Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Заочная 5 лет, лет Инженер Р М Ф Машины и технология литейного производства (ЛП) (ВУС-4 0100) (ВУС-4 0 00) Очная 5 лет Инженер Р М Ф Машины и техноло...полностью>>
'Документ'
из Минска Из Ракова 7-15, 8-50, 9-45, 10-50, 11-54, 13-00, 13-30, 14-10, 1 -10, 17- 0, 18-40, 19- 0, 1-00 7-05, 8- 5, 9-50, 10-50, 1 -1 , 13-10, 14-35...полностью>>
'Пояснительная записка'
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» и решение проблем правового реформирования российского общества невозможны без создания с...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 26 ноября 2009 года в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 008.005.01 при Учреждении Российской академии образования «Инстит...полностью>>

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Головне управління змісту освіти

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

10-11класи

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22.08.2001 р.)

Програми підготували:

Л.Вовк, О.Гнеденко, Л.Денисенко, О.Іващенко,

А.Ільченко, М.Іскоростенський, Н.Іскоростенська, Г.Кондратюк,

Л.Кононенко, Г.Левченко, Н.Лосина, В.Моцак, О.Орлова, І. Пеньок,

Т.Пелюченко, Б.Сидоренко, Б.Терещук, М.Тименко, В.Цесельський

© Міністерство освіти і науки України, 2001

© Академія педагогічних наук України, 2001

© Л.Вовк, О.Гнеденко, Л.Денисенко та ін., 2001

Електронна версія

Інститут засобів навчання АПН України

Основи фермерської діяльності

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сучасному етапі в суспільстві відбуваються докорінні перетворення в усіх сферах життя. Із впровадженням ринкових відносин, переходом до нових форм господарювання відбулися вони і в агропромисловому комплексі. Для задоволення потреб сучасного сільськогосподарського виробництва потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Підготовка таких спеціалістів починається в школі. Дуже важливо підготувати не просто виконавця, а робітника фермерського типу, який мав би якості справжнього господаря землі.

Для реалізації поставленої мети необхідно розв'язати такі конкретні завдання:

 • дати учням основи біологічних, хімічних, агротехнічних, економічних, екологічних, правових знань у галузях рослинництва і тваринництва;

 • забезпечити практичну спрямованість курсу, ознайомити з основними напрямками розвитку рослинництва, тваринництва і механізації сільськогосподарського виробництва, дати уявлення про зміст праці за сільськогосподарськими професіями;

 • розвинути вміння спостерігати за ростом і розвитком рослинних і тваринних організмів, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, користуватися логічними прийомами мислення, а також сформувати практичні навички проведення робіт у рослинництві, тваринництві і механізації сільськогосподарського виробництва.

Під час вивчення основ фермерської діяльності значне місце відводиться практичним роботам учнів у лабораторних і виробничих умовах.

З метою забезпечення тісного зв'язку навчального матеріалу з життям треба систематично ознайомлювати учнів із сучасними досягненнями сільськогосподарської науки і передовим досвідом колективних, групових та індивідуальних господарств.

Програма розрахована на два роки навчання учнів 10—11-х класів.

У разі організації навчання за іншими варіантами навчального плану вчитель, майстер виробничого навчання повинен внести зміни щодо кількості годин, які відводяться на вивчення окремих тем і розділів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ пор.

Тема

Кількість годин

всьго

теоретичних

практичних

10-й клас

1

Правові основи фермерського господарювання

2

1

1

2

Сучасні тенденції формування фермерських господарств. Досвід зарубіжних країн

4

2

2

3

Фермер, його місце, роль і функції в системі господарювання

8

4

4

4

Собівартість сільськогосподарської продукції. Ціни та ціноутворення. Прибуток

13

4

9

5

Земельні ресурси та матеріально-технічна база сучасного фермерського господарства

13

4

9

6

Технологія виробництва продукції рослинництва

14

4

10

7

Механізація рослинництва

14

4

10

Трудова практика*

Всього:

68

23

45

11-й клас

8

Технологія виробництва продукції тваринництва

17

10

7

9

Механізація тваринницьких ферм

17

10

7

10

Переробка, зберігання та реалізація продукції рослинництва і тваринництва

8

4

4

11

ЕОМ у сільськогосподарському виробництві

6

2

4

12

Економічний аналіз і прогнозування виробничо-фінансової діяльності фермерського господарства

8

4

4

13

Соціально-економічні програми та аналіз сучасних підходів до їх вирішення в умовах фермерської діяльності

8

8

14

Удосконалення зовнішньої діяльності фермерського господарства. Кооперативи, об'єднання, асоціації фермерів

4

4

Всього:

68

42

26

* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

10-й КЛАС

Тема 1. Правові основи фермерського господарювання

Основні законодавчі акти, що регулюють відносини в аграрному секторі економіки: «Земельний кодекс України», «Закон про колективне сільськогосподарське підприємство», «Закон про селянське (фермерське) господарство» та ін.

Практичні роботи. Вивчення основних законів, що регулюють аграрні відносини, у тому числі фермерську діяльність.

Тема 2. Сучасні тенденції формування фермерських господарств. Досвід зарубіжних країн

План організації власного фермерського господарства. Розміри, типи та спеціалізація фермерських господарств.

Особливості зарубіжних форм організації підприємства в сільськогосподарському виробництві.

Практичні роботи. Складання плану організації власного фермерського господарства.

Порівняння особливостей зарубіжних форм організації підприємства в сільськогосподарському виробництві (досвід зарубіжних країн) з українськими формами (індивідуальне і сімейне господарство, оренда, кооператив).

Тема 3. Фермер, його місце, роль і функції в системі господарювання

Фермер, його місце і роль у системі господарювання. Функції фермера: організаторська, господарська, управлінська.

3.1. Планування діяльності фермерського господарства.
Критерії вибору напрямку фермерської діяльності.

Комплексне планування садиби, об'єктів основного виробництва, переробних цехів, складських приміщень і машинно-тракторного парку.

Практичні роботи. Вивчення плану фермерського господарства відповідного напрямку діяльності, складання плану власного фермерського господарства.

Визначення й аналіз взаємозв'язків між ступенем розвитку інфраструктури регіону і напрямком фермерської діяльності.

3.2. Бухгалтерський облік у системі фермерської діяльності. Особливості бухгалтерського обліку в умовах фермерської діяльності. Рахунки, що використовуються фермером. Особливості ведення різних видів обліку. Форми звітності (для різних інстанцій).

Практичні роботи. Ознайомитися з розрахунками, які використовуються фермером. Навчитися правильно заповнювати рахунки та відображати інформацію в різних документах обліку.

3.3. Фінансування й кредитування фермерських господарств. Кошти, що функціонують у фермерському господарстві. Джерела коштів. Взаємовідносини із фінансовими органами, зокрема з банками та податковою інспекцією.

Аналіз фінансового стану господарства (забезпечення власними оборотними засобами, їх стан, забезпечення банківськими кредитами, об'єктами кредитування).

Визначення потреб у коштах на початку організації фермерського господарства. Підготовка фінансових документів. Кредит та його види. Джерела кредитів і порядок розрахунку за кредити. Одержання кредитів.

Практичні роботи. Вивчення основ складання звіту про передбачувані (прогнозовані) прибутки для отримання банківського кредиту (доходи, витрати, чисті прибутки).

3.4. Комплектування штату. Мистецтво управління. Підбір і підготовка персоналу. Особливості удосконалення управління економікою фермерських господарств у перехідний період і в умовах ринкових відносин. Зв'язок форм власності з управлінням. Принципи і структура управління. Етика фермерства.

Психолого-педагогічні основи управлінської діяльності.

Практичні роботи. Складання ділової характеристики майбутнього працівника фермерського господарства.

Тема 4. Собівартість сільськогосподарської продукції

Види собівартості. Статті затрат і структура собівартості. Способи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Види цін та їхні функції. Рівень цін та основні фактори, що його обумовлюють. Прогнозування рівня цін.

Прибуток як кінцевий результат і мета господарювання. Визначення прибутку як: різниці між виручкою та понесеними витратами. Головні фактори, що формують рівень прибутку. Розподіл прибутку.

Законодавство України з питань податкової політики. Види податків, які сплачує фермеру, їхній рівень та строки.

Практичні роботи. Оцінювання рівня собівартості різних видів сільськогосподарської продукції. Розрахунок структури собівартості. Визначення способів зниження собівартості.

Розрахунок середньої ціни реалізації продукції.

Визначення маси прибутку і прибутку на одиницю продукції.

Аналіз собівартості, прибутку і рентабельності. Формування прибутку, його розподіл та показники ефективності роботи господарства.

Визначення факторів впливу на цінову політику фермерського господарства.

Тема 5. Земельні ресурси та матеріально-технічна база сучасного фермерського господарства

Склад і структура земельних та сільськогосподарських угідь. Посівні площі під різними культурами. Ефективність використання земельних угідь.

Матеріально-технічна база фермерського господарства: будівлі, споруди, трактори, автомобілі, сільськогосподарські машини, робоча та продуктивна худоба, електрозабезпечення, насіння, корми, пальне, мастильні матеріали та ін. Кількісна та якісна характеристики засобів виробництва. Ефективність використання цих засобів.

Практичні роботи. Визначення структури земельних і сільськогосподарських угідь, структури посівних площ. Розрахунок рівня показників ефективності використання сільськогосподарських угідь (урожайність, обсяг виробленої та реалізованої продукції, прибутку на 1 га).

Визначення рівня забезпеченості господарства тракторами, автомобілями, іншою сільськогосподарською технікою, приміщеннями. Оцінювання ефективності використання основних засобів виробництва.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання 5-11

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 (1)

  Документ
  програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

  Документ
  Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів французька мова. Іспанська мова 2-12 класи

  Документ
  Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних
 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи

  Документ
  Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних

Другие похожие документы..