Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
30 июня в 15.00 в торгово-промышленной палате г. Тольятти состоится круглый стол "Итоги XII Национального Конгресса по недвижимости", подго...полностью>>
'Рассказ'
Ведущий. Гой, вы славные наши гостюшки разлюбезные , милые детушки! Расскажу я вам о святой Руси, о далеких временах, вам неведомых. Жили-были тогда ...полностью>>
'Документ'
Настоящее положение определяет общие цели, компетенцию и условия деятельности Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса шко...полностью>>
'Документ'
Промисловий ринок протягом останніх десятиріч бурхливо зростає практично в усіх країнах світу. Зростання його масштабів і значення відображає реальні...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0502 – “Менеджмент

спеціальність “Менеджмент організацій”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 17.02.2010

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050201, 8.050201 – “Менеджмент організацій”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбесіди з дисциплін циклу професійної підготовки: „Менеджмент”, „Управління персоналом”, „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, „Операційний менеджмент”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Полі­тична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Навчальна дисципліна “Менеджмент”

Тема 1. Розуміння фаху менеджера.

Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування ринкової економіки. Основні поняття і категорії менеджменту як науки. Види менеджменту. Сфери менеджменту. Рівні управління.

Менеджер – універсальний керуючий в умовах ринкових відносин. Професій­ні знання, вміння, якості, навики та особистісні характеристики менеджера. Права та обов’язки менеджера. 10 управлінських ролей за Мінцбергом. Модель сучасного менеджера. Основні відмінності між менеджером і підприємцем.

Тема 2. Еволюція теорії менеджменту.

Історичні передумови виникнення сучасного менеджменту. Систематизований погляд на управління та еволюція управління як наукової дисципліни.

Підхід до управління на основі виділення наукових шкіл: школа наукового управління; школа «фордизму»; класична (адміністративна) школа; школа людських відносин; школа науки про поведінку; школа кількісних методів.

Процесійний, системний та ситуаційний підходи у менеджменті. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту.

Основні етапи розвитку управління в Україні. Українські вчені та їх внесок у теорію менеджменту. Менеджмент та ментальність, культура, цінності і національні особливості українців

Тема 3. Середовище організацій і менеджерів.

Поняття організації та процес управління. Основні характеристики організації. Види організацій.. Формальні і неформальні організації. Організація як відкрита система. Організація як юридична особа.

Поняття середовища організації. Види середовища організації. Складові внутрішнього середовища організації: цілі, структура, люди, завдання, технологія. Взаємовплив та взаємозв’язок внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище як поєднання чинників прямої (робоче середовище) і непрямої дії (загальне середовище). Характеристика складових зовнішнього середо­вища.

Міжнародне середовище організації та його особливості. Тенденції сучасного міжнародного бізнесу. Види міжнародної економічної діяльності. Національні особливості країн та міжнародний бізнес.

Етичне, культурне та соціальне середовища організації: поняття, особливості та механізми управління. Юридична та соціальна відповідальність організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Поняття етики у менеджменті. Етична поведінка. Причини неетичної поведінки в організаціях. Заходи забезпе­чення етичної поведінки.

Поняття організаційної культури та її значення в управлінні. Чинники культури. Способи керування організаційною культурою.

Тема 4. Технологія менеджменту.

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Поняття функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту: загальні (основні) та спеціальні (конкретні). Основні підходи до виділення функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту за А. Файолем.. Класифікація функцій управління ученими колишнього СРСР. Класичні 4 функції управління відповідно до американського підходу. Функції управління, які виділяє Р. Гріфін та М. Мартиненко. Поняття технології менеджменту.

Сутність методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту. Еконо­мічні методи менеджменту. технологічні методи менеджменту. Соціально-еконо­мічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.

Процес менеджменту. Характерні риси та типи процесів управління. Форму­вання нової системи поглядів та процес менеджменту.

Тема 5. Планування і стратегічний менеджмент.

Планування як загальна функція менеджменту, її зміст та роль в управлінській діяльності. Основні види планів: стратегічні, тактичні, операційні. Процес плануван­ня в організації.

Стратегічне планування у діяльності організації. Цілі організації та їх види. Місія організації, її роль у системі цілей та процесі стратегічного планування. Поняття стратегії та її характеристики. Характеристика основних етапів стратегіч­ного планування. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації під час формування стратегії. Використання SWOT-аналізу для формування стратегій. Формулювання стратегії бізнесу. Загальні стратегії Портера (стратегія диферен­ціації, стратегія керування затратами (лідерство за цінами), стратегія фокусування). Стратегія, що ґрунтується на циклі існування продукту. Формулювання корпоратив­ної стратегії. Стратегія одного продукту. Пов’язана диверсифікація. Не пов’язана диверсифікація. Керування диверсифікацією. BGG-матриця. GE – бізнес-екран. Оцінка стратегії.

Тактичне планування в організації. Особливості тактичного планування. Основні види тактичних планів. Оперативне планування в організації. Особливості оперативного планування. основні види оперативних планів. Альтернативне плану­вання в організації. Бізнес-планування у діяльності організації. Мета, функції та структура бізнес-планів.

Тема 6. Ухвалення управлінського рішення.

Управлінські рішення та їх місце у менеджменті. Класифікація управлінських рішень. Процес ухвалення рішень. Умови ухвалення рішень: умови визначеності, ризику та невизначеності.

Раціональний підхід до ухвалення рішень та характеристика його етапів. Чинники, що впливають на ухвалення раціональних управлінських рішень. Зворотній зв’язок у процесі ухвалення рішень.

Класична і адміністративна моделі ухвалення управлінських рішень. Методи ухвалення управлінських рішень. Методи моделювання. Типи моделей. Переваги і обмеження методів моделювання. Методи прогнозування та їх види

Групове ухвалення рішень, його форми, переваги та недоліки. Групи взаємодії, групи «дельфі» і номінальні групи у процесі ухвалення управлінських рішень. Керування груповим ухваленням рішень в організаціях.

Тема 7. Структура та проектування організацій.

Організування як загальна функція управління. Основні категорії організуван­ня: повноваження, відповідальність, делегування. Лінійні і функціональні повнова­ження. Скалярний ланцюг. Типи апарату керівника: обслуговуючий, консультатив­ний, особистий, інформаційний.

Поняття організаційної структури управління, її елементи. Класифікація організаційних структур управління. Лінійна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Функціональна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Основні види комбінованих організаційних структур управління: лінійно-функціональна, матрична, дивізійна, адаптивна, конгломератна, програмно-цільова та проектна. Переваги та недоліки комбінованих структур управління.

Основні форми проектування організації: функційна (І), конгломератна (Н), філіальна (М) або матрична. Гібридний проект організації, що поєднує кілька форм проектування. Нові форми проектування організації – групова, віртуальна і навчаль­на організації.

Суть бюрократичної моделі побудови організації. Основні характеристики раціональної бюрократії. Переваги та недоліки бюрократичної структури управ­ління.

Тема 8. Організаційні зміни та інновації.

Поняття організаційних змін. Сфери організаційних змін: організаційна струк­тура, технологія, персонал. Планові та ситуаційні організаційні зміни. Причини опору працівників змінам та методи його подолання.

Поняття реінжинірингу та роль в організації. Базові етапи процесу реінжині­рингу: визначення цілей і стратегії, керівництво згори, формування почуття невід­кладності змін, планування «з чистого аркуша», збалансування інтересів підлеглих і працівників.

Поняття організаційного розвитку. Позиція, сприйняття, поведінка, очікуван­ня і організаційний розвиток. Організаційний розвиток та ефективність менеджмен­ту.

Поняття інновацій. Види інновацій: радикальні, часткові, технічні, управ­лінські, ті, що стосуються продукції чи виробництва.

Проблеми впровадження інновацій в організаціях та способи їх вирішення.

Тема 9. Менеджмент людських ресурсів.

Поняття менеджменту людських ресурсів та його середовище. Основні етапи менеджменту людських ресурсів.

Залучення людських ресурсів. Планування людських ресурсів. Набір та відбір людських ресурсів: внутрішній і зовнішній. Методи оцінювання претендентів на вакантну посаду.

Сутність розвитку людських ресурсів. Навчання та підвищення кваліфікації працівників. Оцінка виконання роботи та її методи.

Утримання людських ресурсів. Система оплати праці в організації. Матеріальне стимулювання праці.

Поняття кар’єри. Професійна і внутріорганізаційна кар’єра. Концепція "плато кар’єри". Планування кар’єри та його особливості.

Диверсифікація робочої сили у групах і організаціях. Найважливіші ознаки диверсифікації робочої сили. Менеджмент диверсифікації робочої сили в органі­зації.

Трудові стосунки в організації. Поняття та необхідність колективної угоди. Трудовий договір. Особливості та потреба у створенні профспілки в організації. Поняття конфліктної процедури.

Тема 10. Керування індивідуальною поведінкою.

Поняття психологічної угоди в організації. Особистість та її індивідуальні риси. "Велика п'ятірка" індивідуальних рис особистості: поступливість, сумлінність, емоційність, екстраверсійність, відкритість. Локус контролю, упевненість у собі, авторитаризм, макіавелізм, самоповага і схильність до ризику – як важливі риси особистості в організації. Позиція як елемент індивідуальної поведінки в організації. Сприйняття і позиція.

Поняття організаційного стресу. Загальний адаптаційний синдром. Виробничі причини організаційних стресів. Особисті причини організаційних стресів. Стреси та особливості професії. Способи попередження та подолання стресових ситуацій в організації.

Поняття творчості в організації. Спільні риси творчих людей. Творчий процес та його етапи. Керування творчістю в організаціях.

Поведінка на робочому місці та її види: виконавча поведінка, байдужа пове­дінка, відчуття належності до організації відображає .

Тема 11. Мотивація роботи працівників.

Історичний аналіз розвитку мотивації людей.. Суть мотивації як загальної функції менеджменту та її базові категорії. Поняття потреб. Первинні і вторинні потреби. Винагороди: внутрішні і зовнішні. Модель мотивації працівника через потреби.

Підходи до мотивації з погляду потреб (змістовні мотиваційні теорії): теорія потреб Тугана-Барановського, ієрархія потреб Маслоу, теорія МакКлелланда, дво­факторна теорія Герцберга, теорії „Х” та „Y” МакГрегора, теорія "Z" Оучі, теорія "ERG" Альдерфера..

Теорії мотивації, які відображають сам процес винагородження (процесійні мотиваційні теорії): теорія очікувань Врума, теорія справедливості, теорія партиси­пативного (спільного) управління, комплексна теорія Портера-Лоутера, теорія матеріального стимулювання праці.

Зміст матеріального стимулювання праці. Поняття заробітної плати. Основна і додаткова зарплата. Єдина тарифна сітка. Преміювання, надбавки, доплати. Форми і системи оплати праці. Законодавство України про оплату праці.

Тема 12. Лідерство та вплив.

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, вплив, влада як базові категорії керівництва. Поняття і форми влади: влада, заснована на примусі, на винагородах, експертна влада, еталонна влада, законна влада, заснована на участі, інформаційна влада. Поняття та види впливу: вплив через переконання та залучення працівників до управління.

Теорії лідерства і керівництва. Підходи до керівництва і лідерства з позицій особистих якостей («теорія великих людей»). Підходи з позицій поведінки (поведінкові): теорія Лайкерта, управлінська решітка Блейка і Моутона.. Підходи з позиції управлінської ситуації (ситуаційні): теорія найменш привабливого співробіт­ника Фідлера, теорія «шлях-мета» Т. Мітчела і Р. Гауса, модель життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара, модель участі підлеглих в ухваленні рішень Врума-Йєттона.

Поняття і види стилів керівництва. Автократичний (авторитарний) стиль керівництва: переваги і недоліки. Демократичний стиль керівництва: переваги і недоліки. Ліберальний стиль керівництва: переваги і недоліки. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.

Тема 13. Комунікації в організаціях.

Інформація та її роль в управлінні організаціями. Види і характеристики інформації. Суть комунікацій. Комунікації та ефективність менеджменту. Види комунікацій: міжособові, міжорганізаційні, міжгрупові та комунікації між особою і групою. Формальні і неформальні комунікації. Усні і письмові комунікації. Комуні­каційні схеми, їх види та особливості.

Комунікаційний процес та його складові. Зворотній зв’язок у комунікаційному процесі. Перешкоди в організаційних комунікаціях (комунікаційні бар’єри). Спосо­би підвищення ефективності комунікаційних процесів в організаціях.

Поняття документації та діловодства в організації. Види систем діловодства. Організація та проведення ділових нарад і переговорів. Етапи переговорного процесу. Правила ефективного проведення переговорів.

Тема 14. Менеджмент груп та команд.

Поняття групи в організації. Причини об’єднання людей у групи.. Види груп: формальні (функційні), неформальні, цільові, гуртки якості. Комітет як вид цільової групи. Основні відмінності між формальними і неформальними групами.

Характеристики груп та команд: структура ролей, норми поведінки, нормаль­не і неформальне лідерство. Стадії розвитку груп: формування, набуття навичок, зміцнення, розподіл на клани, внутрішня гармонія, подрібнення, ідеальна група.

Організаційні зміни та їх сфери. Причини опору працівників змінам та способи його подолання. Організаційний розвиток.

Поняття, причини та природа конфлікту в організації. Поняття конфліктної ситуації. Обов’язкові елементи конфліктної ситуації: учасники конфлікту, об’єкт конфлікту, рушійна сила (інцидент) конфлікту. Функціональні і дисфункціональні конфліктні ситуації.

Основні види конфліктів: внутріособовий, міжособовий, міжгруповий, міжор­ганізаційний та конфлікт між особою і групою.

Керування конфліктними ситуаціями. Основні методи розв’язання конфліктів: структурні і міжособистісні. Структурні методи подолання конфліктів: роз’яснення вимог до змісту роботи, принцип використання ієрархії, підпорядкування цілей підрозділу загальним цілям, вплив на поведінку через систему винагород. Міжособистісні методи розв’язання конфліктів: ухилення, згладжування, примус, компроміс, вирішення конфлікту.

Тема 15. Керування контролюванням.

Суть та необхідність контролювання в управлінні. Об’єкти і суб’єкти контролю. Види контролю за етапами здійснення: попередній, поточний, заключний (підсумковий). Види контролю за змістом: фінансовий, структурний, операційний. Види контролю за рівнем централізації управління: централізований і децентралі­зований контроль. Основні характеристики контролю.

Етапи процесу контролю. Встановлення стандартів і критеріїв. Оцінка виконання робіт. Порівняння досягнутих результатів із стандартами та критеріями. Визначення потреби у корективах.

Зовнішній і внутрішній аудит як різновиди фінансового контролю. Бюрокра­тичний і груповий структурний контроль. Поняття контролінгу і регулювання та їх особливості.

Характеристики ефективного контролю. Способи підвищення ефективності контролювання в організації.

Тема 16. Комплексне керування якістю.

Якість та продуктивність як головні показники успіху бізнесу. Поняття якості і продуктивності. Параметри якості: функціонування, особливості, надійність, відповідність, довговічність, первісність та естетика продукту.

Сутність комплексного керування якістю в організації та йог елементи: стратегічні зобов’язання, участь працівників, матеріали, технології та методи підвищення якості.

Основні методи підвищення якості: є орієнтація на кращих, субдоговори, швидкість виконання, стандарти ISO 9000, статистичний контроль якості.

Поняття продуктивності організації. Рівні аналізу продуктивності. Форми оцінки продуктивності.

Поняття та функції операційного менеджменту. Поняття операційної системи та її головні завдання: контроль трансформаційних процесів для досягнення відповідних цілей у таких напрямах, як якість та витрати. Головні сфери інтересів у процесі використання операційних систем: керування постачанням та матеріаль­ними запасами.

Список рекомендованої літератури

 1. Андрушків Б., Кузьмін О. Основи менеджменту: методичні положення та прикладні механізми: Підручник. – Львів: Лілея, 1997. – 292 с.

 2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

 3. Богатирьова Л. Д. Основи менеджменту: Навч. посібник з курсу
  “Менеджмент” / Держаний комітет зв’язку та інформатизації України, Українська державна академія зв’язку та інші. – Одеса, 2004. – 157 с.

 4. Бойко С. І. Формування сучасної моделі менеджменту підприємства:
  Наук.-метод. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 45 с.

 5. Бондарчук В. В. Менеджмент: Навч. посібник. – Львів: ЛДАУ, 2002. – 156 с.

 6. Бутко М. П., Котельніков Д. І. Вступ до менеджменту: Навч. посібник / Чернігівський державний технологічний університет, Університет сучасних знань. – К.: Знання України, 2005. – 327 с.

 7. Василенко В. О., Шостка В. І. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 286 с.

 8. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навч. посібник /
  М. Д. Виноградський, Л. М. Виноградська; О. М, Шканова. – К.: “Кондор”, 2002.– 598 с.

 9. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практика. ― К.: “Магнолія плюс”,2003. – 336 с.

 10. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 11. Єрмошенко М. М. та ін. Менеджмент: Навч. посібник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко; Нац. акад. управління. – Київ, 2006. – 655 с.

 12. Завадський Й. С. Менеджмент: Підручник – 2 вид. – К., 1999. – 541 с.

 13. Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту: Підручник. – К.: Знання України, 2001. – 300 с.

 14. Кредісов А. І. та ін. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А. Кредісов – К.: Знання, 1999. – 556 с.

 15. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с.

 16. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. – 228 с.

 17. Ліпич Л. Г., Морохова В. О., Московчук А. Т. Організація виробництва: Навч. посібник. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 256 с.

 18. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 19. Менеджмент: Навч. посібник для вузів / Ред. В. И. Крамаренко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 248 с.

 20. Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах / Ред. А. І. Кредісов. – К.: Знання України, 2006. – 416 с.

 21. Менеджмент: теория и практика / Под ред. В. А. Подсолонко. – К.: Вища школа, 2000. – 264 с.

 22. Мошек Г. Є., Гомба Л. А. Сучасний менеджмент в питаннях і відповідях: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торгов.- екон. у-т, 2003. – 212 с.

 23. Організація праці менеджера: Навч. посібник для студ. ВНЗ / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкалова – К.: Кондор, 2002. – 520 с.

 24. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – К. Кондор, 2003. – 216 с.

 25. Осовська Г. В. Основи менеджменту. – К.: Кондор, 2003. – 553 с.

 26. Петрович Й. М., Захарчин Г. М., Теребух А. А. Організація підприємництва в Україні. – Львів: Оксарт, 2000. – 319 с.

 27. Пилипенко С. М. та ін. Менеджмент: Навч. посібник / С. М. Пилипенко, А. А. Пилипенко, В. І. Отенко. – Харків, 2002. – 207 с.

 28. Підприємництво та управління малим бізнесом: Навч. посібник / Ред.: В. Мікловда; Упоряд.: Н. Кубіній; Х. Калантарідіс. – Ужгород: Карпати, 2004. – 328 с.

 29. Пономаренко В. С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід: Наук. видання / В. С. Пономаренко; С. В. Мінухін; О. М. Беесдовський. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2005. – 240 с.

 30. Пушкар Р. М., Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник / Терноп. академ. народ. господарства. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 486 с.

 31. Рухівська О. В. та ін. Менеджмент: теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навч. посібник / С. М. Рудінська, С. А. Яроміч, І. О. Молоткова, Одеський національний університет ім. Мечнікова та ін. – К.: “Ельга”, “Ніка-Центр”, 2002 – 335 с.

 32. Стадник В. В., Йохна М А. Менеджмент: Посібник для студ. ВНЗ. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

 33. Сухарський В. С. Менеджмент загальний з основами спеціального. – Тернопіль: Астон, 2004. – 528 с.

 34. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 352 с.

 35. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 36. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний університет ім. П. Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. – Миколаїв, 2006. – 375 с.

 37. Шегда А. В. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., испр., доп. – К.: Знання, 2006. – 645 с.

 38. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: Навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 444 с.

 39. Яцура В. В., Мицик Б. І. Основи менеджменту. Навч. посібник. – Львів: Літопис, 2000. – 160 с.

Навчальна дисципліна Управління персоналом

Тема 1. Теоретичні основи управління персоналом

Місце управління персоналом в системі наукового менеджменту. Основні поняття дисципліни «Управління персоналом». Цілі і завдання управління персоналом. Об’єкт, суб’єкт і предмет управління персоналом. Роль управління персоналом у функціонуванні організації. Особливості сучасного процесу управлін­ня персоналом. Основні принципи управління персоналом.

Зміст поняття „персонал організації”. Професійно-кваліфікаційна структура персоналу. Класифікація персоналу. Кваліфікаційні ознаки персоналу. Рівні управління персоналом. Професіоналізм, компетентність і кваліфікація працівника. Види професійної компетентності. Професіоналізм і вік. Стадії психологічного розвитку людини. Фази розвитку персоналу.

Управління персоналом в історичній ретроспективі. Основні етапи історії менеджменту персоналу. Людина в моделі управління Ф. Тейлора та неотейлорист­ські погляди на персонал. Школи наукового управління та людських відносин.

Національна культура. Ділова культура. Цінності і норми. Управління людськими ресурсами в США, країнах Західної Європи і Японії. Досвід управління персоналом в Україні.

Тема 2. Система управління персоналом

Основні концепції та підходи до управління персоналом: їх суть та вплив на практику управління організацією. Завдання та функції системи управління персоналом (СУП). Організаційна структура управління персоналом: елементи та принципи побудови. Методичні основи СУП. Склад основних елементів технології управління персоналом.

Організаційне проектування системи управління персоналом організації. Механізм управління персоналом: методи управління, їх класифікація, взаємозв’язок та розвиток.

Тема 3. Кадрова політика на підприємстві. Планування та маркетинг персоналу

Зміст кадрової політики організації. Сучасні вимоги до кадрової політики. Пасивна, реактивна, превентивна та активна кадрова політика. Раціональна та авантюристична кадрова політика. Відкрита та закрита кадрова політика. Механізм та етапи реалізації кадрової політики на підприємстві.

Теоретичні основи планування персоналу. Стратегічне та оперативне планування. Визначення потреби в персоналі. Кадрова стратегія та кадрові заходи в системі управління персоналом. Вплив внутрішніх та зовнішніх стосовно організації факторів на кадрову політику, зміст та специфіку програм та кадрових заходів. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової політики на підприємстві.

Методичні основи планування персоналу (розрахунок потреб, основних показників по праці, нормування управлінської праці). Взаємозв’язок планування та аналізу. Попередній, поточний та ретроспективний аналіз персоналу. Нормування та облік чисельності персоналу.

Маркетинг персоналу: дослідження ринку праці, вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, вибір джерел покриття потреби у персоналі, визначення витрат на рекрутинг. Внутрішні та зовнішні джерела залучення персоналу: переваги та недоліки.

Тема 4. Комплектування організації персоналом

Політика найму персоналу в організації. Цілі, основні підходи до відбору персоналу, організація процедури відбору. Розробка критеріїв відбору, моделі компетентності працівника. Форми і методи найму працівників різного профілю. Особливості профвідбору і найму управлінських кадрів.

Методологія співбесіди при наймі. Тестування. Професійні випробування. Рекомендації і резюме. Ухвалення рішення про найм.

Суть адаптації як функції кадрового менеджменту. Види адаптації, їх цілі і основні риси. Етапи адаптації нового працівника. Особливості адаптації молодих фахівців. Управління адаптацією нових працівників: розробка і реалізація адаптаційних заходів. Наставництво.

Тема 5. Оцінка персоналу

Значення, суть і зміст атестації персоналу. Цілі і завдання атестації. Комплексність оцінки персоналу в процесі атестації. Вимоги до організації і проведення атестації. Принципи об'єктивності атестаційної процедури. Чинники, що впливають на ефективність атестації персоналу управління. Періодичність атестації.

Методика проведення атестації. Критерії оцінки результативності праці при проведенні атестації. Методи оцінки результативності праці. Технологія підбиття підсумків і повідомлення результатів атестації. Шляхи вдосконалення атестаційної процедури.

Тема 6. Розвиток персоналу

Розвиток організації і її співробітників. Поняття трудового шляху і кар'єри. Види професійної кар'єри. Планування кар'єри. Розвиток кар'єри. Партнерство по плануванню і розвитку кар'єри. Моделі кар'єри. Вибір кар'єри. Основні принципи управління кар'єрою.

Роль служби персоналу в плануванні і розвитку кар'єри співробітників. Оцінка і аналіз кар'єри. Розвиток персоналу організації.

Перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу. Планування професій­ного навчання. Види навчання персоналу. Побудова організації безперервного навчання працівників.

Тема 7. Використання персоналу

Поняття вивільнення персоналу, його відмінність від поняття «звільнення», «скорочення». Класифікація видів звільнень, їх причини. Дотримання правових норм при звільненні. Методи роботи менеджерів із співробітниками, що звільняються. Психологічні і соціально-економічні аспекти звільнення.

Суть поняття «умови праці». Класифікація умов праці працівників. Методи оцінки умов праці. Основні напрями поліпшення умов праці в сучасних організа­ціях. Дизайн службових приміщень.

Управління робочим часом. Режим праці і відпочинку. Гнучкий робочий час: основні схеми побудови, особливості їх впровадження. Поняття «якість трудового життя». Дисципліна праці. Методи зміцнення дисципліни.

Рух та мобільність кадрів. Позитивні та негативні наслідки руху кадрів. Чинники, які викликають рух кадрів. Управління процесами руху персоналу. Ротація кадрів.

Пристосування кадрів до економічних змін на підприємстві за дефіциту та надлишку працівників. Опір змінам.

Суть поняття «організація праці». Зміст організації праці. Особливості організації управлінської праці. Проектування «робочого місця»: аналіз робочих процесів і специфікація робочого місця. Професіограма і психограма посади. Модель «ідеального співробітника». Посадові інструкції.

Тема 8. Організаційно-інформаційне забезпечення системи управління персоналом

Основні завдання служби управління персоналом. Місце служби управління персоналом в структурі організації. Статус керівника служби управління персоналом. Функції служби управління персоналом. Планування роботи служби управління персоналом. Організаційна структура служби управління персоналом. Вимоги до фахівців служби управління персоналом. Соціально-психологічна підтримка персоналу.

Предмет трудового права. Метод трудового права. Джерела трудового права. Поняття та зміст трудового договору (контракту). Порядок укладання трудового договору (контракту). Обов’язкові пункти трудового договору (контракту). Режим робочого часу і часу відпочинку. Матеріальна відповідальність. Взаємна відповідальність працедавця і працівника. Підстави для припинення трудового договору (контракту).

Поняття та види інформаційного забезпечення системи управління персоналом. Структура інформаційного забезпечення. Види інформації, яка використовується в управлінні персоналом. Джерела первинної інформації. Критерії оцінки якості інформації. Автоматизована система управління персоналом. Шляхи підвищення якості інформаційного забезпечення.

Тема 9. Соціальне партнерство в організації

Структура відносин з працівниками. Процеси у сфері відносин з працівни­ками. Ведення переговорів та досягнення угод. Залучення та участь працівників в управління організацією. Комунікації.

Сутність соціального партнерства в організації.

Тема 10. Проблеми управління персоналом в Україні

Управління системою пільг і виплат. Нетрадиційні методи компенсації. Елементи побудови компенсаційного пакету.

Поняття конфлікту. Суб’єкт і об’єкт конфлікту. Ознаки конфліктів. Класифі­кація конфліктів. Функції конфліктів. Позитивні та деструктивні наслідки конфлікт­тів. Причини конфліктів в організації.

Динаміка розвитку конфліктів. Критерії конфлікту. Управління конфліктами в організації. Роль керівництва в управлінні конфліктами. Модель конфлікту як процесу. Трудові суперечки. Види і способи дозволу трудових суперечок.

Управління стресами. Джерела і динаміка стресу. Крива стресу. Фізичні симптоми стресу. Стратегія боротьби із стресами.

Самоменеджмент як вирішальний чинник результативності праці керівника. Суть і цільова спрямованість самоменеджменту. Чинники ефективності самоме­неджменту. Функція самоменеджменту: постановка цілей, планування своєї діяль­ності; ухвалення управлінських рішень; організація особистого трудового процесу; самоконтроль.

Тема 11. Ефективність роботи персоналу

Поняття ефективності роботи. Ефективність роботи персоналу. Критерії оцінки роботи керівників. Ефективність роботи служби персоналу організації. Побудова ефективної системи управління персоналом.

Список рекомендованої літератури

а) підручники, посібники та інша навчально-методична література

 1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006.

 2. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів – Харків: ІНЖЕК, 2004.

 3. Гордиенко Л. Ю., Зима А. Г. Основы кадрового менеджмента: Учеб. пособие – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2004.

 4. Зиновьев Ф. В., Зиновьев И. Ф. Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экономических специальностей. – Таврия, 2003.

 5. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 6. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2005.

 7. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посібник. – К.: „Знання”, 2002.

 8. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. Посібник для самос. вивчення дисципліни. – К., 2000.

 9. Савельева В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: Навч. посібник для студентів вузів / Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ, 2004.

б) законодавство та інші нормативні документи

 1. Кодекс Законів про працю України, затверджений Законом N 322-VIII (322а-08) від 10.12.71 // ВВР. – 1971. – Додаток до N 50. – С. 375.

 2. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1.07.1993 р. № 3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – N 36. – С. 361.

 3. Закон України "Про зайнятість населення" від 1.03.1991 р. № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – N 14. – С. 170.

 4. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – N 45. – С. 397.

 5. Постанова КМУ "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій " від 3.04.1993 р. № 245.

Навчальна дисципліна

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Тема 1. Методологічні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяль­ності (ЗЕД)

Сутність ЗЕД, її визначення. Класифікація зовнішньоекономічних зв’язків. Основні види зовнішньоекономічної діяльності. Чинники впливу на ЗЕД. Наслідки ЗЕД. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти ЗЕД.

Тема 2. Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД

Структура сучасної системи управління ЗЕД. Особливості національної системи регулювання ЗЕД. Правові основи регулювання ЗЕД. Міжнародні інститути регулювання ЗЕД. Державні органи і організації у сфері управління і сприяння ЗЕД. Роль недержавних об’єднань і організацій у сприянні ЗЕД. Особливості менедж­менту ЗЕД в Україні.

Тема 3. Стратегічний менеджмент ЗЕД

Стратегічні рішення в ЗЕД. Головні причини виходу на зовнішні ринки або розширення ЗЕД. Головні проблеми виходу на зовнішні ринки і здійснення ЗЕД. Міжнародна сегментація. Вибір цільового ринку для ЗЕД. Стратегії проникнення на зовнішні ринки: стратегії завоювання або розширення зарубіжних ринків; стратегії збереження зарубіжних ринків; стратегії лідерства.

Тема 4. Державне регулювання ЗЕД

Загальні засади регулювання ЗЕД. Система державного регулювання ЗЕД. Організація державного регулювання ЗЕД. Суть та класифікація нетарифних методів регулювання. Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій. Приховані методи протекціонізму. Дозволи інших державних органів України.

Тема 5. Митна політика держави та принципи митного регулювання

Сучасна митна політика України. Мито і митний тариф. Країна походження товару. Сутність і місце митної вартості у регулюванні ЗЕД. Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД. Визначення митної вартості експортних товарів. Митні режими та особливості їх застосування.

Тема 6. Практичні аспекти митної справи

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспорту. Основна документація для митного оформлення експортно-імпортних вантажів. Умови та пункти пропуску товарів і транспорту через митний кордон України.

Тема 7. Суть і структура зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу

Тактика і стратегія проведення переговорів при укладенні зовнішньоекономіч­ної угоди. Зміст та структура зовнішньоекономічного контракту. Характеристика базових умов контрактів. Ціна товару та загальна вартість контракту. Механізм міжнародних розрахунків та фінансові умови зовнішньоторговельних угод.

Тема 8. Валютне регулювання ЗЕД

Сутність валютних відносин і валютного регулювання. Суб’єкти валютного регулювання. Валютні цінності. Валютні операції. Класифікатор іноземних валют та установлення офіційного курсу гривні. Ліцензування валютних операцій. Структура міжбанківського валютного ринку. Торгівля іноземною валютою. Сутність валютного контролю. Порядок організацій розрахунків в іноземній валюті. Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів.

Тема 9. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод

Сутність та регулювання міжнародних перевезень. Особливості правового регулювання міжнародних перевезень. Види правового регулювання міжнародних перевезень. Організація міжнародних перевезень. Чинники, що впливають на вибір виду транспорту. Базові умови поставки товарів “Інкотермс – 2000”. Особливості міжнародних перевезень: міжнародних морських, залізничних, автомобільних, повітряних. Послуги транспортно-експедиторських підприємств. Вплив транспорт­них витрат на ухвалення рішень про територіальне розміщення виробництва.

Тема 10. Організація зовнішньоекономічних операцій

Класифікація зовнішньоекономічних операцій. Етапи проведення зовнішньо­економічних операцій. Вибір ринку і його вивчення. Чинники, що вивчаються під час підготовки зовнішньоекономічної операції: політичні відносини, місткість і кон’юнктура товарних ринків, торговельно-політичні умови, транспортні умови, умови платежу і кредиту, правові умови, специфічні вимоги ринку, канали і методи збуту. Встановлення контакту з обраним діловим партнером. Процедура підготовки експертної угоди. Процедура підготовки імпортної угоди.

Тема 11. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій. Система аналітичних показників ЗЕД. Оцінювання виконання зобов’язань з експортних та імпортних операцій. Економічна ефективність зовнішньоекономічних угод. Ефективність експорту. Рентабельність експорту. Економічний ефект експорту. Показник еконо­мічної (абсолютної) ефективності імпорту. Економічний ефект імпорту. Рента­бельність імпорту.

Список рекомендованої літератури

а) підручники, посібники та інша навчально-методична література

 1. Бутинець Ф. Ф. та ін. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 2-ге вид. – Житомир, 2001. – 544 с.

 2. Вічевич А. М., Максимець О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 2004. – 140 с.

 3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. – К., 2004. – 384 с.

 4. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприєм­ства. Навч. посіб. – К., 2002. – 172 с.

 5. Зовнішньоекономічна діяльність / За ред. Дахна І. І. Навч. посіб. – К., 2006. – 360 с.

 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Вид. 2-ге / За ред. Коза­ка Ю. Г., Логвінової Н. С., Сіваченка І. Ю. Навч. посіб. – К., 2006. – 792 с.

 7. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа. Зб. нормат. актів. – К., 2004.

 8. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприєм­ства. Навч. посіб. – К., 2002. – 384 с.

 9. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп’як Я. С., Григор’єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. 2-ге вид. Навч. посіб. – К., 2004.

 10. Козловський О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Навч. посіб. для студ. спец. “Менеджмент організацій”. – Вінниця, 2003. – 208 с.

 11. Кузьмін О. Є., Загородній А. Г., Гладунський В. Н., Підгородецький Я. І., Фещур Р. В. Зовнішньоекономічна діяльність. – Львів, 2003. – 123 с.

 12. Рум’янцев А. П., Рум’янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність. – К., 2004. – 384 с.

 13. Світова економіка. Навч. посіб. / За ред. А. С. Філіпенка та ін. – К., 2002.

 14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. Кредісова А. І. – К., 1998. – 448 с.

 15. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організацій). Навч. посіб. / За ред. Сіваченка І. Ю. – К., 2003. – 186 с.

 16. Черевань В., Рум’янцев А., Романенко Л. Міжнародна економічна діяль­ність. – К., 2003.

 17. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання. Навч. посіб. – К., 1999. – 359 с.

б) законодавство та інші нормативні документи

 1. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 5.02.1992 р. зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціаль­них (вільних) економічних зон” від 13.10.1992 р. зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями.

 4. Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо­економічних відносинах” від 15.09.1995 р.

 5. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р.

 6. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.1998 р.

 7. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р.

 8. Митний кодекс України від 12.12.1991 р. зі змінами та доповненнями. Нова редакція відповідно до ЗУ від 11.07.2002 р.

 9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 11. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контро­лю” від 19.02.1993 р.

 12. Постанова КМУ “Про деякі питання регулювання товарообмінних (бар­терних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 29.04.2000 р.

 13. Постанова КМУ “Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями” від 12.12.1998 р.

 14. Положення про валютний контроль. Постанова Правління НБУ від 08.02.2000 р.

 15. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 06.09.2001 р.

Навчальна дисципліна “Операційний менеджмент”

Тема 1. Суть і методологічні основи управління операційною системою

Операційна система, операційна функція, класифікація операційної системи. Конкурентоспроможність. Стратегія вибору у сфері виробництва. Основні принципи стратегії організації виробництва в сучасних умовах. Зовнішнє середовище. Менеджмент операційної системи: поняття, системний підхід. Функції, методи і принципи операційного менеджменту.

Тема 2. Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами

Принципи формування і функціювання системи управління процесом матеріалоспоживання. Чинники впливу на процес матеріалоспоживання. Місце і види виробничих запасів у системі підприємства. Етапи процесу виробництва продукції. Організація як відкрита система. Схема руху матеріальних та інформаційних потоків на підприємстві. Види виробничих запасів. Управління виробничими запасами. Економічна суть запасів та основні системи управління ними.

Тема 3. Управління операційною інфраструктурою підприємства

Склад, вимоги і завдання операційної інфраструктури. Ремонтне господарство та його суть. Інструментальне господарство та його особливості. Енергетичне господарство та нормативи енергоспоживання. Транспортне господарство та його специфіка. Складське господарство та його класифікація.

Тема 4. Управління якістю продукції, послуг

Основні поняття і показники якості. Стратегічний менеджмент якості та його суть. Технічне забезпечення якості та організаційні особливості. Взаємозв”язок менеджменту і якості. Система управління якості на підприємстві. Особливості систем якості згідно вітчизняних і міжнародних стандартів.

Тема 5. Управління матеріально-технічним постачанням і збутом продук­ції на підприємстві

Роль і значення служби постачання та її склад. Вітчизняна і зарубіжна практика формування і функціонування служб постачання. Планування матеріально-технічного постачання. Система постачання виробництва. Основні шляхи економії матеріалів. Управління збутом та його особливості. Організаційна структура відділу збуту. Оперативна діяльність збуту продукції.

Тема 6. Оперативний менеджмент операційної системи

Призначення і склад елементів системи оперативного менеджменту. Схема функціональної структури системи оперативного управління виробництвом. Опера­тивно-виробниче планування та його суть. Склад елементів оперативного плану­вання та їх взаємодія.

Диспетчерування і оперативне розпорядництво. Диспетчерування та його суть. Функціювання диспетчеровної служби.

Система оперативного управління виробництвом “точно в строк” та її специ­фіка. Відмінності між традиційною схемою організації виробництва та застосування системи “точно в строк”.

Тема 7. Контроль у системі операційного менеджменту

Система і процес контролю. Умови і основні етапи процесу контролю. Інформація в реальному часі та контроль. Випереджуючий контроль. Графічні форми планування і контролю. Сіткове планування і управління.

Співставимість системи контролю з планами та службовими обов’язками, особистістю менеджера. Контроль за відхиленнями у критичних точках. Критичні точки контролю.

Традиційні засоби контролю. Статистичні дані. Спеціальні звіти та аналізи.

Список рекомендованої літератури

 1. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій. – К., 2005.

 2. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент. – К., 2005.

 3. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів, Бак, 2001. – 624 с.

 4. Довгань Л. Є. Праця керівника або практичний менеджмент: Навч. посіб. – К.: “ЕксОб”, 2002. – 384 с.

 5. Економіка підприємства / Під редакцією Покропивного С. Ф. – К., 2001.

 6. Комарницький І. Ф., Белінський П. І., Кравець В. І. Менеджмент виробництва та операцій. Практикум (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання). – К., 2005.

 7. Кредісов А. І. та інші. Менеджмент для керівників. – К., 1999.

 8. Марк Д. Ханна. Управління виробництвом з метою задоволення споживача. / Пер. Р. Григоренка, А. Йолкіної, К. Мішенкової, А Півторака, С Яблонського. – К., 2003. – 226 с.

 9. Мицик Б. І., Сажинець С. Й. Основи стандартизації, сертифікації і менеджменту якості. – Львів, 2001.

 10. Мицик Б. І., Яцура В. В. Основи менеджменту. – Львів, 2000.

 11. Соснін О. С., Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент. – К., 2002.

 12. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: Підручник / Для студентів економ. спец. / За ред. проф. О. Л. Яременка. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 416 с.

 13. Школа І. М., Михайловська О. В. Операційний менеджмент. Практикум. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 376 с.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..