Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Международный круглый стол «Об организации и механизме функционирования кластеров «территория инноваций» в рамках стратегии «Инновационная Россия-202...полностью>>
'Реферат'
Тема работы актуальна потому, что феномен перестройки привлекает пристальное внимание обществоведов. Ей посвящено множество статей, брошюр, монографи...полностью>>
'Документ'
Когда я сначала начал писать QuickReport, то целью было создание минимального редактора отчетов для небольшого проекта, написанного в Delphi. Но это с...полностью>>
'Документ'
История китайской цивилизации – одной из древнейшей в мире – насчитывает уже несколько тысячелетий. Как считают сами китайцы, история страны начинает...полностью>>

Буздуган Ярослава Михайлівна народилася у 1964 році. У 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси І кредит» диплом

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Буздуган Ярослава Михайлівна –

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Буздуган Ярослава Михайлівна народилася у 1964 році.

У 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом ТЕ 11904392).

У 2000 році закінчила центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Фінанси» (диплом ТЕ № 14117109).

У 2003 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» (диплом МВ № 10011177).

Кандидат юридичних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (диплом ДК № 053243).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІУ рівня акредитації:

01.09.2000 р. – 12.05.2005 р. – викладач кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства;

12.05.2005 р. – 29.09.2006 р. – викладач кафедри фінансів Тернопільського державного економічного університету;

29.09.2006 р. – 30.06.2008 р. – викладач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету;

07.07.2008 р. – 01.09.2009 р. – старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

01.09.2009 р. – теперішній час – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде навчальні курси: фінансове право; банківське право; державне управління у сфері економіки.

З основних навчальних курсів з метою забезпечення навчального процесу опубліковано:

- Фінансове право – навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання;

- Фінансове право – навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання;

- Державне управління у сфері економіки – для студентів денної та заочної форм навчання.

Бере участь у виконанні комплексної науково-дослідної теми кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права: «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696).

З 2010 року Я.М. Буздуган працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові основи благодійної діяльності як альтернативного джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні».

Має 36 публікації, з них 31 наукового та 5 навчально-методичного характеру, в тому числі 15 у фахових виданнях.

Після захисту дисертації опубліковано 14 праць, із них 11 наукового та 3 навчального-методичного характеру, в тому числі 7 у фахових виданнях.

Основні праці:

1. Роль благодійних об’єднань як суб’єктів фінансового права у вирішенні соціальних проблем суспільства / Я. Буздуган // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. – № 12. – С. 91-94. (Фахове видання).

2. Правові основи діяльності українських благодійних об’єднань медичного спрямування / Я. Буздуган // Віче. – Київ, 2010. – № 24. – С. 4-6. (Фахове видання).

3. Правові й організаційні проблеми та перспективи розвитку благодійної діяльності в Україні / Я. Буздуган // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-14. (Фахове видання).

4. Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності / Я. Буздуган // Віче. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-10. (Фахове видання).

5. Правові форми та принципи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні / Я. Буздуган // Віче. – Київ, 2011. – № 8. – С. 17-20. (Фахове видання).

Брала участь у 10 конференціях, у тому числі:

1. Десята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», м. Київ, 2010 рік.

2. Наукова конференція професорсько-викладацького складу Тернопільського національного економічного університету «Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності», м. Тернопіль, 2010 рік.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Україна без сиріт», м. Київ, 2010 рік.

За результатами конференцій опубліковано 3 тези доповідей.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

I. До захисту кандидатської дисертації

1

Антологія бюджетного механізму

Монографія

Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – С. 149-175.

250

26

Ю. С. Дем’янишин

2

Роль благодійних організацій у вирішенні соціальних проблем суспільства

Стаття

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль, 2002. - № 12. – С. 99-103. (фахове видання)

5

3

Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів охорони здоров'я в умовах ринкових трансформацій

Стаття

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль, 2003. - № 15. – С. 100-106.

(фахове видання)

7

3

З. Лободіна

4

Організаційно-правові засади функціонування фінансів галузі охорони здоров’я в Україні за останні роки

Стаття

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль, 2004. – №16. – С. 114-122.

(фахове видання)

9

5

Розвиток жіночого підприємництва в Україні: реалії та перспективи

Стаття

Вісник Львівської держаної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки. – Львів, 2005. - № 6. – С. 194-198.

(фахове видання)

4

6

Вдосконалення правового регулювання фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2006. - № 4. – С. 107-111.

(фахове видання)

5

7

Правове регулювання фінансового забезпечення вітчизняної охорони здоров’я

Стаття

Право України. – Київ, 2006. - № 7. – С. 103-107.

(фахове видання)

4

8

Правова характеристика благодійництва та благодійної діяльності як альтернативного джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2006. - № 9. – С. 88-91.

(фахове видання)

4

9

Охорона здоров’я та медичні послуги в системі суспільних благ

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2007.- № 12. – С. 115-116.

(фахове видання)

2

10

Чинники ефективності фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2008.- № 4. – С. 155-160.

(фахове видання)

5

11

Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

Стаття

Віче. – Київ, 2008. - № 5. – С. 26-28.

(фахове видання)

3

12

Пропозиції щодо вдосконалення правового механізму фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2008. - № 9. – С. 56-60.

(фахове видання)

5

13

Платні послуги в охороні здоров’я населення та їх правове забезпечення

Тези

Проблеми фінансової теорії і практики в постстабілізаційний період // Наук. конф. проф.-виклад. складу, 13 квітня 2006 р.: тези допов. – Тернопіль, 2006. – С. 34-37.

4

14

Правові аспекти фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

Тези

Стратегічні питання світової науки – 2007 // ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 лютого 2007 р. – Т. 5. – Тези допов. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – С. 62-66.

5

15

Благодійництво як альтернативне джерело фінансової підтримки охорони здоров’я в Україні

Тези

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період. – Наук. конф. проф.-виклад. складу, 18 квітня 2007 р.: зб. матеріалів. – Тернопіль, 2007. – С. 25-28.

4

16

Благодійництво і благодійна діяльність як соціально-економічний феномен

Тези

Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки // Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовтня 2007 р.: тези допов. – Тернопіль, 2007. – С. 179-182.

4

17

Правові аспекти впровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

Тези

Адміністративне право та процес очима молодих вчених // Всеукраїнська конференція з адміністративного права, 28-29 лютого 2008 р.: тези допов. – Запоріжжя, 2008. – С. 18-20.

3

18

Досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я в Латвії та можливість його використання в Україні

Тези

Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період» // Наук. конф. проф.- виклад. складу, 16 квітня 2008 р.: зб. матеріалів. – Тернопіль, 2008. – С. 16-20.

5

19

Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров’я в США

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі // Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2008 р.: тези допов. – Київ, 2008. – С. 492-494.

3

20

Охорона здоров’я та медичні послуги в системі суспільних благ

Тези

Актуальні питання державотворення в Україні // Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 квітня 2008 р.: тези допов. – Київ, 2008. – С. 206-207.

2

II. Після захисту кандидатської дисертації

21

Сучасне українське медичне право

Монографія

К.: Атіка, 2010. – С. 362-391.

496

29

Стеценко С.Г., Болотіна Н.Б. та інші, всього 24 особи

22

Роль благодійних об’єднань як суб’єктів фінансового права у вирішенні соціальних проблем суспільства

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2010. - № 12. – С. 91-94.

(фахове видання)

4

23

Правові основи діяльності українських благодійних об’єднань медичного спрямування

Стаття

Віче. – Київ, 2010. - № 24. – С. 4-6.

(фахове видання)

3

24

Правові й організаційні проблеми та перспективи розвитку благодійної діяльності в Україні

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2011. - № 1. – С. 11-14.

(фахове видання)

4

25

Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності

Стаття

Віче. – Київ, 2011. - № 4. – С. 7-10.

(фахове видання)

4

26

Роль благодійництва у вирішенні соціальних проблем суспільства

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі // 10-та Міжнародна науково-практична конференція: Тези доповідей: у 2-х ч.; ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 128-129.

2

27

Правові проблеми фінансового забезпечення дитячих будинків сімейного типу

Тези

Україна без сиріт // Міжнародна науково-практична конференція, 11-13.11.2010 р.: Тези допов. – Київ, 2010. – С. 54-57.

3

28

Правові форми та принципи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні

Стаття

Віче. – Київ, 2011. - № 8. – С. 17-20.

(фахове видання)

4

29

Проблеми бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я

Тези

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності // Матеріали наукової конференції проф.-виклад. складу ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – С. 97-103.

7

Лободіна З.М.

30

Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні

Стаття

Віче. – Київ, 2011. - № 10.

(фахове видання)

31

Фінансовий контроль та правові шляхи його реалізації

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2011. - № 5.

(фахове видання)

ІІІ. Навчально-методичні праці

32

Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення курсу «Бюджетна система»

Методичні вказівки

ТНЕУ.: Тернопіль, 2006

42

12

Дем’янишин В.Г.

33

Професійна етика фінансиста – навчально-методичний комплекс

Методичні вказівки

ТНЕУ.: Тернопіль, 2007

174

132

Безгубенко Л.М., Дем’янишин В.Г., Рендович П.М.

34

Фінансове право – навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання

Методичні вказівки

К.: Університет «Україна», 2010

68

35

Фінансове право - навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки

К.: Університет «Україна», 2010

23

15

Чомахашвілі О.Ш.

36

Державне управління у сфері економіки: навчальна програма

Методичні вказівки

К.: Університет «Україна», 2010

21

10

Чомахашвілі О.Ш.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

    Документ
    гінекології і перинатології Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Сойку Вячеславу Васильовичу доцента кафедри психіатрії, наркології, психотерапії, загальної та медичної психології Ткачовій Наталі Юріївні

Другие похожие документы..