Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Четвертая городская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни и антимикробные средства» проводится 5-6 октября 2006 года, в Здании Правит...полностью>>
'Документ'
Информационные технологии - область науки, техники и производства, охватывающая исследования теоретических и методических основ, разработку и создани...полностью>>
'Документ'
Пятнадцатилетним подростком, обвиненным в подготовке покушения на секретаря ЦК КП(б) Украины Косиора и… товарища Сталина, попал Юрий Чирков, автор это...полностью>>
'Урок'
141. American English for Everyday and Academic Use = Американский вариант английского языка: Учеб. пособие для взрослых /С. - Петербург. НЦ РАН, каф...полностью>>

Р I шення від № Про Затвердження Порядку пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Лозова Керуючись ст. 40 Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛОЗIВСЬКА МIСЬКА РАДА

ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI

СЕСIЯ V СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

від №

Про Затвердження Порядку пайової участі

замовників будівництва у розвитку

інфраструктури м. Лозова

Керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Порядок пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Лозова (додаток 1).

1.2. Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Лозова (додаток 2).

2. Визначити управління житлово – комунального господарства та будівництва міської ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності з пайової участі у розвитку інфраструктури міста. 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 28 серпня 2009 року №1063 «Про затвердження Порядку визначення розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників), його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Лозова».

4. Рішення набуває чинності з момену його оприлюднення.

5. Укладені до набуття чинності цим рішенням договори пайової участі діють до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань, якщо їх зміст не суперечить чинному законодавству України.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань розвитку житлово-комунального господарства (Нижник А.М.)

Міський голова С.Ф. Степанов

Костюк,220-15 І.О. Гайдар

О.В. Палюх С.О.Гранкін

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

від

Порядок

пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури

м. Лозова 

1. Загальні положення

1.1.Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Лозова (далі - Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лозова, коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, розмір пайової участі.

1.2. Порядок діє на всій території міста Лозова і є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб) незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, розташування та функціонального призначення об’єкта, крім випадків, передбачених п.3.7 Порядку.

 

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні: 
- будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення; 
- об’єкт будівництва - об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;  
- замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни об’єкта містобудування; 
- пайова участь - кошти, що вносяться замовниками до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури міста Лозова  (далі – Фонд ) у відповідності з цим Порядком; 
- Фонд – міський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лозова, створений з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лозова;
- договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником та управлінням житлово-комунального господарства міської ради від імені міської ради, з метою участі замовників у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; 
- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, об’єктів благоустрою, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування міста;
- соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування,  об’єктів  соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;
- інженерні мережі - сукупність  енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;
- уповноважений орган – виконавчий орган Лозівської міської ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників  про укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, укладати відповідні договори від імені міської ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів;

- вартість будівництва- загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахуваня витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 

3. Порядок залучення замовників до пайової участі

3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території міста, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі – інфраструктура міста), крім випадків, передбачених пунктом 3.7. цього Порядку. 
3.2. Замовники залучаються до участі у розвитку інфраструктури міста  на підставі договору про пайову участь. 
3.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури міста полягає у відрахуванні замовником, коштів (без урахування ПДВ) до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста в порядку та у розмірі, встановленому цим Порядком, для створення і розвитку інфраструктури міста. 
3.4. Виконавчий комітет Лозівської міської ради у рішенні про надання Замовнику містобудівних умов та обмежень (крім об’єктів містобудування, зазначених у п.3.7 цього Положення), передбачає обов’язок Замовника укласти договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова.

3.5. Замовник до того часу, як здійснити погодження паспорту зовнішнього оздоблення фасадів та генерального плану проекту з відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради, звертається до управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради із заявою про укладення Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

До заяви замовником додаються:

 • копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду – для громадян);

 • зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником;

 • копія відповідного розділу проектно-кошторисної документації, в якій визначені техніко-економічні показники об’єкта будівництва;

 • копії технічних умов.

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

3.6. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інфраструктури міста. 3.7. До пайової участі у розвитку інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва: 
- об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного призначення;
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд;
- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
-  об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
- об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
-  об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

3.8. Граничний термін сплати коштів пайової участі становить:

- для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються не пізніше одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію, але до прийняття рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради про оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна;

- для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

 

4. Розмір пайової участі

4.1. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений міською радою, не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України.
4.2. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста становить: 
- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд; 
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта  - для житлових будинків(загальною площею понад 300 кв. м). 
4.3. Розмір пайової участі у розвитку  інфраструктури міста визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації уповноваженим органом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками. 
4.4. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста визначається у договорі (відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі), укладеному із міською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. 
4.5. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень, а величина пайової участі - з урахуванням відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд. 
4.6. Якщо на етапі введення об’єкта в експлуатацію встановлено, що фактичні техніко-економічні показники об’єкта збільшилися або зменшилися, розмір пайової участі полягає перерахунку. Новий розмір пайової участі оформлюється додатковою угодою до Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лозова та є його невід’ємною частиною.

4.7. У випадку  внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста для всіх об’єктів на території міста Лозова встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

 

5. Договір про пайову участь

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста здійснюється на підставі договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста  (далі – договір про пайову участь), який укладається між управлянням житлово – комунального господарства та будівництва міської ради та замовником. 
5.2. Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації  уповноваженим органом звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. 
5.3. Істотними умовами договору про пайову участь є: 
- розмір пайової участі; 
- терміни (графік) оплати пайової участі; 
- відповідальність сторін. 
5.4. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста. 
5.5. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста перераховуються замовником у грошовій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у договорі про пайову участь, та сплачується в повному обсязі єдиним платежем. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу). 
5.6. Договором може бути визначена можливість сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста частинами. У такому випадку кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста сплачуються частинами за графіком, про що укладається відповідна угода, яка є невід’ємною частиною договору.
5.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста перераховуються у терміни, встановлені договором про пайову участь, та цим Порядком.
5.8. Довідка про повну сплату пайової участі видається замовнику фінансовим управлінням міської ради виключно після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь. Копія довідки, завірена належним чином, надається замовником у 10-денний термін уповноваженому органу.

5.9. Укладений договір реєструється в управлінні житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

5.10. Контроль за виконанням умов Договору здійснюють управління житлово-комунального господарства та будівництва, відділ містобудування, архітектури та земельних відносин, фінансове управління міської ради, юридичний відділ апарату виконавчого комітету міської ради в межах наданих їм повноважень.

 

6. Використання пайових внесків

Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Лозова.

Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Лозівська міська рада.

Спори, пов'язані з пайовою участю у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Лозова, вирішуються судом.

Секретар міської ради                   

 

Додаток до рішення міської ради

Типовий договір
про пайову участь у розвитку
інфраструктури міста Лозова

 
м. Лозова                                                                               “__”_______20__р.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради в особі _____________________________________, що діє на підставі Положення про управління (далі – управління), з однієї сторони та_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фіз.особи або найменування юр.особи ),

що діє на підставі_____________________________________________________________ (далі – Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Предметом даного Договору є залучення, розрахунок розміру і використання коштів Замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста під час здійснення будівництва об’єкта _________________________________________________________________

(назва об’єкта) за адресою: ________________________________________________ .

1.2. Відповідно до Порядку пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Лозова Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова та перерахувати до спеціального цільового фонду міста Лозова на спеціальний рахунок міського бюджету, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Харківський області (рахунок № 31517931700015, код 24134414, МФО 851011, ККД 50110000, банк одержувача ГУДКУ в Харківській області)(далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова у розмірі, _________________ грн.________ коп.

1.3. Невідємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

2. Зобов’язання Сторін

2.1. Управління зобов’язується: 
2.1.1. виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від ___ № ___.
2.1.2. Забезпечити видачу фінансовим управлінням міської ради довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Замовником на спеціальний рахунок.
2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території міста, відведеній для будівництва; 
- вимагати від Упраління виконання зобов’язань  за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 
2.2.2.Сплатити кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста на спеціальний рахунок до ____________ 20__р.
2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою  до введення об’єкта в експлуатацію.
2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою території міста. 

 

3. Права Сторін

3.1. Управління має право:
- вимагати від Замовника додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
- контролювати додержання Замовником умов цього Договору;
- вимагати від Замовника своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста.
3.2. Замовник має право:
-  здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

3.3. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно  до закону, цього Договору та  Порядку, затвердженого рішенням міської ради від ___ № ___.
4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

4.3. У випадку надання недостовірних даних проектно-кошторисної вартості об’єкта будівництва для розрахунку розміру пайової участі Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі суми, не заявленої до вартості об’єкта містобудування.

4.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобов’язань.

 

5.Інші умови

5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору.
5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються  у судовому порядку згідно з чинним законодавством. 
5.3.  Даний Договір не може бути розірвано або змінено в односторонньому порядку.         
5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.
5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Управління   Замовник                                    

_____________________  _____________________ _____________________                                           _____________________
_____________________                                           _____________________
підпис, печатка підпис, печатка

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  міської  ради «Про  затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку  інфраструктури  м.Лозова»

              1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

        Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.ст.26,31), «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.40), Типових регіональних правил забудови, Земельного кодексу України, включена вимога про пайову участь замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.

         З метою приведення у відповідність діючому законодавству регулювання надходжень коштів замовників, що залучаються для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова, пропонується затвердити в новій редакції «Порядок пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Лозова»

          2. Ціль державного регулювання.

       Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інфраструктури міста;

      забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

      створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ;

       впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

         3.Прийнятні альтернативні способи досягнення цілей.

    У разі прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до Порядку пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Лозова затвердженого рішенням міської ради від 28 серпня 2009 року№ 1063 «Про затвердження Порядку пайовоїучасті замовників будівництва у розвитку

інфраструктури м. Лозова» вимоги чинного законодавства будуть виконані.

         4.Механізм регулювання.

     Прийняття сесією міської ради «Про внесення змін до Порядку пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Лозова затвердженого рішенням міської ради від 28 серпня 2009 року№ 1063 «Про затвердження Порядку пайовоїучасті замовників будівництва у розвитку

інфраструктури м. Лозова»

          5.Обґрунтування можливості досягнення цілей.

        Поширення дії регуляторного акта на більш широке коло суб’єктів господарювання дає територіальній громаді можливість збільшити надходження коштів до міського бюджету при запровадженні програм розвитку міста, її інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

        У разі зміни граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів на загальнодержавному рівні, цілей і задач  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, можливість своєчасної зміни даного регуляторного акту.

6. Очікуваний результат.
           Прийняття рішення забезпечить:

регулювання порядку залучення коштів забудовників для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

забезпечить виконання вимог діючого законодавства щодо граничного розміру величини внеску на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

забезпечить механізм регулювання відносин між виконавчими органами міської ради та забудовниками щодо залучення та використання зазначених коштів;

встановить рівні конкурентні можливості для всіх суб’єктів господарювання.

           7.Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В зв’язку з цим, необхідно буде вносити зміни до Положення.

           8.Показники результативності акта.

Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова.

Кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова.

Сума коштів, яка надійде до міського бюджету та буде використовуватися на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лозова.

            9. Заходи, з  допомогою  яких  буде здійснюватися відстеження результативності акта.

        Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності регуляторного акту,  повторне – через рік з дня набрання чинності.

Начальник УЖКГБ С.І. КостюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Ця публікація була видана завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (usaid) в рамках Контракту No. 121-c-00-00-00831-00

  Документ
  Інформацію про стан малих та середніх підприємств (МСП) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку» (2005р.
 4. Н. Б. Кушнір Тлумачний словник економіста За редакцією проф. С. М. Гончарова Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Рівне 2008

  Документ
  Тлумачний словник-довідник економіста підприємства містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками.
 5. Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни "Страхові послуги"

  Книга
  Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.ISBN 966-574-374-0Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової

Другие похожие документы..