Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям и определяет содержание и виды учебных занятий и отче...полностью>>
'Программа'
Министерство образования и науки Республики КазахстанПавлодарский государственный университет им. С. ТорайгыроваФакультет филологии, журналистики и и...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится «14» ноября 2007 года в 14.30. часов на заседании диссертационного совета ДМ 002.198.01 в Уфимском научном центре РАН по...полностью>>
'Закон'
[Зміни, передбачені пунктом 1 розділу II Закону України N 107-VI від 28.12.2007 р., набувають чинності з 1 січня 2008 року та діють до моменту набуття...полностью>>

Навчально-методичний посібник львів 2011

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

Шведа Ю. Р.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

ЛЬВІВ – 2011

***

Курс “Зовнішня політика зарубіжних країн та України” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІІ курсу Філософського факультету спеціальності “політологія”. Курс розрахований на 54 години і вивчається у першому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення зовнішньополітичних концепцій, які застосовуються зарубіжними країнами у відносинах з Україною, сучасної зовнішньої політики зарубіжних країн та України.

Структура курсу. Курс складається з 9 тем.

Методичні рекомендації. Курс вивчається на основі лекційно-семінарського методу з використанням практичних занять. Лекції читаються за поданою нижче Тематичною структурою курсу. У Програмі курсу вміщені головні положення кожної теми, а в Планах семінарських занять – питання, які розглядаються на занятті та головні поняття теми. На практичних заняттях детально розглядаються окремі проблеми сучасної глобальної політики.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Доповіді на практичних та семінарських заняттях – 5-4, есе – 3 бали. Конспект першоджерел – 10 балів, Словник понять – 10 балів. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських та практичних заняттях за виступи, есе та реферати.

Форма підсумкового контролю знань – іспит (письмовий тест), який оцінюється у 50 балів. Тест складено на основі Запитань для підготовки до екзаменаційного тестування.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати екзаменаційного тестування:

100-90 – А – “відмінно”, - 5,

81-89 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.

ПРОГРАМА КУРСУ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

п/п

Тема заняття / основні поняття.

Кількість годин:

1.

Україна в геополітичних концепціях. Геостратегічні гравці та геополітичні осі сучасного світу.

4

Р. Челлен: Україна у Першій світовій війні. Х. Макіндер: Євро-Азія та Україна. ”Середня Європа” та Україна. Україна в геополітичних міркуваннях М. Вебера. ”Нова Європа” Р. Сетона-Вотсона. Східна Європа як ”Зелений Інтернаціонал”. Світ та Україна в сучасних геополітичних концепціях. Геостратегічні гравці та геополітичні осі сучасного світу. Геополітичний розклад Європи.

2.

Україна в польських зовнішньополітичних доктринах. Українсько-польські стосунки на сучасному етапі.

4

Українська незалежність як загроза цілісності Польщі. ”Польща для поляків” та проект “Великої України”. Польсько-українські відносини в період Другої світової війни. ”Пролетарський інтернаціоналізм” як засіб етнічної асиміляції. Проукраїнські настрої у польському суспільстві. Становлення та сучасний стан українсько-польських міждержавних відносин.

3.

Україна в концепціях і доктринах Угорщини.

Сучасний стан україно-угорських стосунків.

4

Угорська державність та українські чинники. Угорські геополітичні комбінації у Другій світовій війні. Угорська політика щодо України на сучасному етапі.

4.

Україна та українське питання в політиці Чехословаччини. Незалежна Україна в зовнішній політиці Чехії та Словаччини.

4

Утворення Чехословацької республіки та ”українське питання”. Розвиток двосторонніх зв’язків. Українці в ЧСР, проблема Підкарпатської Русі. Закарпатська Україна в роки Другої світової війни. “Українське питання” у комуністичній Чехословаччині. Незалежна Україна в зовнішній політиці Чехії і Словаччини.

5.

Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях. Сучасний стан україно-румунських відносин.

4

Політика Румунії щодо Північної Буковини у роки Першої світової війни. ”Румунія для румунів” та етнічні українські землі. Геополітичні проекти Румунії в роки Другої світової війни та Україна. “Національний патріотизм” як засіб асиміляції національних меншин. Суперечності розвитку сучасних румунсько-українських відносин.

6.

Україна в зовнішній політиці Туреччини. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі.

4

Турецько-українські контакти періоду Першої світової війни. Турецько-українські відносини у 1918-1921 рр. Радянська Україна у зовнішній політиці Туреччини. Відновлення та розвиток двосторонніх відносин на сучасному етапі.

7.

Україна в стратегічних планах Німеччини.

Сучасний стан українсько-німецьких відносин.

4

Україна у німецькій східній стратегії на початку ХХ ст. Німецько-Австрійський блок та ”українське питання|”. Гітлерівська концепція завоювання життєвого простору та Україна. Генеральний план “Ост”. Політика нацистів щодо ОУН. Східна зовнішньополітична стратегія ФРН та Україна (1949-1989). Незалежна Україна в зовнішньополітичній концепції об’єднаної Німеччини.

8.

Україна в зовнішньополітичних доктринах США. Українсько-американські взаємини.

4

Україна в геополітичних планах США. “Українське питання” і “холодна війна”. Дезінтеграція СРСР в Україна: виклик для США. Україна-США – стратегічне партнерство.

9.

Україна в політичній стратегії Росії.

Українсько-російські стосунки на сучасному етапі.

4

“Українське питання” в Державній Думі. Українська політика самодержавства у Першій світовій війні. Тимчасовий уряд і Україна. Більшовицька ”Декларація прав народів Росії”. “Воєнно-політичний союз” як форма відтворення імперії. Доба договірних відносин. “Добровільне об’єднання”: доктрина і практика. Україна в сучасній російській стратегії.

ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

п/п

Тема заняття:

Кількість годин:

Л

С

П

МОДУЛЬ 1.

1.

Україна в геополітичних концепціях.

2

2

2.

Геостратегічні гравці та геополітичні осі сучасного світу.

2

3.

Україна в польських зовнішньополітичних доктринах.

2

2

4.

Українсько-польські взаємини на сучасному етапі.

2

5.

Україна в концепціях і доктринах Угорщини.

2

2

6.

Геополітичні розклади Європи.

2

7.

Україна та ”українське питання” в політиці Чехословаччини.

2

2

8.

Українсько-чеські взаємини на сучасному етапі.

2

9.

Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях.

2

2

10.

Контроль знань за підсумками Модулю 1.

2

МОДУЛЬ 2.

11.

Україна в зовнішній політиці Туреччини.

2

2

12.

Участь України в діяльності міжнародних регіональних об’єднань.

2

13.

Україна в стратегічних планах Німеччини.

2

2

14.

Українсько-німецькі відносини на сучасному етапі.

2

15.

Україна в зовнішньополітичних доктринах США.

2

2

16.

Участь України в діяльності міжнародних організацій.

2

17.

Україна в політичній стратегії Росії.

2

2

18.

Контроль знань за підсумками Модулю 2.

2

Всього:

18

18

18

Разом:

54

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Україна в геополітичних концепціях.

План:

 1. Місце України в геополітичних конструкціях Р. Челлена, Х. Макіндера та М. Вебера.

 2. Україна в концепціях ”Середня Європа”, “Нова Європа” та ”Хліборобська Європа”.

Основні поняття: геополітика, геостратегія, гетто-ментальність, україно-центрична світоглядна модель, європоцентризм, расизм, “культурний кордон Європи”, “Росія ста народів”, російська ідея, ”Осередня земля”, план Макіндера, “Середня Європа”, “Нова Європа”, “Зелений Інтернаціонал”.

Доповіді:

1. Зовнішня політика як засіб модернізації держави.

2. Зовнішня політика України в епоху глобалізації: виклики та детермінанти.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний посібник львів 2009 (1)

  Навчально-методичний посібник
  Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для магістрів факультету Міжнародних відносин спеціальності “Міжнародна інформація”.
 2. Навчально-методичний посібник Донецьк-2011

  Навчально-методичний посібник
  І. Актуальність теми: На сучасному етапі розвитку перинатальної медицини визначається деяке поліпшення щодо статистичних показників пери- та неонатальної смертності.
 3. Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія"

  Документ
  (Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія").
 4. Клавдія Йосифівна Кілінська Фізична географія Карпато-Подільського регіону навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  П.Г. Шищенко – доктор географічних наук, професор кафедри географії України, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Президент Геогра­фіч­ного товариства України,
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»

  Документ
  Теорія держави та права: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Горова О.Б., Пендюра М.М., Завальний А.

Другие похожие документы..