Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Всероссийский открытый студенческий турнир по легкой атлетике (в помещении) «Звезды студенческого спорта» (далее – Турнир) проводится с целью развити...полностью>>
'Документ'
Число профессий неодинаково в странах с различными общественно-экономическими условиями. В документе “Единый тарифно-квалификационный справочник”, нас...полностью>>
'Закон'
Руководствуясь ст. 1.2, 1.5, 1.6, 25.1, 26.2, 26.11, 27.7 КоАП РФ и в порядке ст. 24.4. КоАП РФ для всестороннего, полного, объективного и своевремен...полностью>>
'Документ'
Я встретился с методологией в 1987 г., в период работы ведущим инженером в НИИ со звучным названием ВНИИЭЛЕГПИЩЕМАШ ( непереводимая игра слов). Я нич...полностью>>

Хімічних лабораторіях І на дослідних установках

Главная > Лекція
Сохрани ссылку в одной из сетей:

9.2. Вимоги безпеки, що пред’являються до технологічних процесів

Безпека виробничих процесів забезпечується: вибором технологічного процесу, а також прийомів, режимів роботи і порядку обслуговування виробничого обладнання; вибором виробничих приміщень та площадок; вибором вихідних матеріалів, заготовок чи напівфабрикатів, а також способів їх зберігання та транспортування (в тому числі готової продукції і відходів виробництва); вибором виробничого обладнання і його розміщення; розподілення функцій між людиною та обладнанням в цілях обмеження важкості праці.

Велике значення для забезпечення безпеки має професіональний відбір та навчання працюючих безпечним прийомам праці, правильне використання ними засобів захисту.

Виробничі процеси не повинні представляти безпеки для навколишнього середовища, повинні бути пожежо- і вибухобезпечними .

Всі ці вимоги до виробничого процесу закладаються при їх проектуванні і реалізуються при організації та проведені технологічних процесів. При цьому вони повинні передбачати наступне:

усунення безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією і відходами виробництва, що надають шкідливу дію:

заміну технологічних процесів та операцій, що пов’язані із виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами та операціями при яких вказані фактори відсутні чи мають меншу інтенсивність;

заміна шкідливих та пожежонебезпечних речовин на менш шкідливі та небезпечні;

комплексну механізацію, автоматизацію, використання дистанційного управління технологічними процесами та операціями при наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

герметизацію обладнання;

використання систем контролю та управління технологічним процесом , що забезпечує захист працюючих та аварійне відключення виробничого обладнання;

своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, що являються джерелом небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

використання засобів колективного захисту працюючих;

раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики монотонності і гіподинаміки, а також обмеження важкості праці.

Вимоги безпеки до технологічного процесу включають в нормативно-технічну і технологічну документацію.

Розглянемо основні вимоги безпеки до технологічних процесів.

Усунення безпосереднього контакту працюючих із шкідливими речовинами. В хімічній промисловості більшість технологічних процесів виключають безпосередній контакт працюючих з перероблюючими матеріалами. Забезпечення цієї вимоги безпеки досягається веденням технологічних процесів в герметично закритій апаратурі, відділенням працівників від шкідливих речовин, капсуляцією обладнання, що виділяє в повітря робочої зони шкідливі речовини.

Усунення безпосереднього контакту працюючих із шкідливими речовинами при ведені технологічних процесів досягається також при дистанційному управлінні процесами, використання засобів механізації на стадіях загрузки, вигризки та транспортування вихідним матеріалів, проміжних продуктів та готової продукції.

Заміна небезпечних та шкідливих технологічних операцій на менш небезпечні. Для підвищення безпеки передбачається заміна найбільш небезпечних операцій на менш небезпечні. Безпечність операцій транспортування шкідливих та пожежонебезпечних речовин можна підвищити переводячи тверді речовини (аміачну селітру, сірку,, їдкий натр та ін.) в розчини, суспензії, розплави для передачі їх з однієї технологічної операції на іншу по трубопроводам.

Безпека виробничих процесів суттєво підвищується при зміні технологічних прийомів роботи: при заміні сухого розмолу твердих речовин мокрими; при транспортуванні сипучих продуктів пневмотранспортом; при зміні агрегатного стану перероблюючих продуктів(замість сухих токсичних речовин використовують їх розчини або у вигляді пасти).

Заміна шкідливих та пожежонебезпечних речовин на менш шкідливі та небезпечні.

При проектуванні нових технологічних процесів повинно бути передбачено виключення із них високотоксичних сполук або заміна їх менш токсичними продуктами.

Для анілінокрасочної промисловості, наприклад, характерно дослідження синтезуючих фарбників і проміжних продуктів ( вже на стадії лабораторних досліджень) на концерогенність.

При наявності таких властивостей незалежно від якості синтезованих сполук подальша розробка їх припиняється, в промислове виробництво вони не допускаються.

Для зниження пожежовибухонебезпечності речовин, що використовуються у виробництві, водять різноманітні інертні добавки та флегматизуючи речовини.

Механізація, автоматизація і дистанційне управління технологічними процесами. Ця вимога забезпечення безпеки технологічних процесів грає важливу роль у корінному поліпшені умов праці працівників на хімічних виробництвах.

Механізація технологічних процесів дозволяє замінити операції, що виконуються вручну , машинами та механізмами, тим самим зменшуючи небезпеку, що з ними пов’язана. Механізація шкідливих та небезпечних технологічних процесів звільняє працівника від виконання тяжких, монотонних опре цій, зменшуючи час контакту із шкідливими та небезпечними речовинами.

Найбільш перспективна і хімічній промисловості механізація таких опре цій, як загрузка в апарати та машини та вигрузка них сировини і готової продукції; видалення і транспортування відходів; затарювання та складування ; відбір проб та проведення різноманітних замірів в апаратах та ємкостях.

Автоматизація технологічних процесів – більш висока ступінь забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Автоматизація виробничих процесів, являючись одним із самих прогресивних напрямків нової техніки, має не лише велике екологічне та соціальне значення, але і грає суттєву роль в забезпеченні безпеки технологічних процесів. В автоматизованому виробництві значно зменшується кількість виділяючого в повітря виробничого приміщення шкідливих та пожежонебезпечних парів, газів та пилу.

Автоматизація дає можливість управляти також такими технологічними процесами , які внаслідок їх шкідливості , небезпеки чи недоступності виключають безпосереднє обслуговування людиною.

Для автоматизації виробничих процесів використовують засоби автоматичного контролю і сигналізації, захисту і блокіровки, управління та регулювання.

Дистанційне управління не лише полегшує працю людини, але і виводить його із небезпечної зони якщо ця зона не може бути ізольована. В хімічній промисловості найбільш широко використовується п’ять систем дистанційного управління: механічне, пневматичне, гідравлічне, електричне та комбіноване.

Герметизація обладнання.

Герметизація обладнання – одне із основних умов забезпечення безпеки технологічних процесів. Особливе місце вона має при переробці токсичних чи пожежо-вибухонебезпечних середовищ, такі як витік в навколишнє середовище може привести до професійного отруєння, пожежі, вибуху.

Найбільш частими причинами порушення герметичності являється нещільність в з’єднаннях деталей обладнання. Усунення чи зменшення ступені нещільності досягається використанням ущільнювачів.

Вибір тих чи інших ущільнювачів визначається потрібним ступенем герметизації і умовами експлуатації обладнання, в тому числі тиску середовища, температурним режимом , швидкостями руху та ін.

9.3. Автоматизація виробничих процесів для забезпечення безпечних умов праці

Для сучасного рівня розвитку хімічної промисловості характерна комплексна автоматизація виробництва і централізація управління, так як більша частина технологічних процесів є потенційно небезпечними.

Роль автоматизації у забезпеченні безпеки технологічних процесів. Автоматизація виробничих процесів – це автоматичний контроль та сигналізація, управління, регулювання, захист та блокування.

Відомо, що значні відхилення від заданих технологічних параметрів – температури, тиску та рівня продукту в апараті, концентрації та процентного співвідношення реагуючих речовин, порядок та час загрузки реагентів – можуть привести до великих аварій, пожеж та вибухів.

Наприклад, безпека процесів нітрування, хлорування, сульфування, окислення органічних речовин залежить від правильного дозування реагуючих речовин, неперервного перемішування та підтримування заданої температури.

Нерівномірність загрузки, недостатнє перемішування та охолодження приводить до появи місцевих зон з високою концентрацією і температурою, що супроводжується бурним окислення сировини, виділенням значної кількості побічних газоподібних продуктів і може привести до взривів. Для багатьох галузей промисловості характерний тепловий прояв хімічних реакцій при процесах, тобто виділення значної кількості теплоти. До таких процесів відноситься адсорбція, розчинення, нітрування, галогенування, алкілування, лужне плавлення, сульфування, полімеризація, окислення і.т.п.

Більшість реакцій вказаних процесів, супроводжується значними тепловими ефектами, при недостатньому відводі тепла із зони реакції може закінчитись пожежею чи вибухом, так як реагуючі та отримані речовини в більшості випадків легкозаймисті горючі рідини чи гази, або речовини, що бурно взаємодіють при підвищених температурах.

Крім того, швидкість виникнення та розповсюдження аварійного стану в більшості технологічних, особливо хімічних процесах така, що лише спеціальні автоматичні засоби та прибори можуть надійно захистити їх і своєчасно локалізувати можливу аварію, вибух, пожежу.

Автоматичний контроль граничних значень технологічних параметрів, сигналізація, захист, управління різноманітними процесами і їх регулювання забезпечують надійну та безпечну експлуатацію установок, дають можливість виключити чи своєчасно попередити перегрів чи прогар апаратів, їх розрив при надлишковому тиску, витік продукту, утворення вибухонебезпечних концентрацій в апаратах та приміщеннях, розкладання речовин з вибухом чи утворенням пожежонебезпечних побічних продуктів та самозагораючих сполук і.т.п.

Прилади автоматичного контролю регіструють параметри технологічного процесу та подають сигнал про їх порушення. Це дає можливість обслуговуючому персоналу своєчасно прийняти необхідні міри і вести процес в безпечному режимі. На хімічних підприємствах широко використовують три види технологічної сигналізації: контрольну, попереджуючу та аварійну.

Контрольну сигналізацію використовують для автоматичного оповіщення про роботу і зупинку окремих механізмів чи машин, про положення запірних органів на комунікаціях.

Попереджуючу сигналізацію використовують для автоматичного оповіщення обслуговуючого персоналу про виникнення змін технологічного режиму, тобто про досягнення крайніх, граничних значень технологічних параметрів, подальше відхилення яких може привести до аварій, пожеж, вибухів. До цього виду сигналізації відноситься і попереджуюча сигналізація про появу в атмосфері виробничого приміщення вибухонебезпечних чи токсичних парів та газів. Засіб попереджуючої сигналізації бувають самостійно діючими або зв’язаними з приборами автоматичного контролю, захисту, управління та регулювання.

Аварійна сигналізація служить для оповіщення обслуговуючого персоналу про аварійні відключення обладнання. Засоби аварійної сигналізації зазвичай пов’язані з системою захисту та блокування. До аварійної сигналізації відноситься і спеціальна автоматична пожежна сигналізація.

Прилади автоматичного захисту не лише сигналізують про небезпеки пов’язані з відхиленням від нормального ходу робочого процесу , але і при досягненні граничних значень тих чи інших параметрів частково або повністю зупиняють процес , припиняють подачу сировини або теплоносія, стравлюють надлишок парів та газів в атмосферу, відкривають інші міри ліквідації небезпеки виникнення пожежі, вибуху чи аварії. Таким чином, ці прибори, хоча і не регулюють технологічний процес, але ніби втручаються в нього при критичному значенні параметрів без участі людини. Прибори автоматичного захисту часто об’єднують із засобами автоматичної сигналізації граничних, критичних значень технологічних параметрів. Ці прибори широко використовуються для захисту електричних машин від наслідків короткого замикання і перевантаження, попередження перегріву та підвищення тиску компресорних установок, для попередження переповнення горючими рідинами технологічних апаратів і утворення вибухових концентрацій в апаратах и приміщеннях; для локалізації розвитку пожежі по вентиляційним і технологічним комунікаціям, автоматичного гашення пожежі і.т.п.

Автоматичне блокування відноситься до вільного виду автоматичного захисту, вона служить для попередження можливостей неправильних чи несвоєчасних включень та відключень машин і апаратів в результаті яких можуть відбутися аварії, пожежі і вибухи.

Автоматичне блокування знайшло широке використання для попередження утворення вибухонебезпечних концентрацій в технологічних установках, у виробничих приміщеннях, в яких виділяються шкідливі та вибухонебезпечні пари та гази (блокування газоаналізаторів з вентиляційними установками) і.т.п.

Блокування використовують як при ручному, так і при автоматичному управлінні, блокуючи дії виконуючих органів, що забезпечують включення наступних операцій лише після завершення попередніх.

Автоматичне управління забезпечує включення апаратів або агрегатів, їх зупинку, гальмування, реверсування та строге дотримання послідовності операцій по раніше заданій програмі. Роль людини при цьому заключається лише в посиланні початкового імпульсу.

Автоматичне управління частіше всього буває дистанційним, воно забезпечує узгодженість і надійну роботу обладнання, потрібні умови безпеки, а також виключає пожежну безпеку.

Прилади автоматичного регулювання забезпечують підтримування без участі людини заданих параметрів технологічних процесів, не допускають їх відхилення в ту чи іншу сторону від попередньо установленого безпечного значення і тим самим виключити можливість виникнення пожеж та вибухів.

В тих випадках, коли задане значення регулюючої величини змінюється в часі по відомому завчасно закону, використовують програмне регулювання.

Попередження аварій засобами автоматичного контролю, захисту та блокування. Основними елементами любих найбільш важких схем автоматичного контролю є: чуттєві сприймаючі елементи (датчики), лінії зв’язку (капіляр, електропровід), контрольно –вимірювальний (відтворюючий) пристрій, сигнальний контактний засіб і сигнальні лампи, дзвінки, сирени. Чуттєвий елемент встановлюють в апараті чи в любій контролюючій зоні.

Датчик ( чуттєвий елемент) сприймає зміни температури, тиску, рівня чи іншою контролюючої величини і по лінії передає відповідні імпульси контрольно-вимірюючому пристрою, який фіксує (показує, записує) ці зміни. Шкалу вимірювального пристрою градуюють в тих величинах, що контролюються.

Якщо прибори оснащені сигнальними пристроями, то при крайніх критичних значеннях параметрів сигнальні пристрої замикають сигнальні сіті і включають лампи, дзвінки, сирени.

Основні елементи схем автоматичного захисту чуттєві елементи (датчики), лінії зв’язку, вімірюючий чи сигнальний пристрій чи перетворювач енергії , сигнальні лампи, виконуючі органи, замочні, відсікаючі чи стравлюючі органи.

За цієї схеми у випадку граничного відхилення в апараті, що захищається будь-якого параметра чутливий елемент передає відповідний імпульс (пневматичний, мехаічний, електричний) вимірювальному приладу, сигнальному приладу чи перетворювачу енергії (перетворювач електричної енергії в пневматичну чи пневматичної в електричну).

Вимірювальний прилад фіксує величину параметру, сигнальний пристрій забезпечує подачу світлового чи звукового сигналу і ввімкнення електричних сіток виконавчих органів. Виконавчі органи викликають відповідне переміщення запірних, відсікаючих чи стравлюючих органів. Таким чином, схема захисту забезпечує закінчення подачі продукту чи теплоносія в апарат, стравлювання чи аварійний злив продукту через стравлюючі органи.

Такий захист особливо є характерним для хімічних підприємств (процес нітрування, галогенування, сульфування, полімеризації, окислення і т. д.).

Основні елементи схем автоматичного блокування такі ж, що і в схемах захисту, але відмінність лише в характері їх взаємодії.

Наприклад, за однією з таких схем спеціальний пристрій блокує дію двух виконавчих органів, що забезпечує включення наступної операції тільки після закінчення попередньої. Якщо регулюючий пристрій через сигнальний пристрій, виконавчий орган і регулюючий орган ввімкнув систему охолодження і через деякий час подав команду на проведення наступної операції, наприклад, подачу сировини, проте реакційна суміш ще не охолодилася, то блокуючий прилад не пропустить імпульс на другий виконавчий орган і регулюючий орган не відкриється, а відповідно, подачі сировини не відбудеться.

Схеми блокування, як правило, індивідуальні і мало схожі одна на одну, але сутність їх дій аналогічна у всіх випадках.

Забезпечення надійності систем автоматики. Для підвищення безпеки проведення деяких технологічних процесів у випадку виходу з ладу будь-якого елемента системи автоматрики чи відхилення параметра на небезпечну величину, в системі регулювання процесу слід передбачати:

незалежні, але паралельно працюючі системи регулювання та захисних блокувань;

схеми блокувань, що не дають здійснитися пускові установки до натискання кнопки. Такі схеми виключають можливість аварій на виробництві в результаті самовільних вимикань блокувань персоналом;

автоматичне управління, в якому передбачено послідовне спрацьовування захисних блокувань для зупинки небезпечних виробництв із багатостадійними технологічними процесами;

спрацювання системи захисту за натходження сигналу від одного з датчиків взаємнозалежних параметрів, наприклад, тиск і витрати потоку, співвідношення та температура процесу, температура та тиск в апараті;

встановлення декількох паралельно працюючих датчиків на кожний найбільш важливий технологічний параметр для зменшення випаків відмови, а також холостого спрацювання системи захисту за виникнення порушень роботи самого датчика. При установленні двух датчиків захист здійснюється при натходженні сигналу від одного чи двух чи від обох датчиків, а при установленні трьох – за натходження сигналу не менше ніж від двух датчиків.

Вибір кількості датчиків і схем роботи захисних приладів залежить від особливостей даного процесу.

9.4. Технологічний регламент – основа безпеки технологічного процесу

Технологічний регламент – основний технівчний документ, що визначає режим і порядок проведення операцій технологічного процесу. Безумовне дотримання всіх вимог технологічного регламненту обов’язкове і забезпечує належну якість продукції, що випускається, раціональне та економічне ведення промилового процесу, безпеку роботи.

Всі технологічні регламенти складаються згідно правил і форм, які передбачені «Положення про технологічні регламенти виробництва продукції підприємствами (організаціями) Міністерства хімічної промисловості України».

Технологічні регламенти затведжують керівники підприємсва чи вищі організації. Керівник підприємства повинен забезпечити точне дотримання затвердженого технологічного регламенту з максимальним використанням сучасних засобів технічного контролю і автоматичного регулювання процесу. Він несе повну відповідальність за відповідність регламента вимогам, які пред’являються до продукції.

Люди, які винні в порушенні діючого технологічного регламенту, притягуються до строгої дисциплінарної відповідальності, якщо наслідки цього порушення не вимагають застосування до них іншого покарання у відповідності з діючим законодавтсвом.

Кожний технологічний регламент складається з наступних розділів:

загальна характеристики виробництва;

характеристика продукції, що виробляється;

характеристика вихідної сировини, матеріалів та полупродуктів;

опис технологічного процесу;

норми технологічного режиму;

можливі неполадки, їх причини та способи усунення;

кожнорічні норми витрати сировини та енергоресурсів;

контроль виробництва;

основні правила безпеки проведення процесу;

стічні води, викиди в атмосферу;

список обов’язкових інструкцій;

матеріальний баланс;

технологічна схема виробництва;

специфікація основного технологічного обладнання.

Основа забезпечення безпеки технологічного процесу закладена в ряді розділів регламенту.

Характеристика продукції, що виготовляється. У цьому розділі приводяться основні фізико-хімічні властивості, горючість, токсичні характеристики, розчинність, температури кипіння, вибуху, електропровідність та інші дані про продукцію.

Характеристика вихідної сировини, матеріалів і полупродуктів. Розділ будується у вигляді таблиці, в яку включені також пожаро- та вибухонебезпека, а також токсичність речовин.

Норми технологічного режиму. Для кожної стадії та кожного потоку реагентів непреривних процесів зазначаються швидкість подачі реагентів, температура, тиск та інші параметри. Для кожної операції періодичних процесів – її тривалість, температура, тиск, кількість реагентів, що завантажуються та інші показники.

Всі показники зазаначаються з можливими допусками чи інтервалами.

Порушеня параметрів технологічного режиму – одна з основних причин аварійних ситуацій на хімічних підприємствах.

Можливі неполадки, їх причини та способи усунення. У даний розділ заносять основні можливі неполадки в технологічному процесі: відхилення від норм технологічного режиму за тиском, температурою, швидкістю подачі реагентів, швидкістю виходу продукції; зазначаються основні можливі причини неполадок і зазначаються дії персоналу, необхідні для їх усунення, які можуть привести навіть до відключення обладнання.

Особливо виділяються неполадки, які можуть привести до аварій; при цьому зазначаються дії персоналу.

Контроль виробництва. Проводиться по стадіям процесу, в місцях відбору проб чи вимірювання параметру. Зазначаються параметри, які необхідно контролювати, частота та спосіб контролю, відповідальні за контроль. У випадку використання небезпечних, пожаро- та вибухонебезпечних видів сировини і матеріалів, а також у випадку отримання кінцевої продукції з такими ж властивостями, передбачається систематичний санітарний контролю повітря.

В розділі також приводиться повний список систем сигналізації та блокування, автоматичного регулювання, дистанціонного управління технологічним процесом чи окремими агрегатами, зазначаються точки розміщення та цільове призначення цих систе.

Основні правила безпечного ведення процесу. Розділ містить опис обов’язкових умов проведення процесу, які виключають можливість виникнення вибухів, пожеж, отруєнь, опіків та ін., а також правила поводження з небезпечними речовинами в конкретних умовах даного виробництва. У ньому зазначаються, до яких наслідків можуть привести порушення обов’язкових умов проведення процесу.

В цьому розділі вказані також:

основні правила першого пуску виробництва, правила прийняття та запуску обладнання в експлуатацію після остановки та ремонту;

основні правила здачі обладнання в ремонт, підготовки та проведення ремонтів обладнання та комунікацій;

основні признаки аварійного стану виробництва і заходи для його усунення;

основні правила аварійної остановки виробництва;

категорійність виробництва;

клас приміщень по ПУЕ;

основні правила приймання, складування, зберігання, транспортування сировини, матеріалів, напівпродуктів та готової продукції.

Список показників, які були розглянуті в розділах технологічного регламенту, містить в собі всі основні вимоги безпеки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року n 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р за n 1410/10009 На виконання закон

  Закон
  2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, Департаменту сил, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих закладів освіти МНС України,
 2. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 3. Угода між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації та Верхньодніпровським районним комітетом Профспілки працівників освіти І науки України на 2011-2015 роки Від адміністрації: Від профспілкової організації

  Документ
  Зареєстровано: Управлінням праці та соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної адміністрації Угода між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації та Верхньодніпровським районним комітетом
 4. Книга 6

  Книга
  Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, вугільних, сланцевих розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,
 5. Постанова від 21 лютого 2001 р. №163 Київ

  Документ
  1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.

Другие похожие документы..