Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Показатель вариации делиться на 2 группы: 1) абсолютный и 2) относитнльный, к первым относят: размах вариации, сред лин отклон, сред квадр отклон, дис...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится «01» октября 2010 г. в 14 часов 30 минут, в конференц-зале на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссе...полностью>>
'Документ'
Секретарь: Уланова Н.В., начальник отдела переписи населения и демографической статистики Территориального органа Федеральной службы государственной ...полностью>>
'Научная работа'
Наличие необходимого количества публикаций учебно-методического характера (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, учебно-наглядные по...полностью>>

Договір n на відпуск паливно-мастильних матеріалів (пмм)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР N __
НА ВІДПУСК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ПММ)

м. ___________________

"___" ______________ 200_ р.

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів (ПММ) (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується організовувати та забезпечувати безперебійну заправку пальним та мастилами автотранспорту Покупця, а Покупець зобов'язується приймати й оплачувати надавані пально-мастильні матеріали (надалі іменуються "ПММ").

1.2. Асортимент, кількість (обсяг), ціна за відповідну одиницю виміру ПММ, строк, протягом якого Покупець зобов'язується отримати всю кількість ПММ, визначаються у специфікації, яка є Додатком N 1 до цього Договору (надалі іменується "специфікація").

1.3. Відпуск ПММ здійснюється у мережі автозаправних станцій Постачальника, перелік яких та детальна інформація про які міститься у додатку N ___ до цього Договору.

1.4. Постачальник на підтвердження свого обов'язку, що випливає з цього Договору, видає Покупцеві талони на всю кількість оплачених ПММ згідно з специфікацією в строк після ________________________. Примірники талонів містяться у додатку N ___ до цього Договору. Талони за цим Договором не є спеціальним платіжним засобом (платіжною карткою) у розумінні Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" і призначені виключно для підтвердження повноважень представників Покупця на отримання ПММ за цим Договором. Талони вважаються недійсними після закінчення строку отримання ПММ за цим Договором.

1.5. Для отримання частини ПММ від Постачальника представник Покупця – особа, у якої наявний відповідний талон, – звертається до будь-якої із автозаправних станцій, що належать до мережі Постачальника.

1.6. Відпуск ПММ Покупцеві (його представникам – особам, у яких наявні відповідні талони) здійснюється тільки після пред'явлення талонів. Наявність талона у особи, що звертається до Постачальника (до однієї із автозаправних станцій з мережі Постачальника) є підтвердженням повноважень такої особи на отримання ПММ за цим Договором. Ризик несприятливих наслідків пред'явлення талону неуповноваженою особою і, відповідно, отримання ПММ неналежним отримувачем несе Покупець, окрім тих випадків коли він завчасно і у належній формі повідомив Постачальника про анулювання талонів.

1.7. Граничний обсяг відпуску ПММ за цим Договором на одній автозаправній станції за одну календарну добу становить ____________________.

1.8. Право власності на ПММ, вказані у специфікації, виникає у Покупця з моменту отримання ПММ Покупцем відповідно до умов цього Договору. Ризик випадкового знищення (псування) ПММ до моменту їх отримання Покупцем несе Постачальник.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ

2.1. Постачальник організовує цілодобову заправку автотранспорту Покупця на автозаправних станціях, визначених у п. 1.3 цього Договору.

2.2. ПММ повинно відповідати ДСТУ, іншим чинним стандартам і технічним умовам на відповідний вид ПММ. Якість ПММ повинні підтверджувати сертифікати, оформлені належним чином.

2.3. За бажанням Покупця, Постачальник проводить заміну однієї марки ПММ, вказаної в талоні, на іншу. При цьому перерахунок проводиться за цінами, діючими на момент такої заміни. Порядок заміни в такому випадку деталізований у Додатку N ___ до цього Договору.

2.4. У разі розкрадання, втрати талонів тощо Покупець зобов'язаний негайно шляхом ____________ повідомити про це Постачальника та заявити Постачальнику про анулювання талонів. Несприятливі наслідки порушення Покупцем цього обов'язку покладаються на Покупця.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Покупець оплачує Постачальникові вартість ПММ, вказаних у специфікації, на підставі _________________ протягом ____ календарних днів з моменту ________________________.

3.2. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом __________________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Постачальник зобов'язаний за порушення обов'язків, що визначені у п. ____, ____, ____ цього Договору, сплатити Покупцеві неустойку у розмірі ___________________.

4.3. Покупець зобов'язаний за прострочення оплати сплатити Постачальникові пеню в розмірі _____ % від суми простроченої оплати за кожний день прострочення.

4.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

5.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

5.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

5.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом _____________________________________.

5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.4 цього Договору.

5.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

5.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи

За постачальника

Керівник _____________/_________/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

сторін

За Покупця

Керівник ______________/________/

м. п.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік

  Документ
  про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік.
 2. О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан) (1)

  Документ
  Суть проблеми, яка постала перед людством на сучасній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, котрі самі ж вони і вносять у цей світ, і джерела цієї кризи —
 3. О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан) (2)

  Документ
  Суть проблеми, яка постала перед людством на сучасній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, котрі самі ж вони і вносять у цей світ, і джерела цієї кризи —
 4. Рекомендації по складанню бюджетів витрат центрів відповідальності на плановий рік 24 розробка органiзацiйної та фін. Структури підприємства 33

  Документ
  Процес планування являє собою прийняття рішень щодо майбутніх цілей підприємства і способів їхнього досягнення. Результатом процесу планування є система планів, що мають кількісну і якісну оцінку.
 5. Назва реферату: Облік автомобільного транспорту на підприємстві Розділ

  Реферат
  В цій курсовій роботі, я хочу показати наскільки автомобільний транспорт міцно увійшов у наше життя, що практично кожне підприємство має на балансі автомобіль, орендує його або користується послугами автоперевезень інших підприємств.

Другие похожие документы..