Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Психодиагностика: принципы, сфера применения, классификация методик, дифференциальная психометрика, валидность, надежность, репрезентативность, досто...полностью>>
'Документ'
Во все времена неистовые споры вызывал вопрос о соотношении факторов наследственности и воспитания в процессе формирования человеческой личности, в о...полностью>>
'Документ'
У статті розглядаються особливості використання психологом технік і прийомів арт-терапії у роботі з дітьми та підлітками. Здійснено аналіз наявного п...полностью>>
'Документ'
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась сучасна карти...полностью>>

Перелік питань для проведення заліку Етика, естетика

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік питань для проведення заліку «»Етика, естетика :

 1. Етика й естетика як філософські науки. Предмет та завдання, зв'язок з іншими науками.

 2. Визначення понять «Етика», «Мораль», «Моральність».

 3. Природа моралі, філософський погляд на проблеми етики та естетики.

 4. Етичні та естетичні цінності.

 5. Система моральних норм і цінностей.

 6. Роль етики в сучасному суспільстві.

 7. Взаємозв’язок розвитку суспільства і формування системи моральних цінностей.

 8. Моральна свідомість, моральні норми і принципи, цінності і орієнтації, шляхи їх формування. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі.

 9. Співвідношення моралі і права. Система законодавчої регуляції моральних норм суспільства.

 10. Компоненти моральної свідомості, риси моральних норм

 11. Естетичний ідеал, його складові. Естетична реальність. Естетично-художні цінності: прекрасне і потворне, трагічне і комічне, піднесене і низьке.

 12. Естетичний і художній смак як складова естетичної культури.

 13. Мистецтво як виразник естетичного досвіду суспільства, духовної потреби людства. Формування естетичних цінностей людини, розвиток естетичної культури.

 14. Мистецтво як відображення політичних, правових, моральних, релігійних проблем суспільства.

 15. Мистецтво як духовна потреба. Співвідношення художньої діяльності з іншими формами духовного.

 16. Прояв естетичних смаків, цінностей у різних жанрах мистецтва.

 17. Етична проблема співвідношення цілей і засобів діяльності, мотивів і результатів дії.

 18. Моральна проблематика спілкування, світ людських відносин як реалізація моральності.

 19. Моральні характеристики людської особистості в сфері спілкування.

 20. Критерії оцінки морального вчинку.

 21. Сутність етики ділового спілкування.

 22. Закономірності міжособистісних відносин.

 23. Етичні проблеми ділового спілкування.

 24. Етика та етичні норми діяльності організації.

 25. Соціально відповідальна стратегія організації.

 26. Етика діяльності керівника.

 27. Етика конфліктних ситуацій. Етика та соціальна відповідальність організацій, відображення етичних норм у чинному законодавстві.

 28. Підвищення етичного рівня організації.

 29. Поняття «спілкування», види ділового спілкування, вербальні та невербальні засоби спілкування.

 30. Комунікативна культура в діловому спілкуванні.

 31. Управління спілкуванням, сприяння і розуміння у спілкуванні, стратегія і тактика впливу та маніпулювання.

 32. Цілі і фактори ефективного слухання.

 33. Бар’єри у вербальній комунікації.

 34. Стилі слухання і зворотний зв'язок у міжособистісному спілкування.

 35. Етичні норми телефонного спілкування, ділового листа.

 36. Правила ділового спілкування (підготовки публічного виступу, проведення ділової бесіди, співбесіди, переговорів, нарад).

 37. Етикет ділової людини (імідж, зовнішній вигляд, манери поведінки).

 38. Етикет ділових відносин. Самоподача у спілкування, формування першого враження. Стратегічні техніки само презентації.

 39. Особливості ділового спілкування з іноземними партнерами.

 40. Мистецтво компліментів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. До кожної теми модуля дається план лекційного та семінарського заняття, перелік питань, які виносяться студентам на самостійну проробку, перелік питань для самоконтролю засвоєння матеріалу лекції, рекомендовані теми рефератів, додаткова література.

  Реферат
  Щукін Є.О., Дрожанова О.М., Патлайчук О.В. Методичні вказівки для проведення занять з курсу "Філософія" (1-й навчальний модуль). – Миколаїв: НУК, 2006.
 2. Кафедра гуманітарних дисциплiн (1)

  Методичні рекомендації
  Етика та естетика Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та підприємництва Київської національної Академії внутрішніх справ.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Східноукраїнський національний університет (2)

  Диплом
  Методичні вказівки для самостійної роботи дисципліни "Культурологія» ( для студентів першого курсу вечірньої та заочної форм навчання напряму підготовки "Економіка та підприємництво") складені на основі Освітньо-професійної
 5. В. В. Буряк Антична філософія

  Документ
  Це видання становить собою навчальний курс з античної філософії, містить методичні рекомендації, конспекти лекцій, контрольні питання до тем, глосарій основних філософських термінів, список літератури (першоджерела, наукові статті,

Другие похожие документы..