Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Су...полностью>>
'Документ'
В этом году системе начального и среднего профессионального образования исполнилось 70 лет, что позволяет говорить о том, что профессия это не только...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Провизор не может быть высококвалифицированным специалистом, не изучив общих закономерностей строения и функционирования организма. Студенты фармацев...полностью>>
'Темы рефератов'
10. Русские просветители ХVIII в. 11. Открытие Московского университета. Новая образовательная парадигма. 1 . Образование Российской Академии наук и ...полностью>>

Програма проходження практики студентами юридичного факультету спеціальностей

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи
Бондар О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)

” 2006 р.

ПРОГРАМА

проходження практики

студентами юридичного факультету

спеціальностей:

6.060100, 7.060101, 8.060101 – Правознавство

Ухвалено

на засіданні науково-методичної ради факультету

Протокол №1 від 28 серпня 2006 р.

Журавльова Г.С.

Затверджено на засіданні вченої ради юридичного факультету

Протокол №1 від 28 серпня 2006 р.

Коломоєць Т.О.

Запоріжжя

2008

ЗМІСТ

1. Загальні питання організації та проведення практики студентів юридичного факультету..............…………………………………….........…...4

1.1 Мета та завдання практики…………….......……...............................4

1.2 Організація практики................……………….…...............................5

1.3 Керівництво практикою..........…………….....……………….............5

2. Обов’язки студента-практиканта......................................................………9

3. Зміст практики…………….................................................................………11

4. Документи та звітність за підсумками практики...………………......…16

4.1 Звіт………………………………………………………………………16

  1. Щоденник практики…………………………..……..……..………...17

  2. Характеристика……..……..……………………………………….....17

  3. Матеріали практики……………….…...………………………..…...18

  4. Захист звіту……………………………………………………….…...18

5. Навчально-методичні матеріали…………………………………………..19

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1.1 Мета та завдання практики

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у Запорізькому національному університеті.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у них, на базі юридичного факультету Запорізького національного університету знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Перелік усіх видів практик визначається в навчальних планах. На юридичному факультеті передбачаються такі види практики: навчальна (навчальна практика у правоохоронних органах та навчальна практика в органах державної влади та державних установах), виробнича (проходження практики в установах, організаціях, підприємствах), переддипломна (проходження практики в установах, організаціях, підприємствах) та магістерська (проходження практики на базі Запорізького національного університету, чи інших вищих навчальних закладів України).

При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а і набувають уміння та навики правозастосовувальної практичної діяльності. В період навчальної практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні аспекти діяльності юристів-практиків, вчиться вчиняти дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна та магістерська практики студентів, які проводяться перед виконанням дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін що передбачені навчальним планом, студенти-магістранти отримують, також, практичні навички та вміння педагогічної майстерності, добирається фактичний матеріал для виконання дипломної роботи або складання державних екзаменів.

1.2. Організація практики

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу юридичного факультету Запорізького національного університету навчальна практика студентів зі спеціальності “Правознавство” проводиться на другому курсі у четвертому семестрі; виробнича практика на третьому курсі у шостому семестрі; виробнича практика на четвертому курсі у восьмому семестрі; переддипломна практика на п’ятому курсі у десятому семестрі, магістерська практика на п’ятому курсі у першому семестрі. Для студентів заочної форми навчання проводиться виробнича практика на четвертому курсі у восьмому семестрі.

Тривалість навчальної, виробничої, переддипломної та магістерської практик - 4 тижні.

При визначенні змісту, а також місця проходження практики враховуються:

 • наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються студенти-практиканти;

 • бажання студента щодо визначення місця проходження практики.

Тривалість робочого дня студента-практиканта встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових правоохоронних органів та юридичних служб підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, що відповідає трудовому законодавству України.

1.3. Керівництво практикою

Керівництво практикою здійснюють:

 • декан юридичного факультету;

 • курсові керівники практики;

 • керівники базових органів, установ або структур;

 • спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються студенти-практиканти.

Деканат.

 1. Подає у визначені строки до ректорату заяву про базу проведення практики студентів.

 2. Щороку (до 1 грудня) укладає договори з органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, що є базовими органами для проходження практики на один календарний рік та за два місяці до початку практики, погоджує з керівниками муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій тощо програму та календарні графіки проходження практики студентами.

 3. Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід роботи у відповідних місцях проходження практики.

 4. Разом із адміністрацією муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій організовує екскурсії студентів в органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, на підприємства, в установи та організації; міжнародні та реґіональні науково-практичні конференції студентів та викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи тощо.

 5. Забезпечує муніципальні, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, а також студентів-практикантів програмами навчальної практики.

 6. Здійснює контроль за організацією та проведенням практики студентів безпосередньо на місцях, а також за дотриманням її строків та змістом.

 7. Декан факультету несе відповідальність за організацію та проведення практики.

Керівник практики від кафедри.

 1. До початку практики відвідує базові місця проходження практики.

 2. Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики та ін.).

 3. Забезпечує високу якість проходження практики студентами та її відповідність навчальному плану та програмі (відповідальність за такий вид роботи несе завідувач кафедрою).

 4. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена та ухвалена на засіданні кафедри.

 5. Здійснює контроль за забезпеченням муніципальними, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями належних умов для трудової діяльності студентів відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює проведення із студентами обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

 6. Контролює дотримання студентами-практикантами внутрішнього трудового розпорядку.

 7. Розглядає звіти студентів з практики, дає відгук щодо їх роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно удосконалення теоретичної та практичної підготовки студентів.

 8. Здійснює навчально-методичне керівництво практикою.

 9. Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з керівниками практикою на місцях.

Відповідальність за організацію практики в муніципальних, судових та правоохоронних органах, на підприємствах, установах, організаціях покладається на відповідних керівників.

Загальне керівництво практикою студентів покладається наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації на одного з провідних фахівців.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, які є базами практики.

 1. Організовують та проводять практику студентів відповідно до Положення про практику студентів юридичного факультету Запорізького національного університету та програми практики.

 2. Надають студентам відповідно до програми місця для проходження практики, забезпечують найбільшу ефективність проходження практики.

 3. Створюють необхідні умови для отримання студентами за період навчальної практики знань зі спеціальності.

 4. Додержуються узгоджених з факультетом календарних графіків проходження практики.

 5. Надають студентам-практикантам можливість використовувати необхідні матеріали та літературу, законодавчі і підзаконні акти та процесуальну документацію, яка є на місці проходження практики.

 6. Всебічно сприяють та здійснюють допомогу щодо підбору матеріалів для написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

 7. Проводять передбачені обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

 8. Забезпечують та контролюють виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені на місці проходження практики.

 9. Можуть покладати, у випадку необхідності, наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації стягнення на студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку, та доповідати про це ректору ЗНУ або деканові юридичного факультету.

 10. Несуть повну відповідальність за нещасні випадки із студентами, які проходять практику в правоохоронному та іншому органі, на підприємстві, установі, організації.

Керівник практикою студентів від органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів.

 1. Здійснює підбір досвідчених юристів, до яких прикріплює студентів-практикантів або безпосередньо самостійно керує їх працею.

 2. Разом з керівником практики від кафедри організовує та контролює роботу студентів відповідно до програми практики та графіку її проходження.

 3. Забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

 4. Забезпечує участь студентів у науково-винахідницькій роботі.

 5. Сприяє виконанню студентами їх індивідуальних завдань і обов’язків відповідно до програми практики.

 6. Організовує спільно з керівником практики від кафедри проведення лекцій та докладів, круглих столів, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями-юристами, участь у науково-практичних конференціях тощо.

 7. Контролює дотримання студентами трудової дисципліни та повідомляє на факультет (кафедру) про всі випадки порушення студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, а також про винесені студентам дисциплінарні стягнення.

 8. Здійснює облік роботи студентів-практикантів.

 9. Організовує спільно з керівником практики від кафедри переміщення студентів на робочих місцях з метою отримання більш універсальних практичних знань;

 10. Контролює ведення студентами щоденників практики, виконання індивідуальних завдань, звітів; складає на студентів-практикантів характеристики, які повинні містити відомості щодо виконання студентом програми практики, індивідуальних завдань, а також відомості про відношення студента до праці та про виконання доручень.

 11. Керівник магістерської практики, до того ж, забезпечує проходження педагогічної практики студентів-магістрів наступним:

 • надає допомогу студентам магістратури під час підготовки до проведення лекцій та семінарських занять;

 • відвідує лекції та семінари, які проводяться студентом магістратури;

 • рецензує тексти лекцій та планів семінарських занять, перевіряє повноту матеріалів, що збираються до лекцій та семінарів.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА

У період проходження практики студент-практикант зобов’язаний:

 1. Не пізніше, як за 3 дні до початку практики, отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою практики та отримати інші необхідні документи.

 2. Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення документації), які потрібні при проходженні практики.

 3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу або до підприємства, установи, організації, які визначені для проходження практики, представитись керівнику практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики.

 4. Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

 5. Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи бази практики, на якій студент проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності тощо.

 6. Приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить практику.

 7. Набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші документи.

 8. Вести щоденник практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;

 9. Скласти письмовий звіт про виконання програми практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.

 10. Студент-магістр, до того ж, має при проходженні педагогічної практики:

- своєчасно готуватися до проведення лекцій та семінарських занять;

- своєчасно та у повному обсязі надавати тексти лекцій та планів семінарських занять на розгляд керівникові та викладачеві дисципліни;

- систематично вести записи в індивідуальному плані проведення лекцій та практичних занять;

- сумлінно виконувати усі рекомендації керівника практики та викладачів дисциплін і докласти всіх зусиль щодо повного виконання програми педагогічної практики.

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Студент-практикант протягом проходження практики вивчає структуру і організацію органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів тощо; відомчі та інші нормативні документи, якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових органів. Знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними справами, іншими матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу. За дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, планів, відповідей на скарги і заяви громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуттям практичних навиків.

В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.

Студент-магістр протягом проходження педагогічної практики знайомиться з організаційною та навчально-виховною роботою у вищому навчальному закладі, його структурного підрозділу, виконує індивідуальні завдання.

При проходженні практики в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах на підставі набутих теоретичних знань студент-практикант:

 • вивчає порядок формування, структуру відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх відділів, управлінь і служб;

 • вивчає функції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій та особливості їх реалізації;

 • аналізує взаємовідносини відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів;

 • вивчає повноваження відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, конституційно-правові та інші акти, якими закріплюються ці повноваження;

 • вивчає та аналізує місцеві бюджети, їх структуру та особливості прийняття;

 • вивчає повноваження щодо контролю за справлянням податків і зборів на відповідній території;

 • вивчає структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість юридичної служби, фінансової служби і служби реєстрації суб’єктів підприємництва;

 • аналізує акти органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів та керівників;

 • з дозволу керівника практики від відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації студент може бути присутнім на нарадах і під час прийому громадян;

 • готує проекти відповідей на звернення громадян.

Література: [1, 2, 5, 9, 17, 22, 25, 29, 33, 36, 45, 50, 58, 79, 81, 95]

При проходженні практики в юридичних службах підприємств, установ, організацій студент-практикант:

 • вивчає нормативні документи та відомчі акти, якими визначається порядок діяльності юридичних служб, їх організація та підпорядкування, функціональні обов’язки юристів;

 • приймає участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, консультацій посадових осіб з правових питань;

 • знайомиться з формами і методами взаємодії юридичної служби з службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, кадровою та іншими;

 • готує проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, приймає участь у підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з позовними заявами;

 • разом з керівником навчальної практики приймає участь в досудовому врегулюванні спорів, в розгляді спорів у судах;

 • з дозволу керівника навчальної практики приймає участь у прийомі громадян і наданню їм необхідної юридичної допомоги.

Література: [1, 2, 6, 24, 28, 45, 50, 58, 65, 79, 87, 91]

При проходженні практики в місцевих та апеляційних судах студент-практикант:

 • вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів;

 • вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень;

 • приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

 • складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань;

 • з дозволу керівника навчальної практики приймає участь в прийомі суддею громадян і розгляді їх заяв та скарг.

Література: [1, 2, 3, 7, 14, 15, 28, 44, 45, 50, 54, 60, 63, 70, 73, 74, 87]

При проходженні практики в органах попереднього слідства студент-практикант:

 • знайомиться з функціональними обов’язками слідчого;

 • вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із матеріалами, які надходять на розгляд;

 • знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами провадження і оформлення кримінальних справ;

 • приймає участь у проведенні слідчих експериментів;

 • виїжджає із слідчим на місця події, приймає участь у виконанні слідчих дій;

 • складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;

 • знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;

 • з дозволу слідчого студент-практикант приймає участь у допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого доповідати прокуророві нескладні справи;

 • знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики та різні довідки.

 • За період проходження навчальної практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.

Література: [1, 2, 10, 12, 13, 26, 35, 37, 45, 52, 58, 79, 84, 92]

При проходженні практики у прокурора, його заступників або помічників студент-практикант:

 • зобов’язаний ознайомитись з їх функціональними обов’язками, формами і методами здійснення прокурорського нагляду, а також профілактики порушень закону, веденням довідкової роботи з питань застосування положень законодавства та інше;

 • за дорученням прокурора, або безпосередньо керівника навчальної практики, студент-практикант вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду; справи, які повернені для додаткового розслідування, або закриття справи, складає по них проекти постанов, апеляційних, касаційних та інших подань, вказівок та інше;

 • приймає участь у здійсненні нагляду за попереднім слідством і дізнанням, бере участь у перевірках органів внутрішніх справ щодо виконання вимог про реєстрацію і розгляд заяв та повідомлень про вчинення злочину;

 • разом із прокурором бере участь в розгляді кримінальних та цивільних справ, в розпорядчих та судових засіданнях, приймає участь у заходах боротьби із злочинністю, правової пропаганди серед населення та трудових колективів з попередження вчинення злочинів та інших порушень чинного законодавства;

 • приймає участь у перевірках підприємств, установ, організацій з питань виконання трудового законодавства взагалі, а також з питань праці жінок та неповнолітніх;

 • здійснює перевірки органів внутрішніх справ та адміністративних комісій щодо дотримання адміністративного законодавства, законності та обґрунтованості застосування адміністративних стягнень;

 • приймає участь у здійсненні прокурором або його заступником прийому громадян, за їх дорученням здійснює перевірку скарг та заяв, за результатами чого складає довідки, проекти відповідей тощо.

Література: [1, 2, 12, 17, 24, 27, 39, 45, 50, 59, 65, 72, 86, 87, 92, 95]

При проходженні практики у вищому навчальному закладі, його підрозділі студент-практикант:

 • вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність, вищих навчальних закладів взагалі, та документацію, що регулює діяльність закладу, в якому проходить практика, організацію роботи, функціональні обов’язки викладацького та адміністративного складу вузу;

 • вивчає відповідні навчальні, робочі програми, методичне та інше забезпечення навчально-виховного процесу вузу;

 • під контролем керівника практики та викладача дисципліни розробляє та ухвалює плани і робочий матеріал лекцій, семінарських занять;

 • під контролем керівника практики та викладача дисципліни проводить лекційні та семінарські заняття;

 • під час проведення семінарських занять використовує перевірені практичні дані, сучасні технології проведення лекційних та семінарських занять;

 • приймає участь у перевірці контрольних, лабораторних та самостійних робіт, типових завдань студентів;

 • бере участь у навчально-методичному та організаційному забезпеченні навчального процесу, організації та проведенні науково-практичних конференцій тощо;

 • приймає участь у виховній роботі та інших напрямах підготовки студентів у вищому навчальному закладі;

 • виконує встановлені індивідуальні завдання.

Література: [1, 2, 4, 6, 11, 19, 22, 23, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48,

50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 70, 71, 75, 76, 78, 90, 92, 94, 95]

4. ДОКУМЕНТИ ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ

Після проходження практики студент зобов’язаний надати відповідній кафедрі наступні документи:

 • письмовий звіт,

 • щоденник практики,

 • характеристику з місця проходження практики;

 • матеріали практики (100 аркушів).

Студенти-магістри надають відповідній кафедрі:

 • письмовий звіт,

 • щоденник практики,

 • заповнений індивідуальний план про проходження педагогічної практики;

 • матеріали лекційних та семінарських занять, що були використані під час педагогічної практики завірені керівником практики та викладачем.

4.1 Звіт

Особливе місце серед підсумкової документації практики займає звіт про проходження практики, який має містити наступні відомості:

 • строки проходження практики;

 • назва органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби, вищого навчального закладу, його підрозділу, в яких студент проходив відповідну практику; їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

 • які умови були створені керівництвом органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби, вищим навчальним закладом, його підрозділом, для проходження студентом навчальної практики;

 • зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

 • коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних та інших справ, договорів, претензій, інших документів, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

 • види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

 • колізійні питання, які виникли в процесі проходження практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

 • науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

 • труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження практики;

 • пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, їх підрозділів, на яких студент проходив практику;

 • пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності практики.

4.2 Щоденник практики

Кожний студент, який направляється до базових структур для проходження практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження практики, студент зобов’язаний вести одержаний щоденник, та відтворювати в ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме:

 • участь студента-практиканта у виконанні процесуальних та інших дій при підготовці документів;

 • зміст спостережень студента за діяльністю органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій.

 • зміст виконуваної педагогічної практики (для студенів – магістрів).

Щоденник підписує керівник навчальної практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою.

4.3 Характеристика

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

 • рівень теоретичної підготовки студента;

 • відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

 • його бажання оволодіти юридичною професією;

 • вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

 • індивідуальні якості студента, та т.і.

Характеристику складає та підписує керівник практики від базового органу, а також затверджує та скріплює печаткою керівник бази практики.

4.4 Матеріали практики

До матеріалів практики належать: протоколи допитів, різноманітні постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо.

Всі ці матеріали складає студент самостійно або вони повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в матеріалах практики повинен складати не менш як 100 аркушів.

4.5 Захист звіту

Студент захищає свій звіт про проходження практики та її підсумки на засіданні комісії відповідної кафедри в строк, який передбачено календарним графіком проходження практики. Кращі студентські звіти за підсумками практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів та можуть бути зараховані як курсові роботи.

При оцінюванні роботи студента за час практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення.

Результати захисту звітів за підсумками практики та висновки профільних комісій оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в деканат юридичного факультету та навчальну частину Запорізького національного університету.

Студенти, які не виконали програму практики та одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження практики - проходять практику знов в період літніх канікул.

Ті студенти, які не пройшли практику та не захистили звіт до початку нового навчального року, відраховуються із числа студентів Запорізького національного університету.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 118 с.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 31. – ст. 429.

 3. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 9. – ст. 62 (із наступними змінами).

 4. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 20. – ст. 134 (із наступними змінами).

 5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – ст. 243(із наступними змінами).

 6. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст. 650 (із наступними змінами).

 7. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 49. – ст. 272 (із наступними змінами).

 8. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 4. – ст. 20 (із наступними змінами).

 9. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – ст. 170 (із наступними змінами).

 10. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №22. – ст. 303 (із наступними змінами).

 11. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №34. – ст. 451 (із наступними змінами).

 12. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 53. – ст. 793 (із наступними змінами).

 13. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №27. – ст. 382 (із наступними змінами).

 14. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 8. – ст. 56 (із наступними змінами).

 15. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 58 (із наступними змінами).

 16. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків, 1996.

 17. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997.

 18. Баранов П.П. Профессиональное правосознание работников ОВД. – М., 1991.

 19. Болонський процес: Нормативно – правові документи / [Уклад.

З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков, Ю.І. Палеха]. – К.: Вид-во

Європ. ун-ту, 2004. – 101 с.

 1. Бризгалов І.В. Юридична деонтологія. – К., 1998.

 2. Варфоломеєва Т.В. Проблеми розвитку української адвокатури // Адвокат.- 1996.- № 2.

 3. Вівчарик М.М., Капелюшний В.П. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч. пос. – К.: Орлан, 2003. – 280 с.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 576 с.

 5. Герехина В.А. Место юридической профессии среди других профессий. - Харьков, 1993.

 6. Глен Райт. Державне управління. – К., 1994.

 7. Грошев А.В. Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел (понятие, функции, проблеми формирования): Учебное пособие. – Екатеринбург, 1995.

 8. Гусарєв С.Д., Карпов О.М. Юридична деонтологія. – К., 1998.

 9. Жалинский А.З. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1997.

 10. Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України.- № 8.- 2000.- С.38.

 11. Зыбин С.Ф., Стремухов А.В. Научные основы организации правовоспитательной работы с кадрами ОВД. – СПб., 1994.

 12. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Уч. пос. / Междунар. АН пед. образования. – М.: Академія, 2002. – 208 с.

 13. Капра Ф. Уроки мудрости: Разговоры с замечательными людьми/ О науке будущего/ - М.: ИТИ, 1996. – 316 с.

 14. Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический аспект). – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 192 с.

 15. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. пос. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВД “Профессіонал”, 2004. – 208 с.

 16. Колесникова О.В. Естетична культура у професійному становленні юрис­та. – К., 1993.

 17. Колесник В.П., Петришин А.Т. Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства. – К., 1993.

 18. Костицький М. Управлінню в органах внутрішніх справ - належне наукове забезпечення // Право Україи.- 1996.- №6.- с. 93-95.

 19. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. пос. – К.: Знання, 2005. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 20. Кукушкин В.М. Полицейская деонтология. Социологический анализ зарубежных концепций. – М., 1994.

 21. Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів: Автореф. дис. … канд. псих. Наук: 19.00.01 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996.

 22. Логінова С. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право// Право України.- № 5.- 2000. - С.76.

 23. Ломовский В.Д. О подготовке юристов в университетах // Правоведение.- 1993.- № 2.

 24. Лук А.Н. Эмоции и личность. — М., 1984.

 25. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій, навчальний посібник — К., 1996.

 26. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 496 с.

 27. Науково – освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: В.Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К.: Навч. книга, 2003. – Кн. 3: Модернізація освіти. – 2003. – 943 с.

 28. Нагребельний В.П., Косяченко Ю.Л. Юридична наука і освіта на Украї­ні, -Харків, 1993.

 29. Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес / Відп. ред. М.Ф. Степко. – К.: Освіта України, 2004. – 32 с.

 30. Несімко О.Д., Сливка С.С., Штангрет М.Й. Особа юриста. – Львів, 1996.

 31. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. – К., 1990.

 32. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства (1936р.). – Факс. вид. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – 72 с.

 33. Олейник А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средства дея­тельности сотрудников ОВД в ситуации конфликтов. – М., 1992.

 34. Олійник П.М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи зі спеціальності “Правознавство”. – КУТЕП, 2001. – 21 с.

 35. Ольховський Б., Ольховський Є. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 45.

 36. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В.Семенова та ін. За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

 37. Петрова Л. До нової концепції юридичної освіти – К., 1993.

 38. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: Матеріали Першої Всеукраїнської наук. – практ. конф., Київ, 20-21 лютого 2004 р. / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 197 с.

 39. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М.: Дело, 2001. – 415 с.

 40. Профессиональная этика й эстетическая культура сотрудников ОВД. — СПб., 1994.

 41. Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції// Право України.- № 6. - 2000.- С.3.

 42. Психология и педагогика: Учебное пособие / Авт. кол.: Абульханова К.А., Богданов Е.Н., Бодалев А.А. и др. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2004. – 584 с.

 43. Резников Б.Л., Статьева С.Н., Шереметьев К.М. Воспитание юриста. — М., 1992.

 44. Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування// Право України № 7.- 1999.- С.71.

 45. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 335 с.

 46. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія. – К., 2002.

 47. Сливка С.С. Правнича деонтологія. Підручник. – К.: Атіка, 1999.

 48. Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції. – Львів, 1995.

 49. Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. – Львів, 1995.

 50. Словник законодавчих термінів/ Ред.. Н. Стрілець. – К.: Основа, 2000. – 604 с.

 51. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упоряд. О.В. Богачова, К.С. Винокуров, Ю.І.Крусь та інші. – К.: Оріани, 1999. – 500 с.

 52. Смалій В.А., Гуржій 0.І. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.

 53. Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України.- № 6. - 2000. - С.10.

 54. Справедливий суд: Переклад з англійської.- Київ: Українська правнича фундація. - 1995. – 90 с.

 55. Стефанюк В. Незалежний суд - гарант прав людини і громадянина// Право України.- 1996.- № 5.- С.16 – 18.

 56. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 57. Тацій В., Шемчушенко Ю. Концепція юридичної науки і освіти в Укра­їні // Право України. – 1994. - №№ 1 – 2.

 58. Твоя профессия – юрист: Учеб. пос. для проф. ориент. / Под ред. С.Я.Казанцева. – М.: Академия, 2005. – 256 с.

 59. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості. Програма спецкурсу: Навч. пос. / За ред. Д.О. Тхоржевського. – К.,1998.

 60. Упоров И.В. Профессия – юрист. – М.: АСТ, Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 416 с.

 61. Фурса С. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян. Право України.- № 6. – 2000. – С.100.

 62. Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 164 с.

 63. Хрестоматия по юридической деонтологии: Сб. нормат. Актов (международ., отеч., заруб.) об основних стандартах проф. деятельности юристов (с общ. коммент. к разделам) / М-во образования и науки Украины; Сост. и общ. ред. О.Ф. Скакун. – Х.: Эспада, 2002. – 448 с.

 64. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Посіб. для вузів. – К.: Слово, 2004. – 240 с.

 65. Чернявский В.С., Шушкевич И.Ч. Из опыта работы учебных заведений стран Центральной и Восточной Европы по подготовке работников мили­ции: Обзорная лекция. – М., 1995.

 66. Чубатий М Огляд історії українського права. – Мюнхен-СПб., К., 1994

 67. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. – М., 1996.

 68. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М., 1995.

 69. Шарков С.Н. Призвание к юридической работе. – СПб., 1995.

 70. Шемчушенко Ю.С. Україна: проблеми формування правової держави. – К., 1992.

 71. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково дослідницької діяльності.: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 259 с.

 72. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. – К., 1995

 73. Шумський П. Підготовка юридичних кадрів: проблемні питання // Право України. – 1993. - № 4, 1994.- № 3.

 74. Юридическая конфликтология. — М., 1995.

 75. Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. пос. – К.: Знання, 2004. -336 с.

 76. .16 , 1996.ти: Разговоры с замечательными людьми/ О науке будущего/ - М.ах України / Упоряд.ского профиля

95.Януш Я.В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. пос. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 460 с.

.16 , 1996.ти: Разговоры с замечательными людьми/ О науке будущего/ - М.ах України / Упоряд.ского профиляСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Навчальна практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 2. Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 3. Робоча програма та методичні вказівки щодо проходження магістерської практики для студентів Vкурсу спеціальності 0109 «Управління персоналом І економіка праці»

  Документ
  1. Опис. Програма магістерської практики складена на підставі плану підготовки магістрів зі спеціальності 0109 «Управління персоналом і економіка праці» і комплексної (наскрізної) практики, затвердженої учбовою частиною Донецького
 4. Програма вступного іспиту до магістратури спеціальності 0103 "Міжнародна економіка"

  Документ
  Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і спеціальності, а також проходження конкурсу.
 5. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.

Другие похожие документы..