Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Фокин А.А. Новейшая историография уральской истории: опыт статистического изучения тематики диссертационных исследований Историк в меняющемся простр...полностью>>
'Рабочая программа'
федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении феде...полностью>>
'Программа'
Настоящие учебный план и программа предназначены для подготовки рабочих по профессиям "Электрогазосварщик" 3-4 разряда и "Газорезчик&q...полностью>>
'Документ'
Реалізація завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік дозволила забезпечити стабільне зростання в р...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.3. Особи, засуджені до громадських робіт, зобов'язані:

додержуватися встановлених законодавством порядку та умов
відбування покарання;

сумлінно ставитися до праці, працювати на визначених для них
об'єктах і відпрацьовувати установлений судом строк громадських
робіт;

працювати на визначених для них об'єктах;

відпрацьовувати установлений строк громадських робіт;

з'являтися за викликом до інспекції;

повідомляти інспекцію про зміну місця проживання;

періодично з'являтися на реєстрацію до інспекції;

не порушувати громадський порядок.

Засудженим особам забороняється без дозволу інспекції
виїжджати за межі України (частина 4 статті 37
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

5.4. У відповідності до частини третьої статті 13
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) працівник
інспекції виносить постанову (додаток 25 до цієї Інструкції) про
встановлення днів явки на реєстрацію та контролює періодичність
явки засуджених осіб на реєстрацію.

Періодичність явки на реєстрацію встановлюється постановою,
яка затверджується начальником підрозділу інспекції та
оголошується засудженій особі під підпис, після чого заводиться
листок реєстрації (додаток 26 до цієї Інструкції).

Періодичність явки засудженої особи на реєстрацію до
інспекції встановлюється від одного до чотирьох разів на місяць у
залежності від злочину, за який її засуджено, ставлення засудженої
особи до відбування покарання та праці.

5.5. Щодо особи, яка згідно з висновком лікарсько-трудової
експертної комісії під час відбування покарання визнана інвалідом
першої або другої групи, працівник інспекції направляє до суду
подання (особову справу та зазначений вище висновок) про
звільнення такої особи від відбування покарання відповідно до
частини третьої статті 56 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) та частини третьої статті 37 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ), при цьому до вирішення зазначених
вище питань судом відбування покарання призупиняється .

5.6. Стосовно особи, яка після постановлення вироку суду
досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною,
працівник інспекції направляє до суду подання (особову справу та,
відповідно, завірену копію пенсійного посвідчення або завірену
копію медичного висновку) про звільнення їх від відбування
покарання, при цьому до вирішення зазначених вище питань судом
відбування покарання призупиняється.

5.7. Працівник інспекції може давати засудженим особам дозвіл
на виїзд за межі України тільки в разі направлення їх у
відрядження з місця роботи, при потребі проходження курсу
лікування та в разі смерті близького родича (подружжя, батьки,
діти, усиновлювачі, усиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба,
онуки), що обов'язково повинно підтверджуватися документально. У
таких випадках ксерокопії відповідних документів долучаються до
особової справи засудженої особи.

У разі прийняття рішення про надання засудженій особі дозволу
на виїзд за межі України (відмову в наданні дозволу на виїзд)
працівник інспекції виносить мотивовану постанову, яка видається
засудженій особі. Копія такої постанови долучається до особової
справи засудженої особи.

5.8. З метою встановлення випадків порушення засудженими
особами громадського порядку працівник інспекції контролює
поведінку засуджених осіб і один раз на три місяці направляє до
органів внутрішніх справ запити про те, чи притягувалися засуджені
особи до адміністративної відповідальності.

5.9. Працівник інспекції направляє вимоги до підрозділів
інформаційних технологій головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті з метою встановлення випадків учинення засудженими
особами нових злочинів. Отримані відповіді зберігаються в особових
справах засуджених осіб.

6. Обов'язки власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу, на яких
засуджені особи відбувають покарання у виді
громадських робіт

На власника підприємства за місцем відбування засудженими
особами покарання у виді громадських робіт покладаються:

6.1. Погодження з інспекцією переліку об'єктів, на яких
засуджені особи відбувають громадські роботи, та видів цих робіт,
що можуть ними виконуватись.

6.2. Контроль за виконанням засудженими особами визначених
для них робіт та дотриманням правил техніки безпеки.

6.3. Своєчасне повідомлення інспекції про ухилення засуджених
осіб від відбування покарання та переведення їх на інше місце
роботи, появу на роботі в нетверезому стані чи в стані
наркотичного або токсичного сп'яніння, порушення громадського
порядку.

6.4. Ведення обліку та щомісячне інформування інспекції про
кількість відпрацьованих засудженими особами годин та їх ставлення
до праці.

6.5. У разі систематичного несвоєчасного надання інформації
про виконання громадських робіт або нездійснення контролю
відповідальною особою за роботою та поведінкою засуджених осіб, а
також невиконання інших вимог статті 39 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ) працівник інспекції надсилає
прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення винних
осіб до відповідальності згідно зі статтею 382 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) (частина 2 статті 39
Кримінально-виконавчого кодексу України). Копії цих матеріалів
долучаються до особових справ засуджених осіб.

6.6. Прокуророві направляються такі матеріали:

подання;

довідка працівника інспекції про допущені порушення власником
підприємства при виконанні покарання у виді громадських робіт і
вжиті у зв'язку з цим заходи;

пояснення особи, яка здійснювала контроль за роботою
засудженої особи, або власника підприємства про причини допущення
порушень;

ксерокопії повідомлень про вихід засудженої особи на роботу в
установлені дні;

інші матеріали, що засвідчують допущені порушення.

6.7. Особам, засудженим до громадських робіт, надається
робота, не пов'язана із шкідливим виробництвом, ризиком для життя
та здоров'я.

6.8. У разі ушкодження здоров'я під час виконання покарання
відшкодування шкоди засудженим особам здійснюється відповідно до
законодавства про страхування від нещасного випадку (частина 3
статті 39 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

7. Обчислення строку відбування покарання у виді
громадських робіт

7.1. Строк громадських робіт обчислюється в годинах, протягом
яких засуджена особа працювала за визначеним місцем роботи
(частина 1 статті 38 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

7.2. У залежності від часу роботи (навчання) засудженої особи
на основній роботі та режиму роботи підприємства за місцем
відбування покарання власником підприємства щомісячно складається
графік відбування громадських робіт та заповнюється табель виходу
на роботу (додаток 27 до цієї Інструкції).

7.3. До відпрацьованого часу зараховується тільки той строк,
який засуджена особа відпрацювала згідно з повідомленням власника
підприємства, весь інший час до строку відбування покарання не
зараховується (у тому числі й час хвороби).

7.4. Не зараховується до часу відбування покарання час, якщо
засуджена особа прибула для виконання робіт у стані сп'яніння.

7.5. Кількість відпрацьованих засудженою особою годин
заноситься в картку обліку, яка заповнюється щомісяця. Після
відпрацювання встановленої вироком суду кількості годин інспекція
надсилає власнику підприємства повідомлення (додаток 28 до цієї
Інструкції) про припинення відбування покарання засудженою особою,
і вона знімається з обліку.

7.6. Засудженій особі на її вимогу може видаватися довідка
(додаток 29 до цієї Інструкції) про відбуття покарання або про
звільнення від нього (частина 6 статті 153 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ).

8. Відповідальність осіб, засуджених до покарання
у виді громадських робіт

8.1. За порушення порядку та умов відбування покарання у виді
громадських робіт, а також порушення громадського порядку, за яке
засуджену особу було притягнуто до адміністративної
відповідальності, до засудженої особи застосовується застереження
у виді письмового попередження (додаток 30 до цієї Інструкції) про
притягнення до кримінальної відповідальності (частина 1 статті 40
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

8.2. Ухиленням від відбування покарання вважаються:

8.2.1. Невиконання встановлених обов'язків, порушення порядку
та умов відбування покарання, а також притягнення до
адміністративної відповідальності за правопорушення, які були
вчинені після письмового попередження.

8.2.2. Невихід більше двох разів протягом місяця на
громадські роботи без поважної причини.

8.2.3. Допущення більше двох порушень трудової дисципліни
протягом місяця.

8.2.4. Поява на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп'яніння.

8.3. Порушником визнається також засуджена особа, яка не
з'явилась без поважної причини до інспекції або зникла з метою
ухилення від відбування покарання. За кожним фактом допущеного
порушення засуджена особа дає письмове пояснення, яке долучається
до її особової справи.

Поважними причинами неявки засудженої особи до інспекції у
призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику,
хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють її можливості
своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені
(частина 1 статті 37 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

8.4. Стосовно особи, яка порушує порядок та умови відбування
покарання або ухиляється від відбування покарання у виді
громадських робіт, працівник інспекції направляє прокуророві
матеріали для вирішення питання про притягнення засудженої особи
до кримінальної відповідальності відповідно до частини другої
статті 389 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (доставка
такої засудженої особи до прокуратури та до суду здійснюється
працівниками органів внутрішніх справ). Копії цих матеріалів
підшиваються до особової справи засудженої особи.

8.5. Прокуророві направляються такі матеріали:

подання;

копія вироку суду;

копія облікової картки;

довідка про відбутий засудженою особою час покарання (у
годинах);

довідка про вчинені ним порушення та вжиті інспекцією заходи
впливу;

пояснення засудженої особи;

інші дані, що свідчать про ухилення.

8.6. У поданні вказуються конкретні факти ухилення засудженої
особи від відбування покарання:

кількість випадків невиходу на роботу, порушення трудової
дисципліни, появи на роботі в нетверезому стані і протягом якого
часу вони здійснені;

неявка в інспекцію за викликом без поважних причин;

які не виконав обов'язки та допустив порушення порядку й умов
відбування покарання;

які вчинено проступки засудженою особою та чи притягувалась
вона до адміністративної відповідальності;

ухилення від реєстрації.

9. Організація та проведення розшуку осіб,
засуджених до покарання у виді громадських робіт,
місцезнаходження яких невідоме

9.1. Якщо місцезнаходження осіб, засуджених до покарань у
виді громадських робіт, невідоме, а також у разі неприбуття після
звільнення з місць обмеження або позбавлення волі до обраного
місця проживання (при заміні покарання більш м'яким) працівник
підрозділу інспекції, у якому засуджена особа перебуває на обліку
(на територію обслуговування якого мав прибути), проводить такі
початкові розшукові дії:

9.1.1. Опитує родичів, сусідів та знайомих засудженої особи,
установлює його можливе місцеперебування і зв'язки за межами місця
проживання.

9.1.2. Через працівників відділу кадрів за місцем роботи або
навчання встановлює осіб, які можуть знати місцезнаходження
засудженої особи.

9.2. Направляє запити:

9.2.1. За місцем проживання родичів та знайомих засудженої
особи.

9.2.2. До адресно-довідкового бюро, ЖЕКу, селищної, сільської
або міської ради.

9.3. Перевіряє:

9.3.1. Медичні установи за місцем проживання, морги (чи не
стала засуджена особа жертвою нещасного випадку або злочину).

9.3.2. За обліками органів внутрішніх справ (чи немає
засудженої особи серед затриманих, адмінарештованих, у
спецустановах органів внутрішніх справ).

9.4. Початкові розшукові заходи проводяться протягом одного
місяця з дня, коли працівнику інспекції стало відомо про залишення
засудженою особою місця постійного проживання або неприбуття
звільненої особи з місць обмеження чи позбавлення волі до обраного
місця проживання (при заміні покарання більш м'яким).

9.5. Якщо протягом указаного терміну місцезнаходження
засудженої особи не встановлене, то працівник інспекції передає
подання, копію вироку суду та матеріали початкового розшуку із
супроводжувальним листом до органів внутрішніх справ для
здійснення подальшого розшуку засудженої особи.

Одночасно з цим стосовно засудженої особи прокуророві
направляються матеріали для вирішення питання про порушення
кримінальної справи за ухилення від відбування покарання.

9.6. Зниклою з місця проживання визнається засуджена особа,
місцезнаходження якої не встановлено протягом 30 днів у результаті
проведення інспекцією початкових розшукових заходів.

9.7. Копії матеріалів початкових розшукових заходів
долучаються до особової справи засудженої особи, як і всі інші
матеріали, що надходять після цього.

9.8. У разі потреби працівнику органів внутрішніх справ
надаються копії інших документів, що містяться в особовій справі
засудженої особи, яка розшукується.

9.9. Після затримання засудженої особи (установлення
місцезнаходження) працівник інспекції з'ясовує всі обставини і
причини залишення нею постійного місця проживання або неприбуття
до обраного місця проживання і, впевнившись, що мало місце
ухилення від відбування покарання, надсилає прокуророві матеріали
для вирішення питання про порушення кримінальної справи за
ухилення від відбування призначеного судом покарання. Копії цих
матеріалів долучаються до особової справи засудженої особи.

9.10. У разі встановлення місцезнаходження засудженої особи,
яка розшукувалась і проживає в іншому регіоні (за відсутності
ухилення від відбування покарання), працівник інспекції негайно
надсилає запит про це до підрозділу інспекції за новим місцем
проживання засудженої особи з вимогою негайно провести бесіду із
засудженою особою і при потребі зробити запит для направлення
особової справи засудженої особи.

9.11. Після отримання такого запиту працівник інспекції
протягом десяти днів проводить перевірку і при позитивному
результаті робить запит про направлення на його адресу особової
справи засудженої особи.

9.12. В особовій справі особи, яка перебуває в розшуку, мають
бути: копія постанови про оголошення розшуку із зазначенням номера
розшукової справи, довідки про стан розшуку засудженої особи через
кожні шість місяців.

9.13. Особа, засуджена до громадських робіт, розшук якої
оголошено у зв'язку з ухиленням від відбування покарання,
затримується і конвоюється органом внутрішніх справ у порядку,
передбаченому кримінально-процесуальним законодавством.

10. Підстави та порядок зняття з обліку осіб,
засуджених до покарання у виді громадських робіт

10.1. Виконання покарання у виді громадських робіт
припиняється, а засуджені особи знімаються з обліку у зв'язку з
(із):

10.1.1. Відбуттям призначеної судом кількості годин
громадських робіт - за наявності повних даних з підприємства про
відпрацьований час.

10.1.2. Засудженням за ухилення від відбування громадських
робіт - за наявності вироку суду, який набрав законної сили.

10.1.3. Амністією - за наявності відповідної постанови
(ухвали) суду.

10.1.4. Скасуванням вироку - за наявності відповідної
постанови (ухвали) суду.

10.1.5. Іншими підставами, передбаченими законодавством.

10.2. З обліку також знімаються:

10.2.1. Померлі - за наявності відповідної довідки органу
реєстрації актів громадянського стану.

10.2.2. Особи, засуджені за учинення нового злочину, - за
наявності копії вироку суду, що набрав законної сили.

10.2.3. Засуджені особи, які змінили місце проживання і
вибули за межі території обслуговування, - за наявності
підтвердження про отримання особової справи підрозділом інспекції
за новим місцем проживання.

10.3. У день закінчення строку покарання у виді громадських
робіт (у день отримання останнього повідомлення від власника
підприємства про відбутий засудженою особою час покарання), а при
звільненні за іншими підставами - не пізніше наступного робочого
дня після одержання відповідних документів працівник інспекції
направляє повідомлення власнику підприємства, де засуджена особа
відбувала покарання, про припинення його виконання.

10.4. Зняття засудженої особи з обліку після відбуття
покарання здійснюється за рапортом працівника інспекції,
затвердженим начальником підрозділу інспекції.

10.5. Зняття засудженої особи з обліку за іншими підставами
здійснюється в день надходження відповідних документів до
інспекції.

10.6. У десятиденний термін після зняття з обліку особи, яка
підлягає призову на строкову військову службу, у відповідний
військкомат направляється повідомлення.

У такий самий термін про зняття з обліку засудженої особи
направляється повідомлення до відділу (відділення) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

10.7. Засудженій особі, яка відбула призначений судом строк
покарання у виді громадських робіт, на її вимогу може видаватися
довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього
(частина 6 статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

10.8. Про дату та підстави зняття з обліку робиться
відповідний запис у журналі обліку, обліковій картці та на першій
сторінці обкладинки особової справи.

11. Строки та умови зберігання документації

11.1. Установлюються такі строки зберігання документів
стосовно осіб, які перебували на обліку в інспекції:

11.1.1. Три роки - особові справи та облікові картки
засуджених, яких було знято з обліку.

11.1.2. П'ять років - журнали обліку осіб, засуджених до
покарання у виді громадських робіт.

11.1.3. Три роки - звіти про чисельність засуджених, які
перебували на обліку, та справи з листування щодо питань виконання
судових рішень.

11.2. Обчислення строків зберігання документів, указаних у
пунктах 11.1.1, 11.1.2 та 11.1.3 цього розділу Інструкції,
проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення
провадження матеріалів.

11.3. Особові справи засуджених осіб, яких було знято з
обліку, зберігаються у пачках за роками зняття з обліку.

11.4. Після закінчення строків зберігання всі вищезазначені
документи підлягають знищенню у порядку, визначеному
законодавством.

Розділ III. Порядок виконання покарання у виді
виправних робіт (стаття 57 Кримінального
кодексу України (
2341-14 ), статті 41-46
Кримінально-виконавчого кодексу України (
1129-15 )

1. Загальні положення

1.1. У цьому розділі визначається порядок виконання покарання
у виді виправних робіт та проведення індивідуально-профілактичної
роботи із засудженими особами з метою їх виправлення, недопущення
учинення ними нових злочинів та інших правопорушень.

1.2. Покарання у виді виправних робіт як міра кримінального
покарання виконується згідно з вироком суду, що набрав законної
сили, іншого рішення суду, а також закону України про амністію та
акту помилування за місцем роботи засуджених осіб, відповідно до
статті 57 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

Стягнення у виді виправних робіт виконується на підставі
постанови суду з урахуванням особливостей, передбачених
законодавством України про адміністративні правопорушення, за
місцем роботи засуджених осіб відповідно до статті 322 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).

1.3. Виконання покарання у виді виправних робіт покладається
на інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за
місцем проживання засуджених осіб з метою їх виправлення та
недопущення учинення ними нових злочинів та інших правопорушень -
на органи внутрішніх справ відповідно частини третьої статті 41
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.4. Виконання покарання у виді виправних робіт включає в
себе:

облік засуджених осіб;

роз'яснення порядку та умов відбування покарання;

контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання
засудженими особами і власником підприємства за місцем роботи
засуджених осіб;

проведення виховної роботи із засудженими особами;

контроль за поведінкою засуджених осіб;

винесення подання органу внутрішніх справ щодо здійснення
приводу засуджених, які не з'явились за викликом до інспекції без
поважних причин;

проведення початкових розшукових заходів засуджених осіб,
місцезнаходження яких невідоме, та передача матеріалів до органу
внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених;

надання дозволу на звільнення з роботи засуджених осіб за
власним бажанням протягом строку відбування покарання;

проведення інших заходів, передбачених законом.

1.5. Підрозділи інспекції для виконання покладених на них
функцій використовують гербову печатку та штамп, а працівники
інспекції мають право підпису документів, які учиняються під час
виконання покарання у виді виправних робіт.

1.6. Засуджені особи, які відбувають покарання у виді
виправних робіт, виконують обов'язки та користуються всіма правами
людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених законами
України та Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) і
встановлених вироком суду.

1.7. Покарання у виді виправних робіт відбувається на
підприємстві незалежно від форми власності за місцем роботи
засудженої особи (частина 1 статті 41 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ).

Виправні роботи у відповідності до статті 31 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) відбуваються за
місцем постійної роботи правопорушника (частина 2 статті 322
Кодексу України про адміністративні правопорушення).

1.8. Виконання покарання у виді виправних робіт здійснюється
на основі участі засуджених осіб у суспільно корисній праці і
контролю за їхньою поведінкою відповідно до вимог
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) (частина 2
статті 41 Кримінально-виконавчого кодексу України).

1.9. Вирок суду приводиться до виконання не пізніше
десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або
звернення його до виконання (частина 4 статті 41
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.10. Основними засобами виправлення і виховання осіб,
засуджених до виправних робіт, є суспільно корисна праця,
соціально-виховна робота, виконання порядку відбування покарання,
загальноосвітнє та професійно-технічне навчання, громадський вплив
та контроль за їхньою поведінкою відповідно до вимог
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ). Щодо
неповнолітніх забезпечується належний нагляд за їх поведінкою,
трудовою дисципліною та одержанням ними виробничої кваліфікації.

2. Функції, які здійснюють працівники інспекції під
час виконання покарання у виді виправних робіт

Під час виконання вироку суду, що набрав законної сили,
іншого рішення суду, а також закону України про амністію та акту
помилування стосовно осіб, засуджених до виправних робіт,
працівники інспекції здійснюють такі функції:

2.1. Ведуть облік засуджених осіб.

2.2. Роз'яснюють порядок та умови відбування покарання.

2.3. Здійснюють контроль за додержанням порядку та умов
відбування покарання засудженими особами і власником підприємства
за місцем роботи засуджених осіб.

2.4. Беруть участь у виховній роботі із засудженими особами,
проводять індивідуальні бесіди з ними, уживають заходів щодо
організації індивідуального шефства над неповнолітніми (якщо з
даного питання є рішення суду), проводять роз'яснювальну роботу з
батьками засуджених неповнолітніх.

2.5. Уносять подання до відповідних органів внутрішніх справ
щодо здійснення приводу засуджених осіб, які не з'явилися за
викликом до інспекції без поважних причин.

2.6. Організовують початкові розшукові заходи засуджених
осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилають матеріали до
органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених
осіб.

2.7. Застосовують до засуджених осіб установлені
законодавством заходи заохочення і стягнення.

2.8. Перевіряють обґрунтованість заяви засудженої особи про
звільнення з роботи за власним бажанням та за наявності довідки з
нового місця роботи про можливість її працевлаштування, виносять
постанови (додаток 31 до цієї Інструкції) про дозвіл або відмову у
звільненні.

2.9. Дають дозвіл на звільнення з роботи засуджених осіб за
власним бажанням протягом строку відбування ними покарання.

2.10. Контролюють поведінку осіб, засуджених до виправних
робіт, з цією метою один раз на три місяці направляють до органів
внутрішніх справ запити про те, чи притягувалися засуджені особи
до адміністративної відповідальності.

2.11. Один раз на шість місяців направляють вимоги до
підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті з метою з'ясування випадків учинення засудженими
особами нових злочинів. Отримані відповіді зберігаються в особових
справах засуджених осіб.

2.12. Направляють через відповідні центри зайнятості
населення на роботу осіб, засуджених до виправних робіт, які на
час виконання вироку не працюють або були звільнені з роботи у
відповідності до законодавства про працю (додаток 32 до цієї
Інструкції).

2.13. Здійснюють контроль за правильністю і своєчасністю
відрахувань із заробітку засуджених осіб і перерахуванням
відрахованих сум у дохід держави.

2.14. Здійснюють, у разі потреби, контрольні перевірки за
місцем роботи засуджених осіб не менше ніж два рази протягом
строку відбування покарання. За результатами перевірки складають
акт (додаток 33 до цієї Інструкції) у двох примірниках, один з
яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про
ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі
засудженої особи та використовується для контролю за усуненням
виявлених недоліків.

2.15. У разі систематичного неправильного або несвоєчасного
відрахування сум із заробітку засудженої особи, а також
невиконання інших вимог Кримінально-виконавчого кодексу України
надсилають матеріали прокуророві для вирішення питання про
притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом
(частина 2 статті 44 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ). Копії цих матеріалів долучаються до особової справи
засудженої особи.

2.16. Підтримують постійні контакти з власниками підприємств
та трудовими колективами з метою своєчасного отримання інформації
про застосування до засуджених осіб заходів заохочення, стягнення,
звільнення з роботи.

2.17. Постійно підтримують контакти з кримінальною міліцією у
справах неповнолітніх та службою у справах неповнолітніх при
міських та районних держадміністраціях.

2.18. Проводять аналіз роботи щодо виконання покарання у виді
виправних робіт та в необхідних випадках уносять пропозиції
керівництву інспекції з метою її удосконалення.

2.19. Відповідно до статті 84 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) надсилають до суду подання про звільнення від
покарання осіб, які під час його відбування згідно з медичним
висновком захворіли на психічну чи іншу тяжку хворобу, що
перешкоджає відбуванню призначеного судом покарання.

2.20. Надсилають до суду подання щодо осіб, які під час
відбування покарання стали непрацездатними, про заміну покарання у
виді виправних робіт штрафом (частина 5 статті 42
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

2.21. Надсилають до суду подання про звільнення від
відбування покарання стосовно осіб, які після постановлення вироку
суду досягли пенсійного віку, а також жінок, які стали вагітними
(частина 6 статті 42 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

2.22. Відповідно до частини п'ятої статті 46
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) у разі
ухилення засуджених осіб від відбування покарання у виді виправних
робіт надсилають прокуророві матеріали для вирішення питання про
притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності відповідно
до частини другої статті 389 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ). Копії цих матеріалів долучаються до особової справи
засудженої особи.

2.23. За зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці
засудженим особам зараховують час щорічної відпустки у строк
відбування покарання (частина 2 статті 46 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ).

2.24. За зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці
надсилають до суду матеріали на засуджену особу щодо
умовно-дострокового звільнення її від покарання або заміни
невідбутої частини покарання штрафом.

2.25. У разі потреби дають дозвіл засудженій особі на виїзд
за межі України.

2.26. Установлюють періодичність та дні проведення реєстрації
засуджених осіб та проводять реєстрацію таких засуджених осіб
(частина 3 статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

3. Функції органів внутрішніх справ з проведення
індивідуально-профілактичної роботи за місцем
проживання осіб, засуджених до покарання у виді
виправних робіт

3.1. При проведенні індивідуально-профілактичної роботи з
особами, засудженими до покарання у виді виправних робіт, органи
внутрішніх справ виконують:

3.1.1. Постанови суду та подання інспекції про розшук
засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме (частина 5 статті
41 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.1.2. Подання про привід засуджених осіб, які не з'явилися
за викликом до інспекції без поважних причин (частина 5 статті 41
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.1.3. Постанови судів про привід засуджених осіб, які
ухиляються від явки до них у зв'язку з розглядом кримінальних
справ за ухилення від відбування покарання у виді виправних робіт.

3.2. Здійснюють:

3.2.1. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, осіб, які притягнуті до
кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання
у виді виправних робіт.

3.2.2. Затримання і конвоювання в порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, осіб, засуджених до
покарання у виді виправних робіт, розшук яких оголошено у зв'язку
з ухиленням від відбування покарання (частина 7 статті 46
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.3. Підрозділи інформаційних технологій головних управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті за запитами працівників інспекції безоплатно надають
інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або
адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають
на обліку в інспекції.

3.4. Після порушення кримінальної справи стосовно особи, яка
відбуває покарання у виді виправних робіт, слідчий або орган
дізнання протягом 10 днів після встановлення факту засудження
направляють до підрозділу інспекції, у якому засуджена особа
перебуває на обліку, копію постанови про порушення кримінальної
справи та інформацію про обрання запобіжного заходу стосовно такої
особи.

3.5. Працівники служби дільничних інспекторів міліції та
кримінальної міліції у справах неповнолітніх міських та районних
органів внутрішніх справ:

3.5.1. Ведуть облік осіб, засуджених до покарання у виді
виправних робіт.

3.5.2. Проводять із засудженими особами
індивідуально-профілактичну роботу, спрямовану на їх виправлення,
попередження порушення громадського порядку та інших прав
громадян, а також учинення ними нових злочинів.

3.5.3. Щомісяця здійснюють перевірки за місцем проживання
засуджених осіб, про результати яких у кінці кожного кварталу
письмовою довідкою, окремо щодо кожної засудженої особи,
інформують інспекцію і обов'язково додають до неї матеріали
перевірки (пояснення засудженої особи, рапорти та ін.), які
долучаються до особової справи засудженої особи.

3.5.4. У разі встановлення факту притягнення до
адміністративної відповідальності засудженої особи письмово
повідомляють про це інспекцію та вносять відповідні записи до
алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких здійснюється
профілактична робота.

4. Порядок прийняття до виконання вироків суду
стосовно осіб, засуджених до покарань у виді
виправних робіт, та їх облік

4.1. Вирок суду, який набрав законної сили, інше рішення суду
стосовно осіб, засуджених до виправних робіт, приводяться до
виконання не пізніше десятиденного строку з дня набрання ними
законної сили або звернення їх до виконання (частина 4 статті 41
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

4.2. Документом, що підтверджує наявність підстав для
притягнення засудженої особи до відбування виправних робіт, є
копія вироку (постанови, ухвали) суду та розпорядження про його
виконання, які завірені підписом судді та печаткою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 2. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. Та принципи кримінального права 5

  Документ
  Костщький М. В.- доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, дійсний член Академії правових наук України, заслужений юрист України;
 5. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній

Другие похожие документы..