Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
СРЕДА. Львов. 08:30 со Львова, а в 14:00 с Чопа – переезд на Родину известного вина – «Короля вин – вина королей!» – город Токай. Для всех – дегустац...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 11 февраля 2009 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета ДМ 521.003.02 при Современной гуманитарной академии по адресу: 11...полностью>>
'Документ'
Правила направлены на охрану жизни и здоровья людей, защиту окружающей среды и обеспечение сохранности материальных ценностей при перевозке опасных г...полностью>>
'Программа'
- если предоплата или отгрузка были учтены по методу «первого события» до 1.04.2011 г., а соответственно отгрузка или оплата осуществляются после 1.04...полностью>>

Хавронюк Микола Іванович удк 343 (4: 447) Кримінальне закон (1)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Львівський державний університет внутрішніх справ

На правах рукопису

Хавронюк Микола Іванович

УДК 343 (4:447)

Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації

Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право

та кримінологія; кримінально-виконавче право

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Науковий консультант

Баулін Юрій Васильович,

академік Академії правових наук України,

доктор юридичних наук, професор

Київ – 2007

З м і с т

Перелік умовних скорочень ........................................................... 4

Вступ ................................................................................................................. 6

Розділ 1. Загальні положення про кримінальне законодавство держав континентальної Європи .................. 21

1.1. Методологія дослідження кримінального законодавства держав континентальної Європи та його генезис .................................................................. 21

1.2. Система сучасного кримінального законодавства держав континентальної Європи. Судові прецеденти ........................................................... 35

1.3. Конституції держав континентальної Європи як джерела їх кримінального законодавства ..................................................................................... 45

1.4. Загальноєвропейське кримінальне законодавство як основа гармонізації національного кримінального законодавства держав континентальної Європи .......................................................................................... 57

Розділ 2. Загальна частина кримінальних кодексів держав континентальної Європи ........................................................ 72

2.1. Загальна характеристика Загальної частини кримінальних кодексів .... 72

2.2. Дія кримінального закону. Екстрадиція ................................................... 75

2.3. Злочинне діяння .......................................................................................... 87

2.4. Правові наслідки злочинного (протиправного) діяння ......................... 133

2.5. Особливості покарання та інших правових наслідків вчинення злочинного (протиправного) діяння щодо окремих категорій осіб ................ 172

2.6. Положення Загальної частини кримінальних кодексів держав континентальної Європи, які не мають аналогів у Кримінальному кодексі України .................................................................................................................... 191

Розділ 3. особлива частина кримінальних кодексів держав континентальної Європи ...................................................... 254

3.1. Загальна характеристика Особливої частини кримінальних кодексів ............................................................................................... 254

3.2. Групи злочинних діянь, які у кримінальних кодексах України та інших держав континентальної Європи виділяються в окремі розділи (глави) з певними особливостями ............................................................................................................ 269

3.3. Групи злочинних діянь, які у Кримінальному кодексі України не виділяються в окремі розділи (не згадуються) ........................................................ 319


Висновки .................................................................................................... 364

Додатки ....................................................................................................... 374

Список використаних джерел ................................................... 475

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВТК

Виправно-трудовий кодекс

КК

Кримінальний кодекс

КПК

Кримінально-процесуальний кодекс

ЦК

Цивільний кодекс

ЄС

Європейський Союз

МОП

Міжнародна Організація Праці

ООН

Організація Об’єднаних Націй

РЄ

Рада Європи

СОТ

Світова Організація Торгівлі

СНД

Співдружність Незалежних Держав

ЗМІ

засоби масової інформації

Австрія

Австрійська республіка

Албанія

Республіка Албанія

Андорра

Князівство Андорра

Білорусь

Республіка Білорусь

Болгарія

Республіка Болгарія

Боснія і Герцеговина

Республіка Боснія і Герцеговина

Голландія (Нідерланди)

Королівство Нідерландів

Данія

Королівство Данія

Естонія

Естонська Республіка

Ісландія

Республіка Ісландія

Іспанія

Королівство Іспанія

Італія

Італійська Республіка

Кіпр

Республіка Кіпр

Латвія

Латвійська Республіка

Литва

Литовська Республіка

Ліхтенштейн

Князівство Ліхтенштейн

Люксембург

Велике герцогство Люксембург

Македонія

Республіка Македонія

Мальта

Республіка Мальта

Молдова

Республіка Молдова

Монако

Князівство Монако

Норвегія

Норвезьке Королівство

Польща

Республіка Польща

Португалія

Португальська Республіка

Росія

Російська Федерація

Сан-Марино

Республіка Сан-Марино

Словаччина

Словацька Республіка

Словенія

Республіка Словенія

США

Сполучені Штати Америки

Туреччина

Турецька Республіка

Угорщина

Угорська Республіка

Франція

Французька Республіка

ФРН

Федеративна Республіка Німеччина

Хорватія

Республіка Хорватія

Чехія

Чеська Республіка

Швейцарія

Швейцарська Конфедерація

Швеція

Королівство Швеція

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Національні правові системи держав континентальної Європи в останні десятиріччя зближуються. Уніфікація (або, за термінологією західної доктрини, гармонізація, зближення [201, с. 31]) кримінального законодавства цих держав є об'єктивно необхідною для підвищення ефективності боротьби з міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру. Гармонізація кримінального законодавства зазначених держав, тобто приведення його у відповідність до європейських стандартів на підставі положень створеного у межах Ради Європи (РЄ) та Європейського Союзу (ЄС) загальноєвропейського кримінального законодавства, є об'єктивно необхідною для підвищення ефективності боротьби з міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру. Проявом такої гармонізації стало те, що у 1990–2005 роках близько двадцяти таких держав прийняли нові кодифіковані акти кримінального законодавства (далі назви усіх таких актів, незалежно від їх дійсної назви, позначаються абревіатурою КК), які стали багато у чому схожими. У ці ж роки розпочався процес входження України в європейський правовий простір, набагато більш активними стали міжнародні зв'язки у межах Європи, у т.ч. в інституційній та науковій сферах. У 1995 р. Україна приєдналась до Статуту Ради Європи [720], перед цим, у 1994 р., парламент України ратифікував Угоду про Партнерство і Співробітництво між Європейськими Співтовариствами й Україною (УПС) [748], а в 2004 р. ухвалив Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС [268].

Процес зазначеної гармонізації є неможливим без ретельного аналізу історії, стану та перспектив розвитку кримінального законодавства усіх держав континентальної правової сім'ї. Тому наприкінці ХХ ст. українські вчені стали звертати увагу суспільства на те, що "інтеграція України у європейські структури ставить питання про зближення українського національного і європейського права" [869, с. 26], "актуалізується необхідність створення єдиного правового простору" [566, с. 38], "зближення правових систем європейських держав нині є найважливішою традицією формування галузей... національного законодавства", і "тому перспективним напрямком розвитку наукових досліджень в Україні є... порівняльно-правові дослідження", "особливо це стосується романо-германської (європейської континентальної) системи права" [733, с. 53–54]. Відомі російські криміналісти вважають концептуальними завданнями сучасного кримінального права зокрема створення гармонізованих кримінально-правових норм у межах держав–членів ООН, міжнародно-правових норм прямої дії, у т.ч. таких, що стосувалися б: поняття злочину; видів кримінального покарання; сучасної шкали покарань; врахування усіх можливих, крім покарання, форм кримінально-правового реагування на вчинені злочини; підвищення ролі кримінально-правового заохочення тощо [171, с. 18–20; 418, с. 130–131].

Незважаючи на усе це, аж до останнього часу вітчизняна кримінально-правова компаративістика розвивалась надто повільно, і повної картини кримінального законодавства держав континентальної Європи (далі також – держави Європи, європейські держави), достатньої для належного здійснення процесу гармонізації, як українські, так і зарубіжні вчені не мали.

Між тим, в імператорській Росії кримінальне законодавство європейських держав вельми часто було предметом зацікавленості науковців. Відомі спеціальні дослідження вітчизняних криміналістів Л.С. Білогриць-Котляревського, С.О. Богородського, М.Ф. Володимирського-Буданова, А.А. Піонтковського, В.В. Пржевальського та ін. або дослідження, в яких вчені постійно звертались до зарубіжного законодавства (О.Ф. Кістяківський, С.В. Познишев). Відповідні методологічні засади обґрунтували українські правники-компаративісти М.М. Ковалевський, В.М. Корецький, М.О. Максимейко, Ф.В. Тарановський [391, с. 162–166], а на сучасному етапі розвитку права – Л.О. Корчевна, І.О. Кресіна, О.В. Кресін, О.М. Лисенко, Л.А. Луць, Н.М. Оніщенко, В.Ф. Опришко, Ю.О. Тихомиров, Ю.С. Шемшученко та ін. [392, с. 145–146; 394, с. 111–123].

У радянський же період кримінальне законодавство окремих капіталістичних держав аналізувалось вченими, як правило, з ідеологічних позицій (П.І. Гришаєв, В.К. Іконому, Ю.В. Калінін, Г.Д. Коробков, Н.Ф. Кузнєцова, Н.В. Лясс, В.В. Марущенко, О.І. Рарог, Ю.М. Слободкін, Б.С. Утєвський, М.Д. Шаргородський та ін.). Аналіз кримінального законодавства держав "соціалістичного табору" здійснили Н.С. Алексєєв, М.А. Гельфер, О.Ф. Дживага, С.А. Квелідзе, А.М. Лазарєв, В.П. Махоткін, П.І. Самошин, Ш.С. Рашковська та ін. У цей період серед українських вчених, які вирішували проблеми кримінально-правової компаративістики, можна назвати лише Ю.В. Александрова, Я.М. Брайніна, В.Т. Дзюбу, В.В. Оксамитного, В.В. Скибицького, С.С. Яценка.

Після 1991 р. кримінальне законодавство держав Європи в Україні також досліджувалось недостатньо – переважно на рівні глав у підручниках (М.І. Бажанов, А.В. Савченко, Є.В. Фесенко, В.Л. Чубарєв, С.С. Яценко). Лише у 2001 р. українські криміналісти, аналізуючи певні проблеми кримінального права, почали звертатися до окремих положень законодавства деяких зарубіжних держав, переважно європейських (Ю.В. Баулін, А.М. Бойко, В.К. Грищук, Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, В.П. Ємельянов, Б.О. Кирись, О.М. Костенко, О.М. Лемешко, Я.Г. Лизогуб, М.І. Мельник, В.О. Мєркулова, В.А. Мисливий, В.О. Навроцький, О.В. Наден, В.І. Осадчий, Ю.А. Пономаренко, Г.О. Усатий та ін.). І тільки у 2005 р. з'явились кандидатські дисертації, спеціально присвячені аналізу окремих інститутів кримінального законодавства інших держав (І.В. Красницький, Д.І. Крупко). В останні роки активно працює у цьому напрямку А.В. Савченко, яким видано чимало праць, присвячених порівнянню кримінального права США та України.

Між тим, узгодження волі різних держав, яке проявляється у гармонізації, вимагає ініціативи в постановці відповідних проблем та в організації діяльності у напрямі їх належного вирішення в інтересах усіх заінтересованих держав [861, с. 63–65]. А.В. Савченко слушно вказує: "Саме схожі (спільні, ідентичні) риси дозволяють активізувати порівняльні дослідження у сфері кримінально-правової протидії злочинам, які ще замало відомі (чи взагалі невідомі) національному законодавцеві, а також запровадити ті інститути та норми іноземного законодавства, що підтвердили свою ефективність часом. Це зекономить чимало часу та державних коштів" [673, с. 93].

Дещо більшу увагу приділено порівняльним дослідженням в галузі кримінального права в сучасній Росії. Однак і серед них більшість присвячена лише окремим кримінально-правовим інститутам, які розглянуті на прикладі групи держав (Г.І. Амрахов, О.Ю. Антонова, М.О. Боєва, Е.Г. Гасанов, Л.В. Горбунова, Н.А. Єгорова, С.В. Жиляев, Ю.А. Зюбанов, О.Г. Карпович, В.А. Кондрашина, О.С. Крилова, О.В. Курц, Р.С. Лечієв, С.Н. Мальцева, С.С. Пірвагідов, С.О. Рудаков, О.Ю. Савельєва, В.В. Сидорин, Н.Р. Тупанчески, А.В. Чорний та ін.) або однієї держави (Н.В. Артеменко, І.Б. Карпова, Н.А. Модестова, А.А. Нерсесян, Ж.-П. Оба-Апуну, А.А. Пергатая, Я.М. Плошкіна, О.В. Риккас, Л.Ф. Шулепова та ін.). Дослідженню комплексу кримінально-правових інститутів присвячено менше праць, при цьому в них аналізувалось законодавство лише однієї (А.Е. Жалинський, М.А. Ігнатова, Н.Ф. Кузнєцова) чи кількох держав (Л.Л. Ананіан, Н.Є. Крилова і А.В. Серебреникова, О.О. Малиновський, Н.П. Мелешко і Є.Г. Тарло, Ю.Н. Жданов і О.С. Лаговська).

До цього часу ні в Україні, ні в Росії та інших державах СНД не проводилось комплексне порівняльне дослідження усіх інститутів кримінального законодавства більшості держав романо-германської правової сім'ї, не виявлялась уся сукупність їхніх схожих і відмінних рис, не пропонувались можливі межі гармонізації цього законодавства.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано на кафедрі кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ у межах теми наукових досліджень "Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України та практики протидії злочинності", і спрямоване на реалізацію положень згаданої вище Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [268], Програми інтеграції України до Європейського Союзу [630], Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи [600], Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (ст. 19 якого передбачає постійну перевірку чинних законів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Суду) [266], Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів (її пункт 4 визначає удосконалення кримінального законодавства пріоритетним напрямом фундаментальних і прикладних наукових досліджень на найближчу перспективу) [367].

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення спільного та відмінного у кримінальному законодавстві України та інших держав континентальної Європи і моделювання можливих меж його гармонізації, яка є необхідною для удосконалення засобів спільної протидії новим проявам злочинності в Європі. Цій меті відповідають такі завдання:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Хавронюк Микола Іванович удк 343 (4: 447) кримінальне закон (2)

  Закон
  Науковий консультант академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор БАУЛІН Юрій Васильович, Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України,
 2. Міністерство освіти І науки україни київський національний університет імені тараса шевченка кафедра кримінального права та кримінології

  Документ
  2.1.3 Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень .…….
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. Таможенное законодательство украины в начале ХХІ столетия

  Закон
  Экономические преобразования, происходящие во всем мире, в том числе и в Украине, процессы глобализации, интеграции, расширение и углубление внешнеэкономических связей не оставляют шансов для нашего государства искать и устанавливать
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..