Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методическое пособие'
Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для специальности «Финансы и кредит» / Сост.: Мешкова С.В., Мешков В.А., Третьякова Е.А., Пон...полностью>>
'Документ'
Дать ученику целостную картину окружающего мира - актуальное требование системы образования. Во всем мире в основу передовых систем образования закла...полностью>>
'Публичный отчет'
Деятельность архивных учреждений Восточно-Казахстанской области в отчетном периоде была направлена на реализацию Законов Республики Казахстан «О Наци...полностью>>
'Документ'
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на ...полностью>>

Відповідальному секретареві Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відповідальному секретареві

Приймальної комісії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

п. Корчаку Ю.М.

На Ваш лист № 30 від 10.03.2010 р.

Програми

фахових вступних випробувань

факультету культури і мистецтв

2010 року

(додаються)

Декан

факультету культури і мистецтв проф. Б.Козак

17.03.2010 р.

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Програма

фахових вступних випробувань на

напрям 0202 Мистецтво

спеціальність 7.020201, 8.020201 Театральне мистецтво (театрознавство)

освітньо-кваліфіційний рівень Спеціаліст, Магістр

2010 р.

І. Історія театру

1. Роль античної культури в історії розвитку світового театру.

2. Походження давньогрецької трагедії.

3. Поняття діонісійського та аполонічного начал та їхній вплив на розвиток

театрального мистецтва.

4. Творчість та театральна реформа Есхіла.

5. Творчість Софокла та її реформаторський вплив на розвиток давньогрецького театру.

6. Особливості трагедій Еврипіда та розвиток засобів їх сценічного втілення у давньогрецькому театрі.

7. “Поетика” Арістотеля. Теоретичне обгрунтування побудови давньогрецької трагедії.

8. Творість Аристофана. Естетичні та структурні особливості давньогрецької комедії.

9. Архітектура та просторова організація античних театральних споруд.

10. Римський театр та його зв’язок з культурою Давньої Греції.

11. Драматургія доби римської імперії. Творчість Сенеки, Плавта, Теренція.

12. Театральні жанри доби Середньовіччя, їхні особливості.

13. Італійський театр доби Відродження. Комедія дель арте.

14. Театр доби Відродження. Формування стаціонарних театральних приміщень.

15. Театр доби Відродження в Іспанії. Акторське мистецтво, трупи, театральні приміщення, драматургія.

16. Театр доби Відродження в Англії. Театральні приміщення, трупи, актори, глядачі.

17. В. Шекспір. Періодизація творчості. Коротка характеристика періодів.

18. Просвітницький реалізм та його утвердження у творчості Ґ. Лессінга.

19. Веймарський класицизм В. Ґете і Ф. Шіллера. Загальна характеристика.

20. Реалізм і натуралізм у драматургії і театрі. Діяльність Саксо-Майнінгенської трупи.

21. Реалізм і натуралізм у Франції: від Е. Золя до А. Антуана.

22. Реалізм і натуралізм у Росії: творчість К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, А. Чехова.

23. Символізм у драматургії і театрі.

24. Сюрреалізм у драматургії і театрі.

25. Експресіонізм у драматургії і театрі.

26. Напрям інтелектуалізму в європейському театрі.

27. Епічний театр Б. Брехта.

28. Драматургія і театр абсурду.

29. Періодизація історії давнього українського театру. Коротка характеристика періодів.

30. Пратеатральні елементи у народних українських іграх та обрядах.

 1. Шкільний театр в Україні.

 2. Український театр кінця XVIIІ – першої половини ХІХ ст. Історичні умови розвитку, основні події, постаті.

 3. Кріпацький театр на Україні як мистецьке та соціальне явище.

34. Перший професійний український театр. Історія створення, репертуар, виконавці.

35. Реформа сценічного мистецтва М. Щепкіна та її значення в розвитку українського та російського театру ХІХ ст.

36. Професійний український театр у Галичині. Історія створення, постаті, репертуар, особливості розвитку в останній третині ХІХ ст.

37. Театр корифеїв: ідеологія, естетика, організаційні засади.

38. Видатні діячі українського професійного театру кінця ХІХ – поч. ХХ ст.:

М. Заньковецька, М. Садовський, М. Старицький, М. Кропивницький,

П. Саксаганський.

39. Розвиток української професійної сцени у першому десятилітті ХХ ст. Театр Миколи Садовського та його місце в історії національного театру.

40. Українська модерна драматургія початку ХХ ст. та її значення для розвитку українського театру.

41. Особливості драматургічної творчості Лесі Українки. Новаторство в царині жанрів. Місце та значення у формуванні засад модерного українського театру.

42. Йосип Стадник – видатний діяч української сцени в Галичині першої половини ХХ ст. Особливості репертуарної політики та антрепренерської діяльності.

43. Формування модерного філософського та мистецького світогляду Леся Курбаса. Відень-Львів.

44. Лесь Курбас – актор театру товариства “Руська бесіда”, “Тернопільських театральних вечорів”, Театру Миколи Садовського.

45. Лесь Курбас і початок театральних реформ у ”Молодому театрі”.

46. Лесь Курбас і його праця у “Кийдрамте”.

47. МОБ “Березіль”: київський період.

48. Театр “Березіль”: харківський період.

49. Створення перших державних театрів в Україні (1917/1918).

50. В. Блавацький і діяльність театру “Заграва” (1933 – 1938).

51. Український театр на окупованих землях в період Другої світової війни.

52. Діяльність Львівського оперного театру (1941 –1944).

53. Український театр в діаспорі (після 1944 р.): проблеми адаптації та виживання.

54. Український театр у добу “шістдесятництва”: репертуар, режисери, актори.

55. Основні тенденції розвитку українського театру у 1970 – 1980 рр.

56. Шекспір на українській сцені.

57. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: історичний огляд.

58. Видатні українські сценографи: Д. Лідер. Коротка характеристика творчості.

59. Сергій Данченко – видатний український режисер. Загальна характеристика творчості.

ІІ. Театрознавство

 1. Театрознавство як наука, його складові.

 2. Театральна критика як практичне театрознавство.

 3. Предмет і завдання театральної критики.

 4. Етапи розвитку науки про театр.

5. Театр і суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції.

6. Жанри театральної критики, їх особливості та призначення.

7. Іван Франко – історик українського театру та театральний критик.

8. Типи театральних колективів (студійний, державний, приватний): завдання, структура, особливості.

9. К. Станіславський: робота актора над роллю. Поняття надзавдання, наскрізної дії.

10. Морально-етичні засади праці театрального критика.

11. Драматургія і театр: проблеми сценічної інтерпретації української класики на сучасній сцені.

12. Драматургія і театр: проблеми сценічної інтерпретації зарубіжної класики на сучасній сцені.

13. Драматургія і театр: проблеми інтерпретації сучасної української п’єси на сценах Львова.

14. Драматургія і театр: проблеми сценічної інтерпретації зарубіжної сучасної п’єси (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) на сценах Львова.

15. Жанр п’єси і жанр вистави: проблеми інтерпретації.

16. Дієвий аналіз п’єси і ролі.

17. К. Станіславський і система “перевтілення”.

18. Епічний театр Бертольда Брехта та система “відчуження”.

19. Лесь Курбас та принцип “перетворення”.

20. В. Мейєрхольд і “біомеханіка”.

21. Репертуарна політика театру та її вияв у творчій діяльності сценічних колективів (на прикладі львівських театрів).

22. Режисура як професія. Історія становлення та основні функції.

23. Просторове рішення вистави. Типи сценічних просторів.

24. Творчий портрет митця (режисера, актора, сценографа) у театральній критиці: завдання, особливості, вимоги.

25. Психологія творчості актора.

26. “Політичний театр”: історичний аспект і сучасна практика.

27. Релігійний театр в Україні: історичний аспект і сучасна практика.

28. М. Чехов про мистецтво актора, методологію роботи над сценічним образом.

29. Мізансцена, її визначення та місце у театральній образності. Типи мізансцен.

30. Музичне рішення у драматичній виставі.

31. Режисер і актор в роботі над виставою: методи, проблеми.

32. Художник у театрі: історичний аспект.

33. Поняття конфлікту у сценографії.

34. Поняття образності у сценографії.

35. Театральні періодичні видання в Україні: історія, географія, сучасний стан.

36. Простір, час, ритм у театрі. Лесь Курбас про простір, час, ритм на сцені.

37. Пластика актора. Евдженіо Барба про мову тіла сучасного актора.

38. Пітер Брук – видатний режисер світового театру.

39. Є. Ґротовський – експериментатор сучасного європейського театру.

40. Театральний студійний рух в Україні на зламі 80-90х рр. ХХ ст.

41. Головні театральні фестивалі України. Їхні цілі, програми, діяльність, досвід.

Декан

факультету культури і мистецтв проф. Б.Козак

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Програма

фахових вступних випробувань на

напрям 0305 Філологія

спеціальність 7.030503, 8.030503 Фольклористика (етномузикологія)

освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст, Магістр

2010 р.

I. Музичний фольклор

 1. Музичний фольклор як об'єкт етномузикознавства.

 2. Етапи розвитку науки про усну музичну творчість.

 3. Місце науки про музичний фольклор в системі гуманітарних
  (суспільних, історичних) та мистецтвознавчих наук.

 4. Основне коло методологічних питань науки про музику усної
  (безписемної) традиції.

 5. Фольклоризм в українській музичній культурі, його важніші прояви.

 6. Стилістичні рівні музичного фольклору, їх характеристика.

 7. Жанр в музичному фольклорі: широке та вузьке значення.

 8. Поняття жанрового циклу: етнографічно-функціональна умотивованість.

 9. Культуро-жанрова система музичного фольклору.

 10. Триадність існування народномузичного твору. Характеристика
  складових.

 11. Носії музичного фольклору, їх характеристика та типологія.

 12. Народномузичне виконавство: способи та засоби.

 13. Історична типологія музичних культур усної традиції.

 14. Обрядовий музичний фольклор. Важніші характеристики явища.

 15. Поняття календарного та сезонно-трудового фольклору.

 16. Основні музичні жанри зимового календаря.

 17. Тематика та виконавська традиція творів зимового календаря.

 18. Колядницькі гурти.

 19. Типологія творів зимового жанрового циклу.

 20. Колядки та щедрівки. Порівняльна характеристика.

 21. Музика у народних зимових виставах.

 22. Обрядова музика зимового календаря у дослідженні українських
  фольклористів.

 23. Народна музика весняного календаря та його географічна особливість.

 24. Гаївки. Типологічні особливості жанру.

 25. Риндзівки у контексті весняного колядування. Характеристика жанру.

 26. Народна музика літнього календаря. Основні жанри.

 27. Літні обрядові обходи полів та їх музичний супровід.

 28. Музично-ритмічна характеристика пісень петрівочно-купальського
  циклу.

 29. Виконавські особливості пісень петрівочно-купальського циклу.

 30. Музика в українському традиційному обряді народин-хрестин.

 31. Традиційний репертуар весільного циклу. Загальна характеристика.

 32. Вокальна музика українського традиційного весілля. Типологія
  весільних ладканок.

 33. Передладканки: функція, тематика та музичні характеристики.

 34. Інструментальна музика у структурі українського традиційного весілля.

 35. Музичні жанри весільної обрядовості у дослідженні українських
  етномузикологів.

 36. Обрядові та не обрядові танці у композиції народної весільної драми.

 37. Репертуар традиційного похоронного обряду та його регіональні відміни.

 38. Вокальна музика похоронного обряду. Голосіння.

 39. Інструментальна музика традиційного українського похорону.

 40. Необрядовий сезонно-трудовий фольклор.

 41. Обрядові сезонно-трудові пісні землеробського циклу.

 42. Обрядовий сезонно-трудовий фольклор: пастуша культура.

 43. Культуро-жанрова система дитячого фольклору.

 44. Етнопедагогічні засади дитячого фольклору та їх реалізація у
  традиційних творах дорослих для дітей.

 45. Колискові пісні: характеристика словесного та музичного елементів.

 46. Дитяче вокальне та інструментальне музикування.

 47. Основні музичні жанри звичайних пісень. Музично-стильові
  особливості.

 48. Народні балади у дослідженнях українських фольклористів.

 49. Володимир Гошовський про коломийку.

 50. Народна інструментальна музика. Загальна характеристика.

 51. Українські традиційні капели та їх репертуар.

 52. Кобзарі та лірники — народні професіонали української традиції:
  персоналії та виконавські школи.

 53. Думи: основні сюжети та музична характеристика.

 54. Філарет Колесса — дослідник народних дум.

 55. Думи у студіях Софії Грици.

 56. Музика традиційних професіоналів у дослідженнях Климента Квітки.

 57. Напливовий фольклор. Поняття явища.

 58. Напливовий фольклор XX ст. Пісні визвольних змагань.

 59. Народна музична культура сьогодення.

 60. Пісні літературного походження.

 61. Структурні елементи вірша у народномузичних творах української
  традиції.

 62. Народне віршування та його типологія.

 63. Типологія народномузичної ритміки.

 64. Поняття типової народномузичної форми («пісенного типу») в
  Станіслава Людкевича, Філарета Колесси, Климента Квітки, Володимира
  Гошовського.

 65. Основні форми українського народнопісенного силабічного вірша.
  Формалізовані способи запису його структури.

 66. Етнографічне регіонування України.

 67. Етнічний та етнографічний склад населення України та його вплив на
  народномузичний репертуар.

 68. Основні періоди запису музичних творів усної традиції у світових
  школах та їх характеристика.

 69. Історія збирання музичного фольклору на Україні.

 70. Типологія музично-етнографічних експедицій.

 71. Методи проведення музично-етнографічних експедицій.

 72. Тактика та стратегія проведення передекспедиційних розвідок.

 73. Форми звітування про проведення фольклористично-етнографічної
  експедиції.

 74. Транскрипція народномузичних творів. Загальна характеристика.

 75. Основні засади морфологічної транскрипції.

 1. Важніші характеристики фонологічної транскрипції.

 2. Словесний коментар до фольклорних транскрипцій.

 3. Однострофова та наскрізна транскрипція усього народновокального
  твору.

 4. Основні засади оформлення транскрибованих матеріалів.

 5. Світовий музичний фольклор. Культурно-музичні регіони.

 6. Традиційна музика Білорусії: дослідження та загальна характеристика.

 7. Регіональні традиції в російській народній музичній творчості.

 8. Словацька інструментальна музика.

 9. Польські народні танці.

 10. Історичний розвиток угорської народної музики.

 11. Румунські професійні музиканти.

 12. Традиційна культура Молдови.

 13. Основні форми традиційного музикування у Західній Європі.

 14. Музичний фольклор Боснії. Ґанга: характеристика жанру.

 15. Традиційна музична культура Азії. Загальна характеристика.

 16. Характеристика музичної культури Індії: гіндустані та карнатський
  стиль.

 17. Рага. Важніші ознаки явища у контексті класичної музики Індії усної
  традиції.

 18. Основні музичні форми усної традиції в Китаї.

 19. Традиційна музика Японії як репрезентанта культури Східної Азії: аматорський та професійний репертуари.

 20. Важніші засади придворної музики Ґагаку у культурі Японії.

 21. Традиційна музична культура Середнього Сходу. Характеристика музичної традиції персів.

 22. Музика усної традиції Африки: характеристика етнорегіонів.

 23. Музичний фольклор корінного населення Північної Америки.

 24. Музичний фольклор південно-американського регіону. Загальна характеристика.

 25. Традиційні форми музикування Латинської Америки: джоропо, нуева канчон, санджуан, танго.

Декан

факультету культури і мистецтв проф. Б.Козак

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Програма

фахових вступних випробувань на

напрям 0201 Культура

спеціальність 7.020101, 8.020101 Культурологія (історія і теорія культури)

освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст, МагістрСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. 297 с

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.
 2. В україні політико-правові аспекти та регіональні особливості

  Документ
  Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006.
 3. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2006 році: Інформаційне видання

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2006р.
 4. Хроніки Львова (1946 2006)

  Документ
  Львов времен сталинского режима - любимый период галицких авторов и комментаторов. Собственно, для наших авторов и существуют только два периода - сталинский и независимый.
 5. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.

Другие похожие документы..