Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Исторические предпосылки возникновения теории организации: формирование исторических предпосылок и основ управления в период с IX-VII ты­сячелетия до...полностью>>
'Документ'
Цель магистерской программы «Техническая физика в нефтегазовых технологиях» - теоретическая и практическая подготовка высококвалифицированных специал...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ» является ознакомление с применяемым в финансовом количественном анализе математическим ап...полностью>>
'Документ'
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку за поданням Міністерства екології та природних ресурсів та Ради міністрів Автономної...полностью>>

Постанова від 18 липня 2007 р. N 949 Київ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2007 р. N 949

Київ

Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1802; 2006 р., N 8, ст. 450), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 
Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 949 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

1. Доповнити пункт 3:

після слів "страхових виплат" словами "(крім страхування на випадок безробіття)";

абзацами такого змісту:

"Для страхування на випадок безробіття розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), є період (періоди) роботи за основним місцем роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку (реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної), протягом якого сплачено страхові внески особою або роботодавцем.

Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими угодами із сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, розрахунковий період, за який обчислюється сума доходу для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є місяці, протягом яких особа добровільно сплачувала страхові внески, незалежно від кількості укладених у такий період договорів (приклад наведено у додатку 1).".

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та добровільно застрахованих осіб), є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття - в якому припинено дію трудового договору або особу знято з обліку у державного реєстратора як суб'єкта підприємницької діяльності; для страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання осіб, у яких через деякий час погіршився стан здоров'я у зв'язку з раніше отриманим ушкодженням здоров'я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання - період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням тимчасової непрацездатності).

Для осіб, які працювали (працюють) на підприємствах, в організаціях, робота яких пов'язана із сезонним характером виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 278 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 14, с. 18; 1999 р., N 48, ст. 2363; 2002 р., N 51, ст. 2318), та для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з експлуатації, при призначенні частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття, за розрахунковий період береться 12 календарних місяців підряд (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття - в якому припинено дію трудового договору) (приклад наведено у додатку 1).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду (приклад наведено у додатку 1).

Для осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку, місяці тимчасової непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами не виключаються з розрахункового періоду.".

3. Доповнити пункт 5 після слів "календарні місяці" словами "(з першого до першого числа)", а слова "за які" замінити словами "в яких".

4. Доповнити абзац другий пункту 6 після слів "призначення страхової виплати" словами "(крім допомоги по тимчасовій непрацездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності)".

5. Доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:

"У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв'язку з чим заробітна плата перераховується за попередні періоди, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку розміру допомоги по безробіттю і виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється з урахуванням донарахованої заробітної плати окремо за кожний місяць, за який здійснено перерахунок.".

6. Доповнити абзац перший пункту 10 після слова "Якщо" словами "у розрахунковому періоді", а після слів "не мала заробітку" - словами і цифрою "з поважних причин, що зазначені у пункті 4 цього Порядку".

7. Доповнити абзац перший пункту 11 після слів "що виплачуються щомісяця" словами ", індексація грошового забезпечення".

8. Доповнити пункт 12 після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, застрахована особа працювала неповний календарний місяць, середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, застосовується не за місяць, а пропорційно кількості днів, фактично відпрацьованих застрахованою особою в зазначеному місяці, виходячи із числа робочих днів, обчислених у середньому за рік (21,0).".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим.

9. Доповнити Порядок пунктом 121 такого змісту:

"121. У разі коли на дату призначення допомоги по безробіттю минуло більше року з дня звільнення особи, у якої зберігається право на допомогу по безробіттю, середня заробітна плата може обчислюватися (за її бажанням) виходячи з розміру середньої заробітної плати особи відповідно до пункту 12 цього Порядку.".

10. У пункті 14 доповнити:

абзаци другий і п'ятий після слів "народженням та похованням" словами "(у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами)";

абзац третій реченням такого змісту: "Для осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.";

абзац шостий реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється на осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку.";

пункт абзацом такого змісту:

"Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзацу третього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному підрозділі) у розрахунковому періоді.".

11. Доповнити пункт 17 після слова "сумарно" словами і цифрою "(приклад наведено у додатку 1)" та абзацами такого змісту:

"Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених в абзаці третьому пункту 4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю та страхової виплати у зв'язку із стійкою втратою працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється з урахуванням суми посадового окладу (тарифної ставки) за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом (приклад наведено у додатку 1).

Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та така особа перед настанням страхового випадку працювала на кількох підприємствах або на одному підприємстві з перервою страхового стажу, середня заробітна плата обчислюється таким робочим органом сумарно за шість календарних місяців (або менш як шість календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку, не враховуючи часу перерви в роботі, на підставі довідок про середню заробітну плату, виданих роботодавцями, починаючи з останнього місця роботи.

Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1).".

12. У пункті 21:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця додатково до документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

доповнити абзац п'ятий після слів "основним місцем роботи та за" словами "місцем (місцями) роботи за".

13. В абзаці першому пункту 23 слово "ними" виключити.

14. Доповнити пункт 25 після слів "заробітну плату" словом "(дохід)", а слово і цифру "додатком 2" замінити словом і цифрами "додатками 2 - 6".

15. Пункт 26 викласти у такій редакції:

"26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи організаціях або з базою даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного фонду та базою даних ДПА.".

16. У додатку 1 до Порядку:

1) доповнити додаток перед розділом "До пункту 4 Порядку" новим розділом такого змісту:

"До пункту 3 Порядку

Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з укладеними цивільно-правовими угодами і брала участь в страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах.

Термін дії договорів: 

15.02.2006 - 30.04.2006 

  

03.05.2006 - 30.06.2006 

  

01.08.2006 - 24.11.2006 

  

11.09.2006- 15.11.2006. 
Дата взяття на облік як платника страхових внесків в центрі зайнятості - 20 березня 2006 року. Дата зняття з обліку за особистою заявою - 10 жовтня 2006 року.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа добровільно сплачувала страхові внески. До розрахункового періоду в даному разі включаються квітень - вересень 2006 року.";

2) розділ "До пункту 4 Порядку" доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:

"5. Особа працювала на посаді бухгалтера цукрового заводу з 20 травня 2006 року. Звільнена за власним бажанням 25 січня 2007 року.

Оскільки особа працювала на підприємстві з сезонним характером виробництва і відпрацювала менш як 12 календарних місяців, до розрахункового періоду включаються всі повністю відпрацьовані місяці, тобто червень - грудень 2006 року.

6. Особа, яка потерпіла на виробництві, МСЕК 12 травня 2001 р. встановлено 40 відсотків стійкої втрати професійної працездатності у зв'язку з професійним захворюванням, яке сталося 8 листопада 2000 року. Через певний час (5 червня 2007 р.) у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, що пов'язане з цим самим страховим випадком, їй видано листок непрацездатності. Ця особа продовжує працювати на тому самому підприємстві (на іншому підприємстві) за іншою професією, з якою не пов'язане професійне захворювання.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), для оплати днів тимчасової непрацездатності є період роботи перед настанням тимчасової непрацездатності (з грудня 2006 р. до травня 2007 р.), протягом якого застрахована особа працювала та роботодавцем сплачувалися страхові внески.";

3) у розділі "До пункту 6 Порядку":

у пункті 2:

в абзаці першому слово і цифри "до 20" замінити словом і цифрами "до 30";

в абзаці третьому цифри і слова "21 листопада 2005 р." замінити цифрами і словами "1 грудня 2006 р.", а слова ", який було визначено перед попереднім страховим випадком" - словами і цифрами "з 1 червня до 30 листопада 2006 р.";

доповнити розділ пунктом 3 такого змісту:

"3. Застрахована особа хворіла з 1 серпня 2006 р. до 31 січня 2007 року.

Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 лютого до 31 липня 2006 року.

З 28 лютого 2007 р. у застрахованої особи виникло право на призначення страхової виплати у зв'язку з установленням МСЕК стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання (акт форми П-4 від 1 лютого 2007 р.).

З метою обчислення середньої заробітної плати для нарахування виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили стійку втрату працездатності, береться розрахунковий період, визначений перед попереднім страховим випадком, тобто з 1 лютого до 31 липня 2006 року.";

4) доповнити абзац перший розділу "До пункту 9 Порядку" після слів "була тимчасово непрацездатною" словами "та перебувала у відпустці";

5) у розділі "До пункту 12 Порядку":

текст розділу вважати пунктом 1;

доповнити розділ пунктом 2 такого змісту:

"2. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 10 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 серпня 2007 р. у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 1992 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні - два робочих дні, заробітна плата - 345,7 карбованця; у вересні - дев'ять робочих днів, заробітна плата - 1710,2 карбованця; у жовтні - три робочих дні, заробітна плата - 1217,6 карбованця).

Середня заробітна плата в галузях економіки у 1992 році приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і становить:

у червні - 473 карбованці (4966,3 крб. : 21 день х 2 дні);

у вересні - 3081 карбованець (7189,1 крб. : 21 день х 9 днів);

у жовтні - 1167,4 карбованця (8171,6 крб. : 21 день х 3 дні).

Місяці розрахункового періоду 

Фактично відпрацьовано робочих днів 

Середньомісячна заробітна плата у 1992 році, карбованців 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України у 1992 році, карбованців 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки у 1992 році, приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого, карбованців 

Коефіцієнт заробітної плати (графу 3 : графу 5) 

Червень 

345,7 

4966,3 

473 

0,7309 

Липень 

22 

4180,2 

5065 

5065 

0,8253 

Серпень 

21 

3990,8 

5422,1 

5422,1 

0,7360 

Вересень 

1710,2 

7189,1 

3081 

0,5551 

Жовтень 

1217,6 

8171,6 

1167,4 

1,0430 

Листопад 

22 

9210,6 

10550,3 

10550,3 

0,8730 

  

  

  

  

  

4,7633 
Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н) х С : М,

де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) - 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);

С - 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);

М - 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).

Отже, З = 1041,47 грн. х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.

При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.";

6) доповнити додаток після розділу "До пункту 14 Порядку" новим розділом такого змісту:

"До пункту 17 Порядку

1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня 2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня 2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є серпень 2006 р. - січень 2007 р. Оскільки період роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку за сумісництвом, гривень 

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Серпень 

31 

1100 

  

1100 

Вересень 

30 

950 

  

950 

Жовтень 

31 

1200 

297 

1497 

Листопад 

30 

1600 

580 

2180 

Грудень 

31 

1850 

240 

2090 

Січень 

31 

1580 

  

1580 

Усього 

184 

8280 

1117 

9397 
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом.

За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня 2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи (розрахунковий період вересень 2005 р. - лютий 2006 р., посадовий оклад - 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом (звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень 2005 р. - лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку, за сумісництвом, гривень 

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Вересень 

30 

350 

332 

682 

Жовтень 

31 

350 

352 

702 

Листопад 

30 

350 

580 

930 

Грудень 

31 

350 

540 

890 

Січень 

31 

350 

350 

700 

Лютий 

28 

350 

350 

700 

Усього 

181 

2100 

2504 

4604 
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

3. Особа працювала за останнім основним місцем роботи з 10 березня 2007 р. до 15 квітня 2007 р., заробітна плата становила у березні 850, у квітні - 580 гривень. За попереднім місцем роботи працювала п'ять років і звільнена 26 лютого 2007 року. До державної служби зайнятості подала дві довідки про середню заробітну плату: з останнього місця роботи за фактично відпрацьований час (березень - квітень 2007 р.) та з попереднього місця роботи за шість календарних місяців (серпень 2006 р. - січень 2007 р.) із заробітною платою за місяцями розрахункового періоду відповідно 520, 515, 540, 545, 100 (матеріальна допомога) і 450 гривень. З 30 листопада до 31 грудня 2006 р. включно особа хворіла.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Жовтень 2006 

31 

540 

Листопад 2006 

29 

545 

Січень 2007 

31 

450 

Березень 2007 

22 

850 

Квітень 2007 

15 

580 

Усього 

128 

2965 
У розрахунковому періоді виключено кілька днів листопаду і грудень 2006 р., оскільки особа у цей проміжок часу хворіла.

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 23,16 гривні (2965 грн. : 128 календарних днів), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

4. Особа працювала на підприємстві з 8 січня 2006 р. до 9 липня 2006 р. (27 календарних тижнів). Розрахунковим періодом є лютий - червень 2006 року. Оскільки у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) особа більше не працювала, але має право на страхові виплати, розрахунок допомоги по безробіттю здійснюється виходячи із середньої заробітної плати на підставі довідки про середню заробітну плату за п'ять місяців.";

7) у розділі "До пункту 20 Порядку":

у позиції "Усього" останньої графи таблиці цифри "186,72" замінити цифрами "184,38";

абзац третій після слів "втратою працездатності" доповнити словами і цифрами "з урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту 14 цього Порядку";

в абзаці четвертому цифри і слова "933,6 гривні (186,72 гривні х 5 днів)" замінити цифрами і словами "553,14 гривні (184,38 гривні х 3 робочі дні)";

в абзаці п'ятому цифри і слова "1867,2 гривні (186,72 гривні х 10 днів), замінити цифрами і словами "2028,18 гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів)";

8) у розділі "До пункту 21 Порядку":

текст розділу вважати пунктом 1;

доповнити розділ пунктом 2 такого змісту:

"2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з 1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня 2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є липень - грудень 2006 р., за сумісництвом - з 17 до 28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка врахована при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат за липень - грудень 2006 р. та січень 2007 року.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість робочих днів за основним місцем роботи 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, гривень 

Заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати для призначення виплат за сумісництвом, гривень 

У 2006 році 

  

  

  

  

Липень 

21 

2500 

  

  

Серпень 

22 

3000 

  

  

Вересень 

21 

3200 

  

  

Жовтень 

22 

3400 

  

  

Листопад 

22 

4100 

  

  

Грудень 

21 

3900 

  

  

Разом 

129 

  

  

  

Січень 2007 р. 

18 

2500 

550 

550 

Усього 

18 

  

  

550 
Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності проводиться виходячи з кількості робочих днів за основним місцем роботи у січні 2007 року. Сума заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом та за основним місцем роботи за січень 2007 р. не перевищує максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день за сумісництвом становить 30,55 гривні (550 грн. : 18 робочих днів).".

17. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку 
Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю та пологами)

видана _______________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) ________________________________________________
                                                                                                                          (назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер _________________, номер страхового свідоцтва ______________________ 
Місяці розрахункового періоду 

Кількість відпрацьованих робочих днів (годин) 

Заробітна плата за відпрацьований час за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Заробітна плата за відпрацьований час за сумісництвом, з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Сумарна заробітна плата (дохід), гривень (графа 3 + графа 4) 

Січень 

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

Травень 

  

  

  

  

Червень 

  

  

  

  

Липень 

  

  

  

  

Серпень 

  

  

  

  

Вересень 

  

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

  

Листопад 

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності та у зв'язку з вагітністю і
                                                                  (потрібне підкреслити)
пологами середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (доходу) на кількість відпрацьованих робочих днів (годин). Частка (результат) становить
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (сума словами і цифрами) 
Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П." 

  

  
18. Доповнити Порядок додатками 3 - 6 такого змісту:

"Додаток 3
до Порядку 
Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для розрахунку виплат на випадок безробіття)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працював (працювала) _________________________________________________________
                                                                                                                     (назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер __________________, номер страхового свідоцтва _____________________ 

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період) 

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців, в яких застрахована особа не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин* (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини для виключення), місяців 

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*) 

Нарахована заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески за розрахунковий період, гривень 

Заробітна плата, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати, гривень 

Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати, гривень, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить ___________________________________________________
                                                                                                                                    (сума словами і цифрами)
________________ гривень _________________ копійок**.

Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу) визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її частини, що відповідає графіку роботи працівника, _______ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума словами і цифрами)
________________ гривень _________________ копійок**.

Дата звільнення з роботи за сумісництвом ___ ____________ ____ року.
(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала за сумісництвом)

____________
* Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

** Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.; 

  

  

 

Додаток 4
до Порядку 
Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції з експлуатації, для визначення частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат на випадок безробіття, та осіб, які працювали на підприємствах із сезонним характером виробництва, - для розрахунку виплат на випадок безробіття)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) ________________________________________________
                                                                                                                           (назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер ___________________, номер страхового свідоцтва ____________________ 

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період, та назву місяців) 

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин* (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини для виключення місяців) 

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*) 

Нарахована заробітна плата працівника, з якої сплачувалися страхові внески, гривень 

Заробітна плата, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень 

Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами і цифрами)
________________ гривень _____________ копійок**.

Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу) визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її частини, що відповідає графіку роботи працівника, __________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44.
Частка (результат) становить _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами і цифрами)
________________ гривень _____________ копійок**.

Дата звільнення з роботи за сумісництвом ___ ____________ ____ року.
(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала за сумісництвом - для осіб, зайнятих на сезонних роботах)

____________
* Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

** Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.; 

  

  

 

Додаток 5
до Порядку 
Кутовий штамп установи

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця або інших осіб, зазначених у пункті 11 Порядку
(для розрахунку виплат на випадок безробіття)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу __________________________________________________________________
                                                      (найменування військового комісаріату, де особа перебувала на обліку, військової частини 
                                                                                                     або установи, де особа проходила службу)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           (адреса)
ідентифікаційний номер особи ___________________________________________________________ 

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період, та назву місяців) 

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців розрахункового періоду, в яких особа перебувала (з першого до першого числа) у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді) 

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком) 

Грошове забезпечення за розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення, гривень* 

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення, гривень*, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком). Частка (результат) становить ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума словами і цифрами)
______________ гривень ______________ копійок.

Якщо у розрахунковому періоді особа не мала заробітку у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком, середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом ділення місячного посадового окладу, встановленого на момент звільнення, _________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума словами і цифрами)
______________ гривень ______________ копійок.

____________
* До грошового забезпечення, що враховується для обчислення середнього грошового забезпечення для призначення допомоги по безробіттю, відповідно до пункту 11 Порядку враховуються такі виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця, індексація грошового забезпечення. 

Керівник установи 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.; 

  

  

 

Додаток 6
до Порядку 
Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для розрахунку страхових виплат)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) ________________________________________________
                                                                                                                           (назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер _________________, номер страхового свідоцтва ______________________ 

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*) 

Нарахована за розрахунковий період заробітна плата (оподатковуваний дохід), з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Нарахована за розрахунковий період заробітна плата (оподатковуваний дохід) за сумісництвом, з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Сумарна заробітна плата, гривень (графа 3 + графа 4) 

Січень 

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

Травень 

  

  

  

  

Червень 

  

  

  

  

Липень 

  

  

  

  

Серпень 

  

  

  

  

Вересень 

  

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

  

Листопад 

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

____________
* Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Для розрахунку страхових виплат середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (графа 3 + графа 4), гривень, на кількість календарних днів (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить ___________________________________________________________________
                                                                                                            (сума словами і цифрами)
________________ гривень ________________ копійок.

Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день та обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Наприклад: з 1 жовтня 2006 р. - 165,9 гривень (5050 грн. : 30,44).

Розмір середньомісячної заробітної плати для розрахунку страхових виплат обчислюється відповідно до цього Порядку шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить _________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами і цифрами)
________________ гривень ________________ копійок. 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.". 

  

  

____________

 

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 10 червня 2008 року N 4/4, від 17 липня 2008 року N 16/16, від 28 серпня 2008 року N 72/72
 2. Шевченка Український культурологічний центр (м. Донецьк) Олександр Задніпровський хроніка голоду 1946 1947 років у Донбасі Донецьк 2007

  Документ
  У монографії на базі переважно місцевих архівних документів уперше змальовано цілісну картину голоду 1946 – 1947 рр. в українському Донбасі. Матеріал подано у вигляді хроніки подій.
 3. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41

  Документ
  Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899, НАКАЗУЮ:
 4. 01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

  Документ
  Згідно з Договором від 19.10.2006 р. № 39 аудиторська фірма «Альтаір-Аудит» провела аудит фінансової звітності ЗАТ «Український кредитний банк» (далі - Банк) за 2006 рік у складі: загальна інформація про діяльність Банку, баланс станом
 5. Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618 (3)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „БАНК ВЕЛЕС” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів,

Другие похожие документы..