взяття|батькові | |засуджений| вироку |законної| |

| на | | | (-на) | | сили | |

|облік | | | | | | |

|------+---------+------+----------+----------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Відомості про | Обов'язки | Додаткові | Місце | Дата та |

| наявність |установлені| покарання | роботи | підстави |

| попередніх | вироком |установлені|(навчання) | зняття з |

| судимостей | | вироком |засудженого| обліку |

| | | суду | (-ої) | |

|--------------+-----------+-----------+-----------+-------------|

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

------------------------------------------------------------------


Додаток 42
до пункту 4.11 розділу IV
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ПІДПИСКА


Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засуджений (-на) "___"_____________ 20__ р. ________________ судом
(назва суду)

за ст._____ Кримінального кодексу України до _____ років

_________________________________________________________________,
(вид покарання)

звільнений (-на) від відбування покарання згідно зі статтею 75
(79, 83) Кримінального кодексу України з іспитовим строком на

_______ років.
Мені роз'яснено покладені на мене судом обов'язки:
1.__________________________________________________________;

2.__________________________________________________________;

3.__________________________________________________________;

4.__________________________________________________________;

5.__________________________________________________________.

Мені роз'яснено, що згідно з частиною 3 статті 164
Кримінально-виконавчого кодексу України я зобов'язаний: виконувати
обов'язки, які покладені на мене судом; повідомляти інспекцію про
зміну місця проживання; з'являтися за викликом до інспекції. У
разі неприбуття до кримінально-виконавчої інспекції без поважних
причин до мене може бути застосовано привід.

Поважними причинами неявки засудженого (-ої) до інспекції в
призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику,
хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють можливості
своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Я попереджений (-на) про те, що у разі ухилення від виконання
покладених на мене судом обов'язків або систематичного порушення
громадського порядку звільнення від відбування покарання з
випробуванням (звільнення від відбування покарання) може бути
скасоване судом, і я буду направлений (-на) для відбування
призначеного покарання.

_________________________ _____________________________________
(підпис засудженого (-ої) (прізвище, ініціали засудженого (-ої)

"____" _______________ 20__ р.


Додаток 43
до пункту 5.2 розділу IV
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Засуджений (-на) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________
(ухиляється від виконання покладених на нього (неї) судом

__________________________________________________________________
обов'язків, притягувався (-лась) до адміністративної

__________________________________________________________________
відповідальності за порушення громадського порядку,

__________________________________________________________________
перерахувати конкретні порушення та вказати їх дату)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Засуджений (-на) _________________________ попереджений (-на)
(прізвище, ініціали)

про те, що в разі подальшого невиконання покладених на нього (неї)
судом обов'язків або систематичного вчинення правопорушень, що
потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його
(її) небажання стати на шлях виправлення (займатися доглядом,
вихованням дитини), кримінально-виконавча інспекція може направити
до суду матеріали про скасування звільнення від відбування
покарання з випробуванням (звільнення від відбування покарання) і
направити засудженого (-ну) для відбування призначеного судом
покарання на підставі статті 78 (79, 83) Кримінального кодексу
України.

Попередження мені оголошено "___"________________ 20__ р.

_________________________ _____________________________________
(підпис засудженого (-ої) (прізвище, ініціали засудженого (-ої)

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"____" _______________ 20__ р.


Додаток 44
до пункту 5.3 розділу IV
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Голові _____________________

____________________________
(назва та адреса суду)


ПОДАННЯ
про передачу матеріалу до суду


м. ___________________ "____"________________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)

__________________________________, розглянувши матеріали стосовно
(прізвище, ініціали)

громадянина (-ки) _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

засудженого (-ої) "___"________ 20___ р. ________________ судом за
(назва суду)

ч.__ ст.__ Кримінального кодексу України до ______________________
(строк та вид покарання)

_________________________________________________________________,
який (яка) проживає _____________________________________________,
(адреса місця проживання засудженого (-ої)

УСТАНОВИВ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ураховуючи викладене та на підставі ч. ___ ст._____
Кримінального кодексу України та ч.___ ст.______
Кримінально-виконавчого кодексу України направляю матеріали
стосовно засудженого (-ої) _______________________________________
(прізвище, ініціали)

для вирішення питання про ________________________________________

_________________________________________________________________.

Додаток: на ______ аркушах.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 45
до пункту 2.1 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


__________________________________________________________________
(назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)


ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до
покарання у виді обмеження волі


Почато "___"_________________ 20__ р.
Закінчено "___"_______________ 20__ р.


Строк зберігання п'ять років.

------------------------------------------------------------

| N | Прізвище,|Адреса, за|Назва суду| Дата | За якою |

| з/п, | ім'я, по | якою | та дата |набрання| ст. КК |

| дата | батькові,| проживає | винесення|вироком |засуджено|

|взяття| дата |засуджений| вироку |законної| |

| на |народження| | | сили | |

|облік | | | | | |

|------+----------+----------+----------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Дата | Дата | Місце | Дата | Дата | Дата |

| вручення | прибуття |та адреса |затримання|отримання|зняття з|

| припису |засудженого|відбування| |підтверд-| обліку |

|засудженому| (-ої) до |покарання | | ження |засудже-|

| (-ій) | виправного| | | | ного |

| | центру | | | | (-ої) |

|-----------+-----------+----------+----------+---------+--------|

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

------------------------------------------------------------------


Додаток 46
до пункту 2.3 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


ПІДПИСКА


Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)

засуджений (-на) _______________ судом за ст. ______ Кримінального
(назва суду)

кодексу України до _________ років обмеження волі, попереджений
(-на), що у разі ухилення від одержання припису про виїзд до місця
відбування покарання або невиїзду в установлений строк чи
неприбуття до виправного центру на підставі статті 57
Кримінально-виконавчого кодексу України буду затриманий (-на) для
вирішення питання про направлення мене до місця відбування
покарання в порядку, установленому для засуджених до позбавлення
волі.

"__" _____ 20__ р. _________________ ____________________
(підпис (прізвище, ініціали)


Додаток 47
до пункту 2.3 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Директору _________________________
(назва підприємства,

__________________________________
установи, організації)

__________________________________
(адреса)


ПОВІДОМЛЕННЯ


Громадянин (-ка) ___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засуджений (-на) "___"___________ 20___ р. _______________________
(назва суду)

судом за ст. ____ Кримінального кодексу України до ________ років
обмеження волі, вирок набрав законної сили "___"_________ 20___ р.

На підставі викладеного прошу протягом одного дня звільнити
засудженого (-ну) ________________________________ з підприємства
(прізвище, ініціали)

у зв'язку з виконанням обвинувального вироку на підставі пункту 7
статті 36 Кодексу законів про працю України. Трудову книжку видати
засудженому (-ій) на руки.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Додаток 48
до пункту 2.4 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа


ПРИПИС
про виїзд до місця відбування покарання


Гр-н (-ка) _________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

19__ року народження, "___"_____________ 20__ р. ________________
(назва суду)

судом засуджений (-на) за ст. ______ Кримінального кодексу України
до __________ років обмеження волі, зобов'язаний (-на) самостійно
протягом трьох діб виїхати до виправного центру за
адресою __________________________________________________________
та прибути туди "___"____________ 20__ р.

З собою мати документ, що засвідчує особу (паспорт,
військовий квиток тощо).

Проїзними квитками __________________________________________
(забезпечений (-на), не забезпечений (-на)

_________________________________________________________________.
(вид транспорту, маршрут та вартість квитка)

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________

__________________________________________________________________
лінія відрізу


КОРІНЕЦЬ ПРИПИСУ


Припис гр-ну (-ці) _________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

засудженому (-ій) за ст. _______ Кримінального кодексу України до

____________ років обмеження волі для прибуття самостійно протягом
трьох діб до виправного центру за адресою:

__________________________________ вручено "___"__________ 20__ р.

Припис отримав (-ла) "___"__________ 20__ р. і зобов'язуюсь
прибути до виправного центру "___"____________ 20__ р.

Проїзними квитками __________________________________________
(забезпечений (-на), не забезпечений (-на)

_________________________________________________________________.
(вид транспорту, маршрут та вартість квитка)

Засуджений (-на) ____________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___"___________ 20__ р.


Додаток 49
до пункту 2.5 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Начальнику _______________________________
(назва виправного центру

_______________________________
та адреса)

_______________________________


ПОВІДОМЛЕННЯ


Гр-ну (-ці) ________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

19__ року народження, засудженому (-ній) "___"____________ 20__ р.

_______________________ судом за ст. _______ Кримінального кодексу
(назва суду)

України до ________ років обмеження волі, "___"__________ 20__ р.
вручено припис про виїзд до_____________________________________,
(назва виправного центру)

куди він (вона) зобов'язаний (-на) прибути "___"___________20__ р.
Про прибуття (неприбуття) засудженого (-ої) прошу повідомити в
установлений термін.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Тел. ________________

__________________________________________________________________
лінія відрізу

Місце для штампа ____________________________
(посада, назва підрозділу

____________________________
кримінально-виконавчої

____________________________
інспекції)

____________________________


ПОВІДОМЛЕННЯ


Гр-н (-ка) _________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

19__ року народження, засуджений (-на) "___"___________ 20__ р.

_____________________________ судом за ст. _________ Кримінального
(назва суду)

кодексу України до ________ років обмеження волі, згідно з
повідомленням від "___"____________ 20___ р. за N _____ у
встановлений термін _______________________________ до виправного
(прибув (-ла), не прибув (-ла)

центру.

Начальник ____________________
(назва виправного
центру)

_______________________________ ________ ____________________
(звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. _____________


Додаток 50
до пункту 2.5 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Військовому комісару _____________________

__________________________________________
(міста, району)

__________________________________________
(адреса)


ПОВІДОМЛЕННЯ


Повідомляю, що гр-н ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

19__ року народження, який проживає _____________________________,
(адреса)

"___"______________ 20__ р. ______________________________________
(назва суду)

судом засуджений за ст.___ КК України до ____ років обмеження волі
і "___"____________ 20__ р. направлений до місця відбування
покарання за адресою ____________________________________________.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Тел. ______________


Додаток 51
до пункту 2.15 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Начальнику _______________________________
(назва органу внутрішніх справ,

_______________________________
звання, прізвище, ініціали)

_______________________________


ПОДАННЯ
про передачу матеріалів до органу внутрішніх справ


м. ___________________ "____"________________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції,

______________________, розглянувши матеріали стосовно гр-на (-ки)
прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

засудженого (-ої) "___" ______________ 20__ р. _____________ судом
за ст._____ Кримінального кодексу України до ________ років
обмеження волі, який (яка) проживає за адресою:

_________________________________________________________________,

УСТАНОВИВ :

Засуджений (-на) ____________________________________________
(прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________
(ухиляється від одержання припису про виїзд або не виїхав (-ла)

__________________________________________________________________
у встановлений строк до місця відбування покарання)

__________________________________________________________________
(указати конкретні обставини ухилення, коли одержав (-ла)

__________________________________________________________________
припис, коли мав (-ла) прибути до виправного центру)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

На підставі викладеного та керуючись частиною 4 статті 57
Кримінально-виконавчого кодексу України, прошу затримати
засудженого (-ну) ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

та доставити до кримінально-виконавчої інспекції за адресою

________________________ для встановлення причин порушення порядку
слідування до місця відбування покарання.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 52
до пункту 2.16 розділу V
Інструкції про порядок
виконання покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, та здійснення контролю
щодо осіб, засуджених до
таких покарань


Місце для штампа

Голові _____________________
(назва суду,

____________________________
прізвище, ініціали)


ПОДАННЯ
про направлення до місця відбування покарання


м. ___________________ "____"________________ 20__ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції,

______________________, розглянувши матеріали стосовно гр-на (-ки)
прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

засудженого (-ої) "___" ___________ 20__ р. _________________судом
за ст._____ Кримінального кодексу України до ________ років
обмеження волі, який (яка) проживає за адресою:

_________________________________________________________________,

УСТАНОВИВ:

Засуджений (-на) ____________________________________________
(прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________
(ухиляється від одержання припису про виїзд або не виїхав (-ла)

__________________________________________________________________
у встановлений строк до місця відбування покарання)

__________________________________________________________________
(указати конкретні обставини ухилення, коли одержав (-ла)

__________________________________________________________________
припис, коли мав (-ла) прибути до виправного центру)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

На підставі викладеного та керуючись частиною 4 статті 57
Кримінально-виконавчого кодексу України, прошу затримати та
направити засудженого (-ну) ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________ до місця відбування
покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення
волі.

Додаток: матеріали на ____ аркушах.

_________________________________
(посада, назва підрозділу

_________________________________
кримінально-виконавчої інспекції,

_________________________________
звання)

_________________________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 2. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній
 5. Курс лекцій. Вступ   тема 7 кримінально-виконавча політика І кримінально-виконавче право. Норми та джерела права. Кримінально-виконавчі правовідносини

  Курс лекцій
  ВСТУП2. ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ3. ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ.

Другие похожие документы..