Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Н. И. Пирогов родился в семье чиновника. Закончил медицинский факультет Московского университета, был профессором в Дерптском университете, Петербург...полностью>>
'Документ'
Кінцевий результат праці визначається трьома факторами: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями і уміннями майбутнього магістра, сферою...полностью>>
'Документ'
заслуживающее названия действительно "эффективного", - это такая система, где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей,...полностью>>
'Доклад'
В рамках Концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства приказом Управления от 3 сентября 2010 г. № 207 «О реорганизации Управле...полностью>>

Методичні рекомендації (5)

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання та захисту курсових робіт

і наукових рефератів

Затверджено на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

протокол №5 від 12 грудня 2007 р.

Київ 2008

Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт і наукових рефератів

Укладачі:

Шимон С.І. к.ю.н., доцент

Ярошенко І.С. к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права

Мельник Ю.В. к.ю.н., старший викладач кафедри цивільного та трудового права

Черешнюк В.М. к.ю.н., старший викладач кафедри правового регулювання економіки

Рецензент: Яновська О.Г. к.ю.н., доцент кафедри конституційного та адміністративного права

Відповідальний за випуск:

Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт

І. Мета курсової роботи

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти України № 161 від 2 червня 1993 р.(п. 3.9.2) та Положення про організацію навчального процесу в КНЕУ курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання, а також для напрацювання досвіду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юридичною літературою.

Курсова робота є самостійним індивідуальним науковим дослідженням студента, яке виконується з певного навчального курсу або окремих його розділів.

Метою написання курсової роботи є:

 • поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі вивчення певної навчальної дисципліни;

 • формування досвіду самостійної роботи з науковою та іншою юридичною літературою, статистичними даними та матеріалами правозастосовчої практики;

 • напрацювання досвіду самостійного аналізу положень нормативно-правових актів, виявлення прогалин, колізій та інших проблем законодавства;

 • оволодіння навичками порівняльного аналізу законодавства різних країн, положень різних правових інститутів, різноманітних теорій та наукових позицій в доктрині;

 • удосконалення вмінь та навичок написання наукових робіт

II. Етапи виконання курсових робіт

Виконання курсової роботи включає такі етапи:

 • ознайомлення з теоретичними і практичними проблемами відповідної галузі права;

 • вибір теми;

 • підбір нормативно-правових та наукових літературних джерел, фактичного матеріалу;

 • складання проекту плану курсової роботи;

 • узгодження плану курсової роботи з науковим керівником (окрім студентів заочної форми навчання);

 • написання та оформлення курсової роботи;

 • передача роботи науковому керівнику для попередньої перевірки (для студентів заочної форми навчання - здача роботи на кафедру для перевірки та рецензування);

 • доопрацювання курсової роботи з урахуванням зауважень наукового керівника (окрім студентів заочної форми навчання);

 • попереднє оцінювання курсової роботи науковим керівником (для студентів заочної форми навчання – рецензентом) та складання висновку по роботі;

 • усний захист курсової роботи студентом та виставлення підсумкової оцінки.

Кожен студент зобов'язаний зареєструвати обрану тему курсової роботи на кафедрі. Кафедра призначає для кожного студента (за винятком студентів заочної форми навчання) наукового керівника з числа викладачів.

Тематика курсових робіт доводиться до відома студентів на початку семестру.

Графік подання і захисту студентами курсових робіт розробляє і оголошує кафедра.

На кафедрі організовуються консультації для студентів з питань методики написання курсових робіт, порядку подання до захисту, процедури захисту тощо.

Студенти з'являються на індивідуальні консультації до наукового керівника самостійно з власної ініціативи, на вимогу наукового керівника або за викликом з кафедри.

Ш. Вибір теми курсової роботи і складання плану

Вибір теми є важливим етапом виконання курсової роботи. Студентам надається право вибрати одну з тем, що запропоновані кафедрою з дисципліни, з якої виконується курсова робота. Передувати вибору теми має ознайомлення студента з теоретичними і практичними проблемами відповідної галузі права.

Орієнтовна тематика курсових робіт розробляється кафедрою та щороку оновлюється. Кафедра рекомендує теми курсових робіт з урахуванням наукових проблем, які вирішує кафедра та котрі є актуальними для сучасного стану розвитку юридичної науки в Україні.

Навчальним планом підготовки студентів бакалаврського рівня передбачено виконання курсових робіт з таких дисциплін: теорія держави і права (1-ий курс), конституційне право (2-ий курс), цивільне право (3-ій курс), а також за вибором студента: господарське процесуальне право, або правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, або міжнародне економічне право (4-ий курс).

Тематику курсових робіт із зазначених дисциплін складають відповідні кафедри згідно з навчальними планами цих дисциплін. В тематиці курсових робіт обов'язково відображаються питання історії науки (законодавства) і роль сучасних, в тому числі вітчизняних, вчень у розвитку даної галузі юридичної науки. За погодженням з кафедрою студент може підготувати курсову роботу за темою, що обрана ним самостійно, якщо вона узгоджується з предметом відповідної навчальної дисципліни.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною для відповідної галузі юридичної науки. При виборі теми рекомендується враховувати власні наукові інтереси, професійну орієнтацію на певний напрям юридичної діяльності, наявність достатньої кількості літературних джерел тощо.

Для закріплення теми студент подає заяву на ім'я завідувача відповідної кафедри за встановленим зразком (Додаток 1) з проханням затвердити тему курсової роботи та призначити наукового керівника. Для студентів заочної форми навчання наукові керівники не призначаються.

Студенти обирають теми курсових робіт і подають заяву на кафедру протягом 15 днів з моменту оголошення тематики. Кафедра затверджує для кожного студента тему курсових робіт та наукового керівника. Список студентів із зазначенням тем і наукових керівників курсових робіт доводиться до загального відома. Якщо студент у визначені терміни не подав заяву про затвердження йому теми курсової роботи, то кафедра самостійно визначає тему, від якої студент не вправі відмовитися.

Після затвердження на кафедрі теми курсової роботи студент протягом двох тижнів повинен скласти розгорнутий план курсової роботи, який має охоплювати вузлові питання теми. Формулювання назв розділів та підрозділів має бути чітким, логічним та послідовними. План має включати вступ, 3 розділи (як виняток – 2 або 4), які діляться на підрозділи, висновки, список використаних джерел (див. додаток 2). Не рекомендується переобтяжувати план великою кількістю підрозділів (не більше 3-4 до кожного розділу). Студенти денної та вечірньої форм навчання обов’язково узгоджують план курсової роботи з науковим керівником у строки, визначені графіком виконання курсової роботи.

В процесі комплексного опрацювання зібраних матеріалів попередній план курсової роботи може коригуватися за погодженням з науковим керівником.

IV. Підбір нормативних і наукових джерел та інших матеріалів

Нормативний матеріал, наукову, навчальну та іншу спеціальну літературу за темою курсової роботи студент підбирає самостійно. Консультації з питань бібліографії можна отримати у наукового керівника, в навчально-методичному кабінеті юридичного факультету або у відділі інформаційно-технічного забезпечення КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Підбір нормативно-правового матеріалу має охоплювати акти законодавчого та підзаконного характеру та інші джерела, зокрема, міжнародно-правові акти, звичаї (стосовно дисциплін приватного права) тощо. Перелік використаних нормативних джерел має включати Конституцію України, кодекси (якщо такі діють у відповідній сфері), закони України, відповідні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади. Всі нормативно-правові акти, що використовуються, мають бути чинними. Застарілі норми чи акти можуть використовуватися у курсовій роботі тільки в порівняльному плані. Робота, котра ґрунтується на положеннях нечинних (застарілих) нормативно-правових актів не може бути допущена до захисту і одержати позитивну оцінку.

Матеріали правозастосовчої практики (аналіз судових рішень, узагальнення судової практики чи практики інших органів тощо) студенти підбирають в архівах (у тому числі електронних) відповідних органів та організацій (з обов’язковим зазначенням джерел), або використовують опубліковані дані з періодичних фахових та інших видань. Рекомендується використовувати матеріали правозастосовчої практики, що публікуються у відповідних розділах таких видань, як журнали: Право України, Юридична Україна, Підприємництво, господарство і право, Вісник Конституційного Суду України, Вісник Верховного Суду України, Вісник Вищого господарського суду України, Збірник рішень Верховного суду України, Збірник рішень Вищого господарського суду України; газети: Юридическая практика, Юридичний вісник України та ін.

Обов’язковим є використання наукової літератури: монографій та наукових праць, що публікуються в періодичних фахових юридичних виданнях. Рекомендується використовувати наукові праці, що опубліковані у згаданих вище юридичних журналах, а також у збірниках наукових праць: "Правове регулювання економіки" (збірник юридичного факультету КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), "Правова держава", "Держава і право" (збірники Інституту держави і права ім. В.М.Корецького), наукові вісники (правознавчі серії) юридичних факультетів та вузів України тощо.

В роботі обов’язково мають бути використані наукові праці останніх 2-3 років видання. Більш ранні роботи також можуть використовуватися в історичному, порівняльному плані або якщо вони містять положення, що є істотними для розкриття даної теми курсової роботи.

V. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку й логічну структуру: вступ (2 - 3 стор.), основна частина – 3 (4) розділи (20 - 25 стор.) та висновки (2 - 3 стор.).

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її вивчення, визначаються питання, які вимагають вирішення. Вказуються також мета, завдання, об’єкт, предмет і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержання інформації.

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке й всебічне розкриття самого предмета дослідження. Вона висвітлюється згідно із затвердженим планом (1-3 розділи та їх підрозділи).

У першому розділі бажано розкрити теоретичні, методологічні та історичні положення з обраної теми дослідження; критично розглянути й проаналізувати різні точки зору; висловити своє ставлення до дискусійних питань, дати характеристику об’єкту дослідження; підійти до постановки основних проблемних питань.

Наступні розділи передбачають глибокий аналіз правових норм їх проектів, конкретних фактичних матеріалів, обґрунтування позитивних і негативних тенденцій розвитку законодавства, відповідних інститутів держави, права тощо, шляхів вирішення наявних проблем.

У висновках підводяться підсумки дослідження, робляться теоретичні узагальнення; викладаються практичні рекомендації щодо розвитку певного правового (державного) інституту, вдосконалення законодавства і юридичної практики тощо.

Робота виконується українською мовою, у науковому стилі. Не слід використовувати публіцистичних чи побутових термінів, спрощених чи не прийнятих у науці висловів.

Слід також уникати в роботі зарозумілих висловів. Необхідно викладати свої думки чітко, ясно, логічно, послідовно, не припускаючись повторів і помилок, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями.

Юридичні та інші терміни і категорії мають бути застосовані коректно, відповідно до їх нормативного чи іншого загальноприйнятого значення.

Власна позиція автора у кожному випадку має бути належно аргументована.

Наукові джерела слід використовувати творчо. Запозичення чужих думок без посилання на автора і просте переписування не дозволяється.

Думки науковців та інших фахівців рекомендується відображати шляхом переказу думки. Пряме цитування в роботі чужих думок у великій кількості є недоцільним. Не допускається пряме цитування з іномовних (у тому числі російськомовних) джерел. Посилання на автора слід оформляти у вигляді виноски (див. далі). Поряд з чужою думкою слід навести власну позицію стосовно конкретного питання з відповідною аргументацією.

Найбільш важливі висновки та пропозиції автора належить відобразити у висновках.

VI. Оформлення курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи становить 25-30 стандартних сторінок машинописного або комп’ютерного тексту, або 35-40 сторінок рукописного тексту, не враховуючи списку літератури і додатків.

При оформленні курсової, необхідно дотримуватись встановлених вимог. Робота має бути надрукована за допомогою загальноприйнятих технічних засобів (друкарська машинна або комп’ютер) на одному боці білого аркушу паперу формату А4 (297x210 мм.) (Як виняток за погодженням із науковим керівником робота може бути виконана рукописним способом). Для студентів заочної форми навчання допускається виконання курсової роботи рукописним способом за умови чіткого розбірливого почерку з використанням чорнила синього або чорного кольору. Машинописний текст оформляється шрифтом Times New Roman №14, з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Кожна сторінка тексту (друкованого чи рукописного) обмежується полями: ліве — 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами; заголовки підрозділів друкуються з абзацу без переносів. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1.; 2.; 3.); нумерація підрозділів має включати вказівку на розділ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2…).

Нумерація сторінок у роботі проставляється наскрізна, включаючи список літератури та додатки, і починається з титульного листа, на якому номер не вказується. Номери сторінок зазначаються у правому верхньому кутку.

Додатки оформляють як продовження курсової роботи після списку літератури. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому кутку зазначати слово “Додаток”. Якщо в роботі більше одного додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака “№”). Кожен додаток повинен мати заголовок.

Кожна таблиця супроводжується порядковим номером. На всі цитати, таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо в тексті мають бути посилання.

В роботі розміщують послідовно: титульний лист за встановленою формою (Додаток 3); зміст (де слід вказати початкову сторінку кожного розділу), який повинен обов’язково відповідати заголовкам, що зазначені в роботі; вступ, розділи роботи, висновки, список використаних джерел, додатки.

На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. В кінці роботи підшивається сторінка для висновку по роботі (додаток № 4).

Посилання на джерела можуть подаватися в один із таких способів за вибором автора курсової роботи:

1) у вигляді виносок, що наводяться в кінці сторінки під текстом, нумеруються в межах однієї сторінки або всієї роботи (наскрізна нумерація), позначаються індексом (1,2,3...), який проставляється безпосередньо за текстом, на який подається виноска.

Наприклад: "деякі автори вважають, що ... викладається зміст думки"¹. Внизу сторінки, під текстом вказується джерело: 1. Див.: Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. – С. 125-128; Щербина В.С. Господарське право України. – К., 1999. – С.35-37.;

2) у вигляді посилань на поданий в кінці роботи список використаних джерел; у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та номери сторінок в ньому, на яких викладено відповідні дані (думки тощо); дужки проставляються безпосередньо за текстом, якого стосується посилання. Наприклад: “деякі автори вважають, що ... викладається зміст думки [16, с.125-128; 43, с. 35-37]”; числа “16” та “43” – в даному прикладі – це номери, під якими розміщені зазначені роботи у спискові використаних джерел.

В посиланнях на наукові статті, що опубліковані у збірниках наукових праць, періодичних виданнях тощо обов’язково зазначається прізвище автора та назва праці, назва видання, рік, номер випуску, сторінки, на яких розміщено дану працю:

 • Харитонов Є. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна. – 2003. - № 2. – с.14-19

 • Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України - 2007 - №11 - с.110-116.

Рекомендується застосовувати наскрізну нумерацію джерел у всьому списку літератури (єдина нумерація для всіх підрозділів списку джерел).

Список використаних джерел вміщує перелік нормативно-правових актів, правозастосовчої практики та наукових літературних джерел, що були використані при підготовці та написанні роботи.

Список використаних джерел формується у такій послідовності:

 1. Законодавчі акти України;

  1. Конституція України;

  2. Кодекси;

  3. Закони України;

 1. Підзаконні нормативно-правові акти

 1. Постанови Верховної Ради України;

 2. Укази Президента України;

 3. Постанови Кабінету Міністрів України;

 4. Нормативно-правові акти міністерств та відомств;

 1. Міжнародно-правові акти

 2. Матеріали правозастосовчої практики: керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, узагальнення судової практики, матеріали судових справ тощо.

 3. Наукова та інша юридична література (в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами монографій, брошур тощо).

 4. Іноземні джерела (англомовні, німецькомовні тощо окрім російської).

Використання нечинних нормативно-правових актів у роботі допускається виключно у порівняльному плані з відміткою про припинення їх чинності у тексті роботи та списку використаних джерел.

Приклади оформлення джерел у списку літератури:

Для нормативно-правових актів: наводиться назва акту, дата його прийняття, видання офіційного оприлюднення тексту, рік, номер, статті (сторінки).

 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - ст. 3 ("ст." – тут це номер блоку сторінок в офіційному виданні нормативно-правових актів)

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – Ст. 1.

 • Закон України від 5 червня 2003 р. “Про іпотеку” // Офіційний вісник України. -  2003 р.- № 28 - ст. 1362  

 • Про затвердження переліку органів ліцензування. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 // Офіційний вісник України  2000 р. - № 46 - ст. 2001  

Для всіх нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні видання (Відомості Верховної Ради України, Офіційний вісник України, газета “Урядовий кур’єр”, Зібрання постанов Уряду України). Не слід посилатися на електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Для наукових джерел: наводиться прізвище автора, назва праці, видання, рік, загальна кількість сторінок:

 • Гладков Е. Договірні зобов’язання та їх окремі види. – К.: МедіаПро, 2005. – 120 с.

 • Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навчальний посібник (Курс лекцій). – К.: КНЕУ, 2004. – 220 с.

Якщо робота підготовлена колективом авторів, то зазначається лише назва праці (книги):

 • Коментар до Конституції України. - К: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 157 с.

 • Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. – М.: НОРМА,1999. – 397 с.

У завершеному вигляді курсова робота зшивається у папку-скорозшивач та подається на відповідну кафедру не пізніше строку, визначеного графіком виконання і подання на кафедру курсової роботи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації (8)

  Методичні рекомендації
  Друга світова війна нанесла, окрім економічних збитків, глибоку психологічну травму не одному поколінню людей. Адже люди, що пережили війну, передають цю травму у спадок.
 2. Методичні рекомендації (12)

  Методичні рекомендації
  Вивчення іноземної мови потребує від учнів напруженої розумової діяльності, уваги, здатності осмислювати абстрактні поняття, уміння робити узагальнення.
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 4. Методичні рекомендації щодо порядку закінчення 2009-2010 навчального року

  Методичні рекомендації
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 р. №1151 «Про внесення змін до положення про державну підсумкову атестацію учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти», Положення про організацію навчально-виробничого
 5. Методичні рекомендації, щодо вимог виконання самостійних, творчих робіт слухачами курсів підвищення

  Методичні рекомендації
  Система неперервної освіти передбачає органічний зв'язок процесів курсового навчання, методичної роботи у міжкурсової період та самоосвіти педагогічних і управлінських кадрів.
 6. Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Інформатика" (1)

  Методичні рекомендації
  Чернікова Л.А., зав.центром ІІТО ЗОАППОВасильченко С.В., методист з інформатики ІІТО ЗОАППОФедько О.М., методист з інформатики ІІТО ЗОАППО,тел. 236-30-99

Другие похожие документы..