Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Программа данного курса, читаемого на 4 курсе отделения журналистики и отделения отечественной филологии факультета филологии и журналистики (ОЗО), о...полностью>>
'Доклад'
В истекшем учебном году педагогический коллектив гимназии работал над задачей внедрения новых технологий в процесс обучения, повышения качества знани...полностью>>
'Документ'
Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населен...полностью>>
'Документ'
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 319-ПП "О выполнении Комплексной целевой программы "Социальная ...полностью>>

Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій Ухвалено

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

рекомендації

щодо змісту та структури
магістерських дисертацій

Ухвалено
Методичною радою НТУУ «КПІ»

Протокол № 5 від 21.01.2010 р.

Київ

НТУУ «КПІ»

2010

Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. акад. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2010. – 28 с.

Рекомендації призначені для наукових керівників, магістрантів та членів державних екзаменаційних комісій із захисту магістерських дисертацій.

Навчально-методичне видання

рекомендації

щодо змісту та структури
магістерських дисертацій

За загальною

редакцією Якименка Юрія Івановича, академіка НАНУ, д-ра техн. наук, проф.

Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний

за випуск Мікульонок Ігор Олегович, канд. техн. наук, доц.

Рецензенти Тарасенко Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.,

Тимофєєв Володимир Іванович, д-р техн. наук, проф.

Підп. до друку ……………. Формат 60841/16 . Папір офс. Гарнітура Times

Спосіб друку – ризографія. Ум. друк. арк. …….. Обл.-вид. арк. …… Зам. № …….

Наклад 350 прим.

НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка»

03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

Зміст

 1. Загальні положення ........................................................................................... 4

 2. Вимоги до змісту магістерської дисертації ...................................................... 5

 3. Вимоги до структури магістерської дисертації .............................................. 7

Додаток А. Узагальнені об’єкти діяльності за напрямами підготовки ............. 15

Додаток Б. Титульний аркуш ............................................................................... 18

Додаток В. Завдання на магістерську дисертацію ............................................. 19

Додаток Г. Відгук наукового керівника ............................................................. 21

Додаток Д. Рецензія на магістерську дисертацію ............................................. 23

Додаток Е. Індивідуальний план навчання ......................................................... 25

 1. Загальні положення

Рекомендації щодо змісту й структури магістерських дисертацій розроблено на підставі «Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» [НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», Київ-2007] і «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» [Бюлетень ВАК України. – 2007, № 6, С. 9-17].

Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», яка містить сукупність результатів наукових досліджень, має внутрішню єдність, і свідчить про те, що автор володіє сучасними методами, і здатний самостійно проводити наукові дослідження на підставі отриманих знань, умінь і досвіду. Магістерська дисертація на відміну від дипломного проекту «спеціаліста» є не проектуванням (розробкою) певного об’єкта, а дослідженням певних властивостей об’єкта.

Назва магістерської дисертації має бути стислою, конкретною, відповідати спеціальності та сутності дослідженої проблеми, задачі, указувати на предмет і мету наукового дослідження.

Тема й зміст дисертаційної роботи повинні відповідати спеціальності магістранта. Одна з можливих помилок – коли обраний об’єкт дослідження не відповідає спеціальності, тобто не належить до певного класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця даній спеціальності. Тому необхідно максимально відповідально підійти до вибору об’єкта дослідження й теми дисертації.

У магістерської дисертації треба стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. При написанні магістерської дисертації студент повинен обов’язково посилатися на авторів (співавторів) і джерела, з яких він запозичив матеріали, або окремі результати.

Магістерську дисертацію подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису (шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарний інтервал) у твердій палітурці обсягом до 100 сторінок (основна частина). У разі виконання декількома магістрантами комплексної теми, можливо мати спільну частину (том) дисертації, але наявність одноосібних томів є обов’язковою. Дисертацію необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій і списку використаних джерел.

 1. Вимоги до змісту магістерської дисертації

Магістерська дисертація – це результат дослідження певного об’єкта (системи, обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, інтелектуального твору, явища тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця певної спеціальності, що зазначено у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Узагальнені об’єкти діяльності за певними напрямами підготовки надані в Додатку А.

Магістерська дисертація має бути пов’язана з вирішення конкретних наукових або прикладних завдань, які обумовлені специфікою відповідної спеціальності. Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою з певної спеціальності, її зміст має розкрити наявність у автора компетенцій, які зазначені у відповідній освітньо-кваліфікаційної характеристиці стандарту вищої освіти.

Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, що отримані студентом протягом усього терміну навчання й самостійної науково-дослідної роботи.

Зміст дисертації має відповідати її темі. Матеріал дисертації має бути цілком присвячений темі роботи, досягненню мети, вирішенню завдань, що поставлені. Неприпустимі будь-які відступи, що не мають відношення до завдань дослідження.

Зміст магістерської дисертації передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, задачі, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;

 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

 • викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;

 • перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявок) на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами рецензування (за результатами виконання магістерської дисертації має бути опубліковано не менше двох праць).

У процесі підготовки й захисту дисертації магістрант має продемонструвати:

 • здатності проводити системний аналіз проблеми та розв’язувати її на підставі відомих підходів, пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;

 • уміння обґрунтовано вибирати методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження;

 • здатності застосування сучасних методів експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, методи планування експерименту та оброблення його результатів;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розроблення висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.

 1. Вимоги до структури магістерської дисертації

Дисертація має містити:

  • титульний аркуш;

  • завдання;

  • реферат;

  • зміст;

  • перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів;

  • основну частину;

  • висновки;

  • список використаних джерел;

  • список джерел фактологічного матеріалу (за необхідності);

  • додатки (за необхідності).

Титульний аркуш

Оформляється за формою МД-2 (Додаток Б). На титульному аркуші відповідно до назви теми дисертації зазначається бібліографічний код УДК. Допуск магістранта до захисту магістерської дисертації завідувач кафедри здійснює на підставі: висновків за результатами попереднього захисту дисертації, ознайомлення з рефератом дисертації, відгуком наукового керівника (відповідність вимогам, що зазначені в Додатку Г) і рецензіями (Додаток Д), а також за підсумками співбесіди з магістрантом.

Завдання

Завдання за формою МД-3 (Додаток В) затверджується завідувачем кафедри. Завдання видається магістранту на першому тижні періоду науково-дослідної практики та безпосередньої підготовки магістерської дисертації.

У завданні зазначаються:

• тема магістерської дисертації та наказ по університету, яким її затверджено. Тема дисертації має бути короткою, точно відповідати її змісту – предмету дослідження, тобто тієї дослідницької роботі, яку має виконати магістрант щодо об’єкта дослідження. У назві не бажано використовувати ускладнену чи узагальнюючу термінологію. У назві треба уникати слів «Дослідження...», «Аналіз...», «Вивчення...», «Питання…», «Проблеми ….» із-за невизначеності кінцевого результату;

• термін здачі студентом закінченої роботи, який встановлюється рішенням кафедри або вченої ради факультету (інституту) з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, двох рецензій, візи завідувача кафедри про допуск до захисту та подання секретарю ДЕК не пізніше ніж за два дні до захисту дисертації;

• об’єкт дослідження зазначається через назву певної системи (обладнання, пристрою, процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, інтелектуального твору, явища тощо). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця певної спеціальності (Додаток А);

• предмет дослідження зазначається у вигляді системи властивостей, характеристик, функцій об’єкту дослідження, на які безпосередньо має бути спрямовано дослідження (із зазначенням певних обмежень). Визначення предмета дослідження практично є конкретизацією наукової проблеми, що випливає із завдань дослідження;

• перелік питань, які мають бути розроблені

Зазначаються конкретні завдання з окремих частин магістерської дисертації послідовність і зміст яких визначають фактично майбутню структуру дисертації. Формулювання цих завдань повинно бути в наказової формі, тобто починатися зі слів: «Провести аналіз...», «Обґрунтувати...», «Дослідити...», «Визначити...», «Оптимізувати...», «Розробити...» тощо;

• перелік публікацій

Зазначаються орієнтовні назви та види (статті, тези тощо) запланованих публікацій за темою магістерської дисертації;

• перелік ілюстративного матеріалу

Зазначаються орієнтовні назви складових ілюстративного матеріалу, що мають із достатньою повнотою відображати основні положення результатів дослідження. Ілюстративний матеріал для захисту магістерської дисертації виконується у вигляді плакатів, креслень або подається за допомогою оверхедів (світло проекторів) та комп’ютерних засобів.

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дисертацією. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат обсягом до двох сторінок українською, та іноземними (російською, англійською тощо) мовами має містити:

 • відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел за переліком посилань;

 • текст реферату;

 • ключові слова.

Текст реферату має відображати зміст дисертації, в такій послідовності:

Актуальність теми.

Розкриття сутності та стану розв’язування наукової проблеми (задачі) та її актуальності й значущості для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, обґрунтування доцільності проведення дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Висвітлення зв’язку вибраного напрямку досліджень із планами науково-дослідних робіт кафедри, а також із галузевими та (або) державними планами та програмами. Обов’язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

Мета й завдання дослідження.

Формулювання мети роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети (не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету).

Мета – це запланований результат дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам’ятати, що «метою будь-якої наукової праці ... є виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніш, але недостатньо досліджених».

Отримати заплановані результати, поступово досягти поставленої мети можна шляхом її деталізації у вигляді певної програми цілеспрямованих дій – задач дослідження. Задачі дослідження формулюються в двох варіантах: перший – у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження; другий – як послідовне вирішення окремих проблем наукового дослідження у відношенні до загальної проблеми всієї магістерської дисертації. Формулювати й конкретизувати задачі слід дуже ретельно, оскільки опис їхнього вирішення становить зміст підрозділів кожного з розділу дисертації.

Об’єкт дослідження.

Визначення об’єкту та предмету дослідження як категорій наукового процесу. Об’єкт дослідження – це певні процес, система, обладнання, пристрій, технологія, програмний продукт, інформаційна технологія, інтелектуальний твір, явище тощо, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження є певні властивості, характеристики об’єкту на які безпосередньо спрямовано само дослідження, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертації, яка визначається на титульному аркуші.

Методи дослідження.

Подання переліку використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко й змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів.

Подають коротку анотацію нових здобутків (рішень, висновків), одержаних магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, підкреслити ступінь новизни.

Практичне значення одержаних результатів.

Подання відомостей про застосування результатів досліджень або рекомендації щодо їхнього впровадження (використання). Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, у яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Апробація результатів дисертації.

Вказується, на яких наукових конференціях, семінарах оприлюднені результати досліджень, що включені до дисертації.

Публікації.

Зазначається, у яких статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, патентах опубліковані результати дисертації.

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають.

Ключові слова, що є найістотнішими для розкриття спрямованості роботи, формують на основі тексту роботи й розташовують у кінці реферату. Перелік 5…15 ключових слів (словосполучень) друкують прописними літерами в називному відмінку в рядок, через коми.

Зміст

Зміст має відбивати конкретний поетапний план реалізації роботи, її структуру. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення й таке інше, то їхній перелік може бути поданий у дисертації у вигляді окремого списку.

Перелік треба друкувати двома колонками, у яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їхню детальну розшифровку.

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення й таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їхню розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Основна частина

Основна частина дисертації містить вступ, певну кількість (3-5) розділів та висновків із них, а також висновки (загальні). Кожний розділ починають із нової сторінки.

У вступі необхідно розкрити актуальність теми її значущість для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, обґрунтувати доцільність проведення дослідження. Показати зв’язок вибраного напрямку досліджень із планами науково-дослідних робіт кафедри, із галузевими та (або) державними планами та програмами. Обов’язково зазначити номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

У першому розділі на підґрунті огляду літератури розкривають стан наукової проблеми (задачі). Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант повинен зазначити ті питання, що залишились невирішеними й, отже, визначити своє місце в розв’язанні проблеми. Необхідно закінчити цей розділ коротким резюме стосовно доцільності проведення дослідження, обґрунтуванням вибору об’єкта і предмета дослідження, формулюванням мети й завдань дослідження. Загальний обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини дисертації.

У наступних розділах, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань дослідження і їхній порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертаційних досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії й характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

В інших розділах із вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Магістрант повинен давати оцінку повноти розв’язування поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Між структурними частинами роботи повинен просліджуватися чіткий логічний зв’язок, тобто розділи мають бути пов’язані між собою й починатися з короткого опису питань, що розкриваються в даному розділі в їхньому взаємозв’язку з попередніми й наступними розділами.

Наприкінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки зі стислим викладенням наукових і практичних результатів тієї частини дослідження, що була розглянута в розділі. У висновках не слід переказувати те, що було зроблено в розділі, а сформулювати, що із цього випливає.

Висновки

Висновки є завершальною й особливо важливою частиною магістерської дисертації, що має продемонструвати результати дослідження, ступінь реалізації поставленої мети та завдань. У висновках проводиться синтез усіх отриманих результатів дослідження та їхнє співвідношення із загальною метою й завданнями дисертації. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в дисертації, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки й практики. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

Висновки краще представляти у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. При цьому кожен абзац має містити окремий завершений логічно висновок чи рекомендацію.

На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації. Рекомендації розміщують на новій сторінці. У рекомендаціях визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку появи посилань у тексті.  Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Зразок оформлення списку використаних джерел наведено в Бюлетені ВАК України, № 3, 2008. Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито в тексті дисертації.

Список джерел фактологічного матеріалу (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації:

 • додаткові (довідникові) ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотознімки, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань)

 • копії технічного завдання, договорів та програми робіт;

 • опис алгоритмів і листинги програм, що розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;

 • опис нової апаратури й приладів, що використовуються під час проведення експерименту; інструкції й методики;

 • копії документів, окремі витяги з положень (інструкцій) тощо.

Додаток АСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації розглянуто І ухвалено навчально-методичною комісією економічного факультету зі спеціальності «Банківська справа» Протокол № від 2009 р

  Методичні рекомендації
  Кравченко Г.М., Кузьмін В.В., Чернявська Т.А., Методичні рекомендації про підготовку і захист магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.
 2. Методичні рекомендації розглянуто І ухвалено навчально-методичною комісією економічного факультету зі спеціальності «Облік І аудит» Протокол №1 від «21» серпня 2009 р

  Методичні рекомендації
  Коваленко І.В., Корчагіна В.Г., Сакун А.Ж., Методичні рекомендації про підготовку і захист магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.
 3. Методичні рекомендації розглянуто І ухвалено на засіданні кафедри,,Фінанси І кредит

  Методичні рекомендації
  Ковальська Л.В., Коротєєва А.В., Чернявська Т.А. Методичні рекомендації про підготовку і захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації магістр” для студентів спеціальності 8.
 4. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція Тема 1

  Методичні рекомендації
  Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.
 5. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів зі спеціальності "фінанси"

  Методичні рекомендації
  Магістерська робота (МР) — це самостійне до­слідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання. Вона є кваліфікаційною роботою, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретич­ної підготовки випускника,

Другие похожие документы..