Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України,...полностью>>
'Документ'
3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. № 402 межгосударственный стандарт ГОС...полностью>>
'Доклад'
Современный финансовый кризис предъявил повышенные требования к знаниям, умениям, навыкам, профессионализму, мотивационным характеристикам, мобильнос...полностью>>
'Задача'
Состав операционной системы. Операционная система WINDOWS. Понятие рабочего стола. Элементы рабочего стола. Папка "Мой компьютер" и ее свой...полностью>>

Програма дисципліни "основи наукових досліджень" Упорядники: доц. Савицький В. М., асист. Курило С. М. Затверджено

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Географічний факультет

Кафедра гідрології та гідроекології

Затверджено

Радою географічного факультету

25 червня 2007 р., протокол № 6

Голова Ради проф. Олійник Я.Б.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Упорядники: доц. Савицький В.М., асист. Курило С.М.

Затверджено

На засіданні кафедри гідрології та

гідроекології від 15 травня 2007 р.

протокол № 13

Зав. кафедри проф. В.К.Хільчевський

Київ – 2007

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вступ. Предмет, мета, завдання курсу. Зародження, становлення і розвиток наукового пізнання. Наука як явище загальнолюдської духовної і матеріальної культури.

Сутність науки і наукових досліджень. Феномен науки. Основні проблеми і протиріччя у розвитку науки. Характерні риси сучасної науки. Якість та ефективність наукових досліджень. Науково-технічні революції. Наука – виробнича сила суспільства. Науково-технологічний і науково-інформаційний етапи НТР. Основні риси наукової діяльності на сучасному етапі. Наука і освіта.

Процес науково-дослідницької діяльності. Теоретико-методологічні основи наукового пізнання і наукової творчості. Теоретичний, теоретико-емпіричний та емпіричний рівні наукових досліджень. Методи теоретико-емпіричного і емпіричного наукового пізнання. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження і розробки.

Отримання, пошук, накопичення та обробка наукової і науково-технічної інформації. Загальне поняття про інформацію. Інформаційний пошук. Накопичення і обробка наукових даних. Системи наукової і науково-технічної інформації. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Відображення тематики НДР при класифікації. Науковий експеримент, польові дослідження. Обробка експериментальних даних і передача інформації.

Планування і організація НДР та управління ними. Планування наукових і науково-технічних досліджень і розробок. Наукова організація праці. Організація праці і режим роботи виконавця наукових досліджень. Робоче місце виконавця, умови роботи, робоче обладнання. Науковий колектив. Науковий керівник. Головні принципи управління науковими дослідженнями. Завдання і засоби управління наукою в цілому. Комплексні наукові і науково-прикладні програми. Міжгалузеві наукові центри. Міжнародна співпраця.

Підготовка, проведення і оформлення НДР та їх результатів. Вибір та обгрунтування тематики досліджень. Джерела, пошук і збирання інформації. Фондові матеріали, наукові публікації, книги. Складання бібліографічного каталогу, анотацій, рефератів з вивчених літературних джерел. Складання програми досліджень з вибраної теми. Обгрунтування методики проведення дослідницьких робіт. Аналіз отриманих даних і оцінка їх достовірності. Математична інтерпретація отриманих результатів. Оформлення наукового звіту. Написання реферату з наукової теми. Експертиза та рецензування наукової роботи. Наукова доповідь з теми досліджень, реферат і тези наукової доповіді. Наукова етика. Впровадження результатів НДР.

Винахідництво. Поняття про винахідництво. Об’єкти винахідництва. Методика обгрунтування і виявлення патентоспроможних розробок. Заявка на винахід, відкриття. Авторське право, патент. Захист авторських прав.

Система науково-дослідницької роботи студентів. Підготовчий період. Проблемна студентська група, семінар, студентське наукове товариство. Курсові роботи. Практика. Дипломна робота. Роль НДРС у формуванні наукового світогляду, професіоналізму, самостійності у постановці і виконанні наукових досліджень.

Наукові дослідження в області гідрології і гідрохімії (загальна характеристика). Становлення і розвиток гідрології і гідрохімії як окремих наукових дисциплін, коротка історична довідка. Місце гідрології і гідрохімії в системі наук про Землю. Сучасні завдання і методологія гідролого-гідрохімічних досліджень.

Список літератури

Основна:

 1. Основы научных исследований / Под ред. Н.Д.Пистуна и Г.И.Швебса. – К., 1988. – 198 с.

 2. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібник, К.: Заповіт, 1997. – 333 с.

Додаткова:

 1. Сидоренко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. – Х., 1977.

 2. Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. – М., 1974.

 3. Левковский С.С. Оформление курсовых и дипломных работ и рукописей. – К., 1977.

 4. Олійник Я.Б., Самойленко В.М., Хільчевський В.К. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт. – К., 2001.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.

Другие похожие документы..