Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цель мониторингов: отследить степень достижения ожидаемых результатов деятельности системы психологического сопровождения учащихся. Мониторинг позвол...полностью>>
'Литература'
Слово о Тургеневе 18мин. Как Феникс из пепла 4мин. Как у нас за Москвой-рекой/А.И.Островский/ 5мин. Я навсегда москвич/А.П.Чехов/ 7мин....полностью>>
'Темы рефератов'
Взаимосвязь линейной оценки экстерьера и продуктивности коров черно- пестрой (холмогорской) породы....полностью>>
'Документ'
Нотариат в Росси до 1917 года. Советский нотариат. Международно-правовое регулирование нотариальной деятельности. Правовой статус нотариальных палат....полностью>>

Б. В. Офіційні опоненти: Криштофорова Б. В., Стронський Ю. С. Тема дисертації " Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу " на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 02 пат

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Анотації авторефератів дисертацій,

захищених у спеціалізованих вчених радах НУБіП України

у січні 2010 року

Мовчан Тетяна Вікторівна. Науковий керівник – Ступень М.Г. Офіційні опоненти: Бистряков І.К., Мартин А.Г. Тема дисертації " Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06. – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дисертація присвячена питанням удосконалення теоретичних та методичних основ управління системою використання земельних ресурсів у регіоні, науковому обґрунтуванню структури, функцій, способів організації й розробки регіональних моделей управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів, що забезпечать раціональне, ефективне й екологобезпечне використання земель.

Науковою новизною визнаються такі теоретико-методологічні та прикладні результати: вперше розроблено прогнозну модель управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів; розширену економіко-математичну модель оптимізації землекористування фермерських господарств на прикладі Одеського регіону; вдосконалено методичне забезпечення щодо визначення ефективності управління в галузі використання й охорони земельних ресурсів у регіоні в контексті комплексного впливу економічних, екологічних, соціальних та організаційних чинників й удосконалено систему управління землями сільськогосподарського призначення; набули подальшого розвитку теоретичні особливості управлінських моделей і способи застосування існуючої земельно-кадастрової інформації.

Пчелінська Любов Вікторівна. Науковий керівник – Борисевич Б.В. Офіційні опоненти: Криштофорова Б.В., Стронський Ю.С. Тема дисертації – “ Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу ” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин.

Дисертація присвячена детальному комплексному вивченню змішаного еймеріозу курей, спричиненого одночасною інвазією E. mivati, E. neсatrix та E. tenella із застосуванням епізоотологічних, клінічних, патолого-анатомічних, гістологічних і морфометричних методів.

Хвороба виникає раптово після попереднього сальмонельозу чи завезення молодняку – носіїв збудника. Основні клінічні ознаки змішаного еймеріозу курей, спричиненого одночасною інвазією E. mivati, E. neсatrix та E. tenella, та патолого-анатомічні зміни локалізуються переважно в тонкій кишці та в сліпих кишках.

Характерними гістологічними змінами є серозно-катаральне чи катарально-геморагічне запалення тонкого відділу кишечнику та сліпих кишок. Виявлено дистрофічні зміни та руйнування гепатоцитів, а також мікровогнища некрозу в печінці, набряк строми, виразні вогнища субепітеліального набряку та розріджене розташування лімфоцитів у фабрицієвій бурсі, виразний набряк строми, зернисту дистрофію та повний чи частковий лізис клітин всіх типів у підшлунковій залозі, зернисту дистрофію й руйнування епітелію канальців та серозний гломерулонефрит у нирках, дифузний набряк строми й м’язової тканини та руйнування частини м’язових клітин у міокарді, в головному мозку – дифузний набряк його речовини, периваскулярні та перицелюлярні набряки, лізис і базофілію нервових клітин.

Також описано морфологію та морфометричні показники різних стадій розвитку збудника хвороби в кишечнику.

марцишевська юлія леонідівна. Науковий керівник – Галушко В.П. Офіційні опоненти: Пасхавер Б.Й., Коновал І.А. Тема дисертації – “ Пріоритети ефективної підприємницької діяльності в агроформуваннях ” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню і розробці пропозицій щодо визначення пріоритетів ефективної підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств як передумови стабілізації соціально-економічного розвитку сільських територій. Узагальнено теоретичні розробки зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо сутності підприємницької діяльності та її зв’язку із сільськогосподарським виробництвом. Визначено методичні підходи щодо оцінки підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств.

Проведено порівняльний аналіз діяльності організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Хмельницької області. Розроблено методичні підходи та економіко-математичні моделі оптимізації підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві з урахуванням кон’юнктури ринку та фінансово-кредитного забезпечення. Запропоновано шляхи вдосконалення формування пріоритетів ефективної підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві.

Визначено інноваційні підходи до розвитку підприємництва в умовах використання нових видів технічного забезпечення. Запропоновано механізм державної фінансової підтримки у забезпеченні пріоритетного розвитку аграрного виробництва.

Синьоокий Олександр Миколайович. Науковий керівник – Кваша С.М. Офіційні опоненти: Хвесик М.А., Лука О.Ф. Тема дисертації – “ Антикризове регулювання ефективного функціонування ринку зерна України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Дисертація присвячена системному науковому обґрунтуванню формування безкризового розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів та міжнародної торгівлі в умовах СОТ. В ній досліджена економічна сутність криз, економічна рівновага, економічне зростання та ділові цикли у розвитку національних макросистем. Узагальнено причини коливань розвитку світової економіки та проведено аналіз та ретроспективне дослідження усіх значущих економічних криз новітньої історії з подальшим аналізом сучасних антикризових політик розвинутих держав світу.

Досліджено та визначено передумови виникнення і економічну природу криз в процесі розвитку аграрного сектору економіки України у складі СРСР, зміни, що відбулися в сільському господарстві за період державотворення та реформування АПК України, тенденції обсягів виробництва та споживання основних видів сільськогосподарської продукції та умови виникнення криз.

Сформовано рекомендації щодо економічної концепції формування аграрної політики як запобіжника виникнення криз та запропоновано методику попередження утворення криз у сільському господарстві України в існуючих умовах міжнародної торгівлі в СОТ, а також запропоновано інструментарій управління ризиками функціонування зернового ринку.

Никитюк Марія Валеріївна. Науковий керівник – Кузнецов С.О. Офіційні опоненти: Олефір В.І., Гіжевський  В.К. Тема дисертації – “ Правові підстави та процедури реєстрації суден на території України” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в недосконалості адміністративно-правового забезпечення здійснення компетентними органами державної виконавчої влади України певних правових дій та процедур, спрямованих на розгляд і вирішення індивідуально-конкретних справ щодо надання торговельним суднам права плавання під Державним прапором України (надання суднам української „національності”) та реєстрації суден, які отримали таке право.

Доведено, що реєстрація суден є самостійним (особливим) видом адміністративних процедур.

Висловлено негативне ставлення щодо мети та змісту реєстрації суден у так званих „зручних” та міжнародних реєстрах, взагалі, та створення Українського міжнародного реєстру суден „як частини Державного суднового реєстру України” (як це пропонується у Рішенні РНБО України), зокрема.

Горбунова Оксана Юріївна. Науковий керівник – Курило В.І. Офіційні опоненти: Діхтієвський П.В., Ярмоленко Ю.В. Тема дисертації – “ Правовий статус працівників ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням особливостей правового статусу працівників ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів. Під час дослідження з’ясовано роль та місце підрозділів ветеринарної міліції у системі функціонування усієї державної інституції. Дано визначення адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції, окреслено його специфічні ознаки та характерні риси. Розглянуто механізм реалізації правового статусу працівників ветеринарної міліції у правовідносинах. Розкрито особливості адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції, проведено аналіз їх основних прав та обов’язків, а також сформульовані пропозиції щодо забезпечення гарантій реалізації правового статусу працівників зазначеної служби. З’ясовано основні обмеження та вимоги до дій працівників ветеринарної міліції при проведенні карантинних ветеринарних заходів. Наголошено на необхідності встановлення юридичної відповідальності за порушення даними працівниками своїх службових обов’язків, як безумовної передумови забезпечення прав та обов’язків особи в процесі реалізації адміністративно-правового статусу працівника ветеринарної міліції. Досліджено міжнародний досвід боротьби працівників ветеринарної міліції з інфекційними захворюваннями тварин. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного адміністративного законодавства України з питань удосконалення нормативного забезпечення правового статусу працівників ветеринарної міліції, впровадження ефективних гарантій реалізації його під час службової діяльності, оптимізації форм і методів державного управління у цій сфері.

Карпович Андрій Анатолійович. Науковий керівник – Кручок С.І. Офіційні опоненти: Яценко В.М., Аранчій В.І. Тема дисертації – “ Оцінка фінансового стану аграрних підприємств” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад оцінки фінансового стану аграрних підприємств і оцінки якості кредитних портфелів з метою сприяння взаємодії банківських установ з підприємствами аграрної галузі, поліпшення фінансового стану останніх за рахунок залучення кредитних джерел фінансування та підвищення якості банківських кредитних активів.

У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження особливостей економічних умов функціонування сільськогосподарських підприємств та існуючих методик оцінки їх фінансового стану, що дало можливість одержати теоретичні та практичні результати, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора.

Обґрунтовано методичні підходи до побудови моделей оцінки фінансового стану аграрних підприємств на основі теорії нечітких множин, що забезпечує адекватність прийняття рішень аналітиками у процесі оцінки фінансового стану цих підприємств. З метою підвищення рівня оцінки фінансового стану позичальників розроблено методику оцінки фінансового стану аграрних підприємств на базі теорії нечітких множин, що забезпечує зниження кредитних ризиків. Запропоновано модель визначення рівня оптимальної ліквідності кредитних портфелів комерційних банків, що допоможе контролювати якісний склад кредитних портфелів. Удосконалено модель визначення суми можливого короткострокового кредитування аграрних підприємств.

Сулима Михайло Іванович. Науковий керівник – Шкільов О.В. Офіційні опоненти: Бабенко А.Г., Скорук О.П. Тема дисертації – “ Формування системи мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

В роботі досліджено науково-практичні особливості мотивації праці та результатів діяльності як працівників сільськогосподарських підприємств, трудових колективів, так і роботодавців, підприємців у перехідній ринковій економіці. Розроблено теоретико-методологічні основи побудови концептуальної моделі системи мотивації праці і результатів діяльності, сучасного мотиваційного механізму, основних його складових на мікро- та макрорівні в сільському господарстві, організації роботи щодо його регулюванню, реалізації та розвитку з урахуванням дії зовнішнього і внутрішнього середовища, основних чинників, що визначають економічні та соціально-економічні відносини в підприємствах сільського господарства ринкового типу.

Визначено підходи до створення нормативної бази механізму мотивації праці, результатів діяльності, моделювання мотиваційного процесу. Розроблені теоретичні та практичні основи ринкової технології управління мотивацією в підприємницьких структурах ринкового типу в сільському господарстві.

Анотації авторефератів дисертацій,

захищених у спеціалізованих вчених радах НУБіП України

у лютому 2010 року

Гірс Олександр Анатолійович. Науковий консультант – Швиденко А.З. Офіційні опоненти: Юхновський В.Ю., Миклуш С.І., Ткачук В.І. Тема дисертації – “ Стиглість деревостанів та наукові основи прогнозу використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація.

Результати досліджень полягають у розробці теоретичних основ та нових методичних підходів щодо обґрунтування віків стиглостей деревостанів основних лісоутворювальних порід у лісах України, диференціації господарських секцій та організації господарств, прогнозу лісовикористання та розробці нормативно-довідкової бази для матеріально-грошової оцінки товарної структури насаджень.

Обґрунтовано концепцію організації високопродуктивних господарських секцій з високим віком стиглості в дубових деревостанах насіннєвого походження, призначених для вирощування високоякісних сортиментів найвищої вартості.

Розроблено проект віків стиглостей деревостанів основних лісоутворювальних порід у лісах різного функціонального призначення.

Вік стиглості у господарствах пропонується встановлювати на основі диференціації розрахунків технічної та господарської стиглостей лісу з урахуванням продуктивності деревостанів, біологічних особливостей деревних порід та відповідних для них лісорослинних умов.

Лісовикористання із збереженням та посиленням природоохоронних функцій лісів на основі запропонованих віків стиглості деревостанів передбачає науково обґрунтовану розрахункову лісосіку, накопичення запасів деревини у лісах України, формування насаджень за цільовими програмами лісовирощування, поліпшення санітарного стану лісів, у т. ч. за рахунок залучення в рубку перестійних насаджень рекреаційних та інших категорій вилучених з експлуатації лісів.

Довгострокові розрахунки лісовикористання показали, що запроектоване підвищення віків стиглостей деревостанів протягом першого 10-річного періоду супроводжується значним зменшенням річної розрахункової лісосіки в дубових та соснових насадженнях, однак у подальшому спостерігається її істотне зростання. Економічний ефект від лісовикористання за уточненими порівняно з чинними віками стиглості дубових деревостанів насіннєвого походження, можна очікувати: за фактичної сортиментної структури лісозаготівель через 65 та за оптимальної їх структури – через 58 років. При цьому розрахунки не враховували збільшення корисних функцій лісу, які не оцінені у грошовому еквіваленті.

Запропонована організація господарства у лісах Держкомлісгоспу України протягом 40 років господарювання дозволить на 12,5% збільшити стовбуровий запас деревини у лісах, що в разі реального втілення в життя рішень Кіотського протоколу дозволить Україні додатково отримати близько двох млрд доларів.

Природоохоронна організація господарства, у т.ч. лісовикористання, потребує значних додаткових витрат, котрі найближчим часом не будуть повернуті державі, однак матиме важливе значення для всього суспільства.

Ачасов Андрій Борисович. Науковий консультант – Булигін С.Ю. Офіційні опоненти: Тараріко О.Г., Медведєв В.В., Зубов О.Р. Тема дисертації – “Ґрунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми визначення неоднорідності ґрунтового покриву при розв'язанні ґрунтоохоронних завдань і впорядкуванні агроландшафтів. Доведено, що формалізація впливу рельєфу на процеси ґрунтоутворення шляхом використання коефіцієнта ксероморфності дозволяє враховувати зміну гідротермічних умов і прогнозувати просторову варіабельність грубизни профілю типових і звичайних чорноземів, а також умісту в них гумусу. Дистанційне зондування дозволяє створювати високоточні картограми вмісту гумусу та фізичної глини у верхньому шарі ґрунтів. Розроблено алгоритм автоматизованого великомасштабного картографування чорноземів на основі кількісного інтегрального аналізу топографічних матеріалів, ДДЗ та архівних ґрунтових карт.

Використання цих методів підвищує інформативність створюваних ґрунтових карт і точність математичного моделювання ерозійних процесів. Моделювання типової зливи 10% забезпеченості для водозбору площею 34 га показало, що за даними архівної ґрунтової карти сумарний змив ґрунту становив 359 т, а за даними карти, яка була отримана з використанням сучасних технологій – 445 т. На основі запропонованих методичних підходів одержання необхідної ґрунтової інформації виконана протиерозійна оптимізація окремих АЛ та за допомогою моделі WEPP показана її екологічна ефективність.

Гордін Олександр Яковлевич. Науковий керівник – Россіхіна Г.В. Офіційні опоненти: Савченко Л.А., Храбров А.О. Тема дисертації – “ Правове регулювання бюджетного відшкодування в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертаційна робота присвячена аналізу й визначенню правової природи бюджетного відшкодування податків і зборів, а також специфіки реалізації платниками податків права на одержання зайво або помилково сплачених сум податків і зборів. У роботі основна увага приділяється аналізу сутності, поняттю й особливостям правового регулювання інституту бюджетного відшкодування, його взаємодії з іншими інститутами податкового права й підгалузями фінансового права, наводиться класифікація форм бюджетного відшкодування, аргументуються позитивні й негативні сторони кожної з них.

У дисертації розглядаються особливі форми й методи реалізації фінансового й податкового контролю при проведенні бюджетного відшкодування по податку на додану вартість. При цьому особлива увага приділяється ситуаціям, при яких можуть виникати конфлікти інтересів між платниками податків і податковими органами, вирішення яких може здійснюватися шляхом адміністративного або судового узгодження. Адміністративне узгодження здійснюється шляхом оскарження актів податкових органів і вирішення спорів між платниками податків і представниками податкових органів у рамках самої системи податкових органів, у той час як судове оскарження проводиться шляхом подачі адміністративного позову в спеціалізований суд.

У дисертації обґрунтовується низка нових у теоретичному плані й важливих для практики понять і положень. На захист виносяться зроблені дисертантом узагальнення, оцінки й висновки, нові підходи до вирішення питань поставленої проблеми.

Єфремова Ірина Іванівна. Науковий керівник – Сирота А.І. Офіційні опоненти: Воронова Л.К., Лукашев О.А. Тема дисертації – “Правове регулювання планування та виконання місцевих бюджетів” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертаційне дослідження присвячено комплексному аналізу правового регулювання процесів планування та виконання місцевих бюджетів України та розробці основних шляхів їх удосконалення.

Досліджено теоретико-методологічні засади правового регулювання планування та виконання місцевих бюджетів, визначено та уточнено ряд понять. Розглянуто зарубіжний досвід правового регулювання планування місцевих бюджетів і визначено його принципи. Значну увагу приділено питанням фінансової децентралізації місцевого самоврядування. Виявлено суперечності в бюджетному законодавстві, дано характеристику правових норм, що регулюють бюджетні відносини у сфері планування та виконання місцевих бюджетів.

Проаналізовано фінансові інтереси держави та органів місцевого самоврядування з метою розмежування бюджетних повноважень органів місцевої та державної влади.

Досліджено інститут відповідальності за бюджетні правопорушення як складової частини процесу виконання місцевих бюджетів, виявлені недоліки в їх правовому регулюванні. Визначено шляхи вдосконалення правового забезпечення відповідальності за порушення бюджетного законодавства у процесі виконання місцевих бюджетів.

Максак Олег Іванович. Науковий керівник – Кучерявенко М.П. Офіційні опоненти: Тищенко М.М., Костенко Ю.О. Тема дисертації – “Правове регулювання уникнення подвійного оподаткування” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертаційне дослідження присвячено системному й послідовному аналізу причин і умов, що сприяють проявам подвійного оподаткування, з метою формування цілісного уявлення про найбільш ефективні способи, методи й механізми запобігання подвійному оподаткуванню. При цьому акцентується увага на необхідність не тільки внесення змін у чинні нормативні акти, що регулюють оподаткування, але й на важливість приведення чинного законодавства у відповідність із теоретичними моделями запобігання подвійного оподаткування й теоретично обґрунтованими методами впливу на суспільні відносини, спрямовані на гармонізацію оподаткування в цілому.

Основна увага в роботі зосереджена на розкритті правової природи подвійного оподаткування, виявленні причин і умов, що сприяють йому, формуванні логічних теоретичних конструкцій, спрямованих на підвищення ефективності наявних практичних засобів запобігання або мінімізації негативного впливу подвійного оподаткування. З урахуванням цього проводиться аналіз не тільки правового регулювання оподаткування, але й співвідношення даного інституту з іншими галузями права (адміністративне право, цивільне право, кримінальне право й ін.). Це обумовлено наявністю стійких зв'язків між ними, що унеможливлює зробити правильні висновки без комплексного розгляду всіх факторів, що впливають на оподаткування, зокрема – на виникнення подвійного оподаткування.

У результаті досліджень, проведених у роботі, були сформульовані теоретичні висновки про напрямки й методи ефективного уникнення подвійного оподаткування, а також запропоновані зміни до чинного законодавства України, спрямовані на вдосконалення оподаткування.

Богдан Юрій Анатолійович. Науковий керівник – Ібатуллін І.І. Офіційні опоненти: Засуха Ю.В., Бомко В.С. Тема дисертації – “ Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняку кролів за різних рівнів протеїну та метіоніну у комбікормах” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.

У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання в годівлі кролів комбікормів із різними рівнями сирого протеїну та метіоніну. Виявлено напрям змін у продуктивності кролів, перетравності поживних речовин та амінокислотному складі м’яса, печінки та крові. Проведено оцінку морфологічного і біохімічного складу їх крові. Вивчено морфологічний і хімічний склад тушок та амінокислотний склад найдовшого м’яза спини за різних рівнів протеїнового та амінокислотного живлення.

Рекомендовано для годівлі кролів породи сріблястий використовувати повнораціонні гранульовані комбікорми з рівнем метіоніну у 45-90-добовому віці 0,7 %, у 61–90 та 91–120-добовому віці – 0,75 %, сирого протеїну – відповідно 15, 16 та 17 %.

Кулик Вікторія Анатоліївна. Науковий керівник – Чижевська Л.В. Офіційні опоненти: Мних Є.В., Ганяйло О.М. Тема дисертації – “ Бухгалтерський баланс та його використання в процесі прийняття економічних рішень на підприємствах АПК” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського балансу на підприємствах АПК.

Встановлено необхідність використання бухгалтерського балансу в процесі прийняття економічних рішень. Розроблено концептуальні основи бухгалтерського балансу, спрямовані на підвищення релевантності інформації, що наведена у ньому. Обґрунтовано можливості застосування моделювання для удосконалення бухгалтерського балансу та розроблено види моделей бухгалтерського балансу, підпорядковані запитам користувачів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Заява Президента України В. Ющенка стосовно ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна» Президент провів позачергове засідання рнбоу стосовно ситуації на поліграфкомбінаті «Україна» цвк оприлюднила офіційні результати голосування

  Документ
  Засновник Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Видається з 01.01.1998 р. Виходить двічі на місяць. Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України.
 2. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

  Закон
  Розділ 3. Особливості організаційно-правового забезпе­чення фіскальної політики Російської імперії на території Пів­денної України в останній третині ХVIII ст.
 3. Дисертації –“О

  Автореферат
  Правдюк Андрій Леонідович. Науковий керівник – Курило В.І. Офіційні опоненти: Калюжний Р.А., Гаєвець М.В. Тема дисертації –“Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин” на здобуття наукового
 4. "Львівська політехніка"

  Документ
  "Порядок проходження документів на захист дисертацій у спеціалізованих вчених радах національного університету "львівська політехніка"
 5. Державний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки

  Документ
  Методичні вказівки"ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ УНІВЕРСИТЕТУ" розробив авторський колектив у складі:

Другие похожие документы..