Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Аналіз загибелі людей на водних об’єктах району у 2004 році показав, що грубі порушення правил охорони життя людей продовжують призводити до трагічни...полностью>>
'Рассказ'
С 11 по 30 апреля 2011 года в МОУ «Гостищевская СОШ» с 3 по 11 класс был проведен Урок Мужества, посвященный 25-летней годовщине со дня аварии на Чер...полностью>>
'Документ'
У дитини 6—7 років процеси збудження переважають над гальмуванням; чим менша дитина, тим більше гальмування. Тому у дітей 6 років мимовільна увага пе...полностью>>
'Документ'
Описывая различные военные походы, Шалманесер утверждает, что победы свои он одерживал с помощью оружия, врученного ему богами: "Я воевал с Могу...полностью>>

Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Кіровоградський обласний загальноосвітній

навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю

(гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

Контрольні завдання і теми
другого та третього етапів
Всеукраїнського конкурсу – захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України

(хіміко-біологічне відділення)

Кіровоград
2009

Посібник: Контрольні завдання і теми другого та третього етапів
Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (хіміко-біологічне відділення). – Кіровоград, 2009. – 16 с.

Відповідальна за випуск Філянт С. В., заступник директора Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія – інтернат – школа мистецтв).

Упорядник: Касяненко А. М. , методист Малої академії наук учнівської молоді.

У посібнику розглянуто етапи підготовки до написання науково-дослідницьких робіт, умови контрольних робіт з базової дисципліни ІІ (обласного) та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
у 2008/2009 н.р. Подано орієнтовну тематику науково-дослідницьких робіт.

Посібник рекомендовано для вчителів, організаторів і науково-педагогічних керівників хіміко-біологічного напряму МАН та наукових товариств, а також для учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

Зміст

1. Основні аспекти написання науково-дослідницької роботи…………...4

2. Контрольна робота з біології для абітурієнтів МАН учнівської молоді

(8-9 класи)………………………………………………………………………….9

3. Підсумкова контрольна робота з біології на ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (10-11класи)……………………………………………………………………....10

4. Підсумкова контрольна робота з біології на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (9-11 класи)……..11

5. Підсумкова контрольна робота з хімії на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (9-11 класи)……..17

6. Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт

6.1. Секція «Хімія»…………………………………………………………21

6.2. Секція «Лісове господарство»…………………………………….......22

6.3. Секція «Загальна біологія та біологія людини»……………………...24

6.4. Секція «Сільське господарство»…………………………………........26
6.5. Секція «Медицина»………………………………………………….…28
6.6. Секція «Ботаніка та зоологія»………………………………………....30

Основні аспекти написання науково-дослідницької роботи

Наукове дослідження – це процес вироблення нових знань, який характеризується об’єктивністю, доказовістю, точністю і можливістю відтворення.

Основні етапи підготовки науково-дослідницької учнівської роботи:

 • вибір і закріплення теми;

 • складання бібліографії, ознайомлення з літературою;

 • розробка плану, складання графіка написання роботи;

 • виконання календарного графіка написання наукової учнівської роботи і представлення вчителю тексту для ознайомлення;

 • виконання зауважень вчителя, оформлення роботи та підготовка її до захисту;

 • захист наукової учнівської роботи.

Назва наукової роботи повинна бути:

 • актуальною, недостатньо вивченою, викликати інтерес юного науковця;

 • лаконічною, місткою та відповідати стильовим вимогам;

 • точно вказувати на тему та відображати основну проблематику;

 • сформульована в межах 5±2 компонентів.

Назва наукової роботи неможлива:

 • у формі запитання;

 • як перелік якихось проблем;

 • розпочинатися словами: “До питання…”, “До проблеми…” тощо;

 • називатися іншомовними словами, якщо без них можна обійтися, знайшовши потрібний лексичний відповідник в українській мові.

Для з’ясування стану розроблення обраної теми складається короткий огляд літератури. Ознайомлення з опублікованими з теми роботи науковими працями починається відразу після розроблення ідеї, тобто задуму наукового дослідження.

Відбір літератури необхідно проводити, ретельно дотримуючись бібліографічних вимог: правильно і повністю записувати автора, назву роботи, місце видання, назву видавництва, рік видання. Все це буде потрібним для складання списку використаної літератури, який є невід”ємною частиною роботи.

Після того, як переглянуто всю наявну на даний момент літературу, можна приступити до “повільного” читання, до глибшого її вивчення, переходячи від простого до складнішого. Треба починати опрацювання книг, згодом — статей; спочатку вивчати вітчизняні джерела, а потім — іноземну літературу.

При читанні відібраної літератури треба робити помітки ( бажано на одному боці аркуша стандартного формату ), що дає змогу надалі компонувати матеріал у будь-якому порядку. Науковий працівник у пошуку літератури повинен спочатку з’ясувати перелік періодичних видань, від яких можна сподіватися потрібної інформації.

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. Паралельно обдумуйте знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства з чужими працями, стануть основою для отримання нового знання. Звичайно, використовується не вся інформація, що міститься в певному джерелі, а лише та, яка безпосередньо стосується теми дослідження і тому найбільш цінна й корисна.

Потрібно добирати тільки наукові факти. Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна, точність, об’єктивність і достовірність.

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати. Органічно вплетені в текст наукової роботи, вони становлять невід’ємну його частину. Цитати використовуються для того, аби без перекручень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору тощо. Вони слугують необхідною опорою авторові наукового дослідження у процесі аналізу та синтезу інформації. Відштовхуючись від їх змісту, можна створити систему переконливих доказів, потрібних для об’єктивної характеристики явища, яке вивчається. Цитати можуть використовуватися і для підкріплення окремих тверджень самого автора роботи.

Тільки тоді, коли буде підібрана і опрацьована основна література, можна приступати до складання плану наукової роботи. Для роботи над текстом можна скласти розгорнутий план ( до кожного головного питання, яке є назвою розділу, необхідно зробити ряд підпунктів, які б розкривали його зміст), який допоможе глибше висвітлити тему, чітко і в логічній послідовності викласти матеріал, уникнути повторень. План затверджується вчителем-науковим керівником.

Робочий план має довільну форму. Як правило, це план - рубрикатор, що складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об’єднаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити досліджувану проблему в різних варіантах.

Композиція наукової праці з такими основними елементами:

 1. зміст;

 2. перелік умовних позначень (за потреби);

 3. вступ;

 4. розділи основної частини;

 5. загальні висновки;

 6. бібліографія;

 7. додатки (за потреби);

 8. допоміжні покажчики.

Зміст подають на початку наукової роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

У вступі звичайно обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, зазначають обраний метод (або методи) дослідження, теоретичну цінність і прикладну значущість отриманих результатів.

Основна частина наукової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова зі стислим описом обраного напрямку й обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

Підсумкові дані розрахунків доцільно оформлювати у вигляді таблиць і графіків. Найважливіші з них слід винести як плакат на захист наукової роботи.

Зіставлення результатів розрахунків та експериментів виносять в окремий підрозділ, бо вони є завершальними для обох частин наукової роботи. Тільки після такого зіставлення експери­ментальна частина роботи буде повноцінною. Матеріали про впровадження результатів досліджень також обов’язково виділяють в окремий підрозділ.

Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із лаконічним викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від незначних подробиць.

У розділах основної частини подають:

 • огляд літератури з теми і вибір напрямків досліджень;

 • виклад загальної методики і основних методів досліджень;

 • експериментальну частину і методику досліджень;

 • проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Загальні висновки наукової роботи виконують роль закінчення, зумовленого логікою проведення дослідження у формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації.

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в науковій роботі, із формулюванням розв’язаної наукової проблеми (завдання) та значення її для науки та практики. Далі подають висновки й рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. Перший пункт висновків має дати стислу оцінку стану питання. Потім у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями, наголошують на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовують їх достовірність.

Після загальних висновків заведено вміщувати бібліографічний список вико­ристаної літератури — одну із суттєвих частин наукової роботи, яка відображає самостійність творчої роботи учня.

Учень зобов’язаний посилатися на джерела, з котрих у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розроблення власних проблем, задач, питань.

Допоміжні або додаткові матеріали, що переобтяжують текст основної частини наукової роботи, але потрібні для повноти її сприйняття, доцільно вносили до додатків.

Наукову роботу часом супроводжують допоміжні покажчики, розміщені після додатків або на їх місці, якщо немає останніх. Найпоширенішими є алфавітно-предметні покажчики, тобто перелік основних понять, що зустрічаються в тексті, із зазначенням сторінок, де вони згадуються.

Рубрикація тексту наукової роботи — це поділ його на складові частини. Вона віддзеркалює схему наукового дослідження і передбачає чіткий поділ рукопису на окремі логічно співпідпорядковані частини.

Найпростішою рубрикою є абзац — відступ управо на початковому рядку кожної частини тексту.

У кожному абзаці треба дотримуватися систематичності та послідовності викладу фактів, внутрішньої логіки їх висвітлення, яка значною мірою визначається характером тексту.

Заголовки розділів і підрозділів наукової роботи повинні точно відбивати зміст викладеного в них тексту.

Оскільки наукова робота є насамперед кваліфікаційною працею, її мові і стилю слід приділити дуже серйозну увагу.

Для наукового тексту характерні смислова завершеність, цілісність і зв’язність.

Найважливіший засіб вираження логічних зв’язків – спеціальні функціонально-синтаксичні засоби, що вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже і т.ін.), заперечення (проте, тим часом, але, тоді як, одначе, аж ніяк), причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), перехід від однієї думки до іншої (раніше, ніж перейти до..., звернімося до.... розглянемо, зупинимось на..., розглянувши..., перейдемо до..., треба зупинитися на..., варто розглянути...), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати...)

Загальні вимоги до оформлення наукової роботи

Наукову роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203 x 288 до 210 x 297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм., з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка друкарської машини чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини наукової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину наукової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..

Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Контрольна робота для абітурієнтів МАН учнівської молоді

8 клас

І рівень

1. Із чого виростає коробочка (А) та доросла особина (Б) у мохів?

а) із спори; б) із зиготи; в) із дорослої рослини.

2. Для гороху (А) та пшениці (Б) характерний ріст:

а) верхівковий; б) вставний; в) бічний.

3. У життєвому циклі переважає гаметофіт (А), спорофіт (Б) у:

а) хвощеподібних; б) папоротеподібних;

в) голонасінних; г)покритонасінних.

4. Скільки пар грудних (А) та черевних (Б) ніг у рака?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.

5. Які ви знаєте типи червів ?

6. Із яких камер складається серце земноводних?

а) передсердя; б)ліве передсердя; в)праве передсердя;

г) шлуночок; д) лівий шлуночок; е) правий шлуночок.

ІІ рівень

1. Складіть схему життєвого циклу аскариди людської.

ІІІ рівень

 1. Чому покритонасінні на сьогодні заняли панівне місце серед інших рослин?

9 клас

І рівень

1. Плоским черв”яком є:

а) медична п”явка ; б) бичачий ціп”як;

в) людська аскарида; г) планарія біла.

2. Що є джерелом зараження великої рогатої худоби (А) та людини (Б) бичачим ціп’яком?

а) яйця ; б) фінна; в) личинка.

3. Які із перерахованих залоз відносяться до залоз внутрішньої секреції?

а) слинні; б) щитовидна; в) гіпофіз; г) шлункові; д) печінка.

4. Які із перерахованих залоз відносяться до залоз зовнішної секреції?

а) слинні; б) наднирники; в) підшлункова; г) шлункові;

д) печінка.

5. Із яких шарів складається шкіра людини?

6. Що таке рецептор?

ІІ рівень

1. Складіть схему: „ Класифікація земноводних” з вказанням представників.

ІІІ рівень

1. Які переваги дає тваринним організмам чотирикамерне серце в порівнянні з трикамерним?

Підсумкова контрольна робота на ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

10 клас

І рівень

1. Перерахуйте основні ознаки живих організмів.

2. Які організми складають тіло лишайника?

а) зелені водорості; б) синьо-зелені водорості;

в) бурі водорості; г) гіфи грибів-паразитів;

д) гіфи грибів-сапротрофів.

3. Що таке рецептор?

ІІ рівень

1. Порівняйте скелет риби і земноводних.

2. Опишіть в вигляді схеми особливості будови та функції шарів шкіри.

3. Які ви знаєте види хромосом?

ІІІ рівень

1. Які органели називаються напівавтономними і чому?

2. Охарактеризуйте, пов”язуючи особливості будови і виконувані функції, меристематичну, покривну та провідну тканини.

3. Розв”яжіть задачу.

Дано білок, маса якого 24000. Знайти вагу та довжину гена, що кодує цей білок.

11 клас

І рівень

1. Які ви знаєте зони кореня? Їх функції.

2. Які типи руху клітин властиві для найпростіших:

а) війчастий; б) дхгутиковий;

в) м”язовий; г) амебоїдний.

3. Дайте визначеня поняттю „фагоцитоз”

ІІ рівень

1. Які ознаки відрізняють тип молюсків від інших типів тварин?

2. Де починається (А) і де закінчується (Б) велике (1) та мале (2) кола кровообігу?

а) лівий шлуночок; б) ліве передсердя;

в) правий шлуночок; г) праве передсердя.

3. Опишіть в вигляді таблиці особливості просторової структури білків.

ІІІ рівень

1. Опишіть особливості будови та еволюційного розвитку кровоносної системи у тварин.

2. Порівняйте особливості будови та виконувані функції двомембранних органел.

3. Розв”яжіть задачу.

В пологовому будинку переплутали двох новонароджених хлопчиків: Сергія - ІІ група крові та Івана – І група крові. Є дві пари батьків: перша – мати має ІІ групу крові , а батько – ІІІ; друга пара – мати має І групу, а батько – ІУ групу. Встановіть, хто є батьками хлопчиків.

Підсумкова контрольна робота на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Біологія, 9 клас

І рівень

1.Назвіть прізвища вчених, які:

1.1.Ввів поняття «вид».

1.2.Відкрив подвійне запліднення.

1.3.Відкрив клітини.

1.4.Ввів бінарну номенклатуру.

2.Назвіть клас, до якого належать:

2.1.Електричний скат.

2.2.Горобина.

2.3.Беззубка.

2.4.Дощовий черв’як.

3.Хто є збудником наступних хвороб:

3.1.СНІД.

3.2.Сифіліс.

3.3.Дезинтерія.

3.4.Сонної хвороби.

ІІ рівень

4.Дайте визначення термінам:

4.1.Сім’ядоля.

4.2.Різоїд.

4.3.Гомеостаз.

4.4.Систола.

5. Виберіть місця синтезу наступних речовин з перелічених варіантів (а - ж):

5.1. Тироксин.

5.2. Соматотропін ( гормон росту).

5.3. Інсулін.

5.4.Адреналін.

а)гіпофіз; б)щитовидна залоза; в)підшлункова залоза; г)яєчник;
д) сім’яник; е) надниркова залоза; ж) епіфіз.

6.Виберіть правильні відповіді:

6.1.Епітелій, що вистилає шлунок:

а) одношаровий; б) зроговілий; в) багатошаровий; г) миготливий.

6.2.Перші ссавці виникли у:

а) тріасі; б) крейді; в) силурі; г) неогені.

6.3.Ендосперм яблуні є:

а) гаплоїдним; б) диплоїдним; в) триплоїдним; г) тетраплоїдним.

6.4. Не мають джгутикових стадій:

а) зелені водорості; б) червоні водорості; в) евгленові водорості;
г) бурі водорості.

ІІІ рівень

1. Опишіть фази серцевого циклу людини.

2. Опишіть перебіг подвійного запліднення покритонасінних.

3. Перелічіть пристосування птахів до польоту.

Біологія, 10 клас

І рівень

1.Назвіть прізвища вчених, які:

1.1.Є автором клітинної теорії.

1.2.Відкрив ефект дрейфу генів.

1.3.Відкрив явище фагоцитозу.

1.4.Сформулював поняття про стабілізуючий добір.

2.Назвіть ряд, до якого належать:

2.1.Верблюд.

2.2.Карась.

2.3.Малярійний комар.

2.4.Снігур.

3.Хто є збудником наступних хвороб:

3.1.СНІД.

3.2.Сифіліс.

3.3.Дезинтерія.

3.4.Сонної хвороби.

ІІ рівень

4.Дайте визначення термінам:

4.1.Капацитація.

4.2.Рекапітуляція.

4.3.Епістаз.

4.4.Редуценти.

5. Виберіть місця синтезу наступних речовин з перелічених варіантів (а - ж):

5.1.Тироксин.

5.2.Тестостерон.

5.3.Глюкагон.

5.4.Мелатонін.

а)гіпофіз; б)щитовидна залоза; в)підшлункова залоза; г)яєчник;
д) сім’яник; е) надниркова залоза; ж) епіфіз.

6.Виберіть правильні відповіді:

6.1.Епітелій, що вистилає шлунок:

а) одношаровий; б) зроговілий; в) багатошаровий; г) миготливий.

6.2. Перші квіткові рослини з’явилися у:

а) тріасі; б) крейді; в) силурі; г) неогені.

6.3.Антитіла синтезує:

а) В-лімфоцит; б) Т-лімфоцит; в) моноцит; г) нейтрофіл.

6.4. Трисомія по 21 хромосомі викликає:

а) синдром Клайнфельтера; б) полідактілію;
в) синдром ламкої Х-хромосоми; г) синдром Дауна.

ІІІ рівень

1.Фрагмент молекули ДНК містить 560 тимідилових нуклеотидів, що становить 28% загальної кількості.

Визначте : а) скільки в даному фрагменті аденілових , гуанілових і цитидилових нуклеотидів; б) розмір даного фрагмента.

2. Які функції виконують білки? Наведіть приклади.

3. Сучасні уявлення про будову вірусів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (1)

  Документ
  Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та про­гнозування потреб ринку праці ре­гіону в педагогічних кадрах із метою відповідного формування контин­генту учнів 89
 2. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .
 3. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Управління інноваційними процесами в гімназії. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами. Наради та засідання за участю директора.
 4. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 5. Олійник Алла Володимирівна. Голова журі Шмагало Ростислав Тарасович, декан факультету історії та теорії мистецтв Львівської національної академії мистецтв, подякував організаторам Всеукраїнського конкурс

  Конкурс
  14 квітня 2011 року в актовій залі обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради відбулося урочисте закриття Всеукраїнського

Другие похожие документы..