Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В результате глобального потепления более 300 млн. человек, проживающих в прибрежных районах, станут экологическими беженцами, а 1,8 млрд. жителей пла...полностью>>
'Документ'
Грац – Вена (3 ночи) – Шенбрунн – Бельведер – Венский лес: долина  Хелененталь, Майерлинг, замок Лихтенштейн, Баден – Долина Вахау: Дюрнштайн, Мельк,...полностью>>
'Документ'
По определению, данному в Психологическом словаре [2] "потребности это форма проявления интенциональной природы психики, в соответствии с которо...полностью>>
'Рабочая программа'
Эффективная деятельность в сфере международных отношений требует обладания современными представлениями о географической картине мира, закономерностях...полностью>>

Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра психологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

Київ 2010

Матеріали підготували:

Методологічні та теоретичні основи - доктор психологічних наук,

психології професор Хохліна О.П.

Основи спеціальної психології - доктор психологічних наук,

професор Хохліна О.П.

Юридична психологія. - кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.

Основи психологічного консультування - кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.

Психологічне супроводження - кандидат психологічних

професійної діяльності наук, доцент Бажанюк В.С.

Педагогіка - кандидат психологічних наук,

доцент Ніколенко Д.О.

Клінічна психологія - викладач Коваленко Т.М.

Профілактика наркозалежності - викладач Коваленко Т.М.

Психологічна експертиза - кандидат психологічних наук

Бойко Ю.Ю.

Психологія сім’ї - кандидат психологічних наук

Рева О.М.

Психологія травмуючих ситуацій - кандидат психологічних наук

Кривонос І.В.

Психологія праці та інженерна психологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Психологія управління - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Типова програма стажування - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.

- кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.

Методичні рекомендації з підготовки - доктор психологічних наук,

дипломних робіт професор Хохліна О.П.

Методичні рекомендації з підготовки до - доктор психологічних наук,

державного екзамену «Загальна психологія» професор Хохліна О.П.

Упорядник: старший лаборант

кафедри психологічних дисциплін Дутко Ю.В.

За редакцією директора навчально-наукового інституту права та психології Коваленка В.О та завідувача кафедри психологічних дисциплін Хохліної О.П.

Витяг

з навчального плану 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Київського національного університету внутрішніх справ з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

з/п

Найменування навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Всього годин на рік

З викладачем

У тому числі:

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Вид контролю

Лекції

Семінари

Практичні заняття

1

Методологічні та теоретичні основи психології

4,0

144

54

22

24

8

8

82

екзамен

2

Основи спеціальної психології

3,0

108

54

16

32

6

6

48

екзамен

3

Юридична психологія

4,0

144

54

12

20

22

8

82

екзамен

4

Основи

психологічного консультування

5,0

180

72

20

-

52

10

98

екзамен

5

Психологічне супроводження

професійної діяльності

3,5

126

54

12

36

6

6

66

залік

6

Педагогіка

2,5

90

44

16

16

12

4

42

екзамен

7

Клінічна психологія

2,5

90

36

10

16

10

4

50

залік

8

Профілактика наркозалежності

2,0

72

24

8

8

8

4

44

залік

9

Психологічна експертиза

3,0

108

36

12

12

12

6

66

залік

10

Психологія сім’ї

3,5

126

42

12

16

14

6

78

залік

11

Психологія травмуючих ситуацій

2,0

72

24

8

8

8

4

44

залік

12

Психологія праці та інженерна психологія

3,0

108

54

12

20

22

6

48

залік

13

Психологія управління

2,0

72

24

8

8

8

4

44

залік

14

Стажування (підготовка бакалаврської роботи)

8,0

288

288

-

-

288

-

-

захист

15

Настановчі лекції ДЕК

1,0

36

36

-

-

-

-

-

-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

Навчальна дисципліна “Методологічні та теоретичні основи психології” вивчає теоретичні основи наукового пізнання та практичної діяльності у психології. Її значення полягає в тому, що вона сприяє визначенню світоглядної основи теоретичної та практичної діяльності майбутнього психолога завдяки знанням, що отримані студентами при вивченні курсу та систематизації наявних у них знань, що засвоювались впродовж їх професійної підготовки.

Метою навчальної дисципліни є опанування студентами системою знань про теоретико-методологічні основи психології - найважливіші вихідні теоретичні положення, позиції, категорії та їх суть, що покладаються в основу побудови психологічного дослідження та інтерпретації його результатів.

У результаті вивчення дисципліни “Методологічні та теоретичні основи психології” студенти повинні з н а т и:

 • суть теорії та методології науки;

 • пояснювальні принципи у психології, що виходять з філософії;

 • загальнопсихологічні пояснювальні принципи;

 • конкретнонаукові пояснювальні принципи;

 • меодологічні підходи у психології (особистісний, діяльнісний, системний);

 • основні категорії психології (відображення, діяльність, спілкування, особистість);

у м і т и:

 • розкривати суть основних понять та теоретичних положень, що вивчаються;

 • пояснювати теоретико-методологічні положення, використовуючи набуті раніше знання з психології;

 • працювати з літературними джерелами з психології: здійснювати інформаційний пошук, аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки;

- вербалізувати свої знання.

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем (у формі індивідуальних консультацій).

На лекційних заняттях студенти засвоюють знання з тем, визначених програмою. На семінарських заняттях на основі самостійного опрацювання психологічної та довідникової літератури студенти набувають нових знань; закріплюють, розширюють та поглиблюють знання, отримані на лекціях, розкривають суть понять, теоретичних положень, питань, проблем, пов’язаних з темами, що вивчаються. При підготовці до семінарських занять студенти набувають умінь та навичок працювати з літературними джерелами: конспектувати, аналізувати, узагальнювати та викладати суть аудиторії; розвивають свої мислительні та мовленнєві можливості, професійні здібності.

У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, здійснюють підготовку до семінарських занять на основі використання літературних джерел. Індивідуальна робота зі студентами проводиться у формі індивідуальних консультацій у позанавчальний час і передбачає надання допомоги студентам, що мають труднощі у вивченні дисципліни.

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності, оцінка участі у семінарах, екзамен.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 2. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Юридична психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № __ від «__» 2011 року) для студентів другого курсу навчально-наукового інституту права та психології
 3. Типова програма навчальної практики кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

  Методичні рекомендації
  для студентів 2 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни (2)

  Документ
  Вступ до спеціальності Навчально-методичні матеріали з дисципліни Вступ до спеціальності. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011 с.

Другие похожие документы..