Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
- Муниципальную Целевую программу социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период до 2012 г. и прогн...полностью>>
'Закон'
В связи с провозглашением 2008 года Годом молодежи, руководствуясь принципами гуманизма, и в соответствии с пунктом p) статьи 66 и пунктом о) части (3...полностью>>
'Конкурс'
Конкурс «Масс-Медиа Перспектива-2010» посвящён Году Учителя в России. Участникам предлагается разработать коммуникационный проект на тему «Учитель: р...полностью>>
'Документ'
Kazmierkiewicz, P. Turning threats into opportunities: impact of the expansion of Shengen acquis on the New Borderlands / Piotr Kazmierkiewicz; Insti...полностью>>

Договір № між творцями об’єкту права інтелектуальної власності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток №6

Договір № __

між творцями об’єкту права інтелектуальної власності

м. Київ «__»____________20___

Ми, що нижче підписалися, громадяни України:

1.___________________________________________________________________

(П.І.Б.)

2.___________________________________________________________________

(П.І.Б.)

3.___________________________________________________________________

(П.І.Б.)

іменовані далі „Сторони”, що діють на підставі загальної цивільної право та дієздатності (ст.ст. 25-42

ЦК України),

беручи до уваги, що:

- Сторони є творцями об’єктів права інтелектуальної власності (ОІВ)

- творцям об’єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) належать особисті немайнові права, що є чинні безстроково, зокрема:

 • право на визнання людини творцем (автором, винахідником тощо) об’єкту права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) (ст.ст. 435, 436 ЦК України),

 • щодо об’єктів авторського права – право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично можливе, право обирати псевдонім у зав’язку з використанням твору, право на недоторканність твору (ст. 438 ЦК України);

- з кожною з Сторін укладені договори про службові об’єкти права інтелектуальної власності та

виплату винагороди за їх використання:

від „___”___________20__ №___

від „___”___________20__ №___

від „___”___________20__ №___

керуючись ст.ст. 428, 436 ЦК України

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір регулює відносини між Сторонами у зв'язку зі створенням спільною творчою працею _____________________________________________________________________________________

(назва ОІВ)

_____________________________________________________________________________________

що було здійснено в рамках виконання ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

під час перебування Сторін у трудових відносинах з Інститутом фізики НАН України.

2. Права й обов’язки Сторін

2.1. У випадку порушення немайнових та майнових прав Сторін кожен Творець ОІВ може доводити своє право в судовому порядку.

2.2. Сторона, якій стало відомо про порушення особистих (немайнових) прав Сторін, повинна повідомити про це інші Сторони цього Договору.

2.3. У випадку використання об’єктів авторського права кожна з Сторін самостійно вирішує питання про згадування його імені чи виборі псевдоніма або заборони згадування свого імені.

3. Порядок розподілу винагороди за використання ОІВ

3.1. З урахуванням внеску кожної з Сторін у створенні ОІВ Сторони домовляються про розподіл

винагороди за використання ОІВ між Сторонами у такому виді:

П.І.П. Сторін

Внесок Сторони у створення ОІВ (%)

Розподіл винагороди за використання ОІВ (%)

4. Інші питання

4.1. Якщо ОІВ є твір, що складається з частин, які мають самостійне значення (може бути використана незалежно від інших частин цього твору), кожна із Сторін зберігає свої особисті немайнові права щодо частини такого твору.

Реалізація цих прав здійснюється Сторонами спільно, якщо інше не зазначено цим Договором або додатком до цього Договору.

4.2. Будь-які спори, що виникають з цієї Угоди, або у зв'язку з нею, будуть вирішуватись шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди Сторони вирішують спірні питання у суді у встановленому законом порядку.

4.2.___________________________________________________________________________________

4.3. Дана Угода укладена у ____ примірниках, набуває чинність після підписання його Сторонами та діє протягом строку чинності прав інтелектуальної власності на створений Сторонами ОІВ.

5. Реквізити, підписи Сторін

1.______________________________________________________________________________________

(П.І.П.)

адреса:_________________________________________________________________________________

паспорт: № ______________, серія ___________, виданий “____”____________ 19___ р.

_______________________________________________________________________________________

(назва органа, що видав паспорт)

підпис_________________________

2.______________________________________________________________________________________

(П.І.П.)

адреса:_________________________________________________________________________________

паспорт: № ______________, серія ___________, виданий “____”____________ 19___ р.

_______________________________________________________________________________________

(назва органа, що видав паспорт)

підпис_________________________

3.______________________________________________________________________________________

(П.І.П.)

адреса:_________________________________________________________________________________

паспорт: № ______________, серія ___________, виданий “____”____________ 19___ р.

_______________________________________________________________________________________

(назва органа, що видав паспорт)

підпис_________________________

Зазначається назва теми наукових досліджень, під час виконання якої створено ОІВ або що ОІВ створено у зв’язку з

виконанням службових обов’язків чи доручень роботодавця, або що ОІВ створено з використанням досвіду, виробничих

знань, обладнання та комерційної таємниці організації, де творець працює за трудовим договором.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Право інтелектуальної власності академічний курс

  Документ
  За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України О.
 2. Правила проходження заявок на отримання охоронних документів на службові винаходи та корисні моделі, які створені працівниками інституту технічної механіки нан україни І нка україни

  Документ
  ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА СЛУЖБОВІ ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ, ЯКІ СТВОРЕНІ ПРАЦІВНИКАМИ ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
 3. Конспект лекцій з курсу «основи інтелектуальної власності»

  Конспект
  Одним з феноменальних і не всіма усвідомлених явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару - інтелектуальної власності. Темпи росту об­сягу торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж звичайних товарів,
 4. Інтелектуальна власність

  Документ
  Док.1. Постанова КМУ № 659 від 17.05.2002 р. "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, щодо вимог їх утворення та напрямків використання"
 5. Про затвердження Національного стандарту n 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

  Документ
  Відповідно до статті 9 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Другие похожие документы..