Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Москва расположена в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на 55° 45' северной широты и 37° 37' восточной долготы, на реке Москв...полностью>>
'Статья'
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российск...полностью>>
'Реферат'
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. Общепринятого юридического определения этого понятия не существует. В российс...полностью>>
'Программа дисциплины'
Психотерапия - центральное направление практического применения психологии и занимает ведущее место в практической подготовке специалиста-практика. И...полностью>>

Бібліографічний покажчик (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

Інновації – шлях до розвитку

[2005 – 2010)

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Харків

ХНАМГ

2010

УДК 016:330.341.1

ББК 65-55я1

І 66

Укладачі: Н. О. Рибакова

І 66 Інновації – шлях до розвитку (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова. – Х.: ХНАМГ, 2010. – с.

Зміст

1. Передмова.................................................................................................................4

2.Законодавчі матеріали..............................................................................................5

3. Інновації: правовий аспект.....................................................................................5

4. Сутність і значення інновацій в економічному розвитку України.....................6

5. Державне регулювання інноваційного розвитку................................................25

6. Фінансові аспекти інноваційної діяльності.........................................................29

7. Регіональна інноваційна політика…………........................................................31

8. Інноваційна діяльність у різних галузях.............................................................38

9. Інноваційні процеси у системі освіти..................................................................50

10. Наука та інновації................................................................................................52

11. Інноваційна діяльність: світовий досвід............................................................53

11. Іменний покажчик...............................................................................................59

Передмова

Поняття „інновація” означає нововведення, тобто впровадження нових форм організації праці і управління в систему підприємницької діяльності. Це використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності.

У загальному розумінні сутність інноваційних процесів, що відбуваються в будь-якій складній виробничо-господарській системі – це сукупність прогресивних, якісно нових змін, що сприяють подальшому якісному розвитку суспільства, забезпечують вищий рівень життя.

Інноваційні процеси беруть початок у певних галузях науки, а завершуються у сфері виробництва, завдяки чому здійснюються прогресивні зміни в економіці.

В даному рекомендаційному покажчику представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань за період 2005 – 2010 роки.

Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1 – 2003, ІДТ: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006). Документи згруповано за розділами, а в розділах – за абеткою. Для більш зручного використання покажчика створено іменний покажчик. Загальна кількість джерел – 800. Пошук закінчено у жовтні 2010 року.

Користуючись цим покажчиком викладачі, студенти та співробітники академії зможуть більш досконально ознайомитися з різними питаннями інноваційної діяльності.

Законодавчі документи

1. Деякі питання надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки: постанова Кабінету Міністрів України від 16. 06. 2010 р. № 475 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 14 липня. – С. 14.

2. Питання забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України від 8. 02. 2010 р. № 121 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 27. – С. 18.

3. Питання створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2006 № 669-р // Збірник урядових і нормативних актів України. – 2007. – № 9.

4. Про рекомендації парламентських слухань на тему: „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”: постанова Верховної ради України від 21 жовтня 2010 р. № 2632-VІ // Урядовий кур’єр. – 2010. – 6 листопада. – С. 20.

5. Про утворення Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 07. 04. 2010 р. № 290 // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2010. – № 17. – С. 37 – 39.

Інновації: правовий аспект

6. Андрушко Н. І. Організаційно-правові форми інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів / Н. І. Андрушко // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – № 554: Проблеми економіки та управління. – С. 154 – 158.

7. Атаманова Ю. Правові проблеми передачі інноваційних продуктів до статутних фондів господарських товариств / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 118.

8. Атаманова Ю. Условия правомерности передачи инновационного продукта: правовые вопросы эффективности трансакции / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 63 – 65.

9. Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: правовий, соціально-економічний та політичний аспекти / М. Дмитренко // Трибуна. – 2007. – № 11/12. – С. 21 – 23.

10. Марченко Л. Розвиток інноваційної діяльності залежить від дотримання законодавства / Л. Марченко // Освіта України. – 2005. – 24 червня. – С. 5.

11. Механік О. В. Законодавче забезпечення розвитку інноваційної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 89 – 96.

12. Ревуцький С. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 79 – 85.

13. Ришкова Л. Правова природа відносин у сфері інновацій / Л. Ришкова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 81 – 83.

14. Соловьев В. П. О некоторых противоречиях в системе законодательного обеспечения развития инновационных структур в Украине / В. П. Соловьев // Проблема науки. – 2005. – № 3. – С. 7.

15. Шкільнюк О. Стан нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в машинобудуванні України / О. Шкільнюк // Персонал. – 2006. – № 6. – С. 12.

16. Шовкалюк В. С. Законодавче забезпечення розвитку інноваційної діяльності: стан та проблеми / В. С. Шовкалюк // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4. – № 5. – С. 21 – 30.

17. Экспертиза и мониторинг инновационных процессов: методические и правовые аспекты / С. Н. Власенко, В. М. Головатюк, С. А. Егоров, В. П. Соловьев. – К.: Укр. вид. Центр, 2006. – 177 с.

Сутність і значення інновацій в економічному розвитку України

18. Адаманова З. О. Системные инновационно – направленные трансформации национального хозяйства / З. О. Адаманова // Проблеми науки. – 2005. – № 5. – С. 2 – 6.

19. Адамов Б. И. Инновационное развитие современной Украины в контексте развития и внедрения нанотехнологий / Б. И. Адамов // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 85 – 90.

20. Акименко О. Інновації як об’єкт реальних інвестицій / О. Акименко, С. Шкарлет // Сіверян. літопис. – 2006. – № 3. – С. 96 – 101.

21. Александрова В. П. Перспективи інноваційного розвитку (рецензія на монографію „Шляхи інноваційного розвитку України”) / В. П. Александрова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 151.

22. Александрова В. П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В. П. Александрова, М. І. Скрипниченко, Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 9 – 26.

23. Андрощук Г. А. Прогнозирование инновационной деятельности на основе анализа активности глобальных фирм / Г. А. Андрощук // Проблемы науки. – 2006. – № 5. – С. 40 – 47.

24. Андрощук Г. А. Стимулирование инновационной деятельности в Украине: финансово-кредитный механизм / Г. А. Андрощук // Проблемы науки. – 2005. – № 3. – С. 22.

25. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 5. – С. 42. – 47.

26. Архієреєв С. І. Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки / С. І. Архієреєв, Т. В. Тарасенко; Нац. ін-т стратег. досліджень, регіон. філіал у м. Харкові. – Х.: Золоті сторінки, 2008. – 111 с.

27. Баранов О. Г. Інноваційні теорії: представники і проблеми структуризації / О. Г. Баранов // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2009. – Вип. 42. – С. 45 – 56.

28. Беззубко Л. В. Інноваційний потенціал / Л. В. Беззубко, С. Є. Захаров, Н. М. Свешнікова; Донбас. нац. акад. буд-ва і арх-ри. – Донецьк: Б.в., 2008. – 201 с.

29. Белозубенко В. С. Сущность, структура и типы национальных инновационных систем / В. С. Белозубенко // Прометей. – 2009. – Вип. 1. – С. 73 – 75.

30. Бидик А. Г. Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій / А. Г. Бидик // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 68 – 71.

31. Биконя С. Інноваційна культура – умова реалізації інноваційної політики / С. Биконя // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 27 – 29.

32. Бідак В. Я. Соціогуманістична ситуація когнітаріату в контексті інноваційної діяльності / В. Я. Бідак, Х. Р. Копистянська, С. О. Цапок // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. регіон. суспіль. системи: ресурси і механізми ефект. упр. – 2006. – Вип. 2. – С. 216 – 237.

33. Біляцький С. Концепція нового інноваційного устрою / С. Біляцький, А. Добровольська // Екон. часоп. – ХХІ. – 2006. – № 56. – 28. – 30.

34. Богма О. С. Характеристика основних напрямів інноваційного розвитку як умови зростання економічного потенціалу України / О. С. Богма // Держава та регіони. – 2006. – № 6. – С. 37 – 41. – (Економіка та підприємництво).

35. Бондар К. Концептуальні засади забезпечення формування в Україні моделі економічного зростання інноваційного типу / К. Бондар // Економіст. – 2006. – № 10. – С. 44.

36. Борейко В. І. Інновації як основа економічного зростання / В. І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 42 – 48.

37. Бродзянська А. Інноваційна економіка: впровадження творчої праці / А. Бродзянська // Освіта України. – 2008. – 19 вересня. – С. 1.

38. Бродзянська А. Стратегія інноваційного розвитку може перетворити Україну на сильну, впливову, економічно розвинуту державу / А. Бродзянська, М. Корюненко // Освіта України. – 2009. – 26 червня. – С. 2 – 3.

39. Бубенко П. Т. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій / П. Т. Бубенко, С. В. Дворкін. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/200/

40. Бубенко П. Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні / П. Бубенко // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 30 – 38.

41. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 67 – 78.

42. Будкін В. С. Специфічні форми інноваційних інституцій / В. С. Будкін // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2-4. – С. 136 – 141.

43. Буймов А. С. Оценка конкурентоспособности инновационного продукта / А. С. Буймов, Е. Д. Вайсман // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 74 – 80.

44. Бурденко І. М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 150 – 160.

45. Бутенко О. І. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки / О. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 4. – С. 69 – 81.

46. Бутенко О. І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку / О. І. Бутенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 50 – 57.

47. Бычков В. Инновации в технологиях управления проектами / В. Бычков // Управление проектами. – 2010. – № 2. – С. 42 – 46.

48. В очікуванні манни небесної: інновації // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 червня. – С. 16.

49. Ващенко В. Практические аспекты инновационной деятельности / В. Ващенко // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 42.

50. Вільна зона для інноваторів: новітні технології // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 червня. – С. 9.

51. Владыка М. В. Инновационная среда экономики / М. В. Владыка, Д. М. Бурдинская // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 6. – 11.

52. Возняк Г. В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 81.

53. Волик Н. Г. Організаційні форми інноваційної діяльності та її інфраструктура / Н. Г. Волик // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 50 – 55. – ( Державне управління).

54. Володін С. А. Сутність і значення інновацій в економічному розвитку України / С. А. Володін // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 63 – 67.

55. Галицька Е. В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інноваційної діяльності в Україні / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 7.

56. Галиця І. О. Внутрішні венчури як механізми стимулювання інноваційного процесу / І. О. Галиця // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4. – № 4. – С. 85 – 94.

57. Галиця І. О. Концептуальні підходи до стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання / І. О. Галиця // Проблеми науки. – 2006. – № 8. – С. 14 – 21.

58. Галуза С. Г. Инновационно-инвестиционные приоритеты трансформационной экономики / С. Г. Галуза, Е. А. Микрюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 12 – 22.

59. Гаркавенко Н. О. Концептуальні підходи регулювання професійної зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку в економіці / Н. О. Гаркавенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7-8. – С. 118 – 127.

60. Голляк Ю. Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 43 – 55.

61. Головатюк В. М. Моделювання оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості соціально-економічного середовища / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Проблеми науки. – 2006. – № 8. – С. 8 – 13.

62. Головатюк В. М. Теоретико-методичні аспекти вимірювання інноваційного потенціалу / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Проблеми науки. – 2008. – № 11. – С. 17 – 24.

63. Головатюк В. М. Теоретико-методологічні підходи до оцінки ризиків інноваційного розвитку соціально-економічного середовища / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Проблеми науки. – 2006. – № 6. – С. 2 – 8.

64. Головко О. Нові підходи до інноваційної політики / О. Головко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 21 липня. – С. 2.

65. Гончарова Н. П. Инновационная рента: экономическая природа и условия формирования / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – С. 3.

66. Гончарова Н. П. Инновационность конкурентных факторов развития / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С. 43 – 51.

67. Гончарова Н. П. Теоретико-методологические аспекты формирования инновационной политики / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 62 – 72.

68. Горбачова Ю. І. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України / Ю. І. Горбачова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 24 – 28. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1289/

69. Гречан А. П. Основи визначення інноваційного розвитку економіки / А. П. Гречан, Т. Є. Воронкова // Економіка та держава. – 2006. – № 8. – С. 12 – 14.

70. Гречаник Б. В. Моніторинг основних чинників та складових формування інноваційного макроклімату / Б. В. Гречаник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – Вип. 4. – С. 260 – 275. – (Моніторинг розвитку промислових територіальних систем).

71. Гриневич А. О. Передумови та особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні / А. О. Гриневич // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 3. – С. 11 – 12.

72. Гринкевич С. С. Інноваційний розвиток трудового потенціалу / С. С. Гринкевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – № 5. – С. 222 – 232.

73. Груба Г. І. Оптимальні стратегії інвестиційно-інноваційної політики / Г. І. Груба // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 59 – 64. – (Серія „Державне управління”).

74. Груба Г. І. Регулювання розвитку ринкових інноваційних інститутів / Г. І. Груба // Держава та регіони. – 2008. – № 4. – С. 97 – 101. – (Серія „Державне управління”).

75. Груба Г. І. Формування інноваційної моделі розвитку в Україні / Г. І. Груба // Актуальні проблеми державного управління. – 2007. – № 2. – С. 196 – 204.

76. Губерная Г. К. Блеск и нищета инноваций / Г. К. Губерная // Економіка промисловості. – 2007. – № 4. – С. 77 – 84.

77. Дем’яненко І. В. Інвестиційно-інноваційний чинник економічного зростання / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Актуальні питання економіки. – 2007. – № 11. – С. 3 – 11.

78. Денисенко М. П. Глобалізація та її вплив на інноваційний розвиток України / М. П. Денисенко, А. П. Гречан // Проблеми науки. – 2005. – № 1. – С. 47 – 52.

79. Денисенко М. П. Методи мінімізації ризиків за розробки інноваційних проектів / М. П. Денисенко, К. О. Чигирик // Проблеми науки. – 2007. – № 3. – С. 2 – 6.

80. Денисенко М. П. Основні методи зниження ризиків інноваційних проектів / М. П. Денисенко, С. В. Суська // Будівництво України. – 2007. – № 9. – С. 4 – 7.

81. Денисенко М. П. Проблеми формування національної інноваційної системи України / М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова, С. В. Ладика // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 73 – 81.

82. Денисенко М. П. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні / М. П. Денисенко, Я. В. Риженко // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 10 – 16.

83. Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка / В. Денисюк // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 45. – 49.

84. Денисюк В. Фактори та модель інноваційно-орієнтованого економічного розвитку / В. Денисюк, А. Марков // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 20 – 25.

85. Держак Н. А. Определение инновационного потенциала национальной экономики / Н. А. Держак, В. В. Аронова // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 342 – 347.

86. Дзюба С. Етапи формування механізму впливу економічних служб на інноваційну діяльність підприємств / С. Дзюба, Г. Чубаренко // Схід. – 2006. – № 6. – С. 31.

87. Дмитренко М. А. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації й інформаційної революції / М. А. Дмитренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дослідж. пробл. держ. безпеки. – К.: Знання України, 2009. – 339 с.

88. Дорожовець О. Інновації – стимул вітчизняної економіки / О. Дорожовець // Урядовий кур’єр. – 2009. – 27 травня. – С. 8.

89. Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку: монографія / В. О. Піщейко, Т. В. Лебедєва, О. В. Заворотько та ін.; за ред. В. Ф. Бесєдіна, А. С. Музиченка; М-во економіки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – К.: НДЕІ, 2007. – 546 с.

90. Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 660 с.

91. Еременко І. Ф. Комплексна система управління інноваційними процесами / І. Ф. Еременко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 95.

92. Еськов А. Л. Объективная необходимость перехода к инновационной модели развития / А. Л. Еськов // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2007. – Вип. 3: Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. – С. 95 – 107.

93. Євдокимов А. В. Аналіз особливостей інноваційної динаміки розвитку економіки України / А. В. Євдокимов, Т. В. Ходун, М. І. Супруненко // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 129 – 133.

94. Єгоров І. Ю. Проблеми побудови узагальнюючих індексів інноваційного розвитку для України / І. Ю. Єгоров // Статистика України. –2009. – №4. – С. 7 – 11.

95. Єрмощенко М. М. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства: наук. монографія / М. М. Єрмощенко, С. А. Єрохін, В. М. Шандра; Нац. акад. упр. – К.: НАУ, 2008. – 215 с.

96. Жаворонкова Г. В. Інноваційна складова маркетингу інформаційно-консалтингових послуг / Г. В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 61.

97. Жаворонкова Г. В. Інноваційна стратегія розвитку України / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький // Залізничний транспорт України. – 2008. – №3. – С. 56 – 59.

98. Жук М. В. Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу в Україні / М. В. Жук, О. М. Бородіна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 66 – 70.

99. Жук М. В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки / М. В. Жук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 30 – 36.

100. Жукович И. А. Инновационная деятельность в украинской экономике. Современное состояние и проблемы / И. А. Жукович, Ю. А. Рыжкова // Статистика Украины. – 2005. – № 1. – С. 24.

101. Загородній А. Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 99 – 110.

102. Захарін С. В. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2007. – № 3. – С. 2 – 9.

103. Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності: міжнародний досвід і можливості для України / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2009. – № 6. – С. 38 – 44.

104. Захарін С. В. Іноземне інвестування інноваційної діяльності / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2006. – № 12. – С. 11 – 17.

105. Захарін С. В. Прибуток як джерело інвестицій й інновацій / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2007. – № 7. – С. 10 – 19.

106. Захаров Н. Активная инновационная деятельность персонала как конкурентное преимущество / Н. Захаров // Управление персоналом. – 2005. – № 1-2. – С. 69 – 71.

107. Захарченко В. И. Особенности организационных форм инновационной деятельности / В. И. Захарченко // Прометей. – 2006. – Вып. 3. – С. 70 – 73.

108. Захожай В. Б. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційним потенціалом / В. Б. Захожай // Економіка та держава. – 2006. – № 8. – С. 6 – 7.

109. Згуровський М. З. Стратегія технологічного передбачення в інноваційній діяльності / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова // Наук.-техн. інформація. – 2006. – № 2. – С. 3 – 10.

110. Зубенко В. О. Визначення пріоритетності реалізації інноваційних проектів / В. О. Зубенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 38 – 45. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4176/

111. Ильяшенко С. Н. Инновационные риски и их классификация / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 93.

112. Инновационные стратегии: профессиональный подход // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 4.

113. Инновационный товар глазами украинских маркетологов // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 20.

114. Использование современных информационных технологий в прогнозировании результатов инновационной деятельности / Г. А. Копосов, Ю.В. Колесник, Р. С. Наяндина, М. В. Шарко // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 2 – 10.

115. Івашина О. Ф. Інституціоналізація інноваційного розвитку / О. Ф. Івашина // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 16 – 21.

116. Івченко В. Україна: нові можливості для інвестицій / В. Івченко // Інтелект. власність. – 2006. – № 10. – С. 4 – 8.

117. Ігнатко В. М. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку України / В. М. Ігнатко // Продукт. сил і регіон. економіка. – 2006. – Ч. 1. – С. 173 – 180.

118. Ілляшенко С. М. Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 49 – 59.

119. Ілляшенко С. М. Теоретико-методичні підходи до аналізу ринкових перспектив і стимулювання впровадження екологічних інновацій / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна // Продуктивні сили України. – 2008. – № 2. – С. 119 – 128.

120. Інноваційна діяльність в Україні: монографія / А. М. Гуржій, Ю. В. Каракай, З. О. Петренко та ін.; Укр. ін-т наук. – техн. і екон. інформації. – К.: Укр. ІНТВІ, 2006. – 151 с.

121. Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів: монографія / С. В. Онишко, С. О. Єгоров, Ю. М. Черненко та ін.; ред. Ю. П. Доценко. – К.: Леся, 2006. – 195 с.

122. Інноваційні процеси в змішаній економіці: монографія / В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко, М. П. Денисенко та ін.; за ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка; М-во освіти і науки України та ін. – К.: ПТК ДСЗУ, 2008. – Т. 1. – 2008. – 193 с.

123. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: аналіз, матеріали до парлам. слухань „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр. в умовах глобалізації викликів”. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2008. – 195 с.

124. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посібник / А. С. Аблов, В. С. Будкін, Л. П. Гальперіна та ін.; за заг. ред. В. Є. Новицького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНТ, 2008. – 359 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліографічний покажчик (2)

  Документ
  У щорічнику “Література про Чернігівську область за 2006 рік” вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань.
 2. Бібліографічний покажчик (3)

  Документ
  У щорічнику “Література про Чернігівську область за 2007 рік” вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань.
 3. Бібліографічний покажчик (4)

  Документ
  Г 73 Готельний бізнес: стратегія розвитку (2 – 2009 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: О.Ф.Сергієнко. – Х.
 4. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Книги І книжники. Літопис минулого І сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Книги і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 5. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України

Другие похожие документы..