Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экон...полностью>>
'Анкета'
в рамках контроля и мониторинга исполнения мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставлени...полностью>>
'Конкурс'
2. Ты рассказываешь другу, о своих ощущениях и чувствах, испытанных при посещении комнаты страха. Ты сравниваешь своё поведение с поведением животных...полностью>>
'Доклад'
Основная цель публичного доклада - повышение уровня информационной открытости и прозрачности школы в глазах широкой общественности. Такой вид взаимоде...полностью>>

Факультативний курс "Школа олімпійського резерву з програмування" має на меті формування в учнів знань І вироблення вмінь для

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Школа олімпійського резерву з програмування

(Автор: Лисенко Т.І.)

Пояснювальна записка

Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань і вироблення вмінь для:

 1. грамотної постановки задач, формалізованого опису моделей і методів розв’язання задач;

 2. побудови й опису алгоритмів розв’язання прикладних задач;

 3. ретельного планування та логічного обґрунтування розв’язання задачі;

 4. складання та налагоджування програм розв’язання прикладних задач;

 5. складання програм обробки даних загального призначення;

 6. використання можливостей сучасних комп’ютерів для розв’язання задач.

Вивчення курсу сплановано на 3 роки (9-11 класи) по 2 години на тиждень всього 210 годин.

Головна мета курсу – оволодіння учнями технікою доказових міркувань при аналізі алгоритмів і побудові планів розв’язання задач.

Курс поділений на дві частини:

 1. введення в програмування;

 2. розроблення й аналіз алгоритмів.

У першій частині курсу учні одержують початкові знання, уміння, навички, необхідні для розв’язання задач, знайомляться з методами складання простих програм. У залежності від бажання учнів і початкових навичок на першому етапі відбувається опанування основами програмування однією з мов за вибором учня: Turbo Pascal 7.0 або Borland C++ 3.1.

У другій частині курсу учні використовують комп’ютер як інструмент для самостійного розв’язання прикладних задач з математики, інформатики, фізики, для постановки комп’ютерних та обчислювальних експериментів. Учні знайомляться зі стандартними алгоритмами з різних розділів математики: лінійного програмування, обчислювальної геометрії, теорії графів тощо. Розглядаються основні підходи до розроблення й аналізу алгоритмів, вибору оптимальних методів розв’язання задач.

У результаті навчання в школі олімпійського резерву

Учні повинні знати:

 • базові алгоритмічні структури, поняття математичної моделі задачі, алгоритму, програми;

 • основні конструкції обраної мови програмування;

 • алгоритми розв’язання базових задач;

 • прийоми ефективного використання комп’ютерних ресурсів при розв’язанні базових задач;

учні повинні вміти:

 • виявляти й усувати неоднозначність в умовах задач;

 • будувати математичну модель задачі;

 • розробляти алгоритми та складати програми для розв’язання задач, як базових, так і однакових за рівнем складності;

 • формулювати технічні умови для розв’язання задач;

 • налагоджувати та тестувати програми.

ІІ. Тематичне планування навчального матеріалу:

І рік навчання

Основи програмування мовою TURBO PASCAL (70 год.)

Тема 1. Мова програмування TURBO PASCAL(10 год.)

Поняття про мови програмування, їх класифікація. Мова програмування TURBO PASCAL.

Середовище програмування. Можливості використання вбудованого редактора.

Структура програми мовою TURBO PASCAL. Операції виведення.

Постійні та змінні величини. Типи постійних i змінних величин. Операції введення-виведення та присвоєння.

Стандартні математичні операції та функції. Запис математичних виразів.

Оформлення екрану при роботі з програмою. Коментарі в програмі.

Тема 2. Базові структури мови програмування(10 год.)

Оператори управління. Оператор розгалуження та безумовного переходу. Проста і складена умови.

Оператор множинного вибору.

Цикли. Організація циклів.

Тема 3. Робота з файлами(6 год.)

Текстові файли. Опрацювання текстових файлів.

Тема 4. Структуровані типи даних (14 год.)

Масиви. Одновимірний масив. Опрацювання елементів одновимірного масиву.

Двовимірний масив. Опрацювання елементів двовимірного масиву.

Організація пошуку елементів із заданими властивостями в масивах.

Найпростіші алгоритми сортування масивів: метод “бульбашки”, метод прямої вибірки.

Рядкові дані. Процедури та функції опрацювання рядкових величин.

Записи. Масиви записів.

Тема 5. Процедури та функції(10 год.)

Підпрограми. Процедури в мові TURBO PASCAL. Структура процедури. Підпрограми-функцiї. Структура функції. Поняття рекурсії.

Практикум (20 год.)

І рік навчання

Основи програмування мовою C++

Тема 1. Мова програмування С++ (10 год.)

Поняття про мови програмування, їх класифiкацiя. Мова програмування С++. Середовище програмування Borland C++ версії 3.1. Можливості використання вбудованого редактора. Структура програми мовою С++. Використання заголовкових файлів.

Операції виведення. Виведення текстових і числових значень. Постійні та змінні величини. Типи постійних i змінних величин. Операції введення та присвоєння. Стандартні математичні операції й основні математичні функції. Правила запису математичних виразів.

Оформлення екрану при роботі з програмою. Коментарі в програмі.

Тема 2. Базові структури мови програмування (10 год.)

Оператори управління. Оператор безумовного переходу.

Оператор розгалуження. Проста і складена умови. Тернарний оператор. Оператор множинного вибору.

Цикли. Організація циклів. Керування циклами за допомогою операторів break, continue.

Тема 3. Робота з файлами(4 год.)

Текстові файли. Створення й опрацювання текстових файлів.

Тема 4. Структуровані типи даних(16 год.)

Масиви. Одновимірний масив. Опрацювання елементів одновимірного масиву.

Двовимірний масив. Опрацювання елементів двовимірного масиву.

Організація пошуку елементів із заданими властивостями в масивах. Найпростіші алгоритми сортування масивів: метод “бульбашки”, метод прямої вибірки. Рядкові данi (символьні масиви). Функції обробки рядкових величин. Структури. Масиви структур. Вказівники та масиви. Операції над вказівниками.

Тема 5. Функції (10 год.)

Пiдпрограми-функцiї. Структура функції. Область видимості змінних. Локальні та глобальні змінні. Передача значень копіюванням та за адресою. Автоматичні та статичні змінні. Поняття рекурсії.

Практикум (20 год.)

Розроблення та аналіз алгоритмів

ІІ рік навчання

Спільна частина програми для обох груп програмістів

Тема 6. Динамічне виділення пам’яті (10 год.)

Потреба у динамічному виділенні пам’яті. Виділення та звільнення пам’яті. Контроль за виділенням пам’яті.

Задачі на опрацювання великих обсягів даних. Опрацювання лінійних і двовимірних масивів невідомого розміру.

Тема 7. Опрацювання довгих чисел (10 год.)

Поняття довгого числа. Використання числових і символьних масивів для подання довгого числа. Математичні дії з довгими числами: додавання, множення, віднімання, остача від ділення. Перевірка довгих чисел на простоту. Обчислення факторіалів і степенів з використанням довгих чисел.

Тема 8. Елементи обчислювальної геометрії (10 год.)

Основні формули аналітичної геометрії. Знаходження довжини відрізку в n-вимірному просторі. Відстань від точки до прямої. Координати точок перетину відрізків і прямих. Рівняння прямої, кола, площини.

Знаходження площі багатокутника. Метод триангуляції. Метод трапецій.

Перевірка опуклості багатокутника.

Векторна геометрія. Колінеарність векторів. Перевірка належності точок прямій.

Ліві та праві трійки векторів. Знаходження порядку обходу вершин опуклого багатокутника. Задача про Едемський сад.

Задачі мінімізації в геометричній інтерпретації.

Тема 9. “Жадібні” алгоритми (10 год.)

Поняття “жадібного” алгоритму. Теоретичні основи “жадібних” алгоритмів. Переваги та недоліки “жадібних” алгоритмів.

Класичні приклади “жадібних” алгоритмів. Задача про вкладання рюкзака.

Розв’язання задач із застосуванням “жадібних” алгоритмів. Геометричні, транспортні, економічні задачі.

Тема 10. Синтаксичний розбір і лексичний аналіз виразів(10 год.)

Розділення виразів на складові частини. Опрацювання текстів і сортування окремих елементів тексту.

Аналіз, перетворення й обчислення виразів. Перевірка коректності запису математичних виразів. Калькуляторні задачі.

Постфіксна система запису математичних виразів (польська нотація). Алгоритм RРN-калькулятора.

Практикум (20 год.)

ІІІ рік навчання

Тема 11. Алгоритми на графах (10 год.)

Основні поняття теорії графів. Матричне подання графів. Матриця зв’язності та матриця відстаней на графі. Пошук найкоротших шляхів та оптимальних маршрутів у графах. Алгоритм Дейкстри. Метод Беллмона. Знаходження мінімального остовного дерева графа за алгоритмом Прима-Краскала. Перевірка зв’язності графів. Алгоритм Тарьяна знаходження найменшого спільного пращура. Поняття про NP-повні задачі. Аналіз алгоритмів розв’язання NP-повних задач. Задача про найменше вершинне покриття.

Тема 12. Комбінаторні задачі (10 год.)

Основні поняття комбінаторики. Поняття комбінаторної задачі. Перестановки. Підрахунок кількості можливих перестановок. Організація перестановок. Розміщення та сполучення. Підрахунок кількості. Організація знаходження всіх можливих розміщень і сполучень. Методи організації повного перебору.

Тема 13. Методи перебору з відсіканням гілок (10 год.)

Метод гілок і границь. Обмеження варіантів перебору. Алгоритми пошуку з повертанням. Задача про розстановку дужок. Задача про гамільтонові шляхи на графі.

Пошук у ширину на графах. Пошук в глибину на графах.

Тема 14. Динамічне програмування (10 год.)

Поняття про динамічне програмування. Основні підходи до розв’язання задач методом динамічного програмування. Матричне числення. Перемноження декількох матриць. Знаходження найбільшої спільної підпослідовності множин. Визначення оптимальної тріангуляції багатокутника. Задачі лінійного програмування. Симплекс-метод розв’язання задач економічного планування.

Тема 15. Пошук та сортування (10 год.)

Алгоритми пошуку: бінарний пошук, алгоритм Бойера-Мура, алгоритм ЗСУВ-І, наближений пошук.

Методи впорядкування масивів: вставка, “вичерпування”, метод Шелла, пірамідальне упорядкування.

Швидке впорядкування. Опис і робота швидкого впорядкування.

Практикум (20 год.)

Література

 1. Алкок Д. Язык Паскаль в иллюстрациях. – М.: Мир, 1991.

 2. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

 3. Брудно А.Л., Каплан Л.И. Московские олимпиады по программированию. – М.: Наука, 1990.

 4. Васюкова Н.Д., Тюляева В.В. Практикум по основам программирования. Язык Паскаль. – М.: Высшая школа, 1991.

 5. Грузман М.З. Эвристика в информатике. – Винница: Арбат, 1998.

 6. Дьюхарст С., Старк К. Программирование на С++. – К.: ДиаСофт, 1993.

 7. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1991.

 8. Касьянов В.Н., Сабельфельд В.К. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ. – М.: Наука, 1986.

 9. Кнут Д.Э. Искусство программирования: Пер. с англ. – Т. 1: Основные алгоритмы: Уч. пособ. – 3-е изд. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.

 10. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978.

 11. Мишалов В.О. Динамічне програмування – це шлях до оптимальності // Інформатика. – 2000. – № 41 (89).

 12. Поттс С., Монк Т.С. Borland C++ в примерах. – Минск: Попурри, 1996.

 13. Страуструп Б. Язык программирования С++. – К.: ДиаСофт, 1993.

 14. Черняхівський В.В. Збірник задач з основ алгоритмізації. – Львів: ВНТЛ, 1997.

 15. Шестаков А.П. Задачи на длинную арифметику // Информатика и образование. –1999. – № 8. – С. 28 33.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Запоріжжя: Прем'єр, 2003. 304 с. I8Вn 966-685-066-4

  Документ
  У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків.
 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (1)

  Документ
  У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків.
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (2)

  Документ
  головний спеціаліст Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України Н. Прокопенко, завідувачка сектору Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України О.
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 5. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації

Другие похожие документы..