Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Провідним напрямком діяльності кафедри в 2010 – 2011 навчальному році був «Науково – методичний супровід сучасного уроку», в ході реалізації якого ви...полностью>>
'Документ'
Наша держава вже тривалий час знаходиться в стані нестабільної економіки. Це пов’язано з різними причинами: політична ситуація, перехід до нових форм...полностью>>
'Урок'
Современное состояние теории обучения иностранным языкам, переход на обучение по новым учебно-методическим комплектам в условиях гуманизации образова...полностью>>
'Документ'
На современном этапе качественного преобразования российского общества, в условиях осуществления поставленных задач социально-экономического и полити...полностью>>

Виконавці (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У монографн здійснено комплексне політико-економічне дослідження проблем економічного зростання й економічного розвитку, що забезпечує сталість економічної системи. Проаналізовано методологічні передумови і структурно-функціональні зв`язки механізму забезпечення сталості економічної системи. Досліджено індикатори та показники її розвитку, а також суперечності економічної динаміки. Виявлено ресурсний потенціал економічного зростання й економічного розвитку національної економіки. Розроблено рекомендації щодо механізму державного забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України.

20. У26 Р96 Ресурсний потенціал банківської установи: особливості формування та перспективи розвитку : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. О. Панасенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т. - Донецьк : [Дмитренко Л. Р], 2010. – 268 с. – 1 прим.

21. У052 С77 Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки : тези доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 черв. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів ; [редкол.: О. О. Шубін та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 280 с. - 1 прим.

22. У43 S88 Strategii de dezvoltare a turismului romanesc in spatiul european. - Sibiu:Alma mater, 2011. - 161 p. - 1 прим.

23. Ю2 С91 Сухина, И. Г. Аксиология культуры: философско-антропологические основания:монография / И. Г. Сухина. – Донецк : Донбасс, 2011. - 560 с. - ISBN 978-617-638-049-8 - 3 прим.

Монография посвящена исследованию феномена ценности как универсального способа сознательно-творческого отношения человека к действительности, созидающеговоспроизводящего и развивающего антропогенный мир культуры - подлинный жизненный мир человека, в котором происходит конструктивная онтологизация сущностных сил его природы. В данной работе представлены: авторская интерпретация природы (сущности) онтологического статуса, основополагающих человекотворческих функций ценностей в социокультурном выражении и связанная с ней авторская концепция аксиологии культуры, разработанная в философско-антропо логическом аспекте и основаниях. Монографию можно рекомендовать специалистам в области аксиологии, философии культуры, культурологии, философской антропологии, социальной философии, философии истории, а также студентам, аспирантам и всем тем, кто интересуется вопросами ценностей .

24. У012.1 Ф76 Фоміна, М. В. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. напрямів підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит". / Фоміна М. В.– Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 140 с. - 30 прим.

25 У052 Ф98 Федорець, М. С. Довідник нормативно-правового забезпечення облікових дисциплін (для студ. спец. "Облік і аудіт") / Федорець М. С. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 140 с. - 11 прим.

26. Л80 Х22 Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали 4-ої міжнар. міжгалуз. наук.-практ. конф., 7-9 квіт. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Донец. держ. мед. ун-т імені М. Горького, Рос. ун-т кооперац.; [ред. О. О. Шубін та ін.]. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Т. 2. - 171 с. - 2 прим.

27. У29 Ц65 Ціноутворення : рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. О. Аветисова [та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 192 с. - 50 прим.

28. У422 Ш95 Шубін, О. О. Адаптивний розвиток підприємств аптечної торгівлі : монографія / О. О. Шубін, Н. І. Морозова – Донецьк : [Схід Прес Плюс.], 2011. - 227с. - ISBN 978-966-8965-98-2 - 1 прим.

У монографії розглянуто роль і місце адаптивного розвитку підприємств аптечної торгівлі. Розглянуто роль маркетингового інструментарію в оцінні ступеня адаптації ринкових суб'єктів. Вивчено особливості системи взаємодії суб'єктів ринку з використанням адаптивного підходу. Особливу увагу приділено напрямам формування адаптаційних можливостей аптечної мережі. Монографію призначено для широкого кола науковців, керівників аптечних мереж, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрів та всіх, хто займається питанням адаптивного розвитку.

Електронні документи

Лекції викладачів університету

 1. Кібзун, Валентина Миколаївна.

Шкіряно-взуттєві товари [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. ф-ту маркетингу, торгівлі і мит. справи напряму підготов. 6.030510 "Товарознав. і торг. п-во" спец. "Товарознав. та комерц. діяльність", "Товарознав. та експерт. мит. справі" / В. М. Кібзун, К. В. Тишлек, О. Є. Сильченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. і експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6817

 1. Лутай, Алла Петрівна.

Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навч. / А. П. Лутай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6841

 1. Романенко, Надія Григорівна.

Підприємництво і бізнес-культура [Електронний ресурс] : електронний конспект лекцій для самост. роботи студ. економічних спец. ден. та заоч. форм навч. / Н. Г. Романенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. прикладної економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6873

 1. Шеремет, Тетяна Геннадіївна.

Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. (модулю) для студ. галузі знань 0306 "Менедж. і адмініструв." напряму підготов. 6.030601 "Менеджм." ден. форми навч. 2 к. / Т. Г. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6848

Праці викладачів університету

 1. Азарян, Олена Михайлівна.

Маркетинг. Методичні рекомендації з вирішення практичних завдань маркетингу за допомогою спеціалізованих комп'ютерних програм [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. ден. та заочн. форм навчання спец. 6.030607 "Маркетинг", 6.030510 "Товарознав. і торг. п-во" / О. М. Азарян, Н. О. Криковцева, Д. В. Махноносов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетинг. і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6834

 1. Алєксєєв, Сергій Борисович.

Економічна звітність підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. для самост. роботи студ. напряму підготов. "Економіка п-ва" ден. і заоч. форм навч. / С. Б. Алєксєєв, Л. М. Ємцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електрон. версія друк. публ. 2010 - 1. Управление предприятием - Учебные издания для высш. шк. - Экономический анализ ч/зЕД: ЗБЕ6809

 1. Балабанова, Людмила Веніамінівна.

Маркетинг [Електронний ресурс] : навч.-метод. рек. та завд. щодо провед. практ. занять зі студ. ОКР "Бакалавр" напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навч. / Л. В. Балабанова, С. І. Коломицева, Ю. П. Митрохіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6810

 1. Баранцева, Світлана Михайлівна.

Ризикологія [Електронний ресурс] : практ. для студ. ОКР "Бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка та п-тво" ден. та заоч. форми навч. / С. М. Баранцева, Т. Б. Хлевицька, М. С. Рошка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6835

 1. Бєляєва, Катерина Валеріївна.

Страхування [Електронний ресурс] : структурно-логічні схеми з курсу для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси", "Банк. справа" ден. та заоч. форм навч. / К. В. Бєляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6811

 1. Варфоломеев, Александр Михайлович.

Международная экономика [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению АПР для студ. заоч. формы обуч. и ИПО спец."Экономика предприятия", "Учет и аудит" и "Финансы" / А. М. Варфоломеев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Севастопольський економіко-технол. ф-т, Каф. общеэкон. дисц. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6865

 1. Гладка, Ала Дмитріївна.

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : навч. посібник модульні завд. для студ. спец. "Технол. харч." ден. та заоч. форм навч. / А. Д. Гладка, В. П. Головінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6812

 1. Гніцевич, Вікторія Альбертівна.

Технологія харчових продуктів тваринного та рослинного походження [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напр. підгот. 6.051701 "Харч. технол. та інж." ден. та заоч. форми навчання / В. А. Гніцевич, С. К. Ільдірова, С. Е. Стіборовський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6866

 1. Горожанкина, Марина Евгеньевна.

Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студ. спец. 6.030507 "Маркетинг" заоч. формы обуч. / М. Е. Горожанкина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экон. теории. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6836

 1. Горяйнова, Юлія Артурівна та ін.

Харчова хімія. І частина [Електронний ресурс] : навч. поосіб. / Ю. А. Горяйнова, Л. В. Дуленко, А. В. Іщенко, Л. Ф. Пікула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. хімії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6837

 1. Холодопостачання підприємства [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. розділу диплом. проектів для студ. спец. 7.0517013 "Технол. в ресторан. господарстві" ден. та заоч. форм навч. / В. П. Датьков, П. І. Шевченко, Г. С. Коновал, О. В. Казакіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. техніки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6867

 1. Донець, Любов Іванівна.

Мотивація праці [Електронний ресурс] : плани семінар. занять для студ. за напрямком підготов. 6.030.504 - Економіка підприємства ден. форми навч. / Л. І. Донець, О. Ф. Веремейчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. прикладної економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], Б.р. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6868

 1. Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : практ. для студ. економічних спец. ден. і заоч. форми навч. / Л. М. Ємцева, А. Ю. Голобородько, О. В. Корнілова, О. І. Літвінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6813

 1. Єрьоменко, Дмитро Олегович.

Основи енергозбереження в галузі харчових виробництв [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в"ден. та заоч. форми навч. / Д. О. Єрьоменко, І. М. Заплетніков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6814

 1. Жилякова, Ирина Геннадьевна.

Русский язык. Самостоятельная работа (изучение практической грамматики на материале дисциплины "Микроэкономика") [Електронний ресурс] : метод. указания для студ.-иностран. экономического профиля / И. Г. Жилякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. лингводидактики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6860

 1. Робоча програма виробничої переддипломної [Електронний ресурс] : галузь знань 0505 "Машинобуд. та матеріалооброб" напрям підготов. 050503 "Машинобуд." спец. 7.05050313 "Облад. перероб. і харч. вир-в" форма навч. ден., заоч., 5-6 к. / І. М. Заплетніков, І. М. Лебедєв, В. Г. Корнійчук, В. М. Кудрявцев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т харч. вир-тв, Каф. обладн. харч. вир-тв. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6838

 1. Ільченко, Олександр Олександрович.

Макроекономіка [Електронний ресурс] : практикум для самост. підготовки студ. екон. спец. всіх форм навчання / О. О. Ільченко, О. О. Бриль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економічної теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - ч/зЕД: ЗБЕ6815

 1. Кардаева, Ирина Александровна.

Английский язык. Бухгалтерский учёт [Электронный ресурс] : сборн. текстов и практ. заданий для студ. спец. 6.030509 "Учёт и аудит" заоч. формы обуч. / И. А. Кардаева, С. В. Нестеренко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Севасопол. экон.-технол. фак-т, Каф. общеэкон. дисц. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6808

 1. Карнаух, Вікторія Вікторівна.

Теоретичні основи теплотехніки. Теплотехніка [Електронний ресурс] : метод. вказ. щодо самост. вивч. зміст. модулю "Технічна термодинаміка" для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Обладн. перероб. та харч. вир-в" та спец. 6.051701 "Харч. технол. та інж." спец. "Технол. харч" ден. та заочн. форм навч. / В. В. Карнаух, В. П. Данько, Ю. В. П'янкова, В. В. Карнаух, В. П. Данько, Ю. В. П'янкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. тех. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - ч/зЕД: ЗБЕ6816

 1. Кіріченко, Віталій Олександрович.

Основи студентської наукової творчості [Електронний ресурс] : метод. рек. для орг. самост. роботи студ. з курсу для студ. напрям. підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" ден. та заоч. форм навч. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6869

 1. Кіріченко, Віталій Олександрович.

Основи студентської наукової творчості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. роботи для студ. напрям. підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" ден. та заоч. форм навч. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6870

 1. Ковальова, Елизавета Ивановна.

Биология [Електронний ресурс] : метод. указания для самост. подготовки иностран. студ. подготовительного отделения международного ф-та к тестовому контролю знаний по темам: "Пищеварительная система", "Обмен веществ и энергии" / Е. И. Ковальова, А. К. Гамолина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экологии, физики и безопасности жизнедеятельности. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6871

 1. Костишина, Олена Яківна.

Фінансові системи провідних країн [Електронний ресурс] : структур.-логічні схеми з курсу для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" / О. Я. Костишина, Н. І. Яркова, О. В. Гладкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6839

 1. Крилова, Людмила В'ячеславівна.

Національні особливості ресторанного сервісу [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напрямку підготов. 6.40101 "Готел.-ресторан. справа" ден. та заоч. форм навч. / Л. В. Крилова, В. В. Дибок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6840

 1. Кудінова, Олеся Володимирівна.

Мікробіологія [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо викон. лаборатор. робіт для студ. ф-ту маркетингу торгівлі та мит. справи напряму підготов. "Товарознав. і торг. п-во" професійного спрямув. 6.030510.01.01, 6.030510.01.02, 6.030510.02 ден. та заоч. / О. В. Кудінова, В. В. Кійко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6856

 1. Лойко, Дмитро Петрович.

Теоретичні основи товарознавства [Електронний ресурс] : навч.-наочний посіб. для студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготов. 6.030510 "Товарознав. і торг. п-во" / Д. П. Лойко, О. Є. Сильченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6858

 1. Лутай, Алла Петрівна.

Інформатика та комп'ютерна техніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. для провед. лаборатор. робіт та самост. роботи для студ. ден. та заоч. форм навч. напрямку підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" / А. П. Лутай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6818

 1. Лутай, Алла Петрівна.

Інформаційні технології та системи [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навч. / А. П. Лутай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6819

 1. Науково-методичні рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організації" [Електронний ресурс] : для студ. ІПО напряму підготов. 0306 "Менедж. і адмініструв." зі спец. 7.03060101 "Менедж. орг. і адмініструв." / Л. А. Лутай, Г. М. Лозікова, І. В. Солдатова, В. О. Шпандарук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. економіки і менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - ч/зЕД: ЗБЕ6820

 1. Маковейчук, Кристіна Олександрівна.

Інформатика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 6.030507 "Маркетинг", ден. і заоч. форм навч. / К. О. Маковейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6842

 1. Наумчук, Ольга Анатоліївна.

Управлінський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 7.03050901 заоч. форми навч. / О. А. Наумчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6821

 1. Нужна, Тетяна Валеріївна.

Харчова хімія [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивч. курсу і викон. контрол. робіт для студ. заоч. форми навч. ф-ту ресторан. - готел. бізнесу напряму підготов. 6.051701 - "Харч. технол. та інж." (2 частина) / Т. В. Нужна, Ю. О. Лесишина, Ю. А. Горяйнова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. хімії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6846

 1. Оліфіров, Олександр Васильович.

Економічна інформатика і комп'ютерна техніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів екон. спец. з відривом і без відриву від виробництва / О. В. Оліфіров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: с. 104-112. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6843

 1. Омелянович, Лідія Олександрівна.

Казначейська справа [Електронний ресурс] : метод. вказівки для написання АПР з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)" ОКР "спеціаліст" / Л. О. Омелянович, Т. О. Єгоркіна, Т. В. Челишева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6844

 1. Омелянович, Лідія Олександрівна.

Робоча програма професійного тренінгу з фінансово-кредитних операцій у комерційних банках [Електронний ресурс] : для студ. напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец-ція "Фінанси" ден. форми навчання / Л. О. Омелянович, М. Ю. Омелянович, О. В. Гладкова та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6874

 1. Омелянович, Лідія Олександрівна

Казначейська справа [Електронний ресурс] : структур. - лог. схеми з курсу для студ. ден. та заоч. форми навч. спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)" ОКР "спеціаліст" / Л. О. Омелянович, О. Г. Леу, Т. О. Єгоркіна, Т. В. Челишева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6845

 1. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсових робіт для студентів напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навч. / Л. О. Омелянович, Г. Є. Долматова, К. С. Лук'яненко, Н. І. Білозерова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6847

 1. Осипенко, Наталя Іванівна

Митні процедури при транспортних перевезеннях [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 03051002 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" ден. та заоч. форм навч. / Н. І. Осипенко, Л. Г. Саркісян, Т. П. Писаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи в митній справі. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6849

 1. Пащенко, Олексій Валентинович.

Фізика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи студ. 3 к. ф-ту ресторан.-готел. бізнесу та ін-ту харч. вир-тв скороч. терміну заоч. форми навч. / О. В. Пащенко, І. Д. Романенко, М. В. Наумчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екол. і фізики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6850

 1. Пащенко, Олексій Валентинович.

Фізика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. заоч. форми навч. ф-ту рестор.-готел. бізнесу та ін-ту харч. вир-в : 1 ч.: Фізичні основи механіки. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. Електромагнетизм / О. В. Пащенко, І. Д. Романенко, М. В. Наумчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екології і фізики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6872

 1. Петрова, Юлія Миколаївна.

Опір матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. та харч. вир-в" заоч. форми навч. / Ю. М. Петрова, І. В. Жданов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6822

 1. Пикула, Любов Федоровна.

Химия [Электронный ресурс] : учебн. пособие для иностран. студ. подготов. отд-ния МФПИС дн. формы обуч. / Л. Ф. Пикула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. правовых и ощенауч. дисц. - Донецьк : [ДонНУЭТ], Б.р. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6823

 1. Роттер, Михайло Володимирович.

Microsoft Office 2007 Tutorial (Part II: PowerPoint and Access) [Електронний ресурс] : навч. поосіб. / М. В. Роттер, М. М. Роттер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6859

 1. Савельєва, Катерина Вячеславівна.

Паблік рилейшнз [Електронний ресурс] : навч.-метод. рек. щодо самост. вивч. дисц. в умовах ECTS галузі знань 0305 "Економіки та підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" ден. і заоч. форм навч. / К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6851

 1. Садєков, Алімжан Абдуллович.

Стратегічне управління підприємством. Управління змінами [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. індивід. завд. для студ. спец. 8.03050401, 7.03050401 ден. форми навч. / А. А. Садєков, О. Ю. Гусєва, У. С. Расулова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6825

 1. Самосьонок, Лариса Миколаївна.

Економіка зарубіжних країн [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. напряму підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" галузі знань 0305 "Економіка та п-во" всіх форм навч. / Л. М. Самосьонок, А. С. Маловичко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6826

 1. Самосьонок, Лариса Миколаївна.

Конкуренція і ринки [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. "Міжнародна економіка" всіх форм навч. / Л. М. Самосьонок, А. С. Маловичко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6827

 1. Самосьонок, Лариса Миколаївна.

Торговельна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. "Міжнародна економіка" всіх форм навч. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6852

 1. Семенов, Андрій Анатолійович.

Міжнародні відносини [Електронний ресурс] : метод. рек. з вивч. дисц. для студ. всіх спец. усіх форм навч. / А. А. Семенов, А. С. Маловичко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6828

 1. Семенова, Любов Яківна.

Етнічні кухні [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. вивч. курсу та завд. для контрол. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" / Л. Я. Семенова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6853

 1. Сідєльніков, Дмитро Павлович.

Методичні рекомендації для самостійних занять з футболу у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : метод. рек. для орг. самост. роботи студ. ден. форми навч. / Д. П. Сідєльніков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6875

 1. Соловйова, Раїса Петрівна.

Українська та зарубіжна культура [Електронний ресурс] : плани семінар. занять для студ. спец. 6.050503 денної форми навчання / Р. П. Соловйова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6824

 1. Спіцина, Надія Миколаївна.

Мовна модель сучасного інформаційного простору [Електронний ресурс] : метод. вказівки та індив. завд. для провед. лаб. і самост. робіт студ. напряму підготов. 6.030507 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Н. М. Спіцина, Т. В. Шабельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6829

 1. Топольник , Віра Григорівна.

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю. Стандарти у сфері ресторанного господарства. Ч.2. [Електронний ресурс] : метод. вказ. до провед. практ. занять для студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж." ден. та заоч. форм навч. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6830

 1. Федоров, Андрій Павлович.

Педагогічні технології формування цінностей здорового способу життя у студентів університету економіки і торгівлі [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. та виклад. / А. П. Федоров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фізичного виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6857

 1. Фролова, Лариса Володимирівна.

Капітал підприємства: формування та використання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" ден. і заоч. форми навчання / Л. В. Фролова, Л. В. Семерунь, О. В. Паращенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6876

 1. Холод, Вікторія Вікторівна.

Корпоративне управління [Електронний ресурс] : завд. та навч.-метод. рек. щодо викон. контр. робіт з дисц. в умовах ECTS (для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менедж. орг. і адмін." (спец-ція "Менедж. орг. торгівлі") заоч. форми навч.) / В. В. Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6863

 1. Холод, Вікторія Вікторівна.

Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : навч.-метод. рек. щодо вивч. дисц. в умовах ECTS (для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менедж. орг. і адмін." (спец-ція "Менедж. орг. торгівлі") ден. та заоч. форм навч.) ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6864

 1. Цеомашко, Андрій Сергійович.

Поняття та сутність продажу [Електронний ресурс] : метод. вказ. для самост. вивч. теми для студ. всіх форм навч. спец.6.030507 "Маркетинг" / А. С. Цеомашко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетинг. і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6831

 1. Чернега, Оксана Богдановна.

Международная экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления подготов. 6.030503 "Международная экономика" дн. и заоч. форм обуч. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6854

 1. Ширкова, Ірина Володимирівна.

Підприємницьке право [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивч.теми "Акціонерні товариства" з курсу для студ. всіх спец. ден., заоч. форм навч. / І. В. Ширкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. прав. і загальнонаук. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6855

 1. Шпандарук, Вікторія Олександрівна.

Завдання і методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи [Електронний ресурс] : з дисц. "Операційний менеджмент" для студ. спец. 7.03060101 "Менедж. орг. і адмініструв."заоч. форми навч. / В. О. Шпандарук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. економіки і менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6832

 1. Щетініна, Олена Костянтинівна.

Математика для економістів (теорія ймовірностей та математична статистика) [Електронний ресурс] : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Щетініна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищ. і приклад. математики. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2011- 1. Теория вероятностей - Учебные издания для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6861

 1. Щетініна, Олена Костянтинівна.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для орг. самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навчання / О. К. Щетініна, О. В. Шепеленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищої і прикладної математики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6862

 1. Ярошева, Александра Ивановна.

Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. - метод. рекомендации по самостоятельной работе для иностран. студ. подготов. отд-ния МФПИС / О. И. Ярошева, А. Б. Гусейнова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экологии и физики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6833Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виконавці (1)

  Документ
  1. Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. - М. : РУДН, 2010. - 404 с.
 2. Виконавці (2)

  Документ
  Навчальний посібник містить 13 лекцій з основних розділів курсу теорії ймовірностей відповідно до програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання.
 3. Виконавці (4)

  Документ
  1. З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П.П. Вороб1енко [та ін.]. - К. : САММ1Т-КНИГА, 2010. - 640 с. : іл .
 4. Виконавці (5)

  Документ
  1.* В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Турманінова Л. 1., Доля О. В. - К. : Кондор, 2010. - 172с. - ISBN 978-966-35М45-0 - 1 прим.
 5. Виконавці (6)

  Документ
  1. В16 Б88 Бровка, Н. В. Математический анализ. Функции многих переменных и дифференциальные формы : учеб. пособ. / Н. В. Бровка, Л. П. Примачук. - Минск : БГУ, 2010.

Другие похожие документы..