Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сочинение'
В соответствии с планом работы Министерства образования Республики Башкортостан на 2011 год, в целях выявления одаренных детей и повышения престижа р...полностью>>
'Документ'
Одинаковы ли эти стихотворения о природе? На самом деле, это два разных поэта и творчество у них у каждого свое. Каждый из них по-своему рисует мгнов...полностью>>
'Лекция'
Для удобства анализа проектов, а также систем управления ими, множество разнообразных проектов классифицируется по разным основополагающим признакам ...полностью>>
'Документ'
Важливою умовою для успішного ведення навчально-наукової діяльності кожного ВНЗ є інформаційна підтримка навчального процесу. Впровадження автоматиза...полностью>>

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та про їх апробацію

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про опублікування результатів дисертацій

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук та про їх апробацію

З метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних

досліджень, їх апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів та

відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів та

присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 28.06.97 № 644, із змінами і доповненнями, затвердженими

постановами Кабінету Міністрів України від 5.08.98 № 1241 і від 22.07.99

№ 1336,

НАКАЗУЮ:

1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне опублікування

основних наукових результатів дисертаційних робіт, які подаються на

здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є однією з основних

передумов для розгляду цих робіт.

2. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді

опублікованої монографії за таких умов:

2.1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів. 2.2. Монографія має обов’язково містити результати наукових

досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях

України або інших країн, які відповідають умовам підпункту 3.1 пункту 3

цього наказу.

2.3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня

доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук становить не менше

15 обліково-видавничих аркушів; у галузі природничих та технічних наук -

не менше 10 обліково-видавничих аркушів.

2.4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за

спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних

монографії.

2.5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації

або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має

бути зазначено в її вихідних даних.

2.6. Тираж не менше 300 примірників.

2.7. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.

2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення

монографії згідно з державними стандартами України.

2.9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких

затверджено наказом голови ВАК України від 4 квітня 2000 року № 176 та

зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за №353/4574.

3. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за таких умов:

3.1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових

фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема

електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК

України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук

за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до

захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей можуть бути

долучені три авторських свідоцтва про винахід або три патенти, які

безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а не більше 5

статей може бути опубліковано у електронних наукових фахових виданнях.

Не зараховуються публікації, у яких відсутній повний опис наукових

результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються

результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли

до мінімальної кількості публікацій, які зараховує ВАК.

3.2. Наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком

дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 – археологія,

07.00.09 - антропологія) опублікованої без співавторів монографії обсягом не

менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати

наукових досліджень здобувача і відповідає вимогам підпунктів 2.4 - 2.9

пункту 2 цього наказу.

4. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності

не менше 3 публікацій у наукових фахових журналах, а також в інших

періодичних наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх

перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому в галузях

природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при

прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість однієї

статті може бути долучене одне авторське свідоцтво про винахід або один

патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а одна

із статей може бути опублікована у електронному науковому фаховому

виданні.

5. Установити, що апробація матеріалів дисертації на наукових

конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах є обов’язковою.

6. Установити, що обов’язковою вимогою до наукових публікацій

здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого

друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.

Установити, що до списку наукових праць, у яких висвітлюється

основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше фактично

тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у наукових фахових

виданнях.

7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких періодичні

друковані наукові фахові видання (далі – фахові видання) можуть бути

включені до переліку наукових фахових видань, що затверджує ВАК

України:

7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має свідоцтво

про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або) зарубіжну сферу

розповсюдження засобу масової інформації.

7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова

установа, організація, вищий навчальний заклад.

7.3. Фахове видання має тематичну спрямованість з певної галузі науки

в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей з переліку

наукових спеціальностей, затвердженого ВАК України за погодженням з

МОН відповідно до чинного законодавства.

7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше трьох

докторів наук з відповідної галузі науки – штатних працівників засновника.

Редактором (головним редактором) видання є штатний працівник

засновника.

7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією вченої

ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що його

видає, про що зазначається у вихідних відомостях.

7.6. Тираж фахового видання не менше 100 примірників. 7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах бібліотек

України, визначених відповідно до наказу ВАК України від 04.04.2000 № 175

„Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково

належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні

результати дисертаційних робіт”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 14.06.2000 за № 352/4573.

7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на сайті

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України у

розділі “Наукова періодика України” безоплатно.

7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового

видання згідно з чинними державними стандартами України.

8. Організаційному сектору ВАК України забезпечити публікацію

даного наказу в "Бюлетені Вищої атестаційної комісії України".

Голова ВАК України В.В.Скопенко

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ,

ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ

(З постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1)

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фа-

хових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії

ВАК України від 10.02.1999 р. № 1-02/3 "Про публікації результатів дисерта-

цій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію".

Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до

складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецен-

зування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до біб-

ліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від

22.05.1997 р. № 1б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадсь-

кості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв’язку з

цим президія Вищої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі

відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені

з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати

результати дисертаційних досліджень.

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних

колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи

яких є установа-засновник фахового видання. 3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний

відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що ви-

ходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають

такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’я-

зок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх до-

сліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної про-

блеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослі-

дження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Спеціалізованим ученим радам при прийманні до захисту дисертаційних

робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як

фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. 3 даної по-

станови.

5. Встановити обов’язковим подання до ВАК України разом із клопотан-

ням про внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про

державну реєстрацію друкованого засобу.

6. Зобов’язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом

2003 року надсилати до ВАК України один контрольний примірник видання

із супровідним листом.

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз нау-

кового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України

пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 2. Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня

  Автореферат
  Кретов Анатолій Іванович. Динаміка самовизначення митця в контексті російського та українського соціокультурного простору першої третини XX ст. — Автореф.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2)

  Автореферат
  Захист відбудеться " #3" S'&.p&st.Jy 2006 р. о -/V/Cty годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки
 4. До відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів

  Документ
  *ВАК України нагадує, що повідомлення в "Бюлетені ВАК України" і журналі "Науковий світ" про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук відповідно до постанов президії ВАК України від
 5. Абасов С. Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. №2. С. 78-80

  Документ
  Абдулгалимова Г.М. Модель использования компьютерного тестирования в процессе информационной подготовки специалистов Информатика и образование.- 2008.

Другие похожие документы..