Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
настроить класс на дружелюбную волну, установить доброжелательные отношения между учащи­мися, сформировать поведение и манеры кор­ректного обращения ...полностью>>
'Документ'
10.Поддержка и развитие чтения юношества и молодежи. Неделя молодежной книги – республиканская библиотечная акция по продвижению чтения в молодежную с...полностью>>
'Доклад'
о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета Тверской области - комитета по физической культуре и спорту...полностью>>
'Закон'
Статья 1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий оказания населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи на 2011...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Моральна культура спілкування та етикет

галузь знань 0201 - культура

напряму підготовки 6.020101- культурологія

для спеціальності «культурологія»

філософського факультету, культурологічного відділення

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Ó__________, 20__

Моральна культура спілкування та етикет

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету

за напрямом підготовки 6.020101 - культурологія, спеціальністю «культурологія» . - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробник:

Сінькевич Ольга Борисівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри

теорії та історії культури проф. Мельник В.П.

_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101- культурологія

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р.

Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. Опис навчальної дисципліни

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Моральна культура спілкування та етикет»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0201 - культура

Нормативна

(за вибором студента)

Нормативна

Модулів – 2

Напрям підготовки

6.020101 - культурологія

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)

Культурологія

1-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

Год.

Практичні, семінарські

18 год.

Год.

Лабораторні

год.

Год.

Самостійна робота

72 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 до 72

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Познайомити студентів з особливостями становлення, розвитку та функціонування етикету.

Завдання:

 • дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури, етика, психологія, етнологія);

 • представити сучасні погляди на сутність, структуру та функції етикету;

 • розкрити морально-етичні засади етикету;

 • дати характеристику головних форм етикету;

 • розкрити сутність етикетної культури як невід’ємної складової культури світу, нації, держави;

 • охарактеризувати джерела і чинники розвитку сучасної етикетної культури.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

головні наукові концепції, які пояснюють природу та сутність етикету та етикетної культури;

базові поняття, які характеризують сферу етикетної культури;

загальні закони функціонування та розвитку етикетної культур и культури;

вміти:

застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу артефактів та конкретних реалій буття сучасної культури.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Засади етикетної культури

Лекція І. Етикет в історії суспільства.

Зародження етикету в первісному суспільстві. Уявлення про етикет як відображення світовго закону у міфологічній свідомості.

Етикет у давніх цивілізаціях “Китайські церемонії”. Етикет в культурі античної Греції і Риму.

Формування етикетної культури доби Середньовіччя. Роль церемоніалмейстерів. Поява посібників з етикету (Петрус Альфонс “Дисципліна клерікаліс”, 1204).

Розквіт етикетної культури в епоху Відродження. Трактат Бальдассаре Кастільоне “Придворний” (1517) як вираз гуманістичної концепції етикету.

Образ “людини-комільфо” в етикетній культурі ХУІІІ ст. та його критика філософами-просвітителями. Французька буржуазна революція та демократизація етикету.

Етикетна культура вікторіанської епохи.

Етикетний нігілізм ХХ ст. та його соціокультурні наслідки.

Лекція 2. Етика й етикет в контексті сучасної культури.

Етимологія понять “етика” та “етикет”. Гуманістична ідея самоцінності людської особистості та її відображення в сучасній етикетній культурі.

Добро, краса, корисність як модуси етикету. Етикет як єдність культури моральної свідомості і поведінки. Ввічливість, тактовність, делікатність – принципи етикету. Культурність – шлях “етизації” етикету.

Форми етикету – дипломатичний, військовий, службовий, професійний . Етикет повсякденного спілкування.

Етнічні форми етикету. Традиції української етикетної культури.

Семіотичний аспект етикету. Код і канон в етикеті. Форми виразу етикетних норм.

Лекція 3. Етикет зовнішнього вигляду людини.

Тіло людини як соціокультрурний феномен. “Природне”, “соціальне”, “культурне” тіло. Смислова, знакова, символічна інтерпретація тіла в історії культури. Типи тілесності в культурах різних народів. Формування образу “людини тілесної” в сучасній культурі.

Тіло як інструмент спілкування . Міміка, пластика, жестикуляція: загальні норми і національні особливості.

Косметика і догляд за тілом.

Лекція 4. Етикет одягу

Одяг як артефакт культури. Утилітарні і соціальні функції одягу. Чоловічий і жіночий одяг. Мода в історії культури. Мода і художній стиль епохи. Мода й національні традиції.

Види одягу. Діловий костюм. Одяг для офіційних ситуацій і урочистих подій. Вечірній одяг. Домашній одяг. Одяг і вік. Поняття ансамблю. Одяг і аксесуари. Що означає бути добре одягненою людиною. Принципи формування гардеробу. Одяг як вияв діалектики універсального й індивідуального. Мода й індивідуальний стиль.

Образ людини в сучасному театрі моди. Прет-о-порте та от-кутюр. Образ “ідеальної людини” в сучасній моді, “Ділова жінка “Коко Шанель”, “Райська пташка” Унгаро, “Строга мадам” Іва Сен-Лорана, “Складна штучка” Версаче, “Фам фаталь” Крістіана Діора.

Лекція 5.“Гарні манери” і культура спілкування

Ритуал знайомства. Посередник у знайомстві. Знайомство на вулиці. Вітання.

Мистецтво ведення бесіди. Теми бесід. Про що не слід говорити в товаристві. Розказування анекдотів.

Спілкування чоловіка і жінки. Вияви уваги до жінки. Мистецтво робити й приймати компліменти. Подарунки. Делікатність у грошових питаннях.

Господарі і гості. Прибуття і відхід. Термін гостювання. Несподіваний або небажаний гість.

Провідування хворих. Візити співчуття.

Змістовний модуль 2. Форми етикету

Лекція 6. Мовленнєвий етикет.

Етикетний аспект мовленнєвої діяльності. Нормативність мовлення і його етикетність. Культура мовлення у багатомовному середовищі.

Стилі мови і мовлення. Фонетична сторона усного етикетного мовлення. Вибір мовних одиниць у мовленні.

Мовленнєва поведінка у стандартних етикетних ситуаціях: вітання, звернення, прохання, наказ, пропозиція, порада, подяка, компліменти. Культура сперечання.

Етикетні вимоги до телефонної розмови.

Антиетикет у спілкуванні. Інвективна лексика. Невербальні антиетикетні знаки. Табу й евфемізми.

Лекція 7. Культура поведінки за столом

Їжа як елемент культурного буття людини.

Традиції оформлення стола. Правила користування столовими приборами і серветками. Порядок подачі страв.

Культура споживання алкогольних напоїв, супів, м’ясних і рибних страв, салатів, фруктів, чаю і кави.

Інциденти за столом та можливості їх розв’язання.

Етикет поведінки за сімейним столом.

Неоіфіційний прийом – сніданок, обід, вчення. Пікнік. Розмова і тости за столом.

Офіційний прийом. Прибуття і представлення гостей. Меню. Оформлення стола. Розміщення гостей за столом. Обслуговування гостей.

Прийом-коктейль. Фуршет. Шведський стіл. Бенкет.

Лекція 8. Етикет ділового спілкування

Етикет у державних і громадських установах. Права й обов’язки відвідувача і службовця.

Етикет спілкування керівника з підлеглими. Секретар. Приватне і службове у ділових стосунках. Чоловіки і жінки у службових взаєминах.

Жінка у діловому світі.

Етикет спілкування ділових партнерів. Організація конференції. Церемонія ділової зустрічі. Розробка програми перебування офіційної делегації.

Лекція 9. Культура міжнаціонального та міжконфесійного спілкування

Проблема міжнаціонального спілкування в історичній ретроспективі. Ксенофобія, расизм, шовінізм в міжнаціональному спілкуванні. Процеси глобалізації та формування нових засад міжнаціонального спілкування в сучасному світі.

Національна гідність і патріотизм як основа національної самосвідомості.

Знання й розуміння “іншого” в міжнаціональному спілкуванні. Необхідність врахування національного характеру, звичаїв і традицій.

Релігійний фактор міжлюдського спілкування: історія і сучасність. Принцип свободи совісті як вияв гуманістичного змісту сучасної культури.

Толерантність і взаємоповага – основа міжконфесійного спілкування. Традиції міжнаціонального і міжконфесійного спілкування в Україні.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Л

п

Лаб

інд

Ср

Л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Засади етикетної культури

Тема 1. Етикет в історії суспільства

12

2

2

8

Тема 2. Етика й етикет в контексті сучасної культури

12

2

2

8

Тема 3. Етикет зовнішнього вигляду людини

12

2

2

8

Тема 4. Етикет одягу

12

2

2

8

Тема 5. «Гарні манери» і культура спілкування

12

2

2

8

Разом – зм. модуль 1

60

10

10

40

Змістовий модуль 2. Форми етикету

Тема 6. Мовленнєвий етикет

12

2

2

8

Тема 7. Культура поведінки за столом

12

2

2

8

Тема 8. Етикет ділового спілкування

12

2

2

8

Тема 9. Культура міжнаціонального та міжконфесійного спілкування

12

2

2

8

Разом – зм. модуль 2

48

8

8

32

Усього годин

108

18

18

72

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Етикет в історії суспільства

2

2

Етика й етикет в контексті сучасної культури

2

3

Етикет зовнішнього вигляду людини

2

4

Етикет одягу

2

5

«Гарні манери» і культура спілкування

2

6

Мовленнєвий етикет

2

7

Культура поведінки за столом

2

8

Етикет ділового спілкування

2

9

Культура міжнаціонального та міжконфесійного спілкування

2

Разом

18

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

2

...

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Етикет в історії суспільства

8

2

Етика й етикет в контексті сучасної культури

8

3

Етикет зовнішнього вигляду людини

8

4

Етикет одягу

8

5

«Гарні манери» і культура спілкування

8

6

Мовленнєвий етикет

8

7

Культура поведінки за столом

8

8

Етикет ділового спілкування

8

9

Культура міжнаціонального та міжконфесійного спілкування

8

Разом ...

72

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

10. Методи контролюСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.
 2. Програма навчальної дисципліни прикладна етика

  Документ
  Завдання: розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як міждисциплінарної галузі, розглянути актуальні проблеми біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу, з допомогою методу полеміки виробити
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.

Другие похожие документы..