Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Как это бывает с любой книгой, данная книга писалась всем миром. Я имею в виду, что все люди, с которыми я встречался и которые посещали мои семинары,...полностью>>
'Закон'
В соответствии со ст.11 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Поста...полностью>>
'Инструкция'
К самостоятельной работе с ПЭВМ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, в том числе на III группу электробезо...полностью>>
'Документ'
Правовыми основами развития и функционирования дошкольного и начального образования в России являются документы, принятые международными организациям...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поточний контроль здійснюється у формі оцінювання виступів на семінарських заняттях, наукових рефератів та есеїв. По підсумках модулю 1 проводиться опит у формі самостійної роботи, 2 модулю – тестового завдання. Підсумкова форма контролю – залік.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т4

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

5

5

10

50

100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

90 – 100

5

Відмінно

Зараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

12. Методичне забезпечення

1. Комплексна програма з курсу «моральна культура спілкування та етикет»//Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-162.

13. Рекомендована література

Базова

 1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.

 2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

 3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.

 4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 5. Кондаленко Л.К., Симонова С.М. Культура этикета. – Минск, 2002.

 6. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.

 7. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

 8. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

 9. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

 10. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 11. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.

 12. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Допоміжна

 1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000.

 2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998.

14. Інформаційні ресурси

1. Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.

2. Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.

3. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

4. Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Моральна культура спілкування та етикет

напряму підготовки 6.020101 - культурологія

для спеціальності «культурологія»

філософського факультету, культурологічного відділення

Форма

Навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)

Всього

аудит.

(год.)

у тому числі (год.):

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік

(сем.)

Екзамен

(сем.)

Лекції

Лабораторні

Прак тичні

Денна

1

1

108

36

18

18

72

2

-

-

-

1

Вечірня

Заочна

Екстернат

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО 0201 – культура напряму підготовки 6.020101 - культурологія

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності – «культурологія»

Робоча програма складена кандидатом філософських наук, доцентом, доцентом кафедри теорії та історії культури Сінькевич Ольгою Борисівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ /__________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)___ 6.020101 - культурологія

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

М 1

Засади етикетної культури

18

М 2

Форми етикету

18

  1. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

  1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

   Шифр змістового

   Модуля

   Назва змістового модуля

   Кількість аудиторних годин

   М 1

   Засади етикетної культури

   18

   М 2

   Форми етикету

   18

  2. ПРАКТИКА

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля

Кількість годин

  1. Самостійна робота студента (денна форма навчання):

Самостійна робота студента включає підготовку до семінарських занять; самостійне опрацювання додаткової літератури; підготовку рефератів та есеїв за такою тематикою:

Тема 1.

1.Підготовка до семінарського заняття «Етикет в історії суспільства»

План .

Етикет у Стародавньому світі.

Етикет доби Середньовіччя.

Етикетна культура епохи Відродження.

Еволюція ставлення до етикету в культурі Нового часу.

2.Самостійне опрацювання літератури до теми:

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренесанса. М., 1993.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994.

Стошкус К. Этикет в развитии общества //Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. М.: Политиздат, 1998. С.240-257.

Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. Ленинград, 1990.

3.Підготовка рефератів

 • Трактат Б.Кастільоне “Придворний” як пам”ятка етикетної культури доби Відродження.

 • Придворний етикет “галантного століття” у Франції.

 • Етикетна культура вікторіанської епохи.

Тема 2.

1.Підготовка до семінарського заняття «Етика й етикет в контексті сучасної культури».

План

 1. Етикет як єдність культури моральної свідомості і поведінки.

 2. Принципи етикету.

 3. Форми етикету.

 4. Загальнолюдське і національне в етикеті.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Мы живем среди людей: Кодекс поведения. М.: Политиздат, 1989.

Проценко О.П. Модуси етикету: добро,краса, корисність. Харків: Основа, 1994.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. К., 1995.

Скуратівський В. Берегиня. К., 1987.

Бугай Н.І. Український етикет. К.: Бібліотека українця, 2000.

3.Підготовка рефератів

 • Етикетні традиції української культури.

 • Етика й етикет.

Тема 3.

1.Підготовка до семінарського заняття «Етикет зовнішнього вигляду людини»

План

 1. Тіло людини як соціокультурний феномен.

 2. Людська тілесність в історії культури.

 3. Тіло людини як інструмент спілкування.

 4. Культура тіла в сучасну епоху.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

 • Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1983.

 • Быховская И.М. Человеческая телесность в социокультурном измерении. М., 1993.

 • Телесность человека: междисциплинарное исследование. М., 1991.

 • Мосс М. Техника тела //Человек. 1993. № 2.

3.Підготовка рефератів

 • Сучасна мода як “театр людського тіла”.

 • Фізична культура у формуванні тілесного образу сучасної людини.

Тема 4.

1.Підготовка до семінарського заняття «Етикет в сфері одягу»

План

 1. Утилітарні і соціальні функції одягу.

 2. Мода й індивідуальний стиль в одязі.

 3. Види одягу.

 4. Поняття ансамблю.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Вандербильт Э. Этикет. В 2-х кн. М.: АО «Аваль», 1996.

Гейзінга Й. Homo Ludens. К., 1993.

Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура. М.: Знание, 1987.

Орлова Л. Азбука моды. М.: Просвещение, 1989.

3.Підготовка есеїв

 • Революція в моді, здійснена Коко Шанель.

 • Мода у Львові.

 • Образ ідеальної жінки в творчості видатних модельєрів сучасності.

 • Що означає бути гарно одягненим чоловіком?

 • Типові помилки в манері одягатися.

 • Останні віяння молодіжної моди.

Тема 5.

1.Підготовка до семінарського заняття “Гарні манери” і культура спілкування.

План

  1. Ритуал знайомства.

  2. Мистецтво ведення бесіди.

  3. Етикет спілкування між чоловіком і жінкою.

  4. Етикет спілкування господарів і гостей.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Энциклопедия этикета. М., 2001.

Бугай Н. Український етикет. К., 2000.

Вандербильт Э. Этикет. В 2-х кн. М., 1996.

Гомілко О. Відмова від тіла: метафізична помилка сучасного фемінізму //Філософська думка. 2001. № 1.1. С.91-100.

3.Підготовка рефератів

 • Гендерний аспект етикетної культури.

 • Сучасні технічні засоби в міжлюдському спілкуванні: морально-етичний аспект.

Тема 6.

1.Підготовка до семінарського заняття «Мовленнєвий етикет».

План

 1. Мовна культура і етикет.

 2. Мовленнєвий етикет у типових ситуаціях спілкування.

 3. Антиетикет мовного спілкування.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001.

Культура української мови: Довідник /За ред. В.М.Русанівського. К.: Либідь, 1990.

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет //Народознавство. 1997. № 38.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. К., 1991.

3.Підготовка рефератів

 • Особливості українського мовленнєвого етикету.

 • Молодіжна субкультура і проблеми мовленнєвого етикету.

 • Інвективи у сучасному молодіжному середовищі.

 • Суржик і мовленнєвий етикет.

 • Науково-технічний прогрес і проблема мовної культури.

 • Глобалізація та її наслідки для культури мовного спілкування.

Тема 7.

1.Підготовка до семінарського заняття «Культура поведінки за столом»

План

 1. Їжа як елемент культурного буття людини.

 2. Культура споживання страв і напоїв.

 3. Ритуал споживання їжі в сімейному й офіційному житті.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Вандербильт Э. В 2-х кн. М., 1996.

Бугай Н. Український етикет. К., 2000.

Энциклопедия этикета. М., 2001.

3.Підготовка доповідей

 • Українська кухня і застілля.

 • Сучасний дизайн в оформленні стола.

 • Їжа і міжлюдське спілкування.

Тема 8.

1.Підготовка до семінарського заняття «Етикет ділового спілкування».

План

 1. Етикет спілкування відвідувача і службовця в державних і громадських установах.

 2. Морально-етичний аспект спілкування співробітників.

 3. Етикет у діловому партнерстві.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Ягодинский В.Н. Как себя вести. М.: Знание, 1991.

Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. М., 1996.

Смолка К. Правила хорошего тона. М., 1991.

Мы живем среди людей: Кодекс поведения. М., 1989.

Энциклопедия этикета. М., 2001.

3.Підготовка рефератів

 • Етикет службовця державної установи.

 • Приватне і службове у ділових стосунках.

 • Ділова жінка в дзеркалі етикету.

4.Практичне завдання

Скласти культурну програму перебування у Львові делегації ділових партнерів.

Тема 9.

1.Підготоуватись до семінарського заняття «Етикет міжнаціонального та міжконфесійного спілкування»

План

І.Міжнаціональна комунікація в історії культури.

2.Формування нових морально-етичних засад міжнаціонального спілкування в сучасному світі.

3. Морально-етичні принципи міжконфесійного спілкування.

2.Самостійне опрацювання літератури по темі

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1985.

Этнокультурные процессы в национально-смешанной среде/Под ред. И.С.Гурвича. М., 1989.

Арутюнов С.А. Народы и культуры. М., 1989.

Скуратівський В. Берегиня. К., 1987.

Культура і побут населення України. К., 1991.

Энциклопедия этикета. М., 2001.

3.Підготовка рефератів

 • Проблеми міжнаціонального і міжконфесійного спілкування в праці А.Бергсона “Два джерела моралі і релігії”.

 • Традиції міжнаціонального спілкування в українській культурі.

 • Національна палітра Львова.

 • Святіший Отець Іван-Павло ІІ про засади міжконфесійних стосунків в сучасному світі.

 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • Методичні матеріали

Комплексна програма з курсу «Моральна культура спілкування та етикет»//Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-162.

 • Підручники та навчальні посібники

Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.

Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.

Кондаленко Л.К., Симонова С.М. Культура этикета. – Минск, 2002.

Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.

Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися, В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.

Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Сінькевич О.Б. Основи культурології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Дім «Ін-Юре; Вид. центр ЛНУ, 2009.

Енциклопедії. Словники

Альтернативная культура: Энциклопедия/ Сост. Д. Десятерик. – Екатеринбург, 2005.

Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.

Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Студенти, які протягом семестру брали активну участь у навчальному процесі та за передбачені планом види роботи одержали 30–50 балів, допускаються до заліку.

Студенти, які набрали меншу кількість балів, до заліку не допускаються й у встановлений ректоратом університету термін складають залік за талоном.

Підсумковою формою контролю з курсу “Моральна культура спілкування та етикет” є залік, який проводиться у формі усної відповіді на 2 питання. Критерії виставлення заліку такі:

– Студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом навчального курсу;

– Вільно і логічно-аргументовано висвітлює поставлені питання;

– Посилається на рекомендовану програмою курсу навчальну та науково-монографічну літературу;

– Вміє пов’язати теоретичні проблеми з реальністю культурного життя.

 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Система оцінювання знань студентів з курсу «Моральна культура спілкування та етикет» складається з поточної та підсумкової форм контролю.

Поточний контроль застосовується до таких форм роботи студентів:

 1. Участь у семінарських заняттях.

Виступ на семінарському занятті оцінюється викладачем на основі таких критеріїв:

 • Відповідність винесеному на обговорення питанню;

 • Чітке і логічне викладення матеріалу, яке демонструє знання основної та додаткової літератури;

 • Наявність власної позиції в розумінні обговорюваної проблеми та вміння її обґрунтувати.

Виступ оцінюється за 10-бальною шкалою.

Рецензування виступу. Критерієм оцінки цієї форми роботи є вміння критично оцінювати виступ та коректно й аргументовано висловлювати власні погляди. Цей вид роботи оцінюється в 3 бали

Запитання до виступу. В 1 бал оцінюються запитання, які демонструють знання студентом винесеної на обговорення проблеми, його здатність побачити неповноту, суперечливість у виступі або відкрити нові аспекти теми.

При виведенні загальної кількості балів за участь у семінарських заняттях враховується також їх відвідування: присутність на кожному занятті оцінюється в 1 бал.

 1. Підготовка рефератів (есеїв).

До плану кожного семінарського заняття додаються рекомендовані теми рефератів та есеїв, які студенти мають право обирати за власним бажанням. Реферат, який подається у друкованому вигляді на листах формату А4 обсягом 10–12 сторінок, повинен відповідати таким вимогам:

 • Мати чіткий план викладу.

 • Сформульовані автором тези повинні належним чином аргументуватись та завершуватись висновками.

 • В рефераті повинен наводитись список використаних джерел та літератури.

Реферат оцінюється за 10-бальною шкалою.

Реферати, які є передруком текстів з Інтернету або підручників та наукових видань, не зараховуються.

 1. Самостійна робота.

Самостійна робота проводиться з метою перевірки засвоєння знань за 1 модулем курсу на 9-му тижні першого семестру. Контрольна робота включає 4 варіанти, кожен з яких вимагає відповіді на 2 питання.

Контрольна робота проводиться протягом 30 хвилин. Відповіді на питання повинні бути стислими, конкретними і разом з тим ґрунтовними. Робота оцінюється за 10-бальною шкалою.

6 балів виставляється за роботу, в якій дано правильну відповідь на одне з поставлених питань.

8 балів одержують роботи, які містять відповідь на обидва питання, проте ця відповідь ґрунтується лише на матеріалах підручника та конспекту лекцій.

10 балами оцінюються роботи, які демонструють глибоке знання та розуміння порушеного запитання, вміння проілюструвати теоретичні положення прикладами з культурологічних праць, творів мистецтва, власними спостереженнями за культурним життям.

Не оцінюються роботи, які списані з підручників або конспектів, роботи, які містять неправильну відповідь.

 1. Тестове завдання виконується по підсумках 2 змістового модулю. Воно включає 5 питань, кожне з яких оцінюється в 2 бали.

 2. Підсумкова форма контролю

Підсумковою формою контролю з курсу “Моральна культура спілкування та етикет ” є залік, який проводиться у формі усної співбесіди і передбачає відповідь на 2 питаня. Оцінюється за 50-бальною шкалою.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Зародження етикету.

 2. Етикет в історії суспільства.

 3. Особливості етикетної культури сучасної епохи.

 4. Етикет як єдність культури моральної свідомості і поведінки.

 5. Принципи етикету.

 6. Функціональні форми етикету.

 7. Етнічні форми етикету.

 8. Форми виразу етикетних норм.

 9. Тіло людини як соціокультурний феномен.

 10. Тіло як інструмент спілкування.

 11. Образ «людини тілесної в сучасній культурі».

 12. Одяг як артефакт культури.

 13. Функції одягу.

 14. Мода й індивідуальний стиль в одязі.

 15. Види одягу та їх функціональне застосування.

 16. Одяг і аксесуари.

 17. Ритуал знайомства.

 18. Мистецтво ведення бесіди.

 19. Етикет спілкування чоловіка і жінки.

 20. Етикет спілкування господарів і гостей.

 21. Їжа як елемент культурного буття людини.

 22. Культура споживання перших і других страв.

 23. Культура споживання напоїв.

 24. Культура споживання їжі на офіційних прийомах.

 25. Етикет поведінки у державних і громадських установах.

 26. Етикет спілкування у виробничому колективі.

 27. Етикет спілкування ділових партнерів.

 28. Морально-етичні засади міжнаціонального спілкування.

 29. Культура міжконфесійного спілкування.

 30. Традиції міжнаціонального і міжконфесійного спілкування в Україні.

Автор _____________________/_____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.
 2. Програма навчальної дисципліни прикладна етика

  Документ
  Завдання: розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як міждисциплінарної галузі, розглянути актуальні проблеми біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу, з допомогою методу полеміки виробити
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.

Другие похожие документы..