Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (далее - Стратегия) определяет стратегические ориен...полностью>>
'Программа'
8.00 – 8.20 Принципы хирургического лечения опухолей средней линии головного мозга (третий желудочек и пинеальная область, зрительный бугор, ствол мо...полностью>>
'Сочинение'
В сентябре 2009 г. будет отмечаться 1150-летие Великого Новгорода – дата, значение которой для истории Отечества, формирования российской идентичност...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится «10» сентября 2010 года в 14 часов на заседании диссертационного совета по философским наукам (ДМ 212.263.07) в Тверском государстве...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0502 – “Менеджмент

спеціальність “Менеджмент організацій”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 17.02.2010

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050201, 8.050201 – “Менеджмент організацій”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбесіди з дисциплін циклу професійної підготовки: „Менеджмент”, „Управління персоналом”, „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, „Операційний менеджмент”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Полі­тична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Навчальна дисципліна “Менеджмент”

Тема 1. Розуміння фаху менеджера.

Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування ринкової економіки. Основні поняття і категорії менеджменту як науки. Види менеджменту. Сфери менеджменту. Рівні управління.

Менеджер – універсальний керуючий в умовах ринкових відносин. Професій­ні знання, вміння, якості, навики та особистісні характеристики менеджера. Права та обов’язки менеджера. 10 управлінських ролей за Мінцбергом. Модель сучасного менеджера. Основні відмінності між менеджером і підприємцем.

Тема 2. Еволюція теорії менеджменту.

Історичні передумови виникнення сучасного менеджменту. Систематизований погляд на управління та еволюція управління як наукової дисципліни.

Підхід до управління на основі виділення наукових шкіл: школа наукового управління; школа «фордизму»; класична (адміністративна) школа; школа людських відносин; школа науки про поведінку; школа кількісних методів.

Процесійний, системний та ситуаційний підходи у менеджменті. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту.

Основні етапи розвитку управління в Україні. Українські вчені та їх внесок у теорію менеджменту. Менеджмент та ментальність, культура, цінності і національні особливості українців

Тема 3. Середовище організацій і менеджерів.

Поняття організації та процес управління. Основні характеристики організації. Види організацій.. Формальні і неформальні організації. Організація як відкрита система. Організація як юридична особа.

Поняття середовища організації. Види середовища організації. Складові внутрішнього середовища організації: цілі, структура, люди, завдання, технологія. Взаємовплив та взаємозв’язок внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище як поєднання чинників прямої (робоче середовище) і непрямої дії (загальне середовище). Характеристика складових зовнішнього середо­вища.

Міжнародне середовище організації та його особливості. Тенденції сучасного міжнародного бізнесу. Види міжнародної економічної діяльності. Національні особливості країн та міжнародний бізнес.

Етичне, культурне та соціальне середовища організації: поняття, особливості та механізми управління. Юридична та соціальна відповідальність організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Поняття етики у менеджменті. Етична поведінка. Причини неетичної поведінки в організаціях. Заходи забезпе­чення етичної поведінки.

Поняття організаційної культури та її значення в управлінні. Чинники культури. Способи керування організаційною культурою.

Тема 4. Технологія менеджменту.

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Поняття функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту: загальні (основні) та спеціальні (конкретні). Основні підходи до виділення функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту за А. Файолем.. Класифікація функцій управління ученими колишнього СРСР. Класичні 4 функції управління відповідно до американського підходу. Функції управління, які виділяє Р. Гріфін та М. Мартиненко. Поняття технології менеджменту.

Сутність методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту. Еконо­мічні методи менеджменту. технологічні методи менеджменту. Соціально-еконо­мічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.

Процес менеджменту. Характерні риси та типи процесів управління. Форму­вання нової системи поглядів та процес менеджменту.

Тема 5. Планування і стратегічний менеджмент.

Планування як загальна функція менеджменту, її зміст та роль в управлінській діяльності. Основні види планів: стратегічні, тактичні, операційні. Процес плануван­ня в організації.

Стратегічне планування у діяльності організації. Цілі організації та їх види. Місія організації, її роль у системі цілей та процесі стратегічного планування. Поняття стратегії та її характеристики. Характеристика основних етапів стратегіч­ного планування. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації під час формування стратегії. Використання SWOT-аналізу для формування стратегій. Формулювання стратегії бізнесу. Загальні стратегії Портера (стратегія диферен­ціації, стратегія керування затратами (лідерство за цінами), стратегія фокусування). Стратегія, що ґрунтується на циклі існування продукту. Формулювання корпоратив­ної стратегії. Стратегія одного продукту. Пов’язана диверсифікація. Не пов’язана диверсифікація. Керування диверсифікацією. BGG-матриця. GE – бізнес-екран. Оцінка стратегії.

Тактичне планування в організації. Особливості тактичного планування. Основні види тактичних планів. Оперативне планування в організації. Особливості оперативного планування. основні види оперативних планів. Альтернативне плану­вання в організації. Бізнес-планування у діяльності організації. Мета, функції та структура бізнес-планів.

Тема 6. Ухвалення управлінського рішення.

Управлінські рішення та їх місце у менеджменті. Класифікація управлінських рішень. Процес ухвалення рішень. Умови ухвалення рішень: умови визначеності, ризику та невизначеності.

Раціональний підхід до ухвалення рішень та характеристика його етапів. Чинники, що впливають на ухвалення раціональних управлінських рішень. Зворотній зв’язок у процесі ухвалення рішень.

Класична і адміністративна моделі ухвалення управлінських рішень. Методи ухвалення управлінських рішень. Методи моделювання. Типи моделей. Переваги і обмеження методів моделювання. Методи прогнозування та їх види

Групове ухвалення рішень, його форми, переваги та недоліки. Групи взаємодії, групи «дельфі» і номінальні групи у процесі ухвалення управлінських рішень. Керування груповим ухваленням рішень в організаціях.

Тема 7. Структура та проектування організацій.

Організування як загальна функція управління. Основні категорії організуван­ня: повноваження, відповідальність, делегування. Лінійні і функціональні повнова­ження. Скалярний ланцюг. Типи апарату керівника: обслуговуючий, консультатив­ний, особистий, інформаційний.

Поняття організаційної структури управління, її елементи. Класифікація організаційних структур управління. Лінійна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Функціональна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Основні види комбінованих організаційних структур управління: лінійно-функціональна, матрична, дивізійна, адаптивна, конгломератна, програмно-цільова та проектна. Переваги та недоліки комбінованих структур управління.

Основні форми проектування організації: функційна (І), конгломератна (Н), філіальна (М) або матрична. Гібридний проект організації, що поєднує кілька форм проектування. Нові форми проектування організації – групова, віртуальна і навчаль­на організації.

Суть бюрократичної моделі побудови організації. Основні характеристики раціональної бюрократії. Переваги та недоліки бюрократичної структури управ­ління.

Тема 8. Організаційні зміни та інновації.

Поняття організаційних змін. Сфери організаційних змін: організаційна струк­тура, технологія, персонал. Планові та ситуаційні організаційні зміни. Причини опору працівників змінам та методи його подолання.

Поняття реінжинірингу та роль в організації. Базові етапи процесу реінжині­рингу: визначення цілей і стратегії, керівництво згори, формування почуття невід­кладності змін, планування «з чистого аркуша», збалансування інтересів підлеглих і працівників.

Поняття організаційного розвитку. Позиція, сприйняття, поведінка, очікуван­ня і організаційний розвиток. Організаційний розвиток та ефективність менеджмен­ту.

Поняття інновацій. Види інновацій: радикальні, часткові, технічні, управ­лінські, ті, що стосуються продукції чи виробництва.

Проблеми впровадження інновацій в організаціях та способи їх вирішення.

Тема 9. Менеджмент людських ресурсів.

Поняття менеджменту людських ресурсів та його середовище. Основні етапи менеджменту людських ресурсів.

Залучення людських ресурсів. Планування людських ресурсів. Набір та відбір людських ресурсів: внутрішній і зовнішній. Методи оцінювання претендентів на вакантну посаду.

Сутність розвитку людських ресурсів. Навчання та підвищення кваліфікації працівників. Оцінка виконання роботи та її методи.

Утримання людських ресурсів. Система оплати праці в організації. Матеріальне стимулювання праці.

Поняття кар’єри. Професійна і внутріорганізаційна кар’єра. Концепція "плато кар’єри". Планування кар’єри та його особливості.

Диверсифікація робочої сили у групах і організаціях. Найважливіші ознаки диверсифікації робочої сили. Менеджмент диверсифікації робочої сили в органі­зації.

Трудові стосунки в організації. Поняття та необхідність колективної угоди. Трудовий договір. Особливості та потреба у створенні профспілки в організації. Поняття конфліктної процедури.

Тема 10. Керування індивідуальною поведінкою.

Поняття психологічної угоди в організації. Особистість та її індивідуальні риси. "Велика п'ятірка" індивідуальних рис особистості: поступливість, сумлінність, емоційність, екстраверсійність, відкритість. Локус контролю, упевненість у собі, авторитаризм, макіавелізм, самоповага і схильність до ризику – як важливі риси особистості в організації. Позиція як елемент індивідуальної поведінки в організації. Сприйняття і позиція.

Поняття організаційного стресу. Загальний адаптаційний синдром. Виробничі причини організаційних стресів. Особисті причини організаційних стресів. Стреси та особливості професії. Способи попередження та подолання стресових ситуацій в організації.

Поняття творчості в організації. Спільні риси творчих людей. Творчий процес та його етапи. Керування творчістю в організаціях.

Поведінка на робочому місці та її види: виконавча поведінка, байдужа пове­дінка, відчуття належності до організації відображає .

Тема 11. Мотивація роботи працівників.

Історичний аналіз розвитку мотивації людей.. Суть мотивації як загальної функції менеджменту та її базові категорії. Поняття потреб. Первинні і вторинні потреби. Винагороди: внутрішні і зовнішні. Модель мотивації працівника через потреби.

Підходи до мотивації з погляду потреб (змістовні мотиваційні теорії): теорія потреб Тугана-Барановського, ієрархія потреб Маслоу, теорія МакКлелланда, дво­факторна теорія Герцберга, теорії „Х” та „Y” МакГрегора, теорія "Z" Оучі, теорія "ERG" Альдерфера..

Теорії мотивації, які відображають сам процес винагородження (процесійні мотиваційні теорії): теорія очікувань Врума, теорія справедливості, теорія партиси­пативного (спільного) управління, комплексна теорія Портера-Лоутера, теорія матеріального стимулювання праці.

Зміст матеріального стимулювання праці. Поняття заробітної плати. Основна і додаткова зарплата. Єдина тарифна сітка. Преміювання, надбавки, доплати. Форми і системи оплати праці. Законодавство України про оплату праці.

Тема 12. Лідерство та вплив.

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, вплив, влада як базові категорії керівництва. Поняття і форми влади: влада, заснована на примусі, на винагородах, експертна влада, еталонна влада, законна влада, заснована на участі, інформаційна влада. Поняття та види впливу: вплив через переконання та залучення працівників до управління.

Теорії лідерства і керівництва. Підходи до керівництва і лідерства з позицій особистих якостей («теорія великих людей»). Підходи з позицій поведінки (поведінкові): теорія Лайкерта, управлінська решітка Блейка і Моутона.. Підходи з позиції управлінської ситуації (ситуаційні): теорія найменш привабливого співробіт­ника Фідлера, теорія «шлях-мета» Т. Мітчела і Р. Гауса, модель життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара, модель участі підлеглих в ухваленні рішень Врума-Йєттона.

Поняття і види стилів керівництва. Автократичний (авторитарний) стиль керівництва: переваги і недоліки. Демократичний стиль керівництва: переваги і недоліки. Ліберальний стиль керівництва: переваги і недоліки. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.

Тема 13. Комунікації в організаціях.

Інформація та її роль в управлінні організаціями. Види і характеристики інформації. Суть комунікацій. Комунікації та ефективність менеджменту. Види комунікацій: міжособові, міжорганізаційні, міжгрупові та комунікації між особою і групою. Формальні і неформальні комунікації. Усні і письмові комунікації. Комуні­каційні схеми, їх види та особливості.

Комунікаційний процес та його складові. Зворотній зв’язок у комунікаційному процесі. Перешкоди в організаційних комунікаціях (комунікаційні бар’єри). Спосо­би підвищення ефективності комунікаційних процесів в організаціях.

Поняття документації та діловодства в організації. Види систем діловодства. Організація та проведення ділових нарад і переговорів. Етапи переговорного процесу. Правила ефективного проведення переговорів.

Тема 14. Менеджмент груп та команд.

Поняття групи в організації. Причини об’єднання людей у групи.. Види груп: формальні (функційні), неформальні, цільові, гуртки якості. Комітет як вид цільової групи. Основні відмінності між формальними і неформальними групами.

Характеристики груп та команд: структура ролей, норми поведінки, нормаль­не і неформальне лідерство. Стадії розвитку груп: формування, набуття навичок, зміцнення, розподіл на клани, внутрішня гармонія, подрібнення, ідеальна група.

Організаційні зміни та їх сфери. Причини опору працівників змінам та способи його подолання. Організаційний розвиток.

Поняття, причини та природа конфлікту в організації. Поняття конфліктної ситуації. Обов’язкові елементи конфліктної ситуації: учасники конфлікту, об’єкт конфлікту, рушійна сила (інцидент) конфлікту. Функціональні і дисфункціональні конфліктні ситуації.

Основні види конфліктів: внутріособовий, міжособовий, міжгруповий, міжор­ганізаційний та конфлікт між особою і групою.

Керування конфліктними ситуаціями. Основні методи розв’язання конфліктів: структурні і міжособистісні. Структурні методи подолання конфліктів: роз’яснення вимог до змісту роботи, принцип використання ієрархії, підпорядкування цілей підрозділу загальним цілям, вплив на поведінку через систему винагород. Міжособистісні методи розв’язання конфліктів: ухилення, згладжування, примус, компроміс, вирішення конфлікту.

Тема 15. Керування контролюванням.

Суть та необхідність контролювання в управлінні. Об’єкти і суб’єкти контролю. Види контролю за етапами здійснення: попередній, поточний, заключний (підсумковий). Види контролю за змістом: фінансовий, структурний, операційний. Види контролю за рівнем централізації управління: централізований і децентралі­зований контроль. Основні характеристики контролю.

Етапи процесу контролю. Встановлення стандартів і критеріїв. Оцінка виконання робіт. Порівняння досягнутих результатів із стандартами та критеріями. Визначення потреби у корективах.

Зовнішній і внутрішній аудит як різновиди фінансового контролю. Бюрокра­тичний і груповий структурний контроль. Поняття контролінгу і регулювання та їх особливості.

Характеристики ефективного контролю. Способи підвищення ефективності контролювання в організації.

Тема 16. Комплексне керування якістю.

Якість та продуктивність як головні показники успіху бізнесу. Поняття якості і продуктивності. Параметри якості: функціонування, особливості, надійність, відповідність, довговічність, первісність та естетика продукту.

Сутність комплексного керування якістю в організації та йог елементи: стратегічні зобов’язання, участь працівників, матеріали, технології та методи підвищення якості.

Основні методи підвищення якості: є орієнтація на кращих, субдоговори, швидкість виконання, стандарти ISO 9000, статистичний контроль якості.

Поняття продуктивності організації. Рівні аналізу продуктивності. Форми оцінки продуктивності.

Поняття та функції операційного менеджменту. Поняття операційної системи та її головні завдання: контроль трансформаційних процесів для досягнення відповідних цілей у таких напрямах, як якість та витрати. Головні сфери інтересів у процесі використання операційних систем: керування постачанням та матеріаль­ними запасами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..