Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «13» декабря 2010 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.154.09 при Московском педагогическом государственном ун...полностью>>
'Учебник'
Базовый учебник логики для высших учебных заведений Рассматриваются основные понятия, идеи и методы современной логики, законы и операции правильного...полностью>>
'Документ'
И на первом месте, безусловно, стоит история, от которой на языках трейдеров всего мира появились мозоли – злополучный Билл Клинтон и бывшая стажёрка...полностью>>
'Документ'
На земній поверхні фтор є дуже поширеним елементом. За розповсюдженістю його варто поставити на 13 місце серед інших елементів. Земна кора містить в ...полностью>>

Договір № (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР № ____


м. Харків «_____»_____________ 201.. року.

___________________________________________________________________ що у подальшому іменується “Замовник”, з однієї сторони, та підприємство «Центр СПБ» Харківської обласної громадської організації «Союз працівників сфери безпеки» СПБ, що у подальшому іменується “Організатор”, в особі директора Лисяк Олега Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються - “Сторонами”, а окремо - “Сторона”, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Організатор зобов’язується надати Замовнику комплекс освітніх послуг для отримання спеціальності «охоронник» код професії 5169, а Замовник зобов’язується ці послуги оплатити.

1.2. Під освітніми послугами Сторони розуміють організація учбових заходів згідно затверджених робочих навчальних планів та програм.

2. Обов’язки сторін.

2.1. Організатор зобов’язується:

2.1.1. Інформувати Замовника про:

 • ціну послуг за освітні послуги й порядок здійснення оплати;

 • розклад проведення учбових заходів;

 • час та місце проведення учбових занять;

 • кількісний та якісний склад викладачів.

2.1.2 Організовувати та проводити учбові заклади згідно затвердженої програми.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для отримання послуг:

 • платіжні документи про оплату, за послуги;

 • копію паспорту та ідентифікаційного номеру, медичної довідки, та копії документів про освіту.

 • договір з підприємством, де буде проходити виробниче навчання та практику згідно затверджених робочих та індивідуальних планів підприємства «Центр СПБ»

2.2.2. Дотримуватись вимог чинного Законодавства України, правил безпеки, громадського порядку, правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проведення учбових заходів.

2.2.3. Згідно з п.4.2. оплата проводиться одноразово в повному обсязі на протязі трьох днів з моменту підписання договору.

2.2.4. У разі якщо вказана виплата не буде оплачена, «Організатор» в праві розірвати договір без повернення сплаченої раніше суми.

2.2.5. Компенсувати збитки, заподіяні Організатору умисним або необережним пошкодженням майна та іншими неправомірними діями.

3. Відповідальність сторін.

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору згідно чинного Законодавства України.

3.2. В разі не дотримання, вимог чинного Законодавства України, правил безпеки, порушення громадського порядку, правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проведення учбових заходів Організатор в праві відсторонити порушника від отримання учбових занять, при цьому сплачена сума відповідно п.4.2. Договору не повертається.

4.Розрахунок між сторонами.

4.1. Оплата послуг здійснюється в триденний термін з моменту підписання договору в безготівковій спосіб на поточний рахунок Організатора.

4.2.Вартість послуг з забезпечення освітніх послуг становить _______(__________________________ ) грн. 00 коп. за одну особу.

5. Термін дії Договору.

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до фактичного виконання сторонами обов’язків за Договором.

6. Зміна та розірвання Договору.

6.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору вносяться в письмовій формі в вигляді додаткової угоди до Договору.

7. Порядок вирішення суперечок.

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів згідно чинного Законодавства України, а у випадку недосягнення згоди – у відповідному суді.

8. Додаткові умови.

8.1. Договір укладений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

9. Реквізити Сторін.

Організатор: Замовник:

ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СПБ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЮЗ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ БЕЗПЕКИ» СПБ

61047, м. Харків, вул. Тархова,

буд. 7, кв. 45

код ЄДРПОУ 36814997

МФО 350448

п/р 260068070 у відділенні №16 Харківської філії АБ «Укргазбанк»

Директор

___________ О.Л.Лисяк

_________________________________

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Договір № (2)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменується надалі Укртелеком, в особі Начальника ЦОСПП ДФ ВАТ “Укртелеком” Суліна О.О., що діє на підставі Положення і Доручення № 639 від 14.
 2. Договір № (7)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменуєьтся надалі Укртелеком, в особі , що діє на підставі Положення та Довіреності № від 20 р., з однієї сторони,
 3. Договір #

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “ ” (надалі іменується "Покупець") в особі Голови правління – Генерального директора , що діє на підставі Статуту,
 4. Договір № (1)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменується надалі Укртелеком, в особі Начальника ЦТП ДФ ВАТ “Укртелеком” Раку В.М., що діє на підставі Положення та Довіреності № 569 від 05.
 5. Договір № (5)

  Документ
  Укртелеком надає Споживачу на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом включення до порту вузла Інтернет Укртелекому по абонентській лінії за допомогою обладнання ADSL та динамічної (постійної) ІР-адреси (далі - Послуга).

Другие похожие документы..