Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Семья губернского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина жила широко и очень дружно. В доме собирались музыканты, художники, а сам дом был наполнен ...полностью>>
'Документ'
Вопросам перспективного экономического и социального планирования на первом этапе рыночных преобразований в субъектах Российской Федерации и в целом ...полностью>>
'Конспект'
"Логос" (давнього. Logos) - "слово, "висловлювання", "закон", "смисл". Основні значення терміну "ло...полностью>>
'Документ'
116.Тематические, структурные и графические характеристики, формирующие «лицо» издания. Специфика и особенности газетного оформления. Основные принци...полностью>>

Назва реферату: Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі Розділ

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва реферату: Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

Підприємства роздрібної торгівлі поряд з продажем товарів населенню за готівку здійснюють також операції з дрібнооптової та оптової реалізації товарів іншим підприємствам та установам за безготівковим розрахунком.

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства. Облік реалізації товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарів з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 на облік реалізації товарів за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації товарів та податкових зобов’язань з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік, самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки.

В статті розглядається облік реалізації товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 серпня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкових зобов’язань з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за готівку і в порядку безготівкових розрахунків з покупцями та пов’язаних з нею податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що не всі питання врегульовані інструкціями, а в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, які допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дається в розумінні його автором. Автор старався також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації.

1. При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації товарів та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пе­ріод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по­датку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) - є дата зарахування коштів від по­купця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11).

Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включається до податкового зобов’язання наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999 р. ( ст. 11.8., п.3 ).

2. Бухгалтерський облік господарських операцій з реалізації товарів і пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

1. Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48, введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.

2. Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того, до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів (журналів-ордерів, нагромаджувальних відомостей, машинограм і інших), здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.

3. Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку, розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства недоцільне, бо жодної користі не дасть.

4. Автор переконаний, що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 «Розрахунки по авансах». На думку автора, цей рахунок був необхідний при обліку реалізації товарів за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події, що відбулася раніше, та обліку реалізації товарів за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.

Загальна схема обліку реалізації товарів

На складах роздрібних торговельних підприємств товари обліковуються, як правило, за продажними цінами роздрібної торгівлі, що включають договірну купівельну ціну і товарні надбавки: податок на додану вартість і торговельну націнку підприємства на покриття витрат обігу та створення доходу від роздрібної торгівлі.

В теперішніх умовах організації торгівлі торговельні підприємства не мають чіткої спеціалізації й поряд з роздрібною торгівлею за готівку здійснюють дрібнооптову та оптову торгівлю товарами за безготівковим розрахунком з відпуском (відвантаженням) товарів покупцям зі складів і безпосередньо із крамниць. У зв’язку з цим бухгалтерський облік реалізації товарів повинен вестись на двох окремих субрахунках або аналітичних рахунках до рахунку 46 «Реалізація». В цьому разі відображення в обліку реалізації товарів на рахунку 46 «Реалізація» повинно здійснюватись з врахуванням особливостей, які наглядно показані на схемі 1 (п. 3, 4).

3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації товарів за відвантаженням (способом нарахування) наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1).

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів

41

46

62(45)

1. 1/1.

2.

67-1

4. 44.

50,51

3.

68

5. 555.

4. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів:

1. Списання проданих населенню і відвантажених (відпущених) покупцям товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами.

2. Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними цінами, включаючи ПДВ.

3. Реалізація товарів за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (п. 8).

5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком ( п. 9)

Записи 1, 2, 4 і 5 застосовуються на підприємствах, що здійснюють прожаж товарів за безготівковим розрахунком.

При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62(45) - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну (з ПДВ) вартість повернених товарів. При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по креди­ту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну (продажну) вартість повернених товарів.

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунку 46 "Реалізація", в журналах форми К-З і К-4 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (п.п. 3, 4) в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 3 проміжний запис по дебету і кредиту рахунку 46 "Реалізація" треба виключити, і ці записи зробити без використання цього рахунку.

На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізовані за готівку товари замість записів 1-3 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:

1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:

Дт 50 - Кт 41 - на суму зданоі в касу виручки від реалізації товарів за продажними цінами

2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої в касу виручки:

Дт 50 - Кт 41 - на суму отриманої виручки від продажу товарів

Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетич­ному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.

На підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізацію товарів за безготівковим розрахунком замість записів 1 і 2 на відвантаження (відпуск) товарів треба скласти дві бухгалтерські проводки

1: Просту - на списання різниці між вартістю товарів за обліковими продажними і договірними відпускними (без ПДВ) цінами (товарних надбавок):

Дт 42-2 - Кт 41-2

2. Складну - на відображення в обліку відвантаження (відпуску) і реалізації товарів:

Дт 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму товарів до

оплати покупцем,

Кт 41 "Товари", субрахунок 2 "Товари на підприємствах роздрібної торгівлі»- на суму відвантажених товарів за договірними відпускними (без ПДВ) цінами,

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" – на суму нарахованого ПДВ, якщо відвантаження (відпуск) товарів здійснено після передоплат, отриманих від покуців, або

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму ПДВ на відвантажені товари, якщо відвантаження товарів здійснено в порядку наступної їх оплати (п.п. 8, 9, 11 - 16)

Сума різниці між відпускними (без ПДВ) і купівельними (без ПДВ) цінами на відвантажені (відпущені) товари відображається в обліку як валовий дохід роздрібноі торгівлі за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, який складається в порядку, встановленому пунктом 5 Інструкції.

Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

6. При відображенні в обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібноі торгівлі необхідно враховувати наступне:

1. Реалізація товарів населенню за готівку відображається на рахунку 46 «Реалізація» по дебету і кредиту в продажних цінах, а сума ПДВ з роздрібного продажу товарів визначається за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5 Інструкції і на рахунку 46 не відображається.

2. При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового і оптового відпуску товарів облік реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому субрахунку або аналітичному рахунку з врахуванням методології реалізації цінностей та визначенням і відображенням на цьому рахунку податку на додану вартість згідно з виписаними товарними документами та податковими накладними.

Фінансовий результат від здійснення дрібнооптових і оптових операцій на рахунку 46 «Реалізація» окремо не визначається і не відображається, бо визначається він за розрахунком реалізованих товарних надбавок в цілому за звітний місяць (п. 10).

3. Порядок обліку продажу товарів за готівку після введення з 1.10.97 р. Закону про ПДВ суттєво змінився, але Інструкцією регламентується тільки порядок обліку ПДВ, пов’язаного з реалізацією товарів, а організувати і вести бухгалтерський облік реалізації товарів повинні самі головні бухгалтери підприємств, враховуючи положення нормативних документів і специфіку їх роботи.

Зазначимо, що сталися зміни в обліку не тільки податку на додану вартість, але й обліку реалізації товарів. Якщо продаж товарів здійснюєиться за готівку, то записи на одержання виручки (реалізації) та списання із підзвіту матеріально відповідальних осіб реалізованих товарів за продажними цінами роздрібної тогівлі будуть наступними:

За даними касових звітів або витягів з рахунків підприємства в банку по підсумку за місяць:

Дт 50 «Каса» або 51 «Розрахунковий рахунок в банку» і ін.

Кт 46 «Реалізація» – на суму зданої виручки від продажу товарів

За даними товарно-грошових звітів підприємств роздрібної торгівлі (крамниць, кіосків і ін.) по підсумку відповідного облікового регістру за місяць:

Дт 46 «Реалізація»

Кт 41-2 «Товари на підприємствах роздрібної торгівлі» – на облікову вартість проданих товарів

В результаті приведених записів по дебету і кредиту рахунку 46 «Реалізація» буде відображена облікова вартість реалізованих товарів за продажними цінами й в цих записах бухгалтерські проводки не відрізняються від тих, що застосовувалися до 1.10.97 р. Суттєва зміна сталася відповідно до пункту 5 Інструкції у визначенні і відображенні в обліку податку на додану вартість і валового доходу торгівлі (фінансового результату) від продажу товарів, бо вони виділені з рахунку 46 «Реалізація» і повинні відображатись на рахунку 80 «Прибутки і збитки» ( п. 10).

7. Торговельні підприємства, що обліковують товари на складах за продажними цінами, і здійснюють оптову і дрібнооптову торгівлю зі складів, а також роздрібну торгівлю повинні вести облік реалізації товарів на двох субрахунках або двох аналітичних рахунках до субрахунку 46-2 :

46-1 "Реалізація товарів оптом".

46-2 "Реалізація товарів у роздріб".

В цьому разі реалізація товарів дрібним оптом та оптом і відображення в обліку фінансових результатів від неї мають здійснюватись в такому ж порядку як показано в пунктах 8 і 9.

На рахунку 46-1 "Реалізація товарів оптом" або на аналітичному рахунку «Реалізація товарів оптом» до субрахунку 46-2 реалізація товарів по кредиту рахунку відображається за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ. На рахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" реалізація товарів відображається за продажними (роздрібними) цінами (п.п. 6, 8, 9)

Отже, облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі, визначення і відображення в обліку податку на додану вартість та валового доходу торгівлі після 1.10.97 р. мають дві особливості:

1. По дебету і кредиту рахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" відображається тільки продажна вартість товарів (Дт 50, 51 - Кт 46 і Дт 46 - Кт 41).

2. Податок на додану вартість і фінансовий результат (реалізована торговельна націнка) як валовий дохід торгівлі визначаються за спеціальним розрахунком на основі середнього відсотка товарних надбавок і відображається в обліку відповідно до п. 5 Інструкції (п. 10).

8. Якщо товари обліковуються на складі підприємства за продажними цінами, то при відпуску (відвантаженні) їх покупцю товарний документ необхідно виписати за відпускними договірними цінами, а списати товари зі складу за обліковими продажними цінами (п. 6).

Приклад 1. На відображення в обліку відпуску зі складу товарів, що обліковуються за продажними цінами, після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відпущені покупцю, в сумі 1008 грн.

2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значить­ся:

Товари за договірними відпускними цінами

840 грн.

Відпускна вартість за угодою

840 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 840

168 грн.

До оплати покупцем

1008 грн.

3. Облікова продажна вартість товарів, що списується із підзвіту матеріально відповідальної особи, - 1208 грн.

4. Товарні надбавки підприємства, що відносяться до відпущених товарів, - 368 грн. (1208 - 840), в т.ч. ПДВ 168 грн.

За даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках :

1. На суму передоплати товарів покупцем - 1008 :

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1008

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 168

2. Списання відпущених товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами - 1208 :Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва реферату: Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі Розділ

  Реферат
  Облік надходження товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту
 2. Назва реферату: Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах Розділ

  Реферат
  Облік внутрішнього відпуску товарів зі складів торговельного підприємства своїм (на одному балансі) крамницям, кіоскам, підприємствам громадського харчування (ресторанам, кафе, столовим) і іншим є важливою ділянкою облікової роботи,
 3. Назва реферату: Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства Розділ

  Реферат
  Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
 4. Назва реферату: Нове в бухгалтерському обліку Розділ

  Реферат
  З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку, особливо в торгівлі, але вони не були належно
 5. Назва реферату: Проблеми бух обліку податкових розрахунків з пдв розділ

  Реферат
  Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з податку на додану вартість виникли з моменту набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.

Другие похожие документы..