Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
избирательных участков, образованных на территории Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург» для проведения голосования и под...полностью>>
'Сказка'
Автобусная экскурсия в музей-усадьбу “Коломенское” – с XIV века Коломенское являлось загородной усадьбой великих Московских князей и Русских царей. Ко...полностью>>
'Инструкция'
для действующих членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» по подготовке документов для получения Свидетельств о допуске к определе...полностью>>

Міністерство економіки України методичн І рекомендац І ї з підготовки інвестиційних проектів

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство економіки України

М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

З ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

1.ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені для надання методичної допомоги фахівцям підприємств і організації з метою забезпечення єдиного підходу до підготовки інвестиційних проектів.

При розробці методичних рекомендацій враховано досвід підготовки інвестиційних проектів в різних країнах світу і вимоги, які ставлять до цих проектів спеціалісти іноземних банків і потенційні іноземні інвестори.

Методичні рекомендації враховують потребу знань майбутніх потенційних інвесторів щодо економічного потенціалу, ресурсів, можливих ризиків, особливостей її законодавства тощо.

Розробка інвестиційних проектів може здійснюватися із залученням спеціалізованих консалтингових фірм (як українських, так і іноземних), при виборі яких треба керуватись світовим досвідом у цій сфері діяльності.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Цикл життя типового інвестиційного проекту складається з кількох фаз, кожна з яких вміщує ряд етапів (див. схему 1).

Перша фаза - фаза підготовки проекту та забезпечення його фінансування - є найважливішою для подальшого функціонування проекту. Вона вмішує в собі такі основні етапи:

~ визначення можливостей інвестування (проектні ідеї);

~ попередня техніко-економічна оцінка;

~ детальне техніко-економічне дослідження;

~ підготовка Попереднього Інформаційного Меморандуму;

~ ведення переговорів з інвесторами та переговорів по контрактах;

~ відкриття фінансування проекту.

Якщо перша фаза пройшла успішно та фінансування було відкрите, настає друга фаза - фаза проектування та будівництва. Вона складається з таких етапів:

~ проектування;

~ будівництво та монтаж закупленого устаткування;

~ пусконалагоджувальні роботи.

Після цього настає третя фаза - фаза експлуатації, яка починається з освоєння нового виробництва, нових технологій, виходу на проектну потужність. Потім іде інтенсивна експлуатація виробництва, в ході якої відбувається погашення кредиту та виплата дивідендів акціонерам. Після виплати боргу підприємство може накопичувати прибуток та виплачувати дивіденди.

Останнім етапом фази є його згортання (ліквідація), коли виробництво морально або фізично старіє, переходить на випуск іншої продукції у зв’язку зі змінами потреб ринку або продається іншому власнику.

Розробка самого інвестиційного проекту, яка обґрунтовує отримання фінансування для нього, складається з двох стадій, які являють собою попередню і детальну оцінки ефективності проекту. Логічним закінченням другої фази є розробка Попереднього Інформаційного Меморандуму, структура якого наведена у додатку. Попередній Інформаційний Меморандум і є тим документом, який передається потенційному інвестору для оцінки життєздатності проекту, ведення переговорів і відкриття фінансування .

Фаза підготовки проекту та забезпечення фінансування

Визначення можливостей інвестування (проектні ідеі)

Попередня техніко – економічна оцінка

Детальне техніко - економічне дослідження

Підготовка попереднього інформаційного меморандуму

Ведення переговорів з інвесторами і по контрактах

Відкриття фінансування проекту

Фаза проектування і будівництва

Проектування

Будівництво, закупівля і монтаж устаткування

Пусконалагоджувальні роботи

Фаза експлуатації

Освоєння виробництва

Інтенсивна експлуатація

Згортання (ліквідація) або продаж іншому власнику

Схема 1

3.ЕТАП ПЕРШИЙ.

ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

На цьому етапі проводиться укрупнена оцінка найважливіших техніко-економічних параметрів, яка дозволить виявити доцільність розробки конкретного інвестиційного проекту і приблизно оцінити його економічну життєздатність. Мета цього етапу - запобігти попереднім витратам коштів та часу на первісно збитковий проект, тобто на цьому етапі треба визначити, чи варто займатися подальшою розробкою цього проекту.

Основні елементи попередньої оцінки такі ж самі, як і при детальній оцінці (див. розділ 4), але з тією різницею, що кількість показників і ступінь їх деталізації значно менша. Тому в даному розділі не наводяться методичні вказівки по проведенню розрахунків, і в разі потреби необхідно звертатися до розділу 4.

Треба також враховувати, що в умовах інфляції, коли курс національної грошової одиниці може суттєво змінюватись, всі розрахунки доцільно проводити не тільки у гривнях, а й в тих валютних одиницях, курс яких продовж тривалого часу має відносно сталий характер (долари, євро тощо).

Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту починається з того, що формулюється кінцева мета проекту, якою звичайно є задоволення потреб ринку в тому чи іншому товарі (послугах), що повинно дати прибуток власнику проекту. Також приблизно виявляються можливі шляхи досягнення цієї мети, тобто розглядається багатоваріантність напрямків розробки проекту з точки зору вибору технології, устаткування, виробничої потужності, місця розміщення, фінансування, строків виконання проекту і т. ін.

Після формулювання кінцевої мети проекту визначається орієнтовна потреба в продукції (як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках), яка буде вироблятися із застосуванням технологічних рішень, закладених у проект. Водночас визначається загальна пропозиція такої ж або аналогічної продукції, що виробляється іншими виробниками. В такій спосіб визначається "ніша" на ринку та орієнтовний попит на майбутню продукцію. Паралельно з цим можна визначати показники (якість продукції, зручність використання, ціна тощо).

Після того, як буде розрахований орієнтовний попит на нову продукцію по роках реалізації проекту, за допомогою прогнозованих цін на неї, обчислюються очікувані грошові надходження від Ії продажу по роках. На основі визначеної таким чином річної виробничої програми підбираються варіанти технічного /технологічного/ оснащення виробництва і розраховується виробнича потужність підприємства.

Для оцінки реальності виконання намічених у проекті рішень важливе значення має виявлення можливостей забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, напівпродуктами, енергетичними і трудовими ресурсами.

Прийняття технологічних рішень, що дозволять реалізувати проект, дасть можливість приблизно підрахувати розмір витрат по проекту, причому враховуються як однотермінові (капітальні вкладення), так і поточні (щорічні виробничі експлуатаційні) витрати, а також проценти, які будуть сплачуватися по кредиту.

Таким чином, знаючи приблизно по роках всі вищезгадані витрати та надходження від продажу продукції, можна зіставити їх по кожному року. Якщо очевидно, що витрати значно перевищують надходження (тобто проект збитковий), можливо розглянути зміни та поправки до проекту, які можуть докорінно змінити співвідношення витрат та надходжень на користь останніх. У цьому разі знов по тій самій схемі проводять оцінку витрат та надходжень (див. схему 2). Якщо ж поправки неможливі, або вони не змінюють співвідношення між витратами та надходженнями, то проект визнається первісно збитковим і до нього більше не повертаються.

У випадку, коли попередня оцінка ефективності проекту не дала однозначно негативної відповіді про його економічну життєздатність і показала, що проект є або можливо буде прибутковим, можна переходити до другого етапу розробки інвестиційного проекту.

4. ЕТАП ДРУГИЙ.

ДЕТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

4.1. Загальні положення

Цей етап передбачає розширену, деталізовану оцінку ефективності інвестиційного проекту в конкретних розрахунках і цифрах. Оскільки це відносно трудомісткий процес з великим обсягом обґрунтувань і розрахунків, він може виконуватись із залученням спеціалізованих організацій і фірм (як українських, так і іноземних, які мають досвід в розробці подібних проектів.

Детальне техніко-економічне обґрунтування (дослідження), яке проводиться на цьому етапі перед інвестиційної фази, повинно підготувати матеріали і висновки, які будуть покладені в основу оцінки проекту і прийняття остаточного рішення щодо його розробки.

При цьому мають бути детально пророблені такі аспекти проекту, як маркетинг, вибір технології, забезпечення сировиною, ресурсами, фінансові питання тощо. Кінцевим результатом цієї роботи має стати Попередній Інформаційний Меморандум, що надалі використовується при переговорах з інвесторами.

В цьому документі мають бути відображені як результати проробки вищезгаданих аспектів проекту, так і загальна інформація, необхідна потенційному інвестору (наприклад, опис існуючого виробництва, загальний стан галузі тощо).

Наступні розділи 4.2-4.13 описують підхід до цих аспектів проекту, результати проробки яких будуть відображені в Попередньому Інформаційному Меморандуму (розділи 3-8 додатку).

Характер загальної інформації, необхідної потенційному інвестору, наведений в розділі 2 додатку. Ця інформація не носить дослідницький характер і може готуватись паралельно з роботою над іншими розділами.

Додаток описує загальну структуру Попереднього Інформаційного Меморандуму, тобто форму, в якій мають бути відображені результати проведених досліджень. Ця структура співпадає зі структурою подібних документів, які використовуються у більшості країн світу для представлення проекту потенційному інвестору.

4.2. Оцінка маркетингових факторів

При розробці конкретного інвестиційного проекту дуже важливе значення має вивчення очікуваного попиту на продукцію, що буде вироблятися внаслідок його реалізації. Аналіз кон'юнктури ринку товарів впливає на розміри виробництва, його виробничу потужність і річну програму. Тому вивчення попиту на запропонований товар є однією з найважливіших проблем техніко-економічного обґрунтування проекту. Обсяг попиту визначає обсяг можливих продаж, що є одним з основних показників проекту. Саме продаж продукції генерує потоки готівки, які потім спрямовуватимуться на виплату по кредиту та на формування прибутку власників проекту.

В першу чергу, необхідно визначити, на який ринок буде націлена нова продукція: вітчизняний, експортний або їх комбінацію. Вже на ранньому ступені роботи над проектом необхідно продумати, хто займатиметься реалізацією продукції. Якщо цим буде займатися стороння фірма згідно з укладеним контрактом, то дуже важливими фактором стає її досвід на ринку та її фінансова надійність.

Ефективний попит можна визначити як загальну кількість конкретної продукції, купленої по певній ціні на певному ринку за певний період часу. Зрозуміло, що сукупний ринок товарів розглядається не тільки з урахуванням потреб внутрішніх покупців, а також з оцінкою зовнішніх можливостей збуту цих товарів в інших країнах в процесі експортних поставок.

Аналіз попиту і ринкової кон'юнктури повинен проводитись в розрахунку на весь термін експлуатації проекту, що пропонується. В цілому розмір попиту в кожний конкретний момент часу залежить від кількох змінних факторів, наприклад, структури ринку, конкуренції інших постачальників такої продукції або взаємозамінних товарів, надходження і еластичності попиту по цінах, реакції ринку на соціально-економічні умови, каналів розповсюдження, темпів зростання рівня життя населення тощо.

Необхідну інформацію для вивчення попиту треба згрупувати по напрямках:

- розміри і структура поточного попиту на ринку, географічні кордони якого підлягають визначенню;

- характеристика сегментів ринку, які визначаються по кінцевому використанню, категоріям покупців, географічному розподілу (регіональні, вітчизняні, експортні ринки);

- прогнози попиту на ринку в цілому і по сегментах за певний період часу, бажано на перші десять років функціонування проекту;

- ступінь проникнення на ринок інших виробників цієї або аналогічної продукції.

Як правило, в процесі вивчення попиту і ринкової кон'юнктури необхідне вивчення факторів сприяння збуту, включаючи, в необхідних випадках, дані про гарантійно-технічне обслуговування, вимоги до упаковки, а також організацію продажу.

Розробка прогнозів очікуваного попиту потребує спеціальної інформації і методичних підходів, тому її доцільно доручити спеціалістам в галузі маркетингу.

Для розробки прогнозів кон'юнктури традиційних товарів можуть бути використані такі дані:

- поточне споживання і темпи його зміни за певний період;

- упорядковані дані про попит в різних сегментах ринку;

- динаміка попиту в минулому, її вплив на майбутній попит.

Для нових товарів ця задача більш складна, і її треба вирішувати, враховуючи тенденції попиту в інших країнах з аналогічними економічними умовами, рівнем розвитку подібного виробництва та іншими факторами.

При визначенні орієнтовної ціни на продукцію майбутнього виробництва треба, в першу чергу, спиратися на проведені маркетингові дослідження і характер ринку, а вже потім слідкувати, щоб собівартість забезпечувала одержання визначеного рівня прибутку.

Необхідно також бути готовими до того, що потенційні іноземні інвестори перед прийняттям остаточного рішення щодо їх участі у проекті можуть зажадати результатів маркетингових досліджень ринку та прогнозу імовірної ціни товару, проведені якоюсь відомою спеціалізованою західною фірмою. В такому випадку може бути потрібним найняти таку фірму на більш пізньому етапі розробки проекту.

4.3. Визначення виробничої програми

Після вивчення кон'юнктури ринку і попиту на продукцію, що буде вироблятися в процесі реалізації проекту, а також прогнозування обсягу продаж по роках починається розробка детальної виробничої програми. В ній визначаються рівні виробництва, які повинні бути забезпечені в певні періоди часу для максимального заповнення ринку товарами і одержання найбільшої виручки від продаж. В зв'язку з цим виробнича програма повинна напряму пов'язуватись з уточненими обсягами продаж.

На основі виробничої програми розраховується виробнича потужність об’єкта, під якою розуміється обсяг виробництва продукції, що може бути забезпечений за певний період часу при заданих її асортименті, якості і режимі роботи підприємства.

При розрахунках виробничої потужності слід уважно слідкувати, як виробнича потужність впливає на виробничі витрати на одиницю продукції. Дослідження показують, що ці показники дуже тісно пов'язані, і існує деякий оптимальний розмір потужності (П опт), який забезпечує мінімальні витрати на одиницю продукції (В мін)

Зрозуміло, що визначена таким чином потужність П є лише одним з критеріїв при остаточному виборі потужності. Інші важливі критерії цього вибору - це потреба в товарі на ринку, наявність сировини, енергії, інших ресурсів, можливості транспортування товарів тощо.

Слід також враховувати терміни освоєння виробничої потужності і, в залежності від цього, визначати обсяги виробництва по роках експлуатації проекту.

4.4. Вибір технології виробництва та технологічногоустаткування

При виборі технології виробництва треба враховувати деякі вимоги, яким має відповідати вибрана технологія. Вона:

- повинна найбільш оптимальним чином вирішувати поставлені перед проектом завдання;

- має бути економічною та досить ефективною;

- має враховувати сучасні екологічні вимоги;

- повинна бути сучасною та відповідати світовому рівню (або бути близькою до нього);

- повинна бути вже перевіреною, надійною, опробуваною на якихось підприємствах з позитивними результатами, і для підтвердження цього корисно розглянути конкретні проекти (особливо західні), де ця технологія була використана.

Слід зауважити, що при висвітленні технічних особливостей інвестиційного проекту треба враховувати, що цей проект поступає до співробітників фінансових установ (банків), які не є спеціалістами в технічних питаннях. Тому технічний опис проблем, що розглядаються в проекті, повинен бути досяжним для їх розуміння, тобто ці проблеми повинні викладатися популярною мовою, не повинні перевантажуватися складними технічними термінами, формулами, кресленнями тощо.

Найбільш доцільно подати структурну схему (блок-схему) технологічного процесу, на якій можливо прослідкувати основні технологічні потоки (які і куди поступають сировина, матеріали, комплектуючі, куди передаються в процесі переробки і чим закінчується технологічний цикл), зрозуміти особливості технологічних стадій і зробити необхідні висновки.

Аналогічно висвітлюється вибір технологічного устаткування, запасних частин і інструменту. Зрозуміло, що питання вибору технології і устаткування взаємозв'язані, однак у випадках, коли технологію доводиться купляти окремо, вибір устаткування проводиться після визначення технології і її параметрів.

4.5. Вибір місця розташування виробництва

При виборі місця розташування виробництва доцільно проаналізувати ряд факторів:

- ділянка, що вибирається, повинна мати прийнятні геофізичні характеристики: ландшафт території, клімат, умови будівництва, особливості ґрунту, геодезичні умови і т. ін.

- вартість оренди землі;

- географічне розташування землі з метою забезпечення близькості до джерел сировини, ринку збуту продукції, робочої сили, комунікацій (джерел енергії, палива, води, засобів зв'язку тощо);

- використання транспортної (автошляхи, залізниця) і комунальної (житло, школи, магазини, об'єкти культури, спорту і охорони здоров'я) інфраструктури;

- питання утилізації побічних продуктів і знищення відходів виробництва на місці або шляхом їх вивозу.

При виборі майданчика під виробництво слід прагнути вибирати соціально-економічно і політично стабільні регіони.

Для вирішення питань вибору місця розташування виробництва потрібний значний обсяг даних, серед яких найважливішими є:

- масштабна карта регіону з позначенням вірогідного місцезнаходження підприємства і розташування головних автомобільних, залізничних і водних магістралей;

- розгляд можливих варіантів вірогідного місцезнаходження підприємства, обґрунтування вибору на користь даного конкретного місця;

- схема земельних ділянок регіону (з зазначенням їх власників і ціни оренди землі);

- розміри земельної ділянки з визначенням характеру ґрунтів,

- наявності підземних вод і результатів геофізичних досліджень про придатність даної ділянки для будівництва;

- доступ до земельної ділянки (наявність автомобільних, залізничних і водних магістралей).

Далі необхідно розробити кошторис витрат на однотермінові (капітальні) і поточні (щорічні) виробничі витрати.

4.6. Забезпеченість ресурсами

Для нормального функціонування запроектованого виробництва важливою умовою є забезпечення матеріалами, сировиною та іншими ресурсами.

Для оцінки цього фактору необхідно:

- визначити види і кількість матеріалів, сировини та комплектуючих виробів, що перероблятимуться;

- вивчити ринок відповідних матеріалів, сировини та комплектуючих виробів і підібрати такі умови їх постачання, які будуть найбільш сприятливі стосовно якості, кількості, вартості, доступності та надійності поставок;

- передбачити альтернативний варіант забезпечення кожним видом ресурсів;

- розрахувати можливі втрати матеріалів і сировини при транспортуванні і зберіганні;

- скласти оптимальну програму поставок матеріалів, сировини і устаткування, яка б задовольняла умовам якості, кількості і вартості.

Слід по кожному виду ресурсів, таких як електроенергія, вода, теплоенергія, визначити джерела постачання та їх доступність, надійність, можливий вплив роботи державної електромережі на роботу підприємства, вплив перебоїв у забезпеченні ресурсами.

Необхідно проаналізувати і зробити оцінку стану транспортних зв'язків (автомобільного, залізничного тощо), наявність ліній енергопостачання, трубопроводів для води та інших ресурсів.

Серед питань, що сприяють забезпеченню робочою силою, потрібно: визначити необхідну чисельність робітників і службовців для всього проекту; вивчити можливі джерела залучення управлінських, технічних кадрів, кваліфікованої і некваліфікованої робочої сили; з'ясувати можливості перепідготовки місцевого персоналу, оцінити продуктивність його праці; проаналізувати і оцінити ставки заробітної плати у минулому, діючі та на майбутнє.

4.7. Екологічна оцінка проекту

Екологічна оцінка проекту повинна встановити перш за все його відповідність вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на оточуюче середовище і при перевищенні встановлених нормативів визначити шляхи його зменшення, щоб проект став екологічно прийнятним. Рівень деталізації та глибина такого аналізу проекту повинні відповідати його потенційному впливу на оточуюче середовище.

При екологічній оцінці проекту необхідно визначити екологічні вимоги законодавства, позитивний і негативний вплив проекту на окремі складові оточуючого середовища (повітря, землю, водні, лісові та інші ресурси). Слід передбачити компенсуючі заходи та визначити залишки, які не вдається компенсувати, визначити питання, які не потребують подальшої уваги як вирішені. Необхідно також здійснити кількісну оцінку можливих екологічних збитків та вигод, що пов’язані з прийняттям пропозицій по проекту та альтернативних рішень.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство економіки україни (6)

  Методичні рекомендації
  2. Директору департаменту інвестиційної діяльності Загородньому В. М. довести цей наказ до центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
 2. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (1)

  Документ
  ІІІ. Основні виклики, які формують довгострокові зовнішні і внутрішні передумови перспективного розвитку економіки і суспільства України, відповіді на які мають базуватися на новій стратегії використання наукових знань,
 3. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (2)

  Документ
  ІІІ. Основні виклики, які формують довгострокові зовнішні і внутрішні передумови перспективного розвитку економіки і суспільства України, відповіді на які мають базуватися на новій стратегії використання наукових знань,
 4. «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України»

  Реферат
  Реформи в економіці нерозривно пов’язані зі зміною принципів, методів і підходів управління. У значній мірі успіх діяльності підприємств залежить від певних заходів щодо удосконалення управління, як в організаційному, так і в економічному аспектах.
 5. Освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису Кугаткіна Ольга Юріївна

  Документ
  Масштабні та географічно непропорційні потоки прямих іноземних інвестицій є характерною особливістю сучасного етапу розвитку світової економіки, що пояснюється, з одного боку, вичерпанням існуючого технологічного укладу, що унеможливлює

Другие похожие документы..