Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Вступление к теме другими словами можно назвать предисловием.По замечанию Лермонтова, предисловие является в книге как первой,так и последней вещью.Со...полностью>>
'Документ'
Очередное, 35-е, совещание глав государств и правительств "Группы восьми" или "большой восьмерки" наиболее развитых в промышленно...полностью>>
'Реферат'
«Милая моя родина» - так счастливо в одной из статей признавался в любви своим родным местам Василий Макарович Шукшин.[5] И сегодня любой разговор о ...полностью>>
'Документ'
Мировой финансовый кризис оказывает кумулятивное негативное воздействие на экономику стран Содружества Независимых Государств. Наступивший экономичес...полностью>>

Рекомендації про порядок складання форми одноразового державного статистичного спостереження

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рекомендації про порядок складання форми

одноразового державного статистичного спостереження

1-технологія “Про створення

та використання високих технологій та об’єктів

права інтелектуальної власності за 2011 рік”

Відповідно до плану державних статистичних спостережень Держкомстату України на 2012р. у лютому п.р. підприємства (організації), які виконують роботи за видами економічної діяльності (за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)): добувна промисловість (Секція С); переробна промисловість (Секція D); виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (Секція Е); технічне обслуговування та ремонт автомобілів (код 50.2); ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку (код 52.7); діяльність транспорту та зв’язку (Секція І); діяльність у сфері інформатизації (код 72); дослідження і розробки (код 73); діяльність у сфері інжинірингу (у частині діяльності конструкторських і проектних організацій) (код 74.20.1); технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій) (код 74.3); вища освіта (код 80.3); діяльність інформаційних агентств (у частині діяльності бюро науково-технічної інформації) (код 92.4), які у 2011р. створювали і (чи) використовували високі виробничі технології, повинні звітувати за ф.1-технологія "Звіт про створення та використання високих технологій та об’єктів права інтелектуальної власності за 2011 рік” (одноразова), затвердженою наказом Держкомстату України від 07.12.2011р. № 286.

Надаємо роз’яснення щодо заповнення звіту.

З метою виключення випадків подвійного обліку звіт складається тільки головними організаціями-розроблювачами створених технологій.

Наголошуємо, що під високими виробничими технологіями у звіті за

ф.1-технологія слід розуміти технології і технологічні процеси, що включають машини, апарати, устатковання і прилади, засновані на мікроелектроніці або керовані за допомогою комп'ютера і використовувані при проектуванні, виробництві або обробці продукції.

Дані про використання високої виробничої технології включаються у звіт лише за умови її промислової експлуатації, результатом якої є випуск продукції, надання послуг (одержання чи обробка інформації тощо).

Звіт складається про створені та використані передові виробничі технології на підставі технічної, патентно-ліцензійної та іншої документації, яка є в розпорядженні організації.

У випадку придбання кількох однотипних технологій у звіті повинна бути зазначена тільки одна технологія. У звіті вказуються лише створені та використані передові виробничі технології, а не устатковання, на якому вони використовуються.

Розділ I. Створення високих технологій, що використовуються у виробництві

У графі 2 вказуються коди видів створених високих виробничих технологій, наведених у додатку 1 до листа.

У графі 3 вказується область призначення створених технологій. Її код проставляється згідно КВЕД. При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія) і при цьому керуватися додатком 2 до листа. Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД.

У графі 4 проставляється код ступеня новизни створеної технології. За ступенем новизни створена виробнича технологія може бути:

– новою для України (технології, що не мають вітчизняних аналогів) – код 01;

– принципово новою (технології, які створені вперше і мають якісно нові характеристики, розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги і спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції) – код 02.

У графах 5, 6, 7 вказується число охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності у створених технологіях: у рядку 6 – на винахід, у рядку 7 – на корисну модель, у рядку 8 – на промисловий зразок. При заповненні цих граф слід керуватися Законами України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” і “Про охорону прав на промислові зразки”.

Охоронні документи можуть видаватися, як на створену технологію в цілому, так і на будь-які її елементи.

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки мають патентну чистоту – властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патентів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена згідно з чинними охоронними документами (патентами) на ці об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території цієї держави (держав);

У графі 8 вказується назва країни, у якій дана технологія чи її елементи мають патентну чистоту за об’єктами інтелектуальної власності.

Графа 9 заповнюється органами державної статистики відповідно до класифікатора.

У графі 10 вказується номер реєстрації державного контракту, якщо технологія створена при виконанні робіт за державним контрактом для державних потреб.

Розділ II. Використання високих технологій у виробництві

У графах 1–5 по рядках 101–801 передові виробничі технології, що використовувались у звітному періоді, розподіляються за термінами впровадження: у графі 1 – один рік, у графі 2 – один-три роки, у графі 3 – чотири-п’ять років, у графі 4 – шість-дев’ять років, у графі 5 – десять і більше років.

Наприклад, для звіту за 2011р. періодом початку впровадження для заповнення граф 1–5 є наступні роки:

Кількість використовуваних технологій, термін впровадження яких складає (одиниць)

до 1 року

від 1 до 3 років

від 4 до 5 років

від 6 до 9 років

10 і більше років

1

2

3

4

5

2011р.

2008–2010рр.

2006–2007рр.

2002–2005рр.

2001р. і раніше

У графі 6 вказується число винаходів у використовуваних технологіях звітного року (технології, які вказані в графі 1).

У графі 7 вказується число винаходів у використовуваних технологіях усього по періодах впровадження (технології, які вказані в графах 1–5).

Звертаємо Вашу увагу на те, що на відміну від звіту за попередній рік, у довідку до звіту за 2011 рік внесено доповнення, а саме: крім даних щодо використаних раціоналізаторських пропозицій та чисельності їх авторів (з них жінок) містяться також дані про кількість використаних винаходів (р. 901), корисних моделей (р. 903) та промислових зразків (р. 905), по кожному з яких виділяються ті, що були створені за рахунок коштів державного бюджету.

Кількість використаних раціоналізаторських пропозицій (р.907) зазначається за звітний рік і вказується протягом 2-х років від дати початку використання.

У рядках 908, 909 вказується чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій на основі даних форми первинного обліку № ІВ-4 "Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій" (затверджена наказом Держкомстату від 10.08.2004 № 469).

Додатки: №1 і №2 на 5 стор.

Начальник Л.І. Олехнович

Куранова, 25-21-95

Додаток 1

Групи, види високих технологій у виробництві

Коди
Найменування
Склад

1

Проектування та інжиніринг

101

Комп'ютерне проектування (КП) і/чи виконання інженерно-консультаційних послуг

Використання комп'ютерів з метою зображення і проектування складових частин чи продукції і для аналізу та тестування спроектованої продукції чи складових частин.

102

Результати КП, що використовуються з метою контролю за виробничим устаткованням, машинами (КПМ)

Використання результатів КП з метою контролю за устаткованням, машинами, що виробляють продукцію чи складові частини.

103

Цифрове представлення результатів КП, що використовується в заготівельній (постачальницькій) діяльності

Використання результатів КП для підготовки переліку продукції, матеріалів чи складових частин. Включає використання електронних засобів, що забезпечують інформацією про випуск матеріалів, сировини, продукції та інше.

2

Виробництво, обробка та складання

201

Окреме (що знаходиться окремо) устатковання (машини) (ЦК/КЦК)

Одиничні машини як з цифровим керуванням (ЦК), так і комп'ютерним цифровим керуванням (КЦК) з обробкою матеріалів. Машини з ЦК керуються цифровими командами, прокомпостованими на папері чи пластиковій стрічці, тоді як машини з КЦК з електронним керуванням за допомогою вбудованих комп'ютерів.

202

Гнучкі виробничі елементи (ГВЕ) чи системи (ГВС)

Дві і більше машин з автоматизованою обробкою матеріалів, що керуються комп'ютерами чи за допомогою програмного керування з обробкою сировини одним чи більшою кількістю способів і складанням кінцевої продукції в один або декілька прийомів.

203

Лазери, що застосовуються для обробки матеріалів

Лазерні технології, що використовуються для зварювання, різання, обробки, записів чи маркування.

204

Безлазерні передові різальні технології

Включають застосування водяного струменя, плазменної дуги та ультрасонічних пристроїв для різання.

205

Безлазерні передові технології для зрощування і фарбування

Включають електронні промені для зварювання і/чи вакуумну пайку. Глибоке хромування, нікелювання тощо.

206

Безлазерне передове теплове устатковання

Включає устатковання плазмове, електронне променеве, що забезпечує герметичне загартовування (металу), вакуумне загартовування із застосуванням азоту і високочастотне (індукційне) загартування.

207

Намотування волокна, реактивне лиття під тиском, пултрузія і/чи лиття

Під намотуванням волокна розуміють процес безперервного намотування армуючого волокна чи армуючої стрічки на виготовлену форму, що закріплена на обертовому циліндричному стрижні.

Реактивне лиття під тиском являє собою процес примусового нагнітання під високим тиском якої-небудь суміші, що складається з двох чи більше реакційноздатних рідин, у порожнину ливарної форми. В цих умовах у ливарній формі хімічна реакція протікає дуже швидко, після чого утворений в результаті реакції полімер твердішає.

Пултрузія – процес протягування безперервної арматури крізь ванну з розплавленим полімером і наступним протягуванням через довгасту фарбувальну ванну з підігрівом. При переміщенні арматури відбувається затвердіння продукту.

208

Нескладні роботи, що виконують операції типу "взяти і покласти"

Простий робот з однією, двома чи трьома ступенями свободи, що переміщає вироби з місця на місце за допомогою позиційного керування. Керування траєкторією переміщення робочого органу може здійснюватися в незначному ступені чи цілком бути відсутнє.

209

Інші, більш складні роботи, що використовуються для виконання крапкового чи дугового зварювання

210

Інші, більш складні роботи, що використовуються для виконання монтажних робіт, обробки і чистової обробки, а також для інших цілей

3

Автоматизоване транспортування матеріалів і деталей, а також здійснення автоматизованих вантажно-розвантажувальних операцій

301

Автоматизовані системи збереження (складування) і пошуку

Устатковання з комп'ютерним чи мікропроцесорним керуванням, що призначене для виконання автоматизованих вантажно-розвантажувальних операцій, збереження і складування матеріалів, деталей чи готової продукції (виробів).

302

Автоматично керовані транспортні засоби

Транспортні засоби, обладнані пристроями автоматичного керування (наведення) із заданою програмою руху по деякому шляху, уздовж якого розташовані засоби сполучення з робочими місцями, призначеними для автоматизованого чи ручного навантаження і розвантаження матеріалів, інструментів, деталей чи виробів.

4

Апаратура автоматизованого спостереження і/чи контролю

401

Апаратура, що використовується для огляду матеріалів, що надходять, чи здійснення контролю в процесі роботи

Складається з автоматизованого вимірювального перетворювача (датчика) та інформаційних відеосистем (систем технічного зору).

402

Апаратура, що використовується для контролю готових виробів (кінцевого продукту)

Складається з автоматизованого вимірювального перетворювача (датчика) і відеоінформаційних систем (систем технічного зору).

5

Зв'язок та управління

501

Програмувальні логічні контролери

Транзисторний пристрій керування виробничим устаткованням із програмувальним запам'ятовуючим пристроєм, призначеним для збереження команд, який виконує функції, що відповідають тим, що здійснюються релейною панеллю або транзисторною логічною системою керування з наведенням по кабелю (по дротах).

502

Локальна комп'ютерна мережа для обміну технічною, проектно-конструкторською, технологічною інформацією

Використання технічних засобів локальної комп'ютерної мережі для обміну технічною, проектно-конструкторською, технологічною інформацією в межах проектно-конструкторських відділів (бюро).

503

Локальна комп'ютерна мережа підприємства

Використання технічних засобів локальної комп'ютерної мережі для обміну інформацією між різними структурними підрозділами підприємства.

504

Комп'ютери, що використовуються для керування устаткованням, яке встановлене у структурному підрозділі підприємства

Система не припускає застосування комп'ютерів, вбудованих у машини і верстати, а також комп'ютерів, які використовуються винятково для збору і накопичення інформації чи для моніторингу. Вона пропонує використання спеціальних комп'ютерів, що можуть бути призначені для керування (контролю), але при необхідності можуть бути перепрограмовані для виконання інших функцій.

505

Обмін електронною інформацією

Міжфірмова комп'ютерна мережа, що зв'язує підприємство із субпідрядниками, остачальниками і/чи споживачами (клієнтами).

6

Виробнича інформаційна система

601

Планування потреб в сировині та матеріалах

Автоматизована система мінімізації матеріально-виробничих запасів з метою виключення витрат, що не сприяють одержанню додаткового прибутку.

602

Планування виробничих ресурсів

Автоматизована система, яка застосовується для планування і керування виробничими ресурсами.

7

Інтегроване управління та контроль

701

Комп'ютерне інтегроване виробництво

Цілком автоматизоване виробництво, у якому всі виробничі технологічні процеси інтегровані в єдину систему, і яке керується централізовано за допомогою головного комп'ютера цеху чи підприємства.

702

Системи супервізорного керування і системи збору і нагромадження інформації

703

Технології штучного інтелекту і/чи експертні системи

8

Нанотехнології

801

Нанотехнології

Сукупність технологічних методів і прийомів, використовуваних при вивченні, проектуванні і виробництві матеріалів, пристроїв і систем, що включає цілеспрямований контроль і керування будовою, хімічним складом і взаємодією складових їхніх окремих наномасштабних елементів (з розмірами близько 100нм і менше, як мінімум по одному з вимірів), що призводить до поліпшення, або появи додаткових експлуатаційних і/чи споживчих характеристик і властивостей одержуваних продуктів.

Додаток 2

Види економічної діяльності для розподілу призначення високих технологій

у виробництві

Код за КВЕД

Назва

01

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

02

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

05

Рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги

10

Добування вугілля, лігніту і торфу

11

Добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги

12

Добування уранової та торієвої руд

13

Добування металевих руд

14

Інші галузі добувної промисловості

15

Виробництво харчових продуктів, напоїв

16

Виробництво тютюнових виробів

17

Текстильне виробництво

18

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

19

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

20

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

21

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

22

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

23

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

24

Хімічне виробництво

25

Виробництво гумових та пластмасових виробів

26

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

27

Металургійне виробництво

27.1

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

27.2

Виробництво труб

27.3

Інші види первинного оброблення сталі

27.4

Виробництво кольорових металів

27.5

Лиття металів

28

Виробництво готових металевих виробів

29

Виробництво машин та устатковання

29.1

Виробництво механічного устатковання

29.2

Виробництво машин та устатковання загального призначення

29.3

Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства

29.4

Виробництво верстатів

29.5

Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення

29.6

Виробництво зброї та боєприпасів

29.7

Виробництво побутових приладів

30

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин

31

Виробництво електричних машин та устатковання

32

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку

33

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів

та устатковання, годинників

34

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

34.1

Виробництво автомобілів

34.2

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів

34.3

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів

35

Виробництво інших транспортних засобів

35.1

Будування та ремонт суден

35.2

Виробництво залізничного рухомого складу

35.3

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні

35.4

Виробництво мотоциклів та велосипедів

35.5

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.

36

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

36.1

Виробництво меблів

36.2

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів

36.3

Виробництво музичних інструментів

36.4

Виробництво спортивних товарів

36.5

Виробництво ігор та іграшок

36.6

Виробництво іншої продукції

37

Оброблення відходів

40

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води

40.1

Виробництво та розподілення електроенергії

40.2

Виробництво та розподілення газу

40.3

Постачання пари та гарячої води

41

Збирання, очищення та розподілення води

45

Будівництво

50

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

51

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

52

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

55

Діяльність готелів та ресторанів

60

Діяльність наземного транспорту

60.1

Діяльність залізничного транспорту

60.2

Діяльність іншого наземного транспорту

60.3

Діяльність трубопровідного транспорту

61

Діяльність водного транспорту

62

Діяльність авіаційного транспорту

63

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

64

Діяльність пошти та зв’язку

64.1

Поштова та кур’єрська діяльність

64.2

Діяльність зв’язку

65

Грошове та фінансове посередництво

66

Страхування

67

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

70

Операції з нерухомим майном

71

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

72

Діяльність у сфері інформатизації

73

Дослідження і розробки

74

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;

надання послуг підприємцям

74.1

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.2

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

74.3

Технічні випробування та дослідження

74.4

Рекламна діяльність

74.5

Підбір та забезпечення персоналом

74.6

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

74.7

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів

74.8

Надання різних послуг споживачам

75

Державне управління

80

Освіта

85

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

90

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

91

Діяльність громадських організацій

92

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

93

Надання індивідуальних послугСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, проведення їх державної реєстрації

  Документ
  Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.
 2. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 3. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року"

  Документ
  Затвердити Державну програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.
 4. Закону України "Про державну статистику" (3)

  Закон
  Внести зміни до Закону України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 43, ст. 608), виклавши його в такій редакції:
 5. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.

Другие похожие документы..