Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Повідомлення Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва [n00135 3-05] від 0 .11. 005 ) На виконання Закону України "Пр...полностью>>
'Документ'
Происхождение минералов: магматическое, карбонатитовое, пегматитовое, гидротермальное. Происхождение минералов: скарновое, осадочное, метаморфическое...полностью>>
'Документ'
Глеб Архангельский - инициатор российского ТМ-движения, основатель Тайм-менеджерского сообщества, руководитель корпоративных ТМ-проектов в РАО «ЕЭС»,...полностью>>
'Конкурс'
Я с детства мечтала стать учителем литературы, ведь как это здорово: быть нужной, уметь любить (иначе в школе нельзя), много знать, через литературу ...полностью>>

Програма підготовки до вступного іспиту в магістратуру зі спеціальності 03050901 "Облік І аудит"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Програма

підготовки до вступного іспиту в магістратуру

зі спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"

Харків, ХНЕУ, 2011

ВСТУП

Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Одним із важливих джерел економічної інформації для багатьох суб’єктів господарювання при прийнятті управлінських рішень є фінансова звітність підприємств, установ, організацій.

Метою вступного іспиту є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" й подальшого опанування магістерських програм за спеціальністю "Облік і аудит".

До складу програми вступного іспиту включено завдання з 5 навчальних дисциплін, а саме: "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Організація і методика економічного аналізу", "Аудит", "Інформаційні системи та технології обліку". Для вступних випробувань обрані фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, і є обов’язковими для вивчення студентами даного напряму підготовки. Загальна оцінка за вступним іспитом розраховується як середня арифметична оцінок за кожною навчальною дисципліною. Якщо студент отримує незадовільну оцінку хоча б з однієї дисципліни екзамен вважається незданим.

Фінансовий облік поділяється на «Фінансовий облік-1», який вивчає активи підприємства, його витрати, стан дебіторської заборгованості та «Фінансовий облік-2», який охоплює довгострокові та короткострокові зобов’язання підприємства, його власний капітал, доходи та витрати.

Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий облік» є методика та методологія організації і введення фінансового обліку на підприємстві.

Предметом навчальної дисципліни "Організація і методика економічного аналізу" є господарська діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

Для успішного розв’язання завдання з "Організації і методики економічного аналізу" студент повинен знати: особливості організації економічного аналізу і його інформаційну базу; основні способи і прийоми економічного аналізу; методику аналізу доходів і витрат; методику аналізу показників рентабельності; методику аналізу активів підприємства і його власного капіталу; методику аналізу ефективності використання оборотних активів; організацію економічного аналізу зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності підприємства; організацію і методику аналізу фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

Метою включення до вступного іспиту дисципліни «Аудит» є перевірка рівня набуття студентами здатності щодо застосування методів, прийомів та процедур аудиту, визначення аудиторських доказів для формування аудиторського судження. При цьому перевіряється: засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів Аудиторської палати України, ДКЦПФР, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики бухгалтерів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

З метою успішного вирішення завдань з дисципліни «Аудит» на вступному іспиті студент повинен володіти наступними компетенціями:

вміти: визначати об'єкт аудиту, розраховувати рівень аудиторського ризику на основі проведених тестів внутрішнього контролю; вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту; здійснювати листування з потенційним клієнтом до укладання договору на проведення аудиту; укладати договір на проведення аудиту; визначати рівень суттєвості показників; складати загальний план аудиту; складати детальну програму аудиту фінансової звітності; збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази; оцінювати ступінь надійності аудиторських доказів; проводити вибіркові дослідження; складати робочі документи аудитора; перевіряти фінансову звітність на арифметичну точність; складати пробний баланс та звіт про фінансові результати; складати коригуючи бухгалтерські записи щодо виправлень залишків за балансовими рахунками;

мати навички: проводити перевірку правильності класифікації статей Звіту про рух грошових коштів; проводити перевірку достовірності статей Звіту про власний капітал; надавати послуги з економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання; проводити поетапний контроль якості роботи аудиторів; готувати аудиторський звіт та складати меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки; аналізувати ймовірність надання модифікованого аудиторського висновку; складати підсумкові документи внутрішнього аудиту; складати аудиторський висновок; відстежувати виконання підприємством рекомендацій аудитора.

Предметом дисципліни «Управлінський облік» є облік витрат операційної діяльності та калькулювання виробничої собівартості продукції, аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку, моделі прийняття управлінських рішень на основі аналізу релевантної інформації.

При розробці програми вступного іспиту до магістратури були враховані положення Болонської декларації відносно кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ

Фінансовий облік – 1

МОДУЛЬ 1. ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Фінансовий облік, його мета і основні принципи. Організація фінансового обліку на підприємстві. Державне регулювання фінансового обліку та фінансової звітності.

Тема 2. Облік грошових коштів

Основні вимоги до обліку і збереження грошових коштів в касі підприємства. Поняття «ліміт каси» та порядок його визначення. Інвентаризація грошових коштів в касі.

Порядок відкриття рахунків в установах банку. Первинна документація, що використовується в обліку банківських операцій з іноземною валютою. Акредитивна форма розрахунків.

Облік операцій з покупки та продажу іноземної валюти. Облік інших грошових коштів: грошові документи та грошові кошти в дорозі.

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Методологічні основи обліку дебіторської заборгованості: П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Класифікація дебіторської заборгованості: довгострокова та поточна, їх склад.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

Облік розрахунків за векселями одержаними.

Первинна документація з обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками.

Облік резерву сумнівних боргів. Методи визначення розміру резерву сумнівних боргів.

Облік розрахунків за виданими авансами.

Облік розрахунків з підзвітними особами за відрядженням.

Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

Тема 4. Облік основних засобів

Методологічні основи обліку основних засобів: П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Основні засоби: групування за характером участі у процесі виробництва, за ступенем використання, галузями, приналежності.

Оцінка основних засобів. Індексація, дооцінка і зниження ціни балансової вартості основних засобів.

Документальне оформлення та облік господарських операцій з надходження основних засобів: за плату, безоплатне отримання, як внесок до статутного капіталу, в обмін на подібні і не подібні об’єкти.

Документальне оформлення та облік господарських операцій з вибуття основних засобів: визначення фінансового результату від реалізації та ліквідації, безоплатна передача.

Аналітичний облік основних засобів.

Методи нарахування амортизації, порядок визначення суми амортизаційних відрахувань та їх облік.

Документальне оформлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку.

Капітальні інвестиції. Склад та аналітичний облік капітальних інвестицій.

Особливості оцінки інших необоротних матеріальних активів.

Тема 5. Облік нематеріальних активів

Методологічні основи обліку нематеріальних активів: П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

Визнання й оцінка нематеріальних активів.

Первинна документація з обліку нематеріальних активів.

Переоцінка нематеріальних активів.

Особливості визначення амортизації нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів.

Аналітичний облік нематеріальних активів.

Документальне оформлення результатів інвентаризації нематеріальних активів та відображення їх в обліку.

МОДУЛЬ 2. ОБЛІК ЗАПАСІВ, ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ І ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Тема 6. Облік виробничих запасів

Методологічні основи обліку виробничих запасів: П(С)БО 9 “Запаси”.

Оцінка виробничих запасів.

Документальне оформлення та облік господарських операцій з надходження виробничих запасів: від постачальників, підзвітних осіб, із виробництва, внаслідок ліквідації основних засобів тощо.

Облік вибуття виробничих запасів. Методи оцінки при вибутті виробничих запасів.

Облік поточних біологічних активів.

Облік МШП. Поняття та класифікація МШП. Синтетичний облік МШП.

Аналітичний облік виробничих запасів.

Документальне оформлення результатів інвентаризації виробничих запасів та відображення їх в обліку.

Тема 7. Облік сировини і матеріалів

Економічна сутність об’єкта обліку “сировина і матеріали”.

Визначення фактичної вартості придбання сировини і матеріалів.

Визначення кількості і вартості сировини і матеріалів, використаних на виробництво. Методи оцінки вибуття сировини і матеріалів. Облік сировини і матеріалів у виробництві.

Документальне оформлення надходження сировини і матеріалів на склад, відпуску зі складу.

Особливості обліку ТЗВ.

Тема 8. Облік палива та готової продукції

Види палива та застосування субрахунків для обліку залишків та його руху.

Визначення фактичної вартості придбання палива.

Визначення кількості і вартості палива, використаного на підприємстві на різні цілі. Методи оцінки вибуття палива.

Документальне оформлення на витрачене пальне автомобільним транспортом.

Особливості проведення інвентаризації паливно-мастильних матеріалів, їх заміри та природний убуток.

Готова продукція та її економічний зміст. Види оцінок готової продукції.

Документальне оформлення випуску готової продукції з виробництва.

Синтетичний та аналітичний облік готової продукції на складі та в бухгалтерії.

Розрахунок собівартості реалізованої готової продукції. Складання товарного балансу готової продукції та визначення нереалізованого фінансового результату (прибуток чи збиток) готової продукції.

Тема 9. Облік поточних фінансових інвестицій

Методологічні основи обліку фінансових інвестицій: П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

Склад та види поточних фінансових інвестицій

Оцінка поточних фінансових інвестицій.

Еквіваленти грошових коштів та їх облік.

Аналітичний облік поточних фінансових інвестицій.

Типові записи з кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку поточних фінансових інвестицій.

Тема 10. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Методологічні основи обліку фінансових інвестицій: П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

Оцінка фінансових інвестицій за собівартістю та на дату балансу.

Документальне оформлення господарських операцій з довгостроковими фінансовими інвестиціями.

Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Кореспонденція рахунків з обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.

Тема 11. Облік витрат виробництва

Методологічні основи обліку витрат виробництва: П(С)БО 16 “Витрати”.

Групування витрат виробництва за статтями калькуляції та елементами. Класифікація витрат собівартості на промислових підприємствах за ознаками. Собівартість і калькуляція та її види. Виробнича собівартість продукції,

Облік витрат на виробництво продукції. Склад витрат. Визначення собівартості одиниці продукції.

Облік незавершеного виробництва. Оцінка незавершеного виробництва.

Методи калькулювання собівартості продукції: простий, попередільний, позамовний, нормативний.

Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку витрат виробництва.

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів

Поняття і склад витрат майбутніх періодів.

Формування інформації витрат майбутніх періодів на субрахунках бухгалтерського обліку підприємства. Оцінка витрат майбутніх періодів.

Порядок списання витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів.

Фінансовий облік – 2

МОДУЛЬ 1. Короткострокові та довгострокові зобовязання та їх облік

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань

Методологічні основи обліку зобов’язань: П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Короткострокові зобов’язання та їх склад.

Короткострокові кредити банків. Порядок отримання короткострокових кредитів у банківських установах та документування. Аналітичний облік короткострокових кредитів банків.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Визначення суми поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями на дату балансу.

Синтетичний та аналітичний облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Короткострокові векселі видані. Терміни за вексельними операціями. Документування господарських операцій з векселями. Синтетичний та аналітичний облік виданих короткострокових векселів.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Розрахунки за іншими операціями: Розрахунки пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утриманими для продажу; розрахунки за авансами одержаними; розрахунки за нарахованими відсотками; розрахунки з іншими кредиторами. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за іншими операціями. Документування господарських операцій за розрахунками з авансів одержаних, за нарахованими відсотками та з іншими кредиторами.

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань

Визначення та склад довгострокових зобов’язань.

Довгострокові кредити банків та інші позики. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових кредитів банків та інших позик. Рахунки обліку та їх економічний зміст. Складання бухгалтерських проведень за операціями з довгостроковими кредитами банків та іншими позиками.

Довгострокові векселі видані. Синтетичний та аналітичний облік господарських операцій за довгостроковими векселями виданими. Рахунки обліку та їх економічний зміст.

Довгострокові зобов’язання за облігаціями. Визначення та класифікація облігацій підприємства. Відображення в обліку довгострокових облігацій випущених з премією, дисконтом. Нарахування відсотків до сплати та амортизації премії і дисконту. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за випущеними облігаціями.

Довгострокові зобов’язання з оренди. Визначення фінансової оренди та її сутність. Відображення в обліку довгострокових зобов’язань з фінансової оренди. Розподіл орендних платежів на мінімальні, винагороду та за об’єкт оренди і відображення їх в обліку. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з фінансової оренди. Особливості бухгалтерського обліку довгострокових зобов’язань з оренди цілісних майнових комплексів.

Тема 3. Облік праці та її оплати

Методологічні основи обліку праці і її оплати: П(С)БО 26 “Виплати працівникам”.

Склад фонду оплати праці та штатний розпис.

Облік використання робочого часу.

Відпустки працівникам та їх види і оплата.

Індексація заробітної плати.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати лікарняних листів, щорічної відпустки, за дні у відрядженнях, вихідної допомоги.

Визначення суми виплати по лікарняному листу. Відображення нарахованих виплат в обліку.

Визначення суми відрахувань до фондів соціального страхування: Пенсійного фонду, фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності, фонду соціального страхування на випадок безробіття, фонду соціального страхування від нещасного випадку. Порядок розрахунків з фондами соціального страхування.

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

Розрахунки за податками і платежами. Аналітичний облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб; податок на прибуток; податок на додану вартість; комунальний податок; податок з транспортних засобів; плата за забруднення навколишнього середовища, плата за землю; плата за воду.

Нарахування та строки перерахування податків та платежів до бюджету.

МОДУЛЬ 2. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та власного капіталу підприємства

Тема 5. Облік доходів і витрат

Методологічні основи обліку доходів і витрат: П(С)БО 15 “Дохід” і П(С)БО 16 “Витрати”.

Визначення доходів.

Склад доходів: від реалізації; від іншої операційної діяльності; від фінансової діяльності; від інвестиційної діяльності; від надзвичайних подій.

Оцінка доходів: вартість за договором; справедлива вартість; поточна вартість; скидка, накидка ціни.

Визнання доходів: умови визнання доходів; доход визнаний в момент передачі; доход признаний після передачі; доход признаний до передачі.

Визначення витрат.

Склад витрат: собівартість реалізації; адміністративні витрати; витрати на збут; витрати іншої операційної діяльності; витрати фінансової діяльності; витрати інвестиційної діяльності; витрати надзвичайних подій.

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Сутність доходу майбутніх періодів.

Особливості відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів майбутніх періодів.

Включення доходів майбутніх періодів до складу доходів звітного періоду.

Синтетичний та аналітичний облік доходів майбутніх періодів. Бухгалтерський рахунок обліку майбутніх періодів, його економічна характеристика.

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Критерії визнання прибутку, збитку.

Визначення фінансових результатів діяльності: валового прибутку збитку; фінансового результату від операційної діяльності; результату фінансових операцій; результату іншої звичайної діяльності; результату надзвичайних подій; чистого прибутку збитку.

Трансформаційна таблиця для визначення фінансових результатів діяльності та закриття рахунків доходів і витрат.

Тема 8. Облік власного капіталу

Методологічні основи обліку власного капіталу: П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

Сутність, функції, правові основи та структура власного капіталу.

Формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності: акціонерних товариств, інших товариств, власних підприємств, державних та комунальних підприємств

Збільшення, зменшення статутного капіталу. Документальне оформлення змін статутного капіталу.

Сутність та створення пайового капіталу.

Призначення та складові додаткового капіталу.

Створення та використання резервного капіталу.

Визначення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), використання та покриття.

Вилучений капітал та господарські операції з ним.

Операції, які змінюють величину власного капіталу.

Сутність та склад забезпечення майбутніх витрат і платежів: забезпечення виплат відпусток, забезпечення гарантійних зобов’язань, матеріального заохочення.

Сутність цільового фінансування і цільових надходжень та господарські операції з ними.

Тема 9. Облік неоплаченого капіталу

Сутність неоплаченого капіталу. Правові засади.

Синтетичний та аналітичний облік неоплаченого капіталу у товариствах. Кореспонденція рахунків з обліку неоплаченого капіталу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет програм а вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності

  Документ
  Вступник до магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Облік і аудит” повинен мати теоретичні знання та практичні навички в області фундаментальних та прикладних
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582010, дата отримання 14.

Другие похожие документы..